KIO 738/20 POSTANOWIENIE dnia 8 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 738/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  Warszawie  w  dniu  8  maja 

2020  r. 

odwołania  wniesionego    do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  6 kwietnia 

2020  r.  przez  wykonawcę  ClickAd  Interactive  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Klimatu z siedzibą 

w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Aplan  Media  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą 

Łodzi  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

ClickAd  Interactive  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie kwoty 6 750 

zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 

zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 738/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Ministerstwo  Klimatu  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia 

publicznego 

pn.  „Przygotowanie  i  realizacja  ogólnopolskiej  kampanii  informacyjno-

promocyjnej  wraz  z  budową  strony  internetowej,  przygotowaniem  i  publikacją  artykułów  w 

prasie  i  w  Internecie 

oraz  przygotowaniem,  organizacją  i  promocją  dwóch  konkursów  nt. 

budownictwa  drewnianego.”  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień  Publicznych  z  dnia  28  października  2019  r.  pod  numerem  615641-N-2019. 

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  niegraniczonego  na  podstawie  ustawy 

z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej 

„ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  6 kwietnia  2020  wykonawca  ClickAd  Interactive 

Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec  czynności  wyboru  jako  najkorzystniejszej 

postępowaniu  oferty  wykonawcy  Aplan  Media  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w Łodzi,  pomimo,  że  wykonawca  ten  powinien  podlegać  wykluczeniu 

postępowania. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Aplan Media Sp. z o.o. 

postępowania  z  uwagi  na  to,  że  ww.  wykonawca  nie  wykazał  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2.3.1. SIWZ;   

2.  art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Aplan  Media  Sp.  z  o.o.  w  sytuacji,  gdy  oferta  ta  została 

złożona przez wykonawcę podlegającemu wykluczeniu z udziału w postępowaniu; 

3.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  uznanie  oferty  Aplan  Media  Sp. 

o.o.  za  najkorzystniejszą,  podczas  gdy  nie  jest  ona  ofertą  najkorzystniejszą 

postępowaniu; 

4.  art.  7  ust.  3  ust

awy  Pzp  poprzez  udzielenie  zamówienia  wykonawcy  wybranemu 

niezgodnie z przepisami ustawy Pzp.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  dokonanie  ponownego  badania 

i oce

ny ofert, wykluczenia Aplan  Media Sp. z o.o. z postępowania i odrzucenia jego oferty, 

a w 

konsekwencji dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.  

Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  zgłoszonego  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przez    wykonawcę  Aplan  Media  Spółka 


ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi i dopuściła ww. wykonawcę do udziału 

w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika. 

Zamawiający w dniu 28 kwietnia 2020 r. wniósł odpowiedź na odwołanie, kwestionując 

jego zasadność. 

W  dniu  5  maja  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie  w  całości  oraz  wnosi  o  umorzenie 

postępowania  i  zwrot  90%  kwoty  uiszczonego  wpisu.  Oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania 

zostało  złożone  przez  osobę  umocowaną  do  reprezentacji  Odwołującego,  zgodnie 

dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. Wycofanie  odwołania  w  całości  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania. Złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania stanowi uprawnienie Odwołującego, 

które znosi wszelkie skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy 

Izba na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając 

w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Pzp  zdanie  drugie  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania 

miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego 

zwrotu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel