KIO 737/20 POSTANOWIENIE dnia 22 kwietnia 2020 r.

Data: 27 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 737/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  Hochtief  Polska 

S.A. w Warszawie 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Teatr  Wybrzeże  z  siedzibą 

w Gdańsku 

przy  udziale  wykonawcy  NDI  sp.  z  o.o.  w  Sopocie

,  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postepowania odwoławczego po stronie odwołującego 

przy  udziale  wykonawcy  Budimex  S.A.  w  Warszawie, 

zgłaszającego  przystąpienie  do 

postepowania odwoławczego po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 20.000,00 zł 

(słownie: dwudziestu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Hochtief Polska S.A. 

w Warszawie, 

stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 737/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Teatr  Wybrzeże  z  siedzibą  w  Gdańsku  –  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, którego przedmiotem jest „modernizacja dużej sceny teatru Wybrzeże w Gdańsku”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 25 marca 2020 r., nr 2020/S 060-142901. 

Wobec 

czynności zamawiającego polegającej na sporządzeniu ogłoszenia o zamówieniu 

i  postanowień  SIWZ  wykonawca  Hochtief  Polska  S.A.  w  Warszawie,  zwany  dalej 

„odwołującym”, wniósł 6 kwietnia 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  zmiany  SIWZ  i  ogłoszenia  w  sposób 

wskazany w odwołaniu 

Na  podstawie 

pisma  zamawiającego  z  16  kwietnia  2020  r.  ustalono,  że  zamawiający 

kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego przekazał innym wykonawcom w formie elektronicznej 8 kwietnia 2020 r. 

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono także, że 20 kwietnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  odd

aleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 


postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel