KIO 743/20 POSTANOWIENIE dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 743/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Członkowie:              Robert Skrzeszewski 

Bartosz Stankiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  ud

ziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  3  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawc

ów  Konsorcjum  Firm:  1)  Partner  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  (Lider);  2)  Chemeko  - 

System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów; 3) Eneris Ekologiczne Centrum 

Utylizacji  Sp.  z  o.o.:  z  adresem  dla  siedziby  lidera  konsorcjum:  ul.  Płytowa  1,  03-046 

Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

w m.st Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa  

przy  udziale  wykonawcy  J.  Z. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A, 

05-408  Glinianka  zg

łaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawców Konsorcjum Firm: 1) Partner Sp. z o.o. Sp. k. (Lider); 2) Chemeko - 

System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania Odpadów;  3)  Eneris  Ekologiczne 

Centrum  Utylizacji  Sp.  z  o.o.:  z  adresem  dla  siedziby  lidera  konsorcjum:                      


ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.  poz.  1843

z  późn.  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 743/20 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

z  możliwością  składnia  ofert  częściowych  na:  „Zagospodarowanie 

odpadów  komunalnych  pochodzących  z  terenu  Miasta  Stołecznego  Warszawy”,  nr  sprawy: 

DZA.ZOZ.27.9/2020.LK

;  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym                          

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  27.02.2020  pod  nr  2020/S  041-097551, 

przez 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.st  Warszawie  Sp.  z  o.o.,  ul.  Obozowa 

43, 01-161 Warszawa zwane dalej: 

„Zamawiającym”.                      

W  dniu  26.03.2020  r.  (po

przez  swoją  platformę  zakupową)  Zamawiający 

poinformował  w  zakresie  zadania  2  i  8  o  odtajnieniu  informacji  zastrzeżonych  przez 

Wykonawcę  -  Konsorcjum  Firm:  1)  Partner  Sp. z  o.o.  Sp. k.  (Lider);  2) Chemeko  -  System 

Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów; 3) Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. 

z o.o.: z adresem dla siedziby 

lidera konsorcjum: ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa zwanego 

dalej: 

„Konsorcjum  Partner”  albo  „Odwołującym”,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  tj. 

informacji  zawartych  w 

„Oświadczeniu  potwierdzającym  miejsce  zagospodarowania 

odpadów objętych przedmiotem zamówienia”.   

W  dniu  06.04.2020  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

Konsorcjum  Partner 

wniosło  odwołanie

na  czynność  Zamawiającego  z  26.03.2020  r.                       

w  zakresie  zadania  2  i  8. 

Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  tym  samym  dniu                      

(e-mailem). 

Odwołanie zostało podpisane przez osobę umocowaną.  

Zamawiający w dniu 08.04.2020 r. wezwał (poprzez swoją platformę zakupową) wraz 

k

opią odwołania,  w  trybie art.  185  ust.1  Pzp,  uczestników  postępowania  przetargowego do 

wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 

W  dniu  10.04.2020  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  J.  Z.  prowadząca 

działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianka  zwana  dalej: 

„Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  LEKARO  J.  Z.”  albo  „Przystępującym”  zgłosiło 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wnosząc  o 

oddalenie odwołania  w  całości.  Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz 

Odwołującemu.  


W  dniu  01.06.2020  r.  (e-mailem) 

Odwołujący  w  sprawie  KIO  743/20  wycofał 

odwołanie  wniesione  w  dniu  06.04.2020  r.  na  czynność  z  26.03.2020  r. Wycofanie  zostało 

podpisane przez o

sobę umocowaną.      

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  KIO  743/20  

zostało złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną /kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/

,  w  konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało  skutecznie  wycofane 

przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 743/20.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j.  Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

1992).  Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel