KIO 745/20 WYROK dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 745/20

WYROK 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu  3 czerwca

2020r. odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2020r. przez wykonawcę Solartime 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 106B 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Nowy Targ z siedzibą w Nowym 

Targu, ul. Bulwarowa 9 

przy  udziale 

FlexiPower  Group  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa z siedzibą Kudrowice 12 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. 

akt KIO 745

/20 po stronie zamawiającego 

przy udziale 

Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

ul.  Puławska  476  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  745/20  po 

stronie zamawiającego 

orzeka : 

Oddala odwołanie 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Solartime  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 106B i: 

zalicza  na  poczet  post

ępowania  odwoławczego  kwotę  15  000zł.  00  gr.  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Solartime spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Rzeszowie,  ul.  Załęska  106B 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od wykonawcę Solartime spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Rzeszowie, ul. Załęska 106B na rzecz zamawiającego Gmina Nowy Targ z siedzibą 

w Nowym Targu, ul. Bulwarowa 9 

kwotę 3 600zł. 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset 

złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Nowym Sączu

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 745/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, 

Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” zostało 

wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 

października 2019r. za numerem 2019/S 205-498832. 

W dniu 1 kwietnia 

2020r. zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty wykonawcy Solartime 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie – dalej odwołującego, na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

W dniu  6 kwietnia 

2020r. odwołanie wniósł odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez 

wice

prezesa  zarządu ujawnionego  w  KRS  odwołującego  i  upoważnionego do  samodzielnej 

reprezentacji

. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 6 kwietnia 2020r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1.  7  ust.  1  ustawy  przez  wprowadzające  w  błąd  określenie  warunków  technicznych 

materiałów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia,  

2.  art. 11c w zw. z 11 ust. 7-7d i art. 11a ustawy przez brak publikacji w sprostowaniu z 

dnia 28 listopada 2019 r. zmian parametrów technicznych materiałów,  

3.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  niewłaściwe  zastosowanie  i  odrzucenie  oferty 

odwołującego,  

4.  naruszenia  zasady  równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji  poprzez  odrzucenie 

oferty  o

dwołującego  z  powodu  szerokości  zasobnika  400  litrów  przy  jednoczesnym 

zaakceptowaniu  ofert  baz

ujących  na  takim  samym  zasobniku  o  takiej  samej 

szerokości,  

5.  naruszenie  zasady  równego  traktowania  poprzez  wzywanie  do  złożenia  wyjaśnień 

wyłącznie odwołującego, podczas gdy okoliczności wynikające z wezwania dotyczyły 

ta

kże innych wykonawców. 

Wniósł o:  

-  nakazanie  unieważnienia  czynności  zamawiającego  polegającej  na  odrzuceniu  oferty 

o

dwołującego,  

- zobowiązanie zamawiającego do kontynuowania postępowania i wyboru najkorzystniejszej 

oferty,  

- zasądzenie kosztów postępowania, według norm przepisanych.  

W uzasadnieniu podniósł , że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 

1a  „Opis  Przedmiotu  Zamówienia”  określała  wymagania  techniczne.  W  „Wymaganiach  dla 


zasobnika  ciepłej  wody  użytkowej”  (strona  19  OPZ)  Zamawiający  w  formie  tabelarycznej 

określił wymiary zasobnika w następujący sposób:  

Wymiary:   

Pojemność  200l:  maksymalna  wysokość  1,45m,  maksymalna  szerokość  0,7m,  300l: 

maksymalna wysokość 1,55m, maksymalna szerokość 0,75m, 400l: maksymalna wysokość 

1,7m, maksymalna szerokość 0,85m  

Dla 

wykonawców było więc oczywiste, że maksymalna szerokość zasobnika o pojemności 400 

litrów wynosi 85 centymetrów (0,85m).  

W  piśmie  z  dnia  28  listopada  2019  r.  zamawiający  przekazał  treść  zapytań  dotyczących 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.  

W  zakresie  wymiarów  zasobnika  pojawiło  się  tylko  jedno  pytanie  (Zestaw  pytań  z  dnia  6 

listopada  2019  r.:  /ZESTAW  NR  12/).  Pytanie  nr  3  (str.  23)  dotyczyło  doprecyzowania 

maksymalnej  wysokości  i  szerokości  zasobnika  500  litrów.  W  odpowiedzi  Zamawiający 

poinformował,  że  wysokość  zbiornika  500  l  nie  powinna  być  większa  niż  1,95  m.  Żadne  z 

zadanych  pytań  nie  dotyczyło  wymiarów  zasobnika  400  l.  Kwestia  ta  dla  wszystkich 

wykonawców była bezsporna gdyż – jak wyżej wskazano - wymiary tego zasobnika zostały 

jasno  określone  w  ten  sposób,  że  maksymalne  wysokość  nie  mogła  przekraczać  1.7  m,  a 

maksymalna szerokość 0,85 m.  

Odwołujący podkreślił, że w pytaniu nr 4 (str. 3) zadanym w ramach Zestawu pytań z dnia 6 

listopada  2019  r.:  /ZES

TAW  NR  10/  pojawiło  się  wyraźne  określenie  przez  pytającego 

wykonawcę szerokości zasobnika 400 l na 0,85 m. Zamawiający udzielając odpowiedzi nie 

zakwestionował  podanych  przez  wykonawcę  wymiarów.  Należy  zatem  uznać,  że  po  raz 

kolejny potwierdził parametry rozmiarów a w szczególności jego szerokość.  

W pkt B. powołanego pisma zamawiający poinformował, że pytania oraz odpowiedzi na nie 

stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy 

składaniu ofert.  

Dodatkowo w pkt D. z

amawiający zapewnił, że „W związku z udzielonymi odpowiedziami na 

powyższe  pytania,  zamawiający  udostępnia  ujednolicone  opisy  przedmiotu  zamówienia  w 

zakresie wszystkich części zamówienia, które stanowią załączniki do niniejszego pisma”.  

Jednocześnie  w  pkt  H.  zamawiający  zapewnił,  iż  „pozostała  treść  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian”.  

Powyższa  treść  pisma  w  sposób  oczywisty  wskazuje,  że  ujednolicone  wersje  dokumentów 

odzwierciedlają  zmiany  wynikające  z  zadanych  pytań  i  udzielonych  odpowiedzi.  Takie 

zapewnienia  pozwalają  na  wyciągnięcie  logicznego  wniosku,  że  w  pozostałym  zakresie,  w 

którym pytań nie zadawano, SIWZ nie została zmieniona. Wynika to w sposób jednoznaczny 

z  treści  pisma.  Dodatkowym  potwierdzeniem  tej  okoliczności  jest  treść  sprostowania.  W 


przedstawionych zmianach nie wykazano modyfikacji dotyczącej szerokości zasobnika 400 l. 

Załącznik nr 1a w ogóle nie jest powołany.  

Tymczasem w ujednoliconej części 3 OPZ Zamawiający dokonał zmiany wymiarów zasobnika 

400  l, 

pomimo,  że  żaden  z  wykonawców  o  to  nie  wnioskował,  ani  nawet  o  to  nie  pytał. 

Dodatkowo wymiary zasobnika 500 l zostały podane inaczej niż w udzielonej odpowiedzi (1,85 

zamiast 1,95).  

Jako d

owód odwołujący powołał:  

Opis przedmiotu zamówienia (załącznik 1a),   

pismo z

amawiającego z dnia 28 listopada 2019 r.,  

sprostowanie z dnia 28 listopada 2019 r. przekazane do publikacji.  

 Pismem z 3 marca 2020 r. r. zam

awiający zwrócił się do odwołującego o wyjaśnienie różnicy 

w  szerokości  zasobnika  pomiędzy  zmodyfikowaną  SIWZ  a  przesłanej  przez  odwołującego 

instrukcji obsługi zawierającą specyfikację techniczną produktu.  

Odwołujący w dniu 5 marca 2020 r. udzielił odpowiedzi, w której przedstawił swoje stanowisko 

opisane powyżej. Zwrócił uwagę na nieprawidłowości w działaniu zamawiającego. Wskazał, 

że  działający  w  dobrej  wierze  wykonawcy,  mając  zaufanie  do  zamawiającego  mieli  prawo 

założyć, że poza modyfikacjami wynikającymi z odpowiedzi, żadne inne elementy SIWZ w tym 

OPZ nie uległy zmianie.  

Pomimo wskazanych błędów pismem z dnia 1 kwietnia 2020 r. zamawiający odrzucił ofertę 

o

dwołującego.  

Jako dowód odwołujący powołał :  

pismo z

amawiającego z 3 marca 2020 r.,  

pismo o

dwołującego z 5 marca 2020 r.,  

pismo z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

– odrzucenie oferty.  

Postępowanie  zamawiającego  w  niniejszej  sprawie  zdaniem  odwołującego  stanowi 

naruszenie  prawa.  W  pierwszej  kolejności  należy  zwrócić  uwagę  na  sposób  udzielania 

odpowiedzi oraz zmian dokonywanych w SIWZ a także publikacji zmian.  

W rozdziale 2 prawa zamówień publicznych przedstawiono zasady postępowania. W artykule 

7 ust. 1 wskazano m. in. na zasadę przejrzystości. Celem przejrzystości postępowania jest 

wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przez wykonawców i zamawiających.  

Zarówno specyfikacja istotnych warunków zamówienia określająca prawa i obowiązki stron jak 

również  wszelkie  jej  modyfikacje  powinny  zostać  sporządzone  w  sposób  jednoznaczny,  tj. 

niebudzący wątpliwości. Dotyczy to nie tylko samej treści specyfikacji. Powołany art. 7 ust. 1 

mówi  o  przejrzystości  w  całym  postępowaniu.  Cóż  bowiem  byłaby  warta  przejrzysta 

specyfikacja  jeżeli  innymi  działaniami  np.  sposobem  publikacji  zamawiający  tę  zasadę  by 

narus

zył. W niniejszym postępowaniu zamawiający złamał reguły przejrzystości kilkakrotnie.   


Pomimo, że w zadawanych pytaniach nie pojawiała się kwestia szerokości zbiornika 400 litrów 

z

amawiający  zmienił  wymiary  tego  zbiornika  w  OPZ.  W  piśmie  ogłoszeniowym  zapewnił 

jednocześnie,  że  zmiany  wynikają  wyłącznie  z  pytań  i  żadne  inne  zmiany  nie  zostały 

wprowadzone.  Żeby  dopełnić  zakres  naruszeń  w  sprostowaniu  zmian  całkowicie  pominął 

zmiany wp

rowadzone w załączniku nr 1a dotyczące materiałów.   

Zgodnie  z  wyrokiem  TSUE  z  6  listopada  2014  r.  (sprawa  C-42/13  Cartiera  dell'Adda  SpA 

przeciwko CEM Ambiente SpA) „obowiązek przejrzystości ma na celu zagwarantowanie braku 

ryzyka faworyzowania i arbitral

nego traktowania ze strony instytucji zamawiającej. Wymaga 

on,  by  wszystkie  warunki  i  zasady  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  były 

określone  w  sposób  jasny,  precyzyjny  i  jednoznaczny  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w 

specyfikacji  warunków  zamówienia,  tak  by,  po  pierwsze,  pozwolić  wszystkim  rozsądnie 

poinformowanym i wykazującym zwykłą staranność oferentom na zrozumienie ich dokładnego 

zakresu  i  dokonanie  ich  wykładni  w  taki  sam  sposób,  a  po  drugie,  by  umożliwić  instytucji 

zamawiającej  rzeczywistą  weryfikację,  czy  oferty  złożone  przez  oferentów  odpowiadają 

kryteriom wyznaczonym dla danego zamówienia”.   

W wyroku z dnia 18 marca 2015 r., III Ca 70/15, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu podniósł, że 

„zapisy  w  SIWZ  powinny  być  tłumaczone  zgodnie  z  ich  literalnym  brzmieniem.  Przede 

wszystkim muszą mieć charakter precyzyjny i jednoznaczny, a wątpliwości powstałe na tym 

tle muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy”.  

Podobny pogląd wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 7 października 2013 r., 

KIO 2260/13 „Wszelkie niejasności w treści dokumentacji sporządzonej przez zamawiającego 

należy  tłumaczyć  na  korzyść  wykonawców,  zaś  ewentualne  błędy  popełnione  w  toku 

postępowania przez zamawiającego nie mogą wpływać negatywnie na sytuację wykonawców, 

biorących udział w postępowaniu”.  

W  świetle  cytowanych  wyroków,  będących  wyborem  z  wielu  orzeczeń  uznających,  że 

wyko

nawcy  nie  mogą  ponosić  negatywnych  konsekwencji  błędów  lub  niejasności  zapisów 

specyfikacji należy uznać, że zapisy dotyczące szerokości zasobnika 400 l są dwuznaczne i 

nieprecyzyjne.  

Przytoczone wyżej okoliczności w świetle powołanych orzeczeń świadczą jednoznacznie, że 

w niniejszej sprawia doszło do naruszenia zasady przejrzystości.  

Druga  kategoria  naruszeń  dotyczy  oceny  ofert  dokonanych  przez  zamawiającego.  Firmę 

Solartime  wezwano  o  wyjaśnienie  rozbieżności  w  szerokości  zasobnika  a  następnie 

odrzucono 

jej ofertę. Rygoryzmu zastosowanego wobec odwołującego nie doświadczyli inny 

oferenci. Dotyczy to w szczególności Flexipower Group sp. z o.o. sp. k. Wymieniony podmiot 

w  złożonej  ofercie  zaproponował  ten  sam  zasobnik  tj.  model:  SGW(S)B  400  klasa  A  firmy 

Galmet.  W  ofercie  Flexipower  zasobnik  firmy  Galmet  jest  wymieniony  osiem  razy  (str.  3 

pozycja  3  i  5,  str.  4  pozycja  8,  str.  5  pozycja  13,  str.  6  pozycja  20,  str. 7  pozycja  29,  str.  8 


pozycja 41 

oraz str. 9 pozycja 44). Odwołujący przypomniał, że zasobnik SGW(S)B 400 klasa 

A ma szerokość osiemdziesiąt pięć centymetrów (0,85m). Wynika to w sposób oczywisty  z 

instrukcji  obsługi  i  montażu  podgrzewacza  (wymiennika)  c.w.u.  typ  SGW(S)B  (strona  8). 

Średnica zewnętrzna dla zbiornika 400 l wynosi 850 mm.  

Dodatkowo 

za

mawiający  znał  parametry  techniczne  zasobnika  gdyż  prowadził 

korespondencję bezpośrednio z firmą Galmet.  

 Jako d

owód odwołujący powołał: ofertę Flexipower Group sp. z o.o. sp. k., instrukcję obsługi 

i montażu podgrzewacza (wymiennika) c.w.u.,  typ SGW(S)B klasa A firmy Galmet.  

Odwołujący  wskazał,  że  wspomniany  zasobnik  jest  taki  sam  jak  zaoferowany  przez 

o

dwołującego. W przypadku Solartime zasobnik SGW(S)B 400 klasa A firmy Galmet został 

uznany za niespełniający wymogów specyfikacji.  

W  przypadku  innych  w

ykonawców  a  w  szczególności  Flexipower  Group  ten  sam  zasobnik 

SGW(S)B 400 klasa A firmy Galmet spełnia wymogi SIWZ.  

Przedstawione 

okoliczności  zdaniem  odwołującego  w  sposób  oczywisty  wskazują,  że 

z

amawiający dopuścił się naruszenia fundamentalnych zasad prawa zamówień publicznych tj. 

równego traktowania i uczciwej konkurencji.  

W wyroku KIO z 11 stycznia 2011 r. (KIO/UZP 2824/10), stwierdzono, że: „Zgodnie z nakazem 

uregulowanym w art. 7 ust. 1 ustawy p.z.p., wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie 

z

amówienia publicznego powinni być traktowani na równych prawach przez zamawiającego w 

toku  całego  postępowania.”  Dodatkowo  powołał  wyrok  KIO  z  dnia  6  grudnia  2016  r.  (KIO 

.  Działania  zamawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu  świadczą  o  rażącym 

nar

uszeniu zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Po pierwsze tylko odwołujący 

został wezwany do wyjaśniania rozbieżności pomiędzy szerokością zasobnika 400 l podaną 

w  zmienionej  SIWZ  a  wymienionym  w  oferc

ie.  Po  drugie  wyłącznie  oferta  odwołującego 

została  odrzucona  z  powodu  braku  zgodności  treści  oferty  złożonej  przez  wskazanego 

wykonawcę z zapisami zmodyfikowanej specyfikacji.  

W dniu 7 kwietnia 2020r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W dniu 8 kwietnia 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił 

swój udział wykonawca FlexiPower Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Kudrowicach  12  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Wskazał,  że 

posiada  interes  w  rozstrzygnięciu  na  korzyść  zamawiającego,  gdyż  uczestniczył  w 

postępowaniu jako wykonawca, a jego oferta podlegała ocenie. Odrzucenie oferty Solartime 

otwiera  przystępującemu  szansę  na  uzyskanie zamówienia,  nadto  odwołanie  bezpośrednio 

odnosi  się  do  oferty  przystępującego  i  może  wywołać  bezpośredni  wpływ  na  decyzje 

zamawiającego jakie mogą być podjęte na skutek wyjaśnienia odwołania. Powołał wyrok KIO 

z dnia 10 grudnia 2015r. sygn. akt KIO 2575/15

. Zgłoszenie zostało wniesione przez prezesa 


zarządu  komplementariusza  spółki,  upoważnionego  do  samodzielnej  reprezentacji 

komplementariusza,  zgodnie  z  załączonymi  odpisami  z  KRS.  Kopia  zgłoszenia  została 

przekazana zamawiającemu  i odwołującemu w dniu 8 kwietnia 2020r.  

W dniu 10 kwietnia 2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił 

się  wykonawca  Sanito  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

wskazując,  że  posiada  interes  w  rozstrzygnięciu  na  korzyść  zamawiającego,  gdyż 

uwzględnienie  oczekiwań  odwołującego  naruszałoby  przepisy  obowiązującego  prawa  i 

prowadziłoby  do  podjęcia  czynności  niezgodnych  z  ustawą,  a  to  uniemożliwiłoby 

przystępującemu równą konkurencję i ewentualne uzyskanie zamówienia. Wniósł o oddalenie 

odwołania z uwagi na niezasadność argumentacji i zarzutów. Zgłoszenie zostało wniesione 

przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  9  kwietnia  2020r. 

udzielonego  przez  wiceprezesa  zarządu  upoważnionego  w  dacie  wystawiania 

pełnomocnictwa  do  samodzielnej  reprezentacji  przystępującego.  Kopia  odwołania  została 

przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu10 kwietnia 2020r.  

Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania w całości.  

Przystępujący  wnosili  o  pozostawienie  bez  rozpoznania  zarzutów  dotyczących  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i zamieszczania sprostowania ogłoszeń jako spóźnionych.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami, wyjaśnień 

siwz wraz z modyfikacjami, 

instrukcji obsługi i montażu podgrzewacza c.w.u. typ SGW (S) B 

pionowy firmy Galmet, 

wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień, udzielonych wyjaśnień, 

informacji  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego,  oferty  przystępującego  FlexiPower  Group, 

dowodów złożonych przez odwołującego na rozprawie.  

Na podstawie tych 

dowodów Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający w pkt. 4.2.1 siwz opisał zamówienie dotyczące instalacji kolektorów słonecznych 

wraz  z  zasobnikami,  w  tym  o  pojemności  400l.  W  pkt.  4.4  siwz  zamawiający  dopuścił 

rozwiązania  równoważne  w  zakresie  norm,  europejskich  ocen  technicznych,  aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji, a także znaków towarowych, oznakowani czy 

posiadania  certyfikatów  oraz  KNR  i  KNNRów.  Zamawiający  w  zakresie  równoważności 

wymagał  zachowania  minimalnych  oczekiwanych  parametrów  jakościowych  i  wymaganego 

standardu  dopuszczając  parametry  techniczne  i  jakościowe  podobne  lub  lepsze.  W  celu 

wykazania  zgodności  przedmiotu  oferty  z  zamówieniem  zamawiający  oczekiwał  złożenia 

certyfikatów SOLAR KEYMARK lub równoważne, lub certyfikatu zgodności z normą PN-EN 

1  lub  normą  PN-EN  ISO  9806  lub  równoważną  oraz  karty  technicznej  (specyfikacja 


te3chniczna  producenta) 

kolektora  i  zasobnika  obejmująca  informacje  potwierdzające 

spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku nr 1a do siwz zgodnie z 

pkt. 1.2. dla kolektora i 2.2 dla zasobnika.  

Z załącznika nr 1a do siwz w zakresie zasobnika wynika, że nie ma pkt. 2.2., ale tę rozbieżność 

skorygowano wyjaśnieniami z dnia 14 listopada 2019r. W pkt. 3.3. w części „Wymagania dla 

zasobnika  ciepłej  wody  użytkowej  wynika,  że  zasobnik  o  pojemności  400l  miał  mieć 

maksymalną wysokość 1,7 i maksymalną szerokość 0,85.  

Z  wyjaśnień  treści  siwz  z  dnia  28  listopada  2019r.  wynika,  że  w  zestawie  pytań  z  dnia  6 

listopada  2019r.  /Zestaw10/  w  p

ytaniu  4  zapytujący  pytał  o  błędnie  w  jego  ocenie  podane 

współczynniki przenikania ciepła i postawienie jednoznacznego i jasnego wymogu co do klasy 

energetycznej  podgrzewaczy,  w  treści  swego  pytania  przytoczył  maksymalną  szerokość 

zasobnika  400l 

–  0,85m.  Zamawiający  odpowiedział,  że  wykreśla  zapisy  dotyczące 

współczynnika przenikania i  podtrzymuje wymów  klasy  energetycznej  A  dla podgrzewaczy. 

Przedmiot  zamówienia  nie  został  opisany  w  celu  preferowania  konkretnego  produktu,  zaś 

postawione wymagania wynikając z uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Na rynku istnieje 

wiele  produktów  spełniających  wskazane  w  siwz  wymagania.  W  zestawie  pytań  z  dnia  6 

listopada  2019r.  /zestaw  12/  w  pytaniu  4  wykonawca  wskazał,  że  zamawiający  określił 

wysokość  i  szerokość  dla  zbiorników  200,  300,  400l  i  prosił  o  doprecyzowanie  jaką 

maksymalną  wysokość  i  szerokość  ma  mieć  zbiornik  500l  –  zamawiający  odpowiedział 

wysokość zbiornika 500l nie powinna być większa niż 1,95m.  

Zamawiający  poinformował,  że  pytania  oraz  odpowiedzi  na  nie  stają  się  integralną  częścią 

siwz i będą wiążące przy składaniu ofert. Jeżeli odpowiedzi udzielone w niniejszym piśmie są 

inne niż odpowiedzi ujęte w wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie zamawiającego w dniu 

14  listopada  2019r.,  wykonawcy  powinni  przyjąć,  że  dokonano  modyfikacji  stanowiska 

zamawiającego  i  wiążące  są  odpowiedzi  zamieszczone  w  niniejszym  piśmie.  W  związku  z 

udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania, zamawiający udostępnił ujednolicone opisy 

przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich części zamówienia, które stanowią załączniki 

do niniejszego pisma. Ponadto zamawiający dokonał także stosownych modyfikacji w treści 

siwz, projektu umowy ( w zakresie cz. 3 zamówienia) oraz formularza ofertowego. Zmiany te 

dotyczą  min.  pomp  ciepła  przeznaczonych  do  podgrzewania  ciepłej  wody  użytkowej.  Na 

powyższych dokumentacji zmienia się moc min. pomp ciepła z 3,17 kW na 2,85 kW. Zmiany 

te  naniesiono kolorem  czerwonym  na  ujednolicone  załączniki,  które  stanowią  załączniki  do 

niniejszego  pisma.  Jednocześnie  zamawiający  poinformował,  że  pozostała  treść  siwz 

pozostaje bez zmian.  

Do  wyjaśnień  zamawiający  dołączył  załącznik  nr  1a,  w  którym  Wymagania  dla  zasobnika 

ciepłej  wody  użytkowej  wynika,  że  zasobnik  o  pojemności  400l  miał  mieć  maksymalną 


wysokość 1,7 i maksymalną szerokość 0,80, oraz zamawiający dodał zasobnik o pojemności 

500l o maksymalnej wysokości 1,85m i maksymalnej szerokości 0,85m.  

Z instrukcji obsługi i montażu podgrzewacza c.w.u. SGW (S) B pionowego produkcji Galmet 

wynika na str. 8 pkt. 5.1., że zasobnik o pojemności 400l ma wymiary średnica zewnętrzna 

850mm, wysokość z izolacją 1660mm.  

Z formularza ofertowego firmy FlexiPower Group wynika, że zaoferował on zasobnik produkcji 

Galmet model SGW(S) B 4000 klasa A.  

wezwania do wyjaśnień z dnia 3 marca 2020r. wynika, że zamawiający na podstawie art. 26 

ust.  4  i  art.  87  ust.  1  ustawy  wezwał  odwołującego  do  wyjaśnienia,  że  ze  specyfikacji 

technicznej  produktu  wynika,  że  średnica  zewnętrzna  produktu  wynosi  850mm,  a  ze 

za

ktualizowanego  na  dzień  28  listopada  2019r.  załącznika  nr  1a  do  siwz  wynika,  że 

zamawiający dopuścił maksymalną szerokość zasobnika 400l :800 mm.  

W dniu 5 marca 2020r. odwołujący wskazał, że żadne z pytań na które udzielono odpowiedzi 

w dniu 28 listopada 

2019r. nie dotyczyło wymiarów zasobnika 400l, kwestia ta była bezsporna 

i  jasno  wyrażona  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Odwołujący  powołał  argumentację  w 

całości zawartą w odwołaniu, która została już przytoczona w rysie historycznym i wskazywała, 

że  zamawiający  nie  informował  o  modyfikacji  w  zakresie  szerokości  zasobnika  400l  i 

wprowadził  tym  w  błąd  odwołującego,  a  odwołujący  nie  może  ponosić  negatywnych 

konsekwencji naruszenia przez zamawiającego zasad postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

dniu 1 kwietnia 2020r. zamawiający odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art. 89 ust. 

1  pkt  2  ustawy  wskazując  na  niewątpliwą,  bo  potwierdzoną  wyjaśnieniami  wykonawcy 

niezgodność  treści  oferty  z  treścią  siwz  w  brzmieniu  nadanym  wyjaśnieniami  z  dnia  28 

listopada 2019r. w zakresie szerokości maksymalnej zasobnika 400l.  

Z  korespondencji  z  firmą  Galmet  wynika,  że  w  dniu  4  marca  2020r.  odwołujący  pytał 

producenta o podgrzewacze 400l 1,7/0,8. W dniu 5 marca 2020r. producent odpowiedział, że 

są to podgrzewacze niestandardowe, a na  skutek dalszych dopytań  producent  wskazał,  że 

załącza kartę zbiornika SGW (S) B 400 klasa A i jest to zbiornik na specjalne zamówienie z 

elementami  importowanymi.  Cena  jest  do  ustalenia  przez  dyrektorów  handlowych.  W 

załączeniu zamieszczono kartę wskazująca na średnicę z izolacją 800 mm.  

Z  pisma  firmy  Reflex  z  dnia  2  czerwca  2020r.  wynika,  że  producent  oświadczył,  że 

podgrzewacze produkcji Reflex 

– Winkelmann GmbH typ Storatherm Aqua Solar klasa A –m 

(AF 200/2_A, AF 300/2_A, AF 40

0/2_A, AF 500/2_A) nie spełniają wszystkich wymagań siwz.  

Izba zważyła, co następuje: 


Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne określone w art. 185 

ust. 1 ustawy.  

Izba  ustaliła,  że nie zachodzą przesłanki  odrzucenia odwołania na  postawie art.  189 ust.  2 

ustawy.  

Izba oceniła, że odwołujący wykazał istnienie przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności 

odwołania z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 11c w zw. z 11 ust. 7-7d i art. 11a ustawy przez 

brak publikacji w sprostowaniu z dnia 28 listopada 2019 r. zmian parametrów technicznych 

materiałów,  

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Izba nie uznała tego zarzutu za spóźniony, gdyż jest 

to zarzut związany z zarzutem naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w 

ten  sposób,  że odwołujący  zarzucając nieskuteczność  wprowadzonej  modyfikacji  z  dnia 28 

listopada  2019r.  opiera  n

a  tej  tezie  brak  skuteczności  dokonanej  modyfikacji  siwz  w 

odniesieniu  do  badania  jego  oferty.  Tym  samym  dopiero  z  chwilą  odrzucenia  oferty 

odwołującego  pozyskał  on  wiedzę,  że  zamawiający  uważa  dokonaną  modyfikację  za 

skuteczną i wiążącą wykonawców i mogącą stanowić podstawę do ustalania zgodności oferty 

z  treścią  siwz.  Tym  samym  Izba  rozpoznała  zarzut  merytorycznie.  Rozpoznając  zarzut 

merytorycznie Izba zwraca uwagę, że przede wszystkim odwołujący w żaden sposób nie dążył 

do  wykazania,  że  zmiana  parametrów  technicznych  materiałów  jest  zmianą  istotną  w 

rozumieniu  art.  12a  ust.  2  ustawy.  Dopiero  bowiem  w  sytuacji  zaistnienia  takiej  zmiany 

za

mawiający  byłby  zobligowany  do  dokonania  sprostowania  ogłoszenia  o  udzieleniu 

zamówienia, zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy. Odwołujący przywołał jedynie przepis art. 

11 c ustawy i zasady dokonywania publikacji sprostowań wynikające z art. 11 ust. 7 do 7d oraz 

art.  11a  ustawy.  Natomiast  w  rzeczywistości  spór  sprowadza  się  do  oceny,  czym  jest 

określenie  przedmiotu  zamówienia  i  czy  jakkolwiek  zmiana  w  parametrach  przedmiotu 

zamówienia jest zmianą określenia przedmiotu zamówienia, a co dalej idzie zmianą istotną. 

Przytoczyć bowiem należy treść art. 12 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 38 ust. 4 – 4a i ust. 6 ustawy, 

które stanowią, że : 

Art. 12 a ust. 1 ustawy -

„W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  opublikowanego  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej,  zamawiający  przedłuża  termin  składania  wniosków  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do 

wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.” 

- przepis art. 12 a ust. 1 ustawy  


Art. 12 a ust. 2 ustawy 

– „Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności 

dotyczy  określenia  przedmiotu,  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  kryteriów  oceny  ofert, 

warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża 

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania 

ofert  o  czas  niezbędny  na  wprowadzenie  zmian  we  wnioskach  lub  ofertach,  z  tym  że  w 

postępowaniach,  których  wartość  jest  równa  lub  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin 

składania: 

ofert  nie  może  być  krótszy  niż  15  dni  od  dnia  przekazania  zmiany  ogłoszenia  Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego; 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a 

jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany 

ogłoszenia  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  -  w  trybie  przetargu  ograniczonego  lub 

negocjacji z ogłoszeniem.” 

Art.  38  ust.  4  ustawy 

– „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 

zmianę  treści  specyfikacji  zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej,  chyba  że 

specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje 

się odpowiednio.” 

Art. 38 ust. 4a 

– „Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

zmiana  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści 

ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8; 

przekazuje  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  ogłoszenie  dodatkowych  informacji, 

informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą 

i  procedurami  wskazanymi  na  stronie  internetowej  określonej  w  dyrektywie  -  jeżeli  wartość 

zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8.

” 

art.  38  ust.  6  ustawy  - 

Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny 

dodatkow

y czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 

ofert  i  informuje  o  tym  wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków 

zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych 

warunków  zamówienia  jest  udostępniana  na  tej  stronie.  Przepis  ust.  4a  stosuje  się 

odpowiednio.

” 


Izba  celowo  przytoczyła  dokładne  brzmienie  powyższych  przepisów,  aby  z  ich  brzmienia 

wyprowadzić  prawidłowy  sposób  interpretacji  tych przepisów.  Izba  bowiem  domyśla się,  że 

odwołujący zinterpretował przepis art. 12a ust. 1 w ten sposób, że każda zmiana specyfikacji 

wymaga sprostowania ogłoszenia i przedłużenia terminu na składanie ofert, przy czym jeśli 

zmiana  jest  istotna,  to  wówczas  dla  ogłoszeń  publikowanych  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  ustawodawca  przewidział  minimalny  czas  wydłużenia  terminu  składania  ofert. 

Jednak taka interpretacja nie uwzględnia treści art. 38 ust. 4- 4a, a w szczególności art. 38 

ust.  6  ustawy.  Z  art.  38  ust.  4  ustawy  wynik

a  wprost  uprawnienie  zamawiającego  do 

dokonywania  zmian  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przed  upływem  terminu 

składania ofert, które to uprawnienie powiązane jest z obowiązkiem publikacji zmiany. Przepis 

art. 38 ust. 6 ustawy stanowi o zmianach 

specyfikacji, które nie wymagają zmiany ogłoszenia 

i mogą, ale nie muszą prowadzić do wydłużenia terminu na składanie ofert. Kryterium oceny 

czy  konieczne  jest  przedłużenie  terminu  składania  ofert  stanowi  wówczas  okoliczność  czy 

potrzebny jest czas na wpro

wadzenie zmian w ofertach. Natomiast art. 38 ust. 4a ustawy mówi 

o zmianach

, które prowadzącą do zmiany ogłoszenia. Jak zatem należy wyłożyć przepisy art. 

12a  ust.  1  i  2  oraz  art.  38  ust.  4- 

4a  i  6  ustawy,  aby  ustalić  w  jakich  okolicznościach 

zamawiający musi sprostować ogłoszenie o zamówieniu.  

W ocenie Izby interpretacja tych przepisów wygląda w sposób następujący: 

W  postępowaniu  mamy  do  czynienia  z  trzema  rodzajami  zmian  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia: 

zmiany  istotne  czyli  dotyczą  określenia  przedmiotu,  wielkości  lub  zakresu  zamówienia, 

kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania – 

takie zmiany zawsze prowadzą do zmiany terminu składania ofert i to o co najmniej minimalną 

ilość dni wynikająca z pkt. 1 lub 2 art. 12 a ust. 2 ustawy – odpowiadają one zmianom, o których 

mowa w art. 38 ust. 4a ustawy.  

zmiany nieistotne, które należy podzielić na dwie grupy: 

a) zmiany wymagające czasu na wprowadzenie zmian do ofert – czyli inne niż wymienione w 

art. 12 a ust. 2 , ale 

wymagające sprostowania ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu 

składania ofert – art. 12 ust. 1 i art. 38 ust. 6, 

b) zmiany nie wymagające czasu na wprowadzenie zmian do ofert, które wymagają jedynie 

zamieszczenia na stronie internetowej.  

W przedmiotowej sprawie zamawiający ocenił zmianę jako zmianę nieistotną, ale wymagającą 

czasu na wprowadzenie do ofert, bowiem dla wszystkich zmian wprowadzanych w dacie 28 

listopada 20219r. przedłużył termin składania ofert z dnia 2 grudnia 2019r. do dnia 16 grudnia 

2019r., a więc o 14 dni, w tym też zakresie dokonał sprostowania ogłoszenia. Tym samym 

istota sporu pomiędzy stronami sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytania, czy każda 

zmiana  specyfikacji  wymaga  sprostowania  ogłoszenia  i  czy  w  przypadku  negatywnej 


odpowiedzi  na  to  pytanie,  to  czy  zmiana  szerokości  jednego  z  rodzajów  kotła  jest  zmianą 

dotyczącą określenia przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy.  

Na pierwsze z pytań Izba udzieliła już odpowiedzi negatywnej wskazując na treść art. 38 ust. 

6  ustawy,  zatem  do  rozważenia  pozostaje  kwestia  czy  zmiana  szerokości  zasobnika  jest 

zmianą istotną. W ocenie Izby również i na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi 

negatywnej. Przedmiotem zamówienia jest bowiem m. in. dostawa i montaż zasobnika wody 

ciepłej  nie jednego,  ale kilku rodzajów  i  szerokość  jest  jedynie  parametrem  jednego  z  tych 

rodzajów, przy czym zamawiający nie zmienił innych cech tego zasobnika takich jak choćby 

pojemność.  Niewątpliwie  zaoferowanie  zasobnika  o  tej  samej  pojemności,  ale  mniejszej 

szerokości wymaga zmiany oferty, a więc czasu potrzebnego na dostosowanie oferty, jednak 

nie 

zmienia określenia przedmiotu zamówienia w taki sposób, że zmieniałaby się technologia 

wykonania, wielkość czy rodzaj zamówienia. W ocenie Izby zatem zamawiający prawidłowo 

zakwalifikował zmianę jako nieistotną, choć wymagającą sprostowania ogłoszenia w zakresie 

terminu składania ofert i zamieszczenia zmiany na stronie internetowej. Tym samym Izba nie 

dopatrzyła  się  z  czynnościach  zamawiającego  naruszenia  zarzucanych  zamawiającemu 

przepisów, w konsekwencji zarzut należało oddalić.  

Zarzut  naruszenia  przez 

zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez  niewłaściwe 

zastosowanie i odrzucenie oferty odwołującego,  

Zarzut  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Pomiędzy  stronami  nie  było  sporu,  że  odwołujący 

zaoferował zasobnik o pojemności 400l i szerokości 85 cm, zaś zamawiający modyfikacją z 

dnia 28 listopada 2019r. wymagał aby zasobnik o pojemności 400l nie był szerszy niż 80 cm. 

Jak  wynika  z  rozważań  Izby  na  potrzeby  wyżej  rozstrzygniętego  zarzutu,  modyfikacja  siwz 

została dokonana przez zamawiającego w sposób zgodny z przepisami ustawy, a tym samym 

była  integralną  częścią specyfikacji,  stanowiąc  jej  treść.  Treść  oferty  odwołującego  zaś  nie 

odpowiadała treści siwz  po modyfikacji, a zatem zachodziła podstawa do odrzucenia oferty 

odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Z dokumentacji technicznej zasobnika 

zaoferowanego nie wynika, że szerokość zasobnika może podlegać modyfikacją bez zmiany 

przedmiotu oferty, tym samym w ocenie Izby nie było podstaw do uznania, że możliwa jest 

poprawa oferty odwołującego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, a sam odwołujący takiego 

żądania  nie  formułował.  W  konsekwencji  Izba  doszła  do  przekonania,  że  zamawiający 

prawidłowo odrzucił oferty odwołującego i zarzut należało oddalić.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  7  ust.  1  ustawy  przez  wprowadzające  w  błąd 

określenie warunków technicznych materiałów zawartych w Opicie przedmiotu zamówienia,  


Zarzut nie potwierdził się. Izba postanowiła rozpoznać przedstawiony zarzut merytorycznie, 

gdyż w ocenie Izby zarzut ten także jest zarzutem związanym z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

gdyby  bowiem  wprowadzenie  modyfikacji  naruszało  zasady  równego  traktowania,  to 

odwołujący  mógłby  dążyć  do  uznania,  że  badanie  jego  oferty  w  ogóle  nie  powinno  mieć 

miejsca, gdyż postepowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, i 

na  podstawie  wadliwej  siwz, 

nie  można  było  czynić  ustaleń  o  niezgodności  treści  oferty  z 

treścią siwz. W konsekwencji Izba rozpoznała zarzut merytorycznie. W ocenie Izby odwołujący 

nie może dopatrywać się  naruszenia zasady  równego traktowania i  uczciwej  konkurencji  w 

czynności  zamawiającego  przeprowadzonej  zgodnie z  przepisami ustawy. W istocie  rzeczy 

Izba stoi na stanowisku, że odwołujący jako profesjonalista powinien był ze szczególną uwagą 

poznawać  treść  dokumentacji  postępowania  na  podstawie,  której  zmierza  złożyć  ofertę, 

zwłaszcza jeśli zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści tej dokumentacji. 

Jak  wynika  z  treść  art.  38  ust.  4  ustawy  zamawiający  nie  jest  ograniczony  w  prawie  do 

modyf

ikacji treści siwz jedynie do modyfikacji dokonywanych na podstawie skierowanych do 

niego zapytań, tym samym wykonawcy muszą analizować treść zmienianych dokumentów nie 

tylko  tam,  gdzie  zamawiający  pokreśli  istnienie  zmiany,  ale  jako  całokształt  dokumentu. 

Wybiórcza  analiza  dokumentacji  może  bowiem  prowadzić  do  wadliwego  zaoferowania 

przedmiotu  zamówienia,  co  w  ocenie  Izby  miało  miejsce  w  przedmiotowej  sprawie.  Tym 

samym Izba w tak ukształtowanym zarzucie jak powyżej nie dopatrzyła się naruszenia art. 7 

ust

. 1 ustawy i zarzut należało oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej 

konkurencji  poprzez  odrzucenie  oferty  odwołującego  z  powodu  szerokości  zasobnika  400 

litrów przy jednoczesnym zaakceptowaniu ofert bazujących na takim samym zasobniku o takiej 

samej szerokości 

 i 

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  naruszenie  zasady  równego  traktowania  poprzez 

wzywanie  do  złożenia  wyjaśnień  wyłącznie  Odwołującego,  podczas  gdy  okoliczności 

wynikające z wezwania dotyczyły także innych wykonawców, 

Izba rozpoznała zarzuty łącznie. Izba uznała oba zarzuty za nieuzasadnione. Bezsporne jest, 

że odwołujący  i  firma Flexipower  zaoferowały  zasobnik  400l tego samego producenta i ten 

sam model. 

Jednakże sam odwołujący na rozprawie przedstawił, że zasobnik oferowany przez 

przystępującego Flexipower jest zasobnikiem przygotowanym na indywidualne zamówienia i 

przedstawił kartę katalogową dla tego produktu, z której wynika, że średnica zasobnika wraz 

izolacją wynosi 800 mm, co stanowi o zgodności oferty Flexipower z wymaganiami siwz. Tym 

samym  nie  zachodziła  okoliczność  podnoszona  przez  odwołującego  w  odwołaniu,  że  obie 


oferty zostały oparte o te same produkty, a mimo to zamawiający zastosował inne czynności 

do  obu  ofert.  Natomiast  co  do  zarzutu  dotyczącego  oferty  Sanito,  to  poza  ogólnym 

stwierdzeniem odwołującego, że oferta ta nie spełnia wymagań zamawiającego i wykonawca 

nie był wzywany do wyjaśnień, odwołujący w żaden sposób nie skonkretyzował postawionego 

zarzutu. Nie wskazał, o który zasobnik (jakiej pojemności ma na myśli) i nie określił w czym 

upatruje  niezgodności  oferty  z  treścią  siwz.  Tym  samym  sprecyzowanie  na  rozprawie,  że 

chodzi  o  zasobnik  500l,  który  jest  zgodny  z  wyjaśnieniem  zamawiającego  udzielonym  w 

odpowiedzi  na  pytanie,  a  niezgodny  ze  zmodyfikowanym  załącznikiem  nr  1a  stanowi 

postawienie nowego zarzutu nie mieszczącego się w treści odwołania. Z mocy art. 192 ust. 7 

ustawy I

zba nie może orzekać o zarzutach, które nie były zawarte w odwołaniu, zarzut zatem 

należało  oddalić.  Jedynie  na  marginesie  Izba  zauważa,  że  jeżeli  wyjaśnienie  treści  siwz 

udzielone  w  ramach  odpowied

zi  na  zapytania  wykonawców  i  treść  siwz  po  modyfikacji 

pozostawały  ze  sobą  w  sprzeczności,  to  również  nie  byłby  to  stan  faktyczny  identyczny  ze 

stanem,  na  podstawie  którego  została  odrzucona  oferta  odwołującego.  Tym  samym  zarzut 

należało oddalić.  

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła o oddaleniu odwołania na podstawie art. 192 ust. 1 

i 2 ustawy.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego 

rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r.  zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  

obciążając  odwołującego  kosztami  uiszczonego  wpisu  oraz  zobowiązując  do  zwrotu 

zamawiającemu  kosztów  zastępstwa  prawnego  w  wysokości  3 600zł.  zgodnie  ze  złożona 

fakturą.  

Przewodniczący: 

………………………….. 


wiper-pixel