KIO 748/20 POSTANOWIENIE dnia 30 kwietnia 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 748/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w dniu  30  kwietnia  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  6  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

postępowaniu prowadzonym przez Teatr Wybrzeże w Gdańsku

p

rzy udziale wykonawców: 

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie

2)  NDI Sp. z o.o. 

z siedzibą w Sopocie

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

zł  00    gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 748/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Teatr  Wybrzeże  w  Gdańsku 

  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Modernizacja 

Dużej  Sceny  Teatru  Wybrzeże  w  Gdańsku.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty 

określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  25  marca 

2020 r. pod numerem 2020/S 060-142901. 

W  dniu  6  kwietnia  2020  r.  wykonawca  Korporacja  Budowlana  DORACO  Sp.  z  o.o. 

wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów:  

1)  art.  22  ust.  1a  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  3  ustawy  Pzp,  przez 

określenie warunków  udziału w  postępowaniu (pkt  5.2.2  lit.  a drugie tiret  SIWZ,  sekcja 

III.1.3 lit. A 

drugie tiret ogłoszenia o zamówieniu) w sposób naruszający zasadę uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wszystkich  wykonawców,  w  sposób  nieadekwatny 

i nieproporcjonalny do przedmiotu zam

ówienia, nadmierny do zweryfikowania zdolności 

wykonawcy do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;   

art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22d ust. 1 ustawy Pzp, poprzez określenie 

na zbyt wygórowanym poziomie warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 

(pkt  5.2.2  lit.  a  drugie  tiret  SIWZ;  sekcja  III.1.3  lit.  a  drugie  tiret  ogłoszenia 

zamówieniu);  

3)  art.  91  ust.  2  pkt  5  i  ust.  2c  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  wprowadzenie 

pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  (kryter

ium  oznaczone  jako  K3,  określone  w  pkt 

13.1 ppkt 3 lit. a, b, c SIWZ) nieodnoszącego się do przedmiotu zamówienia,  

4)  art.  91  ust.  2  pkt  5,  ust.  2c  i  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez 

wprowadzenie  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  (kryterium  oznaczone  jako  K4, 

określone  w  pkt  13.1  ppkt  4  SIWZ)  nieodnoszącego  się  do  przedmiotu  zamówienia 

dotyczącego właściwości wykonawcy;  

art. 29 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 41 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 

ustawy  Pzp,  poprzez  określenie  terminu  wykonania  zamówienia  w  postaci  daty 

kalendarzowej (pkt 4 SIWZ i § 3 ust. 1 załącznika nr 6 do SIWZ; sekcja II.2.7 ogłoszenia 

o zamówieniu).  


W  dniu  29  kwietnia  2020  r. 

do  Prezesa  Izby  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego 

cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze – zgodnie z art. 187 

ust. 8 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  18.000  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel