KIO 739/20 POSTANOWIENIE dnia 26 maja 2020 roku

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 739/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 maja 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie:  

Przewodnicz

ący:      Katarzyna Poprawa    

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  26  maja  2020  roku 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu  6 kwietnia 2020 roku 

przez  W

ykonawcę  Medlab-Products  Spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  

siedzibą  w  Raszynie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny w Olsztynie  

postanawia:   

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  Medlab-Products  Spółka  z  ograniczona  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Raszynie,  kwoty  13 500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  t.j.),  na  niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Przewodniczący:    ……………………..…………. 


Sygn. akt KIO 739/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający  –    Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Olsztynie  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

„Dostawę  wyrobów  diagnostycznych,  odczynników  chemicznych  oraz  drobnego 

sprzętu  laboratoryjnego”  Nr  postępowania  DZPZ/333/7UEPN/2020    (dalej  zwane 
Postępowaniem).  Postępowanie  prowadzone  jest  z  dopuszczeniem  składania  ofert 

częściowych (45 niepodzielnych części). 

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  pod  numerem  2020/S  061-145270  z  dnia  26.03.2020  r. 

Postępowanie 

prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej 

„ustawą”  lub  „Pzp”.  Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

W dniu 6 kwietnia 

2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

odwołanie  przez  wykonawcę  Medlab  Products  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Raszynie  wobec 

postanowień  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) - w szczególności – 

wobec 

kryteriów oceny ofert oraz opisu przedmiotu zamówienia dla Części nr 18. 

I.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  działanie  niezgodne  z  przepisami  Ustawy  poprzez 

podjęcie następujących czynności w Postępowaniu: 

określenie dla Części nr 18 kryteriów oceny ofert w sposób naruszający zasady Prawa 
zamówień  publicznych  (w  szczególności  równego  traktowania  wykonawców  

proporcjonalności); 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie,  w  sposób  pośredni,  źródła 
pochodzenia produktów, co prowadzi do uprzywilejowania niektórych wykonawców i do 
wyeliminowania  innych  wykonawców  i  oferowanych  przez  nich  produktów,  w  tym 
produktów  oferowanych  przez  Odwołującego,  co  nie  jest  uzasadnione  specyfiką 

przedm

iotu zamówienia, 

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. 

II. 

Powyższe czynności stanowią naruszenie przez Zamawiającego: 

1)  art. 91 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1- ustawy Pzp

, poprzez określenie dyskryminacyjnych 

kryteriów oceny ofert; 

2)  art. 36 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp

, polegające na naruszeniu zasad 

uczciwej konkurencji i równości wykonawców poprzez ukształtowanie kryteriów oceny 


ofert  dla  Części  nr  18,  które  w  sposób  nieuzasadniony  promuje  wykonawców 

o

ferujących  analizator  OB  z  wbudowanym  mieszadłem  wewnętrznym,  oraz  utrudnia 

uzyskanie  zamówienia  publicznego  innym  wykonawcom  oferującym  rozwiązanie 
równoważne; 

3)  art.  2  ust.  5  ustawy  Pzp 

poprzez  ustalenie  kryteriów  oceny  ofert  w  Części  nr  18  

w  kontekście  przyznawanej  ilości  punktów  za  parametr  oceniany  oceny  jakościowo- 
użytkowej,  które  nie  gwarantuje  Zamawiającemu  wyboru  oferty  przedstawiającej 
najkorzystniejszy  bilans  ceny  i  innych  kryteriów  odnoszących  się  do  przedmiotu 
zamówienia publicznego; 

4)  art.  29  ust.  1,  2  i  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Ustawy,  poprzez  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  poprzez  wskazanie,  w  sposób  pośredni,  źródła  pochodzenia  produktów, 
co prowadzi do uprzywilejowania niektórych wykonawców i do wyeliminowania innych 
wykonawców  i  oferowanych  przez  nich  produktów,  w  tym  produktów  oferowanych 
przez Odwołującego, co nie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. 

5)  art.  82  ust.  3  w  zw.  z  art.  25  ust.  1,  art.  7  ust.  1,  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez 

możliwość dowolnej oceny treści oferty, na zgodność SIWZ w oparciu o ocenę próbek 
oferowanego  asortymentu  w  zakresie  Części  18,  w  konsekwencji  wybór  oferty  na 
podstawie kryteriów, które nie były określone w SIWZ. 

IlI

. Mając na względzie powyższe, Odwołujący wniósł o: 

1)  u

względnienie  odwołania  i  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania 

odwoławczego, 

2)  n

akazanie Zamawiającemu zmianę postanowień SIWZ, poprzez: 

a.  o

dstąpienie  w  Części  18  od  parametru  „Ocena  jakościowo  -  użytkowa”  i  ustalenie 

jako  kryterium  oceny  ofert  tylko  kryterium  cenowego  tj.: 

„Cena  100%”,  bowiem 

ustalony  parametr  oceniany  w  zakresie  części  18  „Mieszadło  wewnętrzne 

wbudowane  Tak  -  5  Nie  -  1"  narusza  zasady  uczciwej  konkurencji  i  prowadzi  do 

wyboru of

erty z góry wybranego wykonawcy, 

b.  o

dstąpienie od wymogu zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ znajdującego się pod 

tabelą  asortymentowo  -  cenową  Części  18  „Wszystkie  elementy  systemu 
zamkniętego  pochodzą  od  jednego  producenta  (aby  zapobiec  wypadaniu  igły  z 

uchwytu  w  czasie  pobierania  krwi)

”  poprzez  zmianę  zapisu  tego  punktu,  na 

następujący: 
„Wszystkie elementy systemu zamkniętego pochodzą od jednego producenta  
tj. wytwórcy (aby zapobiec wypadaniu igły z uchwytu w czasie pobierania krwi)
 –  
w  przypadku zaoferowania części  systemu  różnych  wytwórców  -  wykonawca musi 
złożyć  oświadczenie  o  kompatybilności  elementów  systemu,  zgodnie  z  wymogiem 
art. 30 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.” 


c. 

Szczegółowego  określania  sposobu  przeprowadzenia  oceny  próbek,  których 
Zamawiający  wymaga  w  zakresie  części  18  w  pkt.  1  Formularza  parametrów 

ocenianych.  To  jest  - 

dokładnego  określenia  sposobu  i  metodyki  przeprowadzenia 

prób,  określenia  kryteriów  ocenianych  i  ich  wartość,  które  będą  świadczyły  
o  spełnieniu  opisanych  kryteriów.  Dopuszczenia  do  udziału  w  próbach 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

W  dniu  25  maja  2020 

r.  Odwołujący,  przed  otwarciem  rozprawy  złożył  oświadczenie,  

iż  wycofuje  odwołanie  wniesione  w  dniu  6  kwietnia  2020  r.  w  postępowaniu  „Dostawa 
wyrobów 

diagnostycznych, 

odczynników 

chemicznych 

oraz 

drobnego 

sprzętu 

labor

atoryjnego”  

Nr postępowania: DZPZ/333/7UEPN/2020 wnosi o zwrot wpisu od odwołania. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego  cofnięcie  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie 
odwoławcze podlega umorzeniu. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

–  zgodnie z  przepisem  art.  187  ust.  8  zd.  pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawie § 5 ust. 1 

pkt  3  lit.  a) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu 

na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  w  wysokości  

13.500,00 zł. 

Przewodniczący:  

……………………………… 


wiper-pixel