KIO 749/20 POSTANOWIENIE dnia 30 kwietnia 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 749/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  30  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6 

kwietnia  2020  roku  przez 

ENERIS  Surowce  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Kielcach,  ul. 

Zagnańska  232a,  25-563  Kielce  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  – 

Gminę Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce  

postanawia: 

umarza postępowanie; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13  500 zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Przewodniczący:    ………………….……… 


Sygn. akt: KIO 749/20 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Kielce 

(dalej: „Zamawiający”)  prowadzi,  w trybie przetargu nieograniczonego,  na 

podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (dalej:  „ustawa 

Pzp”),  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na: „Odbiór  i  transport  odpadów 

komunaln

ych”,  numer  referencyjny:  A-II.271.5.2020.    Wartość  zamówienia  nie  przekracza 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie 

o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 13 lutego 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej po numerem: 2020/S 031-072682 

z późn. zm.). 

W  dniu  6  kwietnia  2020  r.  ENERIS  Surowce  S.A. 

(dalej:  „Odwołujący”),  wniósł  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 353 

 Kodeksu cywilnego oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w z w. z art. 14 i art. 139 

ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  7  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia 

(sposobu  rozliczeń  między  stronami)  w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję  oraz 

dostęp  do  zamówienia  oraz  poprzez  ukształtowanie  treści  przyszłego  stosunku 

zobowiązaniowego  w  sposób  naruszający  jego  właściwość  (naturę),  bezwzględnie 

obowiązujące  przepisy  prawa  i  równowagę  stron  i  prowadzący  do  nadużycia  prawa 

podmiotowego  tj.  określenie  definicji  masy  bezspornej  w  sposób,  który  czyni 

wynagrodzenie  wykonawcy  zupełnie  oderwanym  od  wykonanej  usługi,  co  stanowi 

również naruszenia art. 6f ust. 3 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);  

2)  art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie udzielenia odpowiedzi na pytania 6, 8 oraz 

13  poprzez  udzielenie  odpowiedzi  jedynie  formalnej,  nie  odnoszącej  się  do  pytań 

Wykonawcy lub niekompletnej. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

zmiany treści SIWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania,  

udzielenia odpowiedzi na pytania 6,8 i 13 zawarte w treści pisma Zamawiającego z dnia 

26 marca 2020 r. 


Jak wynika z pisma Zamawiającego z dnia 16 kwietnia 2020 r. kopia odwołania została 

zamieszczona na jego stronie internetowej w dniu 8 kwietnia 2020 r. W terminie ustawowym 

nie nastąpiło zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Przed terminem posiedzenia i rozprawy, pismem datowanym 24 kwietnia 2020 r., 

które w 

formie pisemnej wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

Odwołujący  złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania.  Skutkuje  to  zakończeniem 

postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania. 

Zgodnie bowiem z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp 

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania, Izba wydaje postanowienie. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.U.  z  2018  r.  poz. 

),  nakazując  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego kwoty stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:    ……………..…………….. 


wiper-pixel