KIO 747/20 WYROK dnia 22 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 747/20 

WYROK 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Brzeska  

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska   

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  16  czerwca  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawcę  MEDITRADE  POLAND  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne  z  siedzibą  w 

Warszawie  

przy  udziale  wykonawc

y  Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego  

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę    MEDITRADE  POLAND  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Warszawie i: 

1)  zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr. 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  

MEDITRADE  POLAND  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 

zasądza  od  wykonawcy  MEDITRADE  POLAND  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie    na  rzecz 

Zamawiającego:  Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne  z 

siedzibą w Warszawie kwotę 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 

zero  groszy

),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. nr 2019 r., poz. 1843 ze zm. 

z późn. zm.)

na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 747/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w Warszawie prowadzi 

na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (zwanej 

dalej  również  „ustawą  Pzp”),  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn: 

Dostawa staplerów, ładunków do staplerów, klipsownic klipsów polimerowych”  

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Wykonawca 

MEDITRADE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: 

Odwołującym”)  w  dniu  6  kwietnia  2020  r.  (data  wpływu  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej)  w  zakresie  części  II  i  V  złożył  odwołanie  na  czynność  odrzucenia  oferty 

Odwołującego, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 i 

ustawy  Pzp.  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru  najkorzystniejszej  ofer

ty,  powtórzenie  czynności  oceny  i  wyboru  ofert  z  udziałem 

oferty Odwołującego.  

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz 

postanowienia SIWZ, ofer

tę wykonawcy MEDITRADE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 

jak również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika postępowania 

złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:  

Odwołanie,  wobec  nie  stwierdzenia  na  posiedzeniu  niejawnym  braków  formalnych 

oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu.  

Ponadto  Izba  us

taliła,  że  Odwołujący  przekazał  Zamawiającemu  kopię  niniejszego 

odwołania.  

Izba  potwie

rdziła  skuteczność  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie  Zamawiającego  wykonawcy  Medtronic  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

(zwanego dalej również: „Przystępującym”).  


Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  

stanowiska  stron  oraz  uczestnika  postępowania  przedstawione  podczas  rozprawy,  Izba 

uznała, iż  odwołanie podlega oddaleniu.  

Zamawiający  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  dniu  14.11.2019  r., 

czyli  niezwłocznie  po  uzyskaniu  informacji  o  zaistnieniu  interesu  publicznego,  którym  jest 

konieczność zakupu staplerów, ładunków do staplerów, klipsownic i klipsów polimerowych, tj. 

urządzeń  niezbędnych  do  przeprowadzenia  zabiegów  chirurgicznych.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu Zamawiający zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 14 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 220-539084. 

Przedmiotem  zamówienia,  w  zakresie  zadania  nr  2  były:  staplery  liniowe  wraz  z 

ładunkami  w  ilości  i  o  parametrach  określonych  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ.  Zaoferowane 

staplery musiały spełniać następujące wymagania bezwzględne: 

Przy użyciu staplera można dokonać min 5-krotnej zmiany ładunku u czasie danej 

procedury medyczne• 

Stapler musi charakteryzować się sprawną obsługą umożliwiającą szybkie użycie w 

danej procedurze 

Zszywki  po  zamknięciu  muszą  zszyć  tkankę  w  prawidłowy  sposób,  nie  mogą 
rozchodzić się, nie mogą wypadać przed wystrzałem urażać okolicznych tkanek itp 

Linia  zszycia  obejmuje  min.  dwa  naprzemianl

egłe  rzędy  zszywek  na  dł.  w  zakresie 

60mm oz 1 100 mm oz. 2 

Linia cięcia musi przebiegać pośrodku pomiędzy liniami zszycia i nie może nachodzić 
na nie 

Nóż musi  gwarantować odpowiednią ostrość umożliwiającą sprawne przecięcie tkanek 

Wymaga  si

ę  przeprowadzenia  szkolenia  dla  operatorów  w  zakresie  używania 

staplerów i ładunków - terminarz podany rzez Zamawiającego 

Przedmiotem  zamówienia,  w  zakresie  zadania  nr  5  były:  staplery  endoskopowe 

jednorazowego  użytku  i  ładunki  w  ilości  i  o  parametrach  określonych  w  załączniku  nr  3  do 

SIWZ. Zaoferowane staplery musiały spełniać następujące wymagania bezwzględne: 

Staplery  i  ładunki  jednorazowego  użytku,  sterylne,  możliwość  użycia  dla  jednego 
staplera min. 5 ładunków u jednego pacjenta.

Stapler musi by

ć łatwy w obsłudze, ergonomiczny i zapewniać poprawność zespolenia 

i ciecia

Zszywki  po  zamknięciu  muszą  zszyć  tkankę  w  prawidłowy  sposób,  nie  mogą 

rozchodzić się, nie mogą wypadać przed wystrzałem, urażać okolicznych tkanek itp.

Linia  szycia  przebieg

a  w  postaci  dwóch  potrójnych  linii  tytanowych  zszywek 

ułożonych na rzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy nimi


W ładunkach wielkość zszywek przed zamknięciem dla tkanki cienkiej (naczyniowej) 
2,5mmx3mm, dla tkanki standardowej 3,5mmx3mm, dla tkanki grubej 4,8mmx3mm 

Linia ciecia musi przebiegać pośrodku pomiędzy liniami zszycia i nie może nachodzić 
na nie 

Wymaga się przeprowadzenia szkolenia dla operatorów w zakresie używania 
staplerów i ładunków - terminarz podany rzez Zamawiającego 

Zarówno  w  zakresie  zadania  2  jak  i  zadania  5  Zamawiający,  na  potwierdzenie  że 

oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, wymagał przedłożenia próbek 

do oceny spełniania wymagań bezwzględnych. 

W  wyniku  badania  i  oceny  ofert,  przeprowadzonej  w  dniu  16  marca  2020  roku, 

Zamawiający  uznał,  iż  asortyment  zaoferowany  przez  Odwołującego  nie  spełnia  wymagań 

określonych w SIWZ, w następującym zakresie: 

W  ramach  części  nr  2  przedmiot  zamówienia  nie  spełnia  wymagań  bezwzględnych 

określonych przez Zamawiającego: 

Odnośnie  wymagania  bezwzględnego  nr  1: W  czasie  pierwszego  odpalenia  uchwyt 

staplera uległ uszkodzeniu. 

Odnośnie  wymagania  bezwzględnego  nr  2:  Stapler  nie  spełnia  wymagania.  Praca 

noża  skokowa.  Stapler  nie  jest  łatwy  w  użyciu  —  ciężko  pracuje,  nie  pozwala  na  obsługę 

jedną ręką.  

Odnośnie  wymagania  bezwzględnego  nr  3:  Stapler  nie  spełnia  wymagania.  Nie 

dokończył  testu  —  nie  przeciął  do  końca  badanego  materiału.  Odnośnie  wymagania 

bezwzględnego nr 4: Stapler nie spełnia wymagania. Nie dokończył testu — nie przeciął do 

końca badanego materiału.  

Odnośnie  wymagania  bezwzględnego  nr  5:  Stapler  nie  spełnia  wymagania.  Nie 

dokończył  testu  —  nie  przeciął  do  końca  badanego  materiału.  Odnośnie  wymagania 

bezwzględnego nr 6: Stapler nie spełnia wymagania. Nie dokończył testu — nie przeciął do 

końca badanego materiału. 

W  ramach  części  nr  5  przedmiot  zamówienia  nie  spełnia  wymagań  bezwzględnych 

określonych przez Zamawiającego: 

Odnośnie  wymagania  bezwzględnego  nr  2:  Zaoferowany  stapler  nie  jest  łatwy  w 

użyciu  —  jest  ciężki,  ciężko  pracuje,  nie  pozwala  na  obsługę  jedną  ręką.  Nie  posiada 

możliwości otwierania i zamykania jedną ręka, brak funkcji grasperowania utrudnia i wydłuża 

zabieg.  Element  służący  do  wymiany  ładunku  jest  zbyt  mały  co  utrudnia  jego  wymianę. 


Odleg

łość  pomiędzy  rączką  aktywującą,  a  elementem  stałym  zbyt  duża  co  utrudnia  prace 

chirurgom o mniejszej dłoni. 

Zdaniem 

Odwołującego  Zamawiający  niezasadnie  z  naruszeniem  przepisów  ustawy 

Pzp 

dokonał czynności odrzucenia jego oferty w części II i V na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp.  

Izba  zgodziła  się  z  Zamawiającym,  że  oferta  Odwołującego  podlegała  odrzuceniu  z 

uwagi na niespełnianie wymagań bezwzględnych (dla zadania nr II) zawartych w załączniku 

nr 3 pkt 1 i 2, t.j. p

rzy użyciu staplera można dokonać min 5-krotnej zmiany ładunku u czasie 

danej  procedury  medyczne  oraz  s

tapler  musi  charakteryzować  się  sprawną  obsługą 

umożliwiającą  szybkie  użycie  w  danej  procedurze.  W  ocenie  Izby  zgodzić  należało  się  z 

Zamawiającym,  że  bezwzględne  wymaganie  nr  1  i  2  nie  zostało  przez  Odwołującego 

spełnione,  gdyż  jak  wynika  z  przeprowadzonego  przez  Zamawiającego  badania  i  oceny 

oferty Odwołującego w czasie pierwszego odpalenia uchwyt staplera uległ uszkodzeniu oraz 

Stapler  nie  spełnia  tego  wymagania.  Praca  noża  jest  skokowa.  Stapler  nie  jest  łatwy  w 

użyciu  —  ciężko  pracuje,  nie  pozwala  na  obsługę  jedną  ręką.  W  ocenie  Izby  nie  można 

zgodzić  się  z  Odwołującym,  że  Zamawiający  w  sposób  dowolny  dokonywał  oceny  oferty 

Odwołującego.  Należy  zauważyć,  że ocena  oferty  Odwołującego  odbywała się w  oparciu o 

wymagania 

zawarte w  załączniku nr  3 SIWZ, które  nie zostały  zakwestionowane na  etapie 

ogłoszenia o zamówieniu, dlatego na etapie oceny oferty – skoro tak brzmiały postanowienia 

SIWZ 

–  trudno  zarzucić  Zamawiającemu  dowolność  w  działaniu  i  ocenie  składanych  ofert. 

Skoro Odwołujący nie kwestionował specyfikacji na wcześniejszym etapie postępowania, to 

nie  może  –  w  ocenie  Izby  –  na  etapie  badania  i  oceny  ofert  zarzucić  Zamawiającemu 

dowolność  czy  też  zarzucać  brak  scenariusza w  działaniu  na  etapie  badania  i  oceny  ofert. 

Izba przychyliła się do stanowiska Odwołującego kwestionującego odrzucenie jego oferty dla 

części  II  w  zakresie wymagania 3-6. W ocenie Izby  działanie Zamawiającego  –  biorąc  pod 

uwagę postanowienia SIWZ załącznika nr 3 –były nieuprawnione. Zamawiający nie wskazał 

na  jakiego  rodzaju  materiale  będzie  dokonywane  badanie  ofert,  dlatego  też  nie  może 

wyciągać  negatywnych  konsekwencji  niejasności  i  nieścisłości  SIWZ.  Niemniej  jednak  –  w 

ocenie  Izby 

–  pomimo  przychylenia  się  do  stanowiska  odwołania  w  zakresie  wymagania 

bezwzględnego  nr  3-6  i  tak  wobec  niepotwierdzenia  się  zarzutów  dotyczących  wymagania 

bezwzględnego nr 1 i 2 oferta Odwołującego podlega odrzuceniu. Odnosząc się do zarzutu 

niezasadnego  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  części  V  Izba  również  przychyliła  się  do 

stanowiska  Zamawiającego,  uznając  że  zaoferowany  stapler  nie  jest  łatwy  w  użyciu  –  jest 

ciężki,  co  potwierdza  etap  badania  i  oceny  złożonych  próbek.  W  tym  zakresie  również  to 

wymaganie nie zostało zakwestionowane przez Odwołującego.  


Zgodzić  należało  się  z  Zamawiającym,  że  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

zawierało  wyraźny,  wymóg,  co  do  produktu,  zaś  ten,  który  został  zaoferowany  przez 

Odwołującego, nie spełniał postawionego wymogu, a specyfikacja w tym zakresie nie została 

skutecznie zakwestionowana przez Odwołującego.  

Zgodzić  również  należało  się  z  Zamawiającym,  że  co  do  postawionego  wymagania 

dotyczącego  przeszkolenia  personelu,  nie  wynika  z  Załącznika  nr  3  do  SIWZ  że  w 

postanowieniu tym chodziło Zamawiającemu o przeszkolenie personelu badającego próbki. 

Wyraźnie  zostało  wskazane  w  tym  wymaganiu,  że  terminarz  szkolenia  zostanie  wskazany 

przez  Zamawiającego,  i  skoro  nie  został  terminarz  wskazany  na  etapie  badania  próbek  to 

niewątpliwie wymaganie to tyczyło się etapu realizacji zamówienia. Odnosząc się jeszcze do 

kwestii  zaproszenia kierowanego  w  dniu  11  marca  2020  r.  przez  Zamawiającego  w  ocenie 

Izby  Odwołujący  powinien  niniejszy  zarzut  kwestionować  na  wcześniejszym  etapie 

postępowania  niemniej  jednak  niezależnie  od  powyższego  w  ocenie  Izby  jasne  były  dla 

uczestników  intencje  Zamawiającego  kierowane    w  piśmie  z  dnia  11  marca  2020  r.,  jasne 

były również dla Odwołującego  – co wynika z samego odwołania. Odnosząc się do kwestii 

scenariuszy  (ich  braku)  w  ocenie  I

zby  powyższa  okoliczność  (braki  SIWZ)  powinny  być 

kwestionowane na wcześniejszym etapie postępowania – co nie zostało uczynione, niemniej 

jednak  jak  słusznie  zauważono  w  poprzednim  postępowaniu  odwoławczym  wniosek  co  do 

sporządzenia scenariusza był wnioskiem ewentualnym a Odwołujący nie sprecyzował jak ten 

scenariusz miałby wyglądać.  

W  konsekwencji  w  ocenie  Izby 

–  wobec  potwierdzenia  się  zarzutów  dotyczących 

części II wymagania zawarte w pkt 3-6, nie potwierdziły się zarzuty Odwołującego dotyczące 

wymaga

ń 1 oraz 2 dla części II oraz dla części 5 wobec powyższego oferta Odwołującego i 

tak  podlegałaby  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  a  potwierdzone 

zarzuty nie mają wpływu na wynik tego postępowania.  

Wobec  tak  zaistniałego  stanu  faktycznego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie  znalazła 

podstaw  do  uwzględnienia  niniejszego  odwołania.  W  konsekwencji  mając  na  względzie 

okoliczności  niniejszej  sprawy,  orzeczono  jak  w  sentencji,  na  podstawie  przepisu  art.  192 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Zatem, odwołanie podlega oddaleniu.  

Wobec powyższego, orzeczono jak na wstępie.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.), tj. stosownie do wyniku postępowania. 

Przewodniczący: 

……………………. 


wiper-pixel