KIO 740/20 POSTANOWIENIE dnia 10 czerwca 2020 roku

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt KIO 740/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 10 czerwca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  10  czerwca  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  6  kwietnia  2020  roku  przez 

wykonawcę  CELMAR  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Gmina  Wrocław  -  Zarząd  Zieleni 

Miejskiej w

e Wrocławiu   

przy  udziale  wykonawcy 

Ł.  T.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

ECOGIGANT  Ł.  T.  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp.  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 740/20 po stronie Zamawiającego  

postanawia: 

1.  Uma

rza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

CELMAR  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Bytomiu  

zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego we Wrocław.  

Przewodniczący:    ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 789/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  Gmina  Wrocław  -  Zarząd  Zieleni  Miejskiej  we  Wrocławiu    prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  pod  nazwą  „Utrzymanie  w  stałej 

sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych na terenie Parku Wschodniego, Polany 

Karłowickiej, Parku Klecińskiego oraz Górki Skarbowców”.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

29 stycznia 2020 roku pod numerem 507197-N-2020.  

W dniu 6 kwietnia 2020 

roku działając na podstawie art. 180 ustawy Prawo zamówień 

publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843

;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”)  Odwołujący  wniósł 

odwołanie 

wobec 

czynności 

Zamawiającego 

polegającej 

na 

wyborze 

oferty 

najkorzystniejszej  tj.  oferty  w

ykonawcy  ECOGIGANT  Ł.  T.  z  siedzibą  w  Gorzowie 

Wielkopolskim (dalej jako: „ECOGIGANT) w zakresie zadania 1, 2 i 3. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  16  kwietnia  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samym  dniu,  poinformował,  że  przekazał 

kopię odwołania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 6 kwietnia 2020 roku 

za pomocą e-maila oraz w dniu 7 kwietnia 2020 roku za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  kwietnia  2020  roku  wpłynęło 

zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  Ł.  T.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  ECOGIGANT  Ł.  T.  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp.,  po  stronie 

Zamawiającego.  

W dniu 3 i 4 czerwca 2020 roku (e-

mail), a następnie w dniu 9 czerwca 2020 roku (pisemnie) 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo  Zamawiającego  z  dnia  

10  kwietnia  2020  roku 

zawierające  oświadczenie  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

zawartych w 

odwołaniu wniesionym w dniu 6 kwietnia 2020 roku przez wykonawcę CELMAR 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Bytomiu.  Izba  zaznacza  w  tym 

miejscu również, że wskazane przez Zamawiającego ww. pismach pismo z dnia 10 kwietnia 

2020  roku  zawierające  inną  sygnaturę  akt  niż  sygnatura  akt  tego  postępowania 

odwoławczego – na co wskazał Zamawiający w ww. pismach -  nie znajdowało się w aktach 

sprawy  odwoławczej.  Nadmienić  również  należy,  że  pismo  to  przesłane  przez 


Zamawiającego zostało w formie e-maila (art. 186 ust. 1 ustawy – odpowiedź na odwołanie 

wnosi się w formie pisemnej).  

Izba 

zaznacza  w  tym  miejscu,  że  umarzając  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  na  skutek  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości 

zarzutów  odwołania  nie  dokonuje  oceny  czynności,  które  ewentualnie  w  piśmie 

z

awierającym  oświadczenie  o  uwzględnieniu  odwołania  wskazywałby  Zamawiający  tj.  Izba 

nie  ocenia  czynności  jakie  wykonał,  wykonuje  bądź  jakich  zapowiada  wykonanie 

Zamawiający  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów  odwołania.  Zamawiający  również  nie 

ma  obowiązku  przedstawiania  takich  informacji  w  piśmie  zawierającym  oświadczenie  

o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  całości.  Przepis  ustawy  uzależnia  możliwość 

umorzenia  postępowania  przez  Izbę,  w  przypadku  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  

w  całości  przez  Zamawiającego,  jedynie  od  tego,  czy  w  postępowaniu  zostało  skutecznie 

wniesione  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  oraz  czy  został 

wniesiony  sprzeciw 

co  do  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu.  Umarzając  postępowanie  odwoławcze  Izba  nie  rozstrzyga 

meryt

orycznie o zarzutach odwołania.  

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w odwołaniu Izba wydała, na mocy § 13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z  dnia  22  marca  2010  r. 

w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  ze  zm.),  w  dniu  4  czerwca  2020  roku  postanowienie  

o  wezwaniu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia 

przez Z

amawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni od 

dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. Pismem z dnia 4 czerwca 

2020 roku 

wykonawca Ł. T. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECOGIGANT 

Ł. 

T. 

siedzibą 

Gorzowie 

Wlkp. 

został 

wezwany 

dniu  

4  czerwca  2020  roku 

do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  

co  do  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  

w terminie 3 dni o

d dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. Izba 

ustaliła, że wykonawca Ł. T. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ECOGIGANT 

Ł.  T.  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp.  w  zakreślonym  ww.  wezwaniem  terminie  nie  złożył  do 

Prezesa  Izby 

żadnego  oświadczenia  w  odpowiedzi  na  powyższe  wezwanie.  Wobec  braku 

złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  odwołania  sygn.  akt  KIO  740/20  Izba  stwierdziła,  na 

podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy, 

spełnienie  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego. 


O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel