KIO 74/20 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 74/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Robert Skrzeszewski 

                                                                                             Magdalena Rams 

                                                                                             Bartosz Stankiewicz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be

z udziału stron i uczestników w dniu 21 

stycznia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej  w  dniu  13  stycznia  2020  r.  przez  wykonawcę  Intaris  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody 

Polskie z siedzibą w Warszawie  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  koszty  postępowania  odwoławczego  wzajemnie  i  nakazać  zwrot  z 

rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Intaris Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 

kwoty  15  000  zł  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:……………………….. 

………………………... 

………………………... 


Sygn. akt: KIO 74/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  z  siedzibą  w 

Warszawie 

wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup urządzeń 

serwerowych 

dla 

PGWWP 

wraz 

usługą 

instalacji”, 

numer 

referencyjny: 

KZGW/KIT/294/2019. 

W  dniu  3  styc

znia  2020r.  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej ogłoszenie do przedmiotowego zamówienia pod numerem: 2020/S 002-001230, 
w  tej  samej  dacie  została  zamieszczona  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 

zwana dalej SIWZ. 

Nie  zgad

zając  się  z  niektórymi  postanowieniami  ogłoszenia  i  SIWZ  Odwołujący  w 

dniu 13 stycznia 2020 

r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Izba zważyła, co następuje. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  przedmiotowe  odwołanie  na  posiedzeniu  

niejawnym z udziałem stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na 

podstawie przepisu art. 186 ust.2 zd.1 ustawy Pzp.  

W  dniu  20  stycznia  2020  r.  przed  wyznaczoną  rozprawą  Zamawiający  w  swojej 

odpowiedzi  na  odwołanie  oświadczył,  że uwzględnia  ww  odwołanie  w  całości  oraz  wnosi  o 
umorzenie postępowania odwoławczego.  

Zgodnie  z  art.186  ust.2  zd.1  ustawy  Pzp  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

pos

tępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 
warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 
terminie żaden wykonawca. 

Jednocześnie  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  art.185  ust.2  zd.  1  cyt.  ustawy  Pzp 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 


Izba ustaliła również, że w niniejszej sprawie zgłoszenie takie nie zostało skutecznie 

dokonane po stronie Zamawiającego. 

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art.186 ust.6 pkt 1 

ustawy Pzp i § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 
2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).  

Z  wskazanych  przepisów  wynika,  iż  w  przypadku  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego 
nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  a  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 
przedstawione  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania 
nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza 
koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego.  

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nastąpiło w okolicznościach, o których 

mowa  w  ust.2  art.186  ustawy  Pzp,  a  w  takiej  sytuacji  w  myśl  ust.6  pkt  1  powyższego 
przepisu koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.2 ustawy Pzp orzeczono jak w 

sentencji.                   

Przewodniczący:……………………….. 

………………………... 

………………………... 


wiper-pixel