KIO 742/20 POSTANOWIENIE dnia 1 czerwca 2020 r.

Data: 27 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 742/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska  

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 29 maja 2020 r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  kwietnia  2020  roku  przez  ERBUD 

OPERATIONS  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Jasionce  w  postępowaniu 

prowadzonym przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie S

półkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie 

przy udziale wykonawcy 

WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żywcu,  

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz ERBUD 

OPERATIONS  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Jasionce  kwoty                      

000  zł  00  gr  (słownie:  dziewięć  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1,  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo zam

ówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Krakowie. 


Sygn. akt: KIO 742/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 

w  Krakowie 

–  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 

przedmiotem  jest  przebudowa  wejścia  oraz  holu  głównego  Szpitala  Specjalistycznego  im. 

Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W  dniu  6  kwietnia  2020  roku  wykonawca  ERBUD  OPERATIONS  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Jasionce  (dalej:  odwołujący)  wniósł  odwołanie  od 

niezgodnych z przepisami ustawy czynności zamawiającego: 

1)  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  WODPOL  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  (dalej  także:  „WODPOL  Sp.  z  o.o.)  dokonanej  pismem 

zamawiającego z 30 marca 2020 r. (znak: DZP.271-88/2020), ogłoszonym 31 marca 2020 r. 

Zaskarżonym czynnościom zamawiającego odwołujący zarzucił:  

-  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  8  ustawy  P.z.p.  poprzez  dokonanie  wyboru  jako 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  WODPOL  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością, 

mimo  że  oferta  tego  wykonawcy  jest  nieważna  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w 

konsekwencji c

zego oferta tego wykonawcy powinna zostać odrzucona;    

naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  8  ustawy  P.z.p.  poprzez  zaniechanie  czynności  odrzucenia 

oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że oferta tego 

wykonawcy jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy P.z.p. w zw. z art. 58 § 1 w zw. 

z art. 104 K.c. w zw. z art. 205 § 1 K.s.h. poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że oferta tego 

wykonawcy  jest  nieważna  z  uwagi  na  brak  podpisania  oferty  przez  osoby  do  tego 

upoważnione;   

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy P.z.p. w zw. z art. 58 § 1 w zw. 

z art. 104 K.c

. w zw. z art. 205 § 1 K.s.h. poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty 

wykonawcy  WODPOL  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  mimo  że  oferta  tego 

wykonawcy  jest  nieważna  z  uwagi  na  brak  podpisania  oferty  przez  osoby  do  tego 

upoważnione;    

- naru

szenie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p. w zw. z art. 387 § 1 K.c. poprzez dokonanie 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  WODPOL  Spółka  z  ograniczoną 


odpowiedzialnością,  mimo  że  oferta  tego  wykonawcy  obejmuje  wykonanie  świadczenia 

niemożliwego;    

naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  8  w  zw.  z  art.  387  §  1  K.c.  poprzez  zaniechanie  czynności 

odrzucenia oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że 

oferta tego wykonawcy obejmuje wykonanie świadczenia niemożliwego;   

-  naruszenie  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że wskazany 

wykonawca nie złożył prawidłowo podpisanych oświadczeń potwierdzających okoliczności, o 

których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  P.z.p.  i  nie  został  wezwany  do  ich  złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia;    

naruszenie  art.  7  ust.  1  i  art.  7  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  wybór  oferty  wykonawcy 

WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako najkorzystniejszej, mimo że oferta 

wskazanego wykonawcy powinna zostać odrzucona. 

Wskazując  na  powyższe  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy WODPOL 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

dokonania powtórnego badania i oceny złożonych ofert; 

odrzucenia oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a 

ewentualnie  wezwania  wykonawcy WODPOL Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością do 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p.; 

dokonania wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

W dniu 29 maja 2020 roku, przed otwarciem rozprawy, od

wołujący cofnął odwołanie 

wniesione w dniu 6 kwietnia 2020 roku. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986 ze z

m.), umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Izba 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

………………………………… 


wiper-pixel