KIO 741/20 POSTANOWIENIE dnia 28 kwietnia 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 741/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

bez udziału stron w dniu 28 kwietnia 2020 r., w Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  kwietnia  2020  r. 

przez 

wykonawcę Sygnity Business Solutions S.A., z siedzibą w Zielonej Górze, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w 

Toruniu,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy 

Sygnity Business Solutions S.A., z siedzibą w 

Zielonej  Górze  kwoty  15  000,00  złotych  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych 

zero g

roszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 741/20 

U z a s a d n i e n i e 

Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  zwanej  dalej  „ustawa  Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Dostarczenie  i  implementacja 

przez Wykonawcę gotowego Systemu Zarządzania Zasobami Bibliotecznymi, wraz z usługą 

dostępu  do  Systemu  w  chmurze  obliczeniowej,  w  modelu  SaaS,  wraz  z  licencjami,  oraz 

świadczenie usługi zapewnienia ciągłości działania Systemu”; dalej „Postępowanie".  

W  dniu  6  kwietnia  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy 

Sygnity  Business  Solutions  S.A.,  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  (dalej 

Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie:  

1)  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1a Pzp, poprzez ustanowienie w Sekcji III 

1.2)  Ogłoszenia  oraz  w  Rozdziale  V.  pkt.  1.2  2)  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  („SIWZ”)  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wiedzy  i 

doświadczenia  tj.  żądania  wykazania  się  przez  Wykonawcę  ubiegającego  się  o 

przedmiotowe  zamówienie,  że  należycie  wykonał,  a  w  przypadku  świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  -  w tym 

okresie  - 

co najmniej  dwie usługi  - każda  o wartości  nie niższej  od  1 000  000,00  zł 

(słownie  złotych:  jeden  milion,  00/100)  brutto  i  każda  polegająca  jednocześnie  na: 

dostarczeniu  i  implementacji  zintegrowanego  systemu  zarządzania  zasobami 

bibliotecznymi w bibliotekach 

posiadających nie mniej niż 3 mln następujących typów 

rekordów:  bibliograficznych,  wzorcowych,  egzemplarza,  zasobu  czasopism, 

zamówień,  czytelników  oraz  -  świadczeniu  usługi  dostępu  do  zaimplementowanego 

systemu w modelu SaaS (Software as 

a Service) i utrzymania ciągłości jego działania 

przez  okres  co  najmniej  jednego  roku  w  sposób  nieproporcjonalny  do  przedmiotu 

zamówienia,  a  w  szczególności  mogący  powodować  preferowanie  niektórych 

wykonawców  w  Postępowaniu,  co  powodować  będzie  utrudnienie  zachowania 

uczciwej konkurencji; 

2)  art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp względnie art. 91 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez wprowadzenie: 

a)  w  Rozdziale  XIII  pkt.2  (Tabela)  w  ramach  Kryterium  III  Fakultatywne 


funkcjo

Systemu  polegającej  na  sposobie  współpracy  z  systemem  Omnis  Biblioteki   

Narodowej  opartym  na  systemie  informatycznym  Alma  firmy  Ex  Libris  Ltd.,  b)  w 

Rozdziale  XIII  pkt.2  (Tabela)  w  ramach  Kryterium  III  Fakultatywne  funkcjonalności 

systemu  pod

kryterium  D6  (realizację  dodatkowej  funkcjonalności  Systemu 

polegającej  na  udostępnieniu  wyszukiwarki  w  chińskiej  (uproszczonej)  wersji 

językowej),  -  czyli  kryteriów  ewidentnie  dyskryminujących  wszystkich  wykonawców, 

poza  twórcą  systemu  Alma  firmy  Ex  Libris  Ltd.  oraz  innych  niż  działające  na  rynku 

chińskim  co  powoduje  jednocześnie,  iż  ww.  kryterium  ma  charakter  kryterium 

odnoszącego  się  do  właściwości  wykonawcy,  w  szczególności  w  zakresie  jego 

wiarygodności technicznej; 

3)  art. 7 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

poprzez wprowadzenie obowiązku 

przedstawienia  jako  dokumentu  potwierdzającego  spełnienie  przez  oferowane 

dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, w postaci próbki oferowanego 

Systemu  lub  jego  wersji  demonstracyjnej,  bez  jednoczesn

ego  określenia  zasad 

oceny  tej  próbki,  w  szczególności  w  zakresie  wskazania  wymagań,  których 

niezgodność z SIWZ spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  1.  dokonanie 

zmian w 

SIWZ w zakresie wskazanym ww. Ogłoszeniu w Sekcji III 1.2) i w Rozdziale V. pkt. 

1.2 2) SIWZ powyżej, poprzez: a. jego wykreślenie w całości, albo b. wykreślenie w całości i 

zastąpienie  go  następującym  postanowieniem:  „warunek  Zamawiający  uzna  za  spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w 

okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie:  a)  usługę  polegającą  na  dostarczeniu  i 

implementacji zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi w bibliotekach 

posiadających  nie  mniej  niż  3  mln  następujących  typów  rekordów:  bibliograficznych, 

wzorcowych, egzemplarza, zasobu czasopism, zamówień, czytelników, wraz z utrzymaniem 

ciągłości jego działania przez okres co najmniej jednego roku. Wartość usługi, o której mowa 

powyżej, wykonanej w ramach maksymalnie trzech odrębnych umów, nie może być niższa 

niż 500 000 zł brutto, b) usługę polegającą na świadczeniu dostępu do zaimplementowanego 

systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi w modelu SaaS (Software as a Service)”. 2. 

dokonanie  zmian  w  SIWZ  w  Rozdziale  XIII  pkt.2  (Tabela)  w  ramach  Kryterium  III  - 

Fakultatywne  funkcjona

lności  systemu  -  podkryterium  D1  (Realizacja  dodatkowej 

funkcjonalności Systemu polegającej na sposobie współpracy z systemem Omnis Biblioteki 

Narodowej)  oraz  D6  (realizację  dodatkowej  funkcjonalności  Systemu  polegającej  na 

udostępnieniu  wyszukiwarki  w  chińskiej  (uproszczonej)  wersji  językowej),  poprzez  ich 


podkryteriów  w  ramach  kryterium  III,  albo  zmniejszenie  wagi  kryterium  III  i  jednoczesne 

powiększenie o tą wartość kryterium I lub II. 3. wykreślenie z SIWZ treści Rozdziału VI pkt. 3 

ppkt  3),  względnie  dokonanie  modyfikacji  tego  punktu  specyfikacji  poprzez  dookreślenie 

zasad  dokonywania  weryfikacji  spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych 

przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w zakresie konkretnych parametrów, które 

będą  weryfikowane,  mierzalnych  wskaźników  pozwalających  na  zweryfikowanie,  czy  dany 

obszar został zweryfikowany pozytywnie czy też nie oraz innych informacji, które okażą się 

niezbędne dla prawidłowego zweryfikowania udostępnionej próbki. 

Iz

ba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.  

W dniu 23 kwietnia 2020 

r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na 

odwołania  Zamawiającego,  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia  zarzuty  podniesione  przez 

wykonawcę Sygnity Business Solutions S.A., z siedzibą w Zielonej Górze. 

Zatem,  w  związku  z  faktem,  że  żaden  z  wykonawców  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie  odwoławcze  –  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy,  zatem 

koszty  te znoszą się  wzajemnie z  mocy  przepisu art.  186 ust.  6 pkt  2 lit.  a)  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu 

uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do 

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972 ze zm.).  

Przewodniczący:……………………………...


wiper-pixel