KIO 746/20 Sygn. akt KIO 746/20 POSTANOWIENIE dnia 15 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 746/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 maja 2020 r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6 

kwietnia  2020  r.  przez 

odwołującego:  Konsorcjum  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

„CZĘSTOBUD”  D.  Ś.  (Lider)  Al.  Bohaterów  Monte  Cassino  40,  42-200  Częstochowa  oraz 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDPOL  Sp.  z  o.o.  (Członek)  ul.  Starowiejska  5,  42-244 

Jaskrów w postępowaniu powadzonym  

przez zamawiającego: Teatr Ludowy w Krakowie Os. Teatralne 34; 31-948 Kraków 

przy  udziale 

przystępującego AGA-Bauservice Sp. z o.o. ul. Żabiniec 35, 31-215 Kraków 

po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami  postępowania  obciąża  Konsorcjum  Przedsiębiorstwo  Budowlane 

„CZĘSTOBUD” D. Ś. (Lider) Al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa 

oraz 

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDPOL Sp.  z o.o. (Członek) ul. Starowiejska 5, 

244 Jaskrów i: 

zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1.000 zł 00 gr (słownie: 

jeden tysiąc złotych zero groszy) uiszczoną przez Konsorcjum Przedsiębiorstwo 

Budowlane „CZĘSTOBUD”  D. Ś. (Lider) Al. Bohaterów  Monte Cassino 40, 42-

200  Częstochowa  oraz    Przedsiębiorstwo  Budowlane  BUDPOL  Sp.  z  o.o. 

(Członek)  ul.  Starowiejska  5,  42-244  Jaskrów  Warszawa  tytułem  wpisu  od 

odwołania 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Konsorcjum  Przedsiębiorstwo  Budowlane  „CZĘSTOBUD”    D.  Ś.  (Lider)  Al. 


Bohaterów  Monte  Cassino  40,  42-200  Częstochowa  oraz    Przedsiębiorstwo 

Budowlane  BUDPOL  Sp.  z  o.o.  (Członek)  ul.  Starowiejska  5,  42-244  Jaskrów 

kwotę  9.000,00  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

prowadzi 

postępowanie 

udzielenie 

zamówienia 

publicznego 

współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na „Przebudowę, rozbudowę i 

modernizację budynku techniczno-administracyjnego zlokalizowanego na Os. Teatralnym 23 

w Krakowie 

– Nowej Hucie w formule projektuj i buduj” numer referencyjny: DS-Z-271-1/20 

publikacja w  Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie z dnia 24.01.2020r. nr 505 910-

N-2020 roku.  

Odwołujący  pismem  z  dnia  12  maja  2020  roku, wniesionym  drogą  elektroniczną  w  dniu 12 

maja  2020r. 

posiadający  Urzędowe  Poświadczenie  Przedłożenia  na  ePUAP-ID  o 

identyfikatorze  DOK60168725, 

złożył  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  wnosząc  o 

umorzenie  postępowania  i  zwrot  na  rachunek  bankowy  z  którego  dokonano  wpisu,  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza przyjęła wniosek cofnięcia odwołania i na podstawie art. 187 ust. 

8  zdanie  pierwsze  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

Prawo zamówień  publicznych,  umorzyła postępowanie odwoławcze  wydając postanowienie 

w sprawie.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29 

s

tycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t. Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972) 

orzekła o dokonaniu zwrotu na 

rzecz odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 9.000,00zł. zaliczając w 

koszty postępowania kwotę 1.000,00zł. z kwoty wpisu 10.000,00 złotych.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


wiper-pixel