KIO 736/20 WYROK dnia 10 lipca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 736/20 

WYROK 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  w  dniu 6 kwietnia 2020  r.  przez  wykonawcę  Centrum 

Zaopatrzenia  Energetyki  ELTAST  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Radomiu  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Gminę Krasocin

przy  udziale  wykonawcy  LUG  Light  Factory  Sp. 

z  o.o.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze 

zgłaszającego  swoje przystąpienie do  postępowania odwoławczego w  sprawie o sygn.  akt: 

KIO 736/20 po stronie 

Zamawiającego, 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej,  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

wykluczenie wykonawcy LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Pozostałe zarzuty odwołania oddala. 

Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – Gminę Krasocin i: 

.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego – wykonawcę 

Centrum  Zaopatrzenia  Energetyki  ELTAST  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Radomiu 

tytułem wpisu od odwołania, 

.2. zasądza od Zamawiającego - Gminy Krasocin na rzecz Odwołującego – wykonawcy 

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu  kwotę 

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą 

uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pr

awo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Kielcach. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 736/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Krasocin  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację 

oświetlenia na terenie Gminy Krasocin (znak postępowania: RI.271.1.13.2019.MW).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 27 listopada 2019 r. pod numerem 2019/S 229-561563. 

W  dniu  6  kwietnia  2020  r.  wykonawca  Centrum  Zaopatrzenia  Energetyki  ELTAST  

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Radomiu  [dalej  „Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  91  ust.  1  w  związku  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp  -  poprzez  niezasadne  

i  niezgo

dne  z  prawem  dokonanie  wyboru  oferty  LUG  Light  Factory  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Zielonej Górze, jako najkorzystniejszej;  

art.  91  ust.  1  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  -  poprzez  niezasadne  i  niezgodne  

z prawem przyznanie ofercie LUG Light Factory 

Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze punktów 

w kryterium posiadania certyfikatu ENEC PLUS; 

3. art. 24 ust. 1 pkt 17 

w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez zaniechanie wykluczenia 

z postępowania wykonawcy LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, mimo 

iż  wykonawca  ten,  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, które miały istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, bowiem oferta wykonawcy LUG Light 

Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze została wybrana jako najkorzystniejsza; 

art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

-  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  LUG  Light  Fac

tory  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Zielonej  Górze,  jako  złożonej  przez  wykonawcę,  który  winien  był  zostać  wykluczony  

z udziału w postępowaniu;  

art.  24  ust.  1  pkt  14  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  w  związku  z  §  5  pkt  1 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 

U. z 2016 r, poz. 1126 z późn. zm.) [dalej „rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów”] 

-  poprzez  zanie

chanie  wykluczenia  LUG  Light  Factory  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Zielonej  Górze,  pomimo  nieprzedstawienia  wymaganej  informacji  z  Krajowego  Rejestru 

Karnego dla członków zarządu: P. K. i T. M.;  

art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 


ustawy Pzp oraz w związku z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów 

poprzez 

zaniechanie 

odrzucenia 

oferty 

LUG 

Light 

Factory 

Sp. 

o.o.  

z siedzibą w Zielonej Górze, mimo iż została złożona przez wykonawcę, który powinien zostać 

wykluczony  z  postępowania z  uwagi  na  nieprzedstawienie wymaganej  informacji  banku  lub 

spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  posiadanie  wymaganej 

wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy; 

ewentualnie  

art. 26 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz w związku z § 2 ust. 2 pkt 3 oraz  

§ 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów - poprzez zaniechanie wezwania 

wykonawcy LUG Light Factory Sp

. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze do złożenia dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o nakazanie: 

unieważnienia czynności wyboru oferty LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 

Górze; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem okoliczności wskazanych w 

odwołaniu; 

wykluczenia LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze i odrzucenia jego 

oferty; 

ewentualnie 

4. wezwania LUG 

Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze do złożenia dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  spełnianie 

warunków  udziału  w  zakresie  wymaganej  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  oraz  brak 

podstaw do wykluczenia - 

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy 

Pzp dotycząca P. K. i T. M., 

5. dokonanie wyb

oru oferty najkorzystniejszej po wykonaniu powyższych czynności. 

W uzasadn

ieniu odwołania Odwołujący wskazał, że LUG Light Factory nie jest ofertą 

najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami określonymi przez Zamawiającego w pkt 22.13 SIWZ.   

Odwołujący  podniósł,  że przyznanie ofercie LUG  Light  Factory  punktów w  kryterium 

„Oprawy  posiadające  certyfikat  ENEC  PLUS”  było  niezgodne  z  warunkami  określonymi  

w SIWZ (pkt 22.14).  

Wykonawca  LUG  Light  Factory  złożył  w  ofercie  oświadczenie,  że  oferowane  przez 

niego opra

wy posiadają dokument równoważny do certyfikatu ENEC PLUS (s. 2 oferty), na 

potwierdzenie  czego  do  oferty  został  załączony  certyfikat  z  badań  do  Raportu  nr 

BOS/0772/BE/20 dla oprawy oświetleniowej URBINO LED, wystawiony przez Laboratorium 

Badawcze  Instytut

u  Badań  i  Rozwoju  Motoryzacji  BOSMAL  Sp.  z  o.o.  w  Bielsku-Białej. 


Powyższy  certyfikat  nie  jest  równoważny  do  certyfikatu  ENEC  PLUS.  Zamawiający  określił  

w SIWZ następujące wymogi dla certyfikatu równoważnego do ENEC PLUS, tj.: 1) badania 

muszą  być  przeprowadzone  przez  niezależne  laboratorium  akredytowane  na  terenie  Unii 

Europejskiej, 2) badania muszą potwierdzić zgodność  z normami obowiązującymi na terenie 

Unii  Europejskiej,  3)  certyfikat  ma  wykazać  zgodność  z  normami  UE  parametrów 

funkcjonalnych, takie j

ak np.: skuteczność świetlna, rozsył światłości, prąd i napięcie zasilania, 

strumień  świetlny,  luminancja,  maksymalna  temperatura  pracy,  temperatura  barwowa, 

wskaźnik oddawania barw, moc, zakres temperatur otoczenia. Certyfikat, złożony wraz z ofertą 

LUG  L

ight  Factory,  nie  potwierdza,  że  BOSMAL  jest  niezależnym  laboratorium 

akredytowanym  na  terenie  Unii  Europejskiej  do  przeprowadzania  badań  zgodności 

parametrów funkcjonalnych wyrobu z obowiązującą na terenie UE normą EN 62722. Jest to 

norma,  według  której  winny  być  badane  i  potwierdzane  parametry  funkcjonalne 

(eksploatacyjne,  foto-elektryczne)  opraw,  co  wynika  wprost  z  Europejskiego  Arkusza 

Wymagań  -  EPRS  003:  Zastosowanie  normy  EN  62722-2-1:2016  do  przyznawania  Znaku 

ENEC+ w ramach Europejskiego Systemu Certyfikacji (ECS) 

[…] 

Główna  norma odniesienia zaktualizowana  z  IEC  62722-2-1:  2014 do  EN  62722-2-1:  2016  

w całym niniejszym dokumencie. 

[…]  

1 Wprowadzenie 

W  tym  stałym  dokumencie  szczegółowo  opisano  zastosowanie  normy  EN  62722-2-1  

w odniesieniu do specyfikacji wykorzystywanych przy przyznawaniu znaku ENEC+ dla opraw 

LED. Ze względu na bardzo szybki rozwój technologii LED i długie czasy testowania określone 

dla niektórych wymagań normy EN 62722-2-1, niniejsze PD określa odchylenia od dokładnych 

warunków testowania. Ma to na celu praktyczne zastosowanie specyfikacji certyfikacji strony 

trzeciej w ramach znaku ENEC+. Niniejszy dokument określa szczegółowo warianty testów i 

certyfikacji, które można zastosować. Zalecane zmiany są uzasadnione na tej podstawie, że 

zastosowaniu normy EN 62722-2-

1 do certyfikacji ENEC+ zawsze towarzyszy system ciągłej 

kontroli  jakości  stosowany  przez  producenta  i  nadzorowany  przez  CB.  Ten  PD  będzie 

poddawany  przeglądowi,  ponieważ  lepiej  rozwinięte  zostaną  znormalizowane  techniki 

p

rzyspieszania i ekstrapolacji danych z testów wydajności LED. 

[…] 

4 Tekst informacji o wymaganiach licencyjnych 

W licencji ENEC + należy podać następujące informacje o wymaganiach.  

EPRS 003:2018-05  

Opartych na EN 62722-2-1: 2016.  

Odwołujący  wskazał,  iż  norma  EN  62722-2-1:2016  (polska  wersja  PN-EN  62722-2-


07), która jest najważniejszą wytyczną przy certyfikacji na znak ENEC PLUS, określa 

wymagania  eksploatacyjne  dla  opraw  oświetleniowych  LED  oraz  metody  badań  i  warunki 

niezbędne do wykazania zgodności z tą normą. Powyższa norma ma zastosowanie do opraw 

LED, przeznaczonych do ogólnych celów oświetleniowych. Norma EN 62722, albo jej polska 

wersja PN-

EN 62722, umieszczana jest na certyfikatach ENEC PLUS, czego przykładem są 

certyfikaty  ENEC  PLUS  dla  op

raw  firmy  THORN  i  PHILIPS,  załączone  do  odwołania. 

Certyfikaty te, prócz przywołania normy IEC 62722, stosowanej do badania opraw, zawierają 

także  wyniki  badań  poszczególnych  parametrów  –  podawane  są  wartości  badanych 

parametrów, a nie tylko same parametry.  

Wobec  tego,  certyfikat  równoważny  do  certyfikatu  ENEC  PLUS  musi  potwierdzać 

przeprowadzenie  badania  na  podstawie  normy  IEC  62722,  musi  wskazywać  badane 

parametry  oraz  osiągnięte  wyniki.  W  przeciwnym  wypadku  certyfikat  nie  jest  certyfikatem 

równoważnym do certyfikatu ENEC PLUS.  

W  certyfikacie  z  badań  do  raportu  nr  BOS/0772/BE/20,  laboratorium  badawcze  nie 

posiada  akredytacji  do  badania  wyrobów  oświetleniowych  według  kryteriów  i  w  zgodzie  

z europejską normą PN-EN 62722-2-1, co wyraźnie wynika z certyfikatu (dopisek przy indeksie 

pierwszym).  Opisany  w  certyfikacie  zakres  badań  –  sprawdzenie  charakterystyk 

funkcjonalnych  (właściwości  fotometryczne  i  elektryczne)  oprawy  oświetleniowej  LED  na  

6 zgodność z PN-EN 62722-1-1 oraz metody badań wg PN-EN 13032, PN EN 60598-1, nie 

były objęty zakresem akredytacji. Oznacza to, że laboratorium badawcze, wykonujące badanie 

w  zakresie  określonym  w  certyfikacie,  nie  zostało  poddane  audytowi  potwierdzającemu 

rzetelność wykonywania tego typu badań. Brak akredytacji nie potwierdza również legalizacji 

urządzeń pomiarowych wykorzystanych do przeprowadzenia badania.  

Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  certyfikat  z  badań  do  raportu  nr  BOS/0772/BE/20 

ogólnie  potwierdza  parametry  takie  jak:  skuteczność  świetlna,  rozsył  światłości,  prąd  

i  napięcie  zasilania,  moc,  maksymalna  temperatura  pracy,  strumień  świetlny,  temperatura 

barwowa,  wskaźnik  oddawania barw.  Certyfikat ten  nie zawiera  potwierdzenia  wielu innych 

parametrów  opraw,  które  znajdują  się  w  certyfikatach  ENEC  PLUS,  np.:  -  zestawienie 

stosowanych  zasilaczy,  - 

zestawienie  stosowanych  modułów  LED,  -  prąd  znamionowy  dla 

poszczególnych  modułów  LED,  -  temperaturę  otoczenia  dla  warunków  optymalnej  pracy 

oprawy, - 

klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym, - klasę odporności udarowej IK, 

klasę szczelności IP.  

Z uwagi na to, iż certyfikat z badań do raportu nr BOS/0772/BE/20 ma być dokumentem 

równoważnym do certyfikatu ENEC PLUS, jako dowód równoważności powinna być również 

przedstawiona  metodyka  przeprowadzonych  badań,  wykaz  urządzeń  pomiarowych  wraz  z 

potwierdzeniem  ich  legalizacji,  warunki  przeprowadzania  badań  oraz  szczegółowe  wartości 

wynikowe testu dla wszystkich, 

wykazanych w raporcie z badań parametrów. Certyfikat ENEC 


PLUS  podaje  wartości  parametrów  funkcjonalnych  mocy  wejściowej  (W),  strumienia 

świetlnego (lm), temperatury barwowej (CCT), wskaźnika oddawania barw (CRI), skuteczności 

świetlnej 

(lm/W), 

prądu 

(A), 

napięcia 

(V) 

itp. 

Certyfikat  

z badań do Raportu nr BOS/0772/BE/20 wskazuje tylko zmierzone parametry bez podania ich 

wartości.  To  oznacza,  że  te  wartości  opierają  się  wyłącznie  na  deklaracji  producenta,  

a nie są potwierdzone za pomocą certyfikatu.  

Istotnym jest także to, że certyfikat z badań do raportu nr BOS/0772/BE/20 potwierdza 

przebadanie  tylko  jednej  oprawy  producenta  LUG  Light  Factory,  podczas  gdy  

w  ramach  przedmiotu  zamówienia  dostarczonych  ma  być  2087  sztuk  opraw.  Zamawiający 

przyznając punkty za posiadanie certyfikatu ENEC PLUS, gratyfikuje w ten sposób otrzymanie 

gwarancji, że wszystkie dostarczone oprawy będą posiadały nie gorsze parametry od oprawy 

przebadanej w akredytowanym laboratorium. Taką pewność daje tylko posiadanie certyfikatu 

ENEC  PLUS,  bowiem  narzuca  on  konieczność  badania  procesu  produkcji  opraw  poprzez 

podmiot certyfikujący, w szczególności poprzez: 

inspekcje przedstawicieli podmiotu certyfikującego w miejscu produkcji opraw, 

badanie próbek opraw pobieranych z produkcji,  

weryfikację  procesów  kontroli  jakości  produktów  w  fabryce,  a  także  ciągłą  kontrolę 

utrzymania parametrów produkowanych opraw, których dotyczy certyfikat ENEC PLUS,  

ciągłą kontrolę jakości losowo wybranych opraw  w czasie produkcji w zakresie certyfikatu 

ENEC  PLUS  i  ich  parametrów  w  zakresie  zgodności  z  parametrami  wynikającymi  

z certyfikatu.  

Przedstawiony  przez  LUG 

Light  Factory  certyfikat  z  badań  do  raportu  nr 

BOS/0772/BE/20 ogranicza się tylko do jednej oprawy i nie daje pewności Zamawiającemu, 

że pozostałe jego  oprawy  będą  posiadały  nie gorsze parametry,  niż ta jedna, która została 

przebadana.  Także  wzgląd  na  brak  wykonywania  powyższych  czynności  sprawdzających 

przez laboratorium przesądza o tym, że certyfikat z badań do raportu nr BOS/0772/BE/20 nie 

może  być  uznany  jako  równoważny  do  certyfikatu  ENEC  PLUS.  Odwołujący  nadmienił,  że 

rodzaj  zastosowanego  modułu  LED,  czy  też  zasilacza,  ma  decydujące  znaczenie  dla 

parametrów  fotometrycznych  oprawy.  Brak  zestawienia  zastosowanych  modułów  LED  oraz 

zasilaczy,  w  objętych  badaniem  oprawach,  będzie  powodował,  że  Zamawiający  nie  będzie 

miał pewności, że dostarczone oprawy będą posiadały parametry fotometryczne takie, jakie 

wykonawca deklarował w swojej ofercie.  

Wskazał,  że istotne  dla wiarygodności  certyfikatu przedstawionego przez  LUG  Light 

Factory  jest  także  to,  że  certyfikat  ten  nie  jest  podpisany  przez  upoważnioną  osobę 

l

aboratorium,  bądź  kierownika  tego  laboratorium  –  nie  jest  przez  nikogo  podpisany.  ENEC 

PLUS jest certyfikatem jawnym, jego numer jest zamieszczony na stronie www.enec.com, co 

daje  możliwość  jego  weryfikacji.  Certyfikatu  z  badań  do  Raportu  nr  BOS/0772/BE/20  nie 


można znaleźć w żadnym rejestrze, co może budzić wątpliwości jego autentyczności.  

Odwołujący zauważył, że zgodnie z literalnym brzmieniem pkt 22.13 i pkt 22.14 SIWZ, 

Zamawiający winien przyznać 10 punktów w kryterium „Oprawy posiadające certyfikat ENEC 

PLUS”, jedynie w przypadku posiadania certyfikatu ENEC PLUS, a w przypadku posiadania 

certyfikatu równoważnego do ENEC PLUS oraz w przypadku braku certyfikatu ENEC PLUS – 

0 punktów.  

Wobec powyższego oferta LUG Light Factory w sposób nieuprawniony otrzymała 10 

punktów w kryterium „Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS”, bowiem wykonawca ten 

nie  przedstawił  certyfikatu  ENEC  PLUS  ani  certyfikatu  równoważnego  do  niego.  Poza tym,  

z językowej wykładni przepisów SIWZ wynika, że nawet w przypadku przedstawienia przez 

wykonawcę  certyfikatu  równoważnego  do  certyfikatu  ENEC  PLUS,  jego  oferta  powinna 

otrzymać 0 punktów. 

Wobec  okoliczności  wskazanych  powyżej,  Odwołujący  stwierdził,  iż  złożenie  przez 

LUG Light Factory oświadczenia, że oferowane oprawy posiadają dokument równoważny do 

certyfikatu  ENEC  PLUS,  jak  również  załączenie  do  oferty  certyfikatu  z  badań  do  Raportu  

nr  BOS/0772/BE/20  dla  oprawy  oświetleniowej  URBINO  LED  na  potwierdzenie  tego 

oświadczenia, stanowi przesłankę do wykluczenia LUG Light Factory na podstawie art. 24 ust. 

1  pkt  17  ustawy  Pzp,  bowiem  wykonawca  ten,  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa, 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, które miały istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, bowiem oferta 

wykonawcy LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze nie zostałaby wybrana 

jako  najkorzystniejsza,  gdyby  nie  przyznano  ofercie  10  punktów  w  kryterium  „Oprawy 

posiadające  certyfikat  ENEC  PLUS”.  Gdyby  Zamawiający  nie  został  wprowadzony  w  błąd 

przez wykonawcę, oferta LUG Light Factory nie uzyskałaby łącznie największej ilości punktów. 

Odwołujący  wskazał,  iż  niewątpliwie  złożenie  w  ofercie  oświadczenia  o  posiadaniu 

certyfikatu równoważnego do certyfikatu ENEC PLUS stanowiło informację, która wprowadziła 

w błąd Zamawiającego - Zamawiający na tej podstawie przyznał ofercie LUG Light Factory 10 

punktów w kryterium „Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS”. Gdyby nie był w błędzie 

nie przyznałby punktów i nie wybrał oferty LUG Light Factory jako najkorzystniejszej. Należy 

zaznaczyć, że Zamawiający, w przypadku tego kryterium, wymagał oświadczenia wykonawcy. 

Informacja o posiadaniu certyfikatu równoważnego do certyfikatu ENEC PLUS, to informacja 

mogąca  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego.  Na 

potwierdzenie prezentowanego stanowiska przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 

13.02.2018 r., KIO 185/18. 

Odwołujący  wskazał,  iż  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  ulega  wątpliwości,  że 

informacja  o  posiadaniu  prz

ez  LUG  Light  Factory  certyfikatu  równoważnego  do  certyfikatu 

ENEC  PLUS,  miała  wpływ  na  decyzję  Zamawiającego,  bowiem  ofercie  tego  wykonawcy 


zostały przyznane punkty w kryterium „Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS”. 

Ziściła  się  także  przesłanka  lekkomyślności  bądź  niedbalstwa.  Niedbalstwo  jest 

nieumyślnym  stopniem  winy,  polegającym  na  niezachowaniu  należytej  staranności. 

Lekkomyślność zaś to forma winy nieumyślnej (świadoma wina nieumyślna), polegająca na 

tym, iż sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu  zabronionego, ale bezpodstawnie 

przypuszcza,  że  popełnienia  tego  czynu  uniknie,  świadomie  łamiąc  zasady  ostrożności. 

Wykonawca  LUG  Light  Factory  złożył  w  ofercie  oświadczenie  o  posiadaniu  certyfikatu 

równoważnego do certyfikatu ENEC PLUS, poparte załączonym dokumentem wystawionym 

przez  Laboratorium  Badawcze  Instytutu  Badań  i  Rozwoju  Motoryzacji  BOSMAL  Sp.  z  o.o.  

w  Bielsku-

Białej.  LUG  Light  Factory  winien  był  zweryfikować,  czy  powyższe  laboratorium 

posiada  wymaganą  akredytację  do  wykonywania  badań  potwierdzających  zgodność  9  

z  normami  obowiązującymi  na  terenie  Unii  Europejskiej.  Przywołał  wyrok  KIO  z  dnia 

13.08.2019 r., sygn. akt KIO 1478/19. 

Wobec  powyższego  wypełnione  zostały  wszystkie  przesłanki  do  wykluczenia  LUG 

Light Factory z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, a tym samym do 

odrzucenia jego oferty w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Następnie Odwołujący przywołał brzmienie punktu 9.2, 9.3., 9.4, 9.4.3, 9.4.4 oraz 10 

SIWZ. 

Wskazał,  że  wykonawca  LUG  Light  Factory,  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przy piśmie z 13.03.2020 r., złożył m.in. 

informację  z  KRK  z  dnia  12.09.2019  r.  dotyczącą  członka  zarządu  P.  K.  

(s. 17), informację z KRK z dnia 12.09.2019 r. dotyczącą członka zarządu T. M. (s. 18) oraz 

zaświadczenie banku Santander  Bank  Polska S.A  z  dnia 12.03.2020 r. o posiadaniu przez 

LUG Light Factory na dzień 30.01.2020 r. środków finansowych w wysokości powyżej 1 mln. 

zł (s. 42). 

Odwołujący  podniósł,  iż  ww.  dokumenty  nie  odpowiadają  wymogom  określonym  

w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów 

dokumentów.  Zgodnie §  5 pkt  1 powyższego rozporządzenia,  informacja z  KRK  winna być 

wystawiona 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast, 

zgodnie  §  2  ust.  2  pkt  3  rozporządzenia,  informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy 

oszczędnościowo-kredytowej  winna  potwierdzać  wysokość  posiadanych  środków  lub 

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert. Odwołujący jednocześnie wskazał, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy 

Pzp, zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została 

oceniona 

najwyżej,  do  złożenia  w  wyznaczonym  terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia 

oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających okoliczności,  o których  mowa w  art.  25  ust.  1. 

Przedstawione zaświadczenia z KRK dla P. K. i T. M., w dniu składania ofert nie były starsze 

niż  6  miesięcy.  Jednak  w  dniu  13.03.2020  r.,  gdy  dokumenty  te  były  przedłożone 


Zamawiającemu, były już starsze niż 6 miesięcy. Również przedłożone zaświadczenie banku, 

datowane  na  12.03.2020  r.,  potwierdzające  posiadanie  wymaganej  wysokości  środków 

finansowych  na  dzień  30.01.2020  r.,  w  dniu  składania  ofert  miało  aktualność  wymaganą 

przepisami, a w dniu złożenia tego zaświadczenia Zamawiającemu, już nie. W tym zakresie 

należy zwrócić uwagę, że problem aktualności dokumentów i oświadczeń składanych przez 

wykonawców  w  procedurze  odwróconej  był  już  przedmiotem  rozważań  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. Odwołujący w ww. zakresie przywołał wyrok KIO z dnia 19.12.2016 r., sygn. akt 

KIO 2249/16. 

Wobec powyższego, przedłożone przez LUG Light Factory zaświadczenia z KRK dla 

P. K. i T. M. 

oraz zaświadczenie banku o wysokości posiadanych środków finansowych, nie 

odpowiadają obowiązującym przepisom, tj. § 2 ust. 2 pkt 3 i § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 

rodzajów  dokumentów  w  związku  z  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  co  stanowi  przesłankę  do 

wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  na  postawie  art.  24  ust.  1  pkt  14  ustawy  Pzp  w 

związku z § 5 pkt 1 w/w rozporządzenia oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w 

związku z § 2 ust. 2 pkt 3 powyższego rozporządzenia.  

W tym ostatnim przypadku jest to także podstawa do odrzucenia oferty na postawie 

art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w związku z § 2 

ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.  

Ponieważ Zamawiający, w przypadku powyższych zakwestionowanych dokumentów, 

nie  wzywał  wykonawcy  LUG  Light  Factory  do  złożenia  lub  uzupełnienia  dokumentów,  na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Odwołujący przedstawił żądanie ewentualne odnoszące 

się  do  nakazania  Zamawiającemu  wezwania  LUG  Light  Factory  do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  spełnianie 

warunków  udziału  w  zakresie  wymaganej  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  oraz  brak 

podstaw  do  wykluczenia 

–  w  odniesieniu  do  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  

w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  14  ustawy  Pzp,  dla  P.  K.  

i T. M. . 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  6  lipca  2020  r.  wniósł  

o oddalenie odwołania oraz obciążenie Odwołującego kosztami postępowania. 

Odnośnie zarzutów odwołania Zamawiający wskazał, że Odwołujący zdaje się celowo 

pomijać,  że  Zamawiający  określił  jasno  kryteria  równoważności  certyfikatu  ENEC  PLUS. 

Kryteria  te  zosta

ły  opisane  w  SIWZ  (s.  22),  jak  również  potwierdzone  w  udzielonej  przez 

Zamawiającego odpowiedzi kierowanej w związku z pytaniem jednego z wykonawców. 

Zamawiający  wskazał,  że  Odwołujący  swoje  zarzuty  opiera  na  dokumencie,  który 

odnosi  się  do  „stosowania  normy  EN62722-2-1:2016  do  przyznawania  Znaku  ENEC+  

w  ramach  Europejskiego  Systemu  Certyfikacji  (Ecs)”,  co  wskazał  wyraźnie  na  stronie  


5 odwołania. Zamawiający określając kryteria równoważności miał na względzie podstawową 

zasadę  formułowania  kryteriów  równoważności,  tj.  określenie  kryteriów  równoważności  

w  sposób,  który  nie  będzie  prowadził  do  sytuacji,  w  której  kryterium  może  być  spełnione 

wyłącznie  poprzez  zastosowanie  jednego  rozwiązania,  w  tym  przypadku  przedstawienia 

wyłącznie  certyfikatu  ENEC+  (vide  orzeczenie  KIO  256/14,  w  którym  stwierdzono:  „Pojęcie 

równoważności nie może oznaczać tożsamości”). 

Intencją  ustawodawcy  jest  jak  największa  konkurencyjność  zamówień  publicznych  

a  jednym  z  jej  przejawów  jest  treść  art.  30  ust.  4  ustawy  Pzp,  choć  samo  pojęcie 

„równoważności”  pojawia  się  w  ustawie  bardzo  często.  Podobnie  rzecz  wygląda  jeżeli 

Zamawiający powołuje się na certyfikaty, gdyż obowiązek dla Zamawiającego kreuje w tym 

przypadku  art.  30

b  ust.  3  ustawy  Pzp.  Zamawiający  jako  gospodarz  postępowania  nie 

konkretyzował  ani  też  nie  zawężał  pojęcia  równoważności  (jak  chciałby  tego  Odwołujący), 

gdyż zależało mu na jak największej konkurencyjności przetargu. 

Zamawiający na poparcie stanowiska powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 

z dnia 9 listopada 2018 r. KIO 2182/18.  

Zamawiający  podkreślał,  że  gdyby  wymagał  jedynie  certyfikatu  ENEC+,  to  kryteria 

równoważności w tym zakresie nie byłyby zastosowane - co byłoby sprzeczne z ustawą Pzp. 

Zarzuty skierowane przeciwko opisanym kryteriom oceny równoważności certyfikatu ENEC+ 

są  nieuprawnione  na  obecnym  etapie  postępowania.  Ani  Odwołujący,  ani  żaden  inny 

w

ykonawca  nie  zgłaszał  naruszenia  przepisów  PZP  na  etapie  publikacji  SIWZ,  wręcz 

przeciwnie,  wymóg  ten  został  potwierdzony  w  odpowiedzi  na  pytanie  jednego  

z W

ykonawców (odpowiedź z dnia 5 lutego 2020 r.). Kwestionowanie zasadności określonych 

SIWZ 

kryteriów 

oceny 

równoważności 

jest 

co 

najmniej 

spóźnione,  

a w praktyce wydaje się być skierowane wyłącznie na kwestionowanie wyboru dokonanego 

przez  Zamawiającego  w  sposób  zgodny  z  zasadami,  które  sam  określił  i  do  których 

przestrzegania był zobowiązany w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Na  marginesie 

Zamawiający  wskazał,  że  Odwołujący  w  treści  odwołania  na  stronie  6 

stwierdza,  iż  „Taką  pewność  daje  tylko  posiadanie  certyfikatu  ENEC  PLUS”,  co  wprost 

wskazuje, iż Odwołujący w praktyce kwestionuje kryteria oceny równoważności sformułowane 

przez Zamawiającego w SIWZ.  

Zamawiający  podkreślał,  że  sugestie  dotyczące  zagadnień  technicznych,  

w  szczególności  parametrów  zamawianego  sprzętu,  Odwołujący  mógł  przedstawić 

Zamawiającemu w formie pytań po publikacji SIWZ. Zamawiający swoje potrzeby sformułował 

w  oparciu  o  analizy  techniczne  niezależnego  podmiotu,  który  profesjonalne  zajmuje  się 

doradztwem w zak

resie oświetlenia drogowego. Podmiot ten w sposób bezstronny przedstawił 

wady i zalety wielu rozwiązań, a Zamawiający wybrał kwestie, które są dla niego zasadnicze i 

na  tej  podstawie sformułował  wymogi  określone w  SIWZ. Tym  bardziej  nieuprawnionym  są 


obecn

e  żądania  Odwołującego,  które  sprowadzają  się  do  stwierdzenia,  że  tylko  certyfikat 

ENEC+ pozwala Zamawiającemu na osiągnięcie pewności, iż dokonał wyboru odpowiedniego 

sprzętu. Zamawiający jeszcze raz podkreślił, że w SIWZ nie zawarł wymogu posiadania tylko 

i wyłącznie certyfikatu ENEC+ ale również jemu równoważnych. 

Wobec  przedstawionego  powyżej  stanowiska,  całkowicie  bezzasadnym  jest 

twierdzenie, że Zamawiający powinien był wykluczyć wykonawcę z postępowania z uwagi na 

wprowadzenie  w  błąd.  Wywód  przedstawiony  przez  Odwołującego  jest  sprzeczny  

z  podstawowymi  zasadami  logiki,  bowiem  w  tabeli  zamieszczonej  przez  Zamawiającego  

w  SIWZ  na  stronie  22  w  wierszu  5  Zamawiający  wprost  wskazał  kryteria  równoważności 

względem certyfikatu ENEC+, a co za tym idzie oczywistym jest, iż po spełnieniu tych kryteriów 

Zamawiający przyzna 10 punktów wykonawcy, który posiada certyfikat równoważny. Należy 

wskazać,  że  interpretacja  przedstawiona  przez  Odwołującego  nie  tylko  jest  sprzeczna  z 

intencją  Zamawiającego,  ale  również  z  zasadami  interpretacji  tekstu,  bowiem  Odwołujący 

wprost  wskazuj

e  w  swoim  odwołaniu na  punkt  22.14  SIWZ,  w którym  Zamawiający  określił 

kryteria  oceny  równoważności.  Jednocześnie  wymóg  posiadania  certyfikatu  ENEC+  lub 

równoważnego nie był wymogiem określonym dla możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, 

ale  jednym  z  kryteriów,  które  pozwalały  na  uzyskanie  punktów  mających  wpływ  na  ocenę 

złożonej oferty. 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  przedstawionych  przez  wykonawcę  na  wezwanie 

Zamawiającego  dokumentów,  Zamawiający  wskazał,  że  wezwał  Wykonawcę  do 

przedstawienia  dokumentów  zgodnie  z  procedurą,  która  została  opisana  w  punkcie  9.4.4 

SIWZ, a która stanowi odzwierciedlenie przepisów Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na które w swoim odwołaniu powołuje 

się  Odwołujący.  Wobec  wyznaczenia  terminu  składania  ofert  na  dzień  6  lutego  2020  r. 

Zamawiający wskazał, że zaświadczenia KRK z datą 12 września 2019 r. oraz zaświadczenie 

z  banku  z  datą  30  stycznia  2020  r.  wydane  w  dniu  12  marca  2020  r.  spełniają  przesłanki 

aktualności ustalone w SIWZ, a oparte na przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 


Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Izba, na posiedzeniu niejawnym po  wysłuchaniu stanowisk Stron i  Przystępującego, 

od

daliła  opozycję  Odwołującego  przeciw  przystąpieniu  wykonawcy  LUG  Light  Factory  

Sp. z o.o. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego i dopuściła do udziału  

w  postępowaniu  odwoławczym  ww.  wykonawcę,  który  zgłosił  przystąpienie  w  dniu  

10 kwietnia 2020 r.   

Odwołujący  wniesioną  opozycję  uzasadniał  tym,  że  ww.  wykonawca  nie  przekazał 

Odwołującemu kopii zgłoszenia przystąpienia, jak również, że zgłoszenie przystąpienia przez 

LUG Light Factory Sp. z o.o. nastąpiło z uchybieniem 3 - dniowego terminu. 

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, za

mawiający przesyła niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  odwołanie  dotyczy  treści  ogłoszenia  o 

zamówieniu  lub  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamieszcza  ją 

również 

na 

stronie 

internetowej, 

na 

której 

jest 

zamieszczone 

ogłoszenie  

o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do 

pos

tępowania odwoławczego. Z kolei stosownie do treści art. 185 ust. 2 zd. Pierwsze ustawy 

Pzp, 

w

ykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, 

interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

Izba  uznała  za  dopuszczalne  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego  wykonawcy  LUG  Light  Factory  Sp.  z  o.o.  i  dopuściła  do  udziału  

w  postępowaniu  odwoławczym  ww.  wykonawcę.  Wykonawca  LUG  Light  Factory  

w  załączniku  do  zgłoszenia  przystąpienia  (wydruk  z  poczty  elektronicznej)  wykazał,  iż 

przekazał  Odwołującemu  kopię  zgłoszenia  przystąpienia  na  adres  e  –  mail: 

[email protected]  w  dniu  10  kwietnia  2020  r.    Ponadto  Izba 

stwierdziła,  iż  zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  ww.  wykonawcy  nastąpiło  w  terminie,  

o którym mowa w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. Jak wynika z akt sprawy, w tym dokumentacji 

zamieszczonej  na  platformie  zakupo

wej  Zamawiającego,  kopia  odwołania  wraz  

z  wezwaniem  do  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  została  przekazana  ww. 

wykonawcy  w  dniu  7  kwietnia  2020  r

.  Okoliczność  podnoszona  przez  Odwołującego,  iż 

Zamawiający  zamieścił  kopię  odwołania  na  stronie  internetowej  w  dniu  6  kwietnia  2020  r. 

pozostaje bez znaczenia, w kontekście nałożonego na zamawiającego w art. 185 ust. 1 ustawy 

Pzp  obowiązku  przesłania  kopii  odwołania  wykonawcom.  Z  przesłaniem  kopii  odwołania 

skorelowana  została  z  kolei  możliwość  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania 


odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania. Z powyższych przepisów 

wynika zatem, iż to od momentu otrzymania kopii odwołania przez wykonawcę należy liczyć 3 

–  dniowy  termin  na  zgłoszenie  przystąpienia,  nie  zaś  od  momentu  zamieszczenia  kopii 

odwołania na stronie internetowej zamawiającego.  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  

z  wyjaśnieniami  i  zmianami,  ofertę  Przystępującego  oraz  zawiadomienie  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty z dnia 27 marca 2020 r. 

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i  Uczestnika  postępowania  odwoławczego  złożone  w  pismach  oraz  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 6 lipca 2020 r.  

Izba zaliczyła w poczet materiału sprawy dowody złożone przez Przystępującego, tj.: 

1. wydruk z rachunku bankowego LUG Light Factory z dnia 13 marca 2020 r.; 

2. informacje z KRK dotyczące p. P. K. oraz T. M. z dnia 4 marca 2020 r. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie z zastosowaniem tzw. procedury 

odwróconej. 

Zgodnie  z  punktem  9.2  i  n.  SIWZ,  o  udzielenie  zamówienie  mogą  ubiegać  się 

Wykonawcy, którzy złożą z ofertą oświadczenie o: 

a) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

b) braku podstaw wykluczenia. 

9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2) należy złożyć w formie Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (dalej „jednolitym dokumentem lub JEDZ”) […] 

Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

oraz braku podstaw do wykluczenia 

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Na potwierdzenie należy złożyć: 

a)  informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Wykonawca 

potwierdzi  spełnienie  warunku  jeżeli  wykaże  że  posiada  nie  mniej  niż  1  000  000,00  PLN 

środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. […] 

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.  


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

Wykonawca  złoży  oświadczenie  o  braku  podstaw  wykluczenia  (JEDZ)  oraz  przedłoży  na 

wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia; 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

[…] 

10 Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.  

Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawców  w  przypadku  nie 

potwierdzenia  spe

łnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  w  pkt.  9.4.  oraz  

w przypadku nie wykazania 

braku podstaw do wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 – 9.4.6. 

W punkcie 22.13 SIWZ, 

Zamawiający określił pięć kryteriów oceny ofert, w tym cztery 

kryteria pozacenowe, tj.:  

1) Cena brutto 

– waga 60% = 60 pkt, 

2) Dostarczenie Bezprzewodowego Systemu Stero

wania Oświetleniem dla wszystkich 2087 

szt. zainstalowanych opraw 

– waga 10% = 10 pkt, 

3)  Moc  zainstalowana  wszystkich  opraw  oświetleniowych  oferowanych  przez  Wykonawcę 

(suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego profilu mocy, 

tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h) 

– waga 10% = 10 pkt, 

4) Gwarancja 

– waga 10% = 10 pkt, 

5) Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS – waga 10% = 10 pkt.  

Najkorzystniejsza oferta, w odniesieniu do tych kryteriów, mogła uzyskać maksimum 

100 punktów. 

Zg

odnie  z  punktem  22.14  SIWZ,  kryterium  „Oprawy  posiadające  certyfikat  ENEC 

PLUS”  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  deklaracji  Wykonawcy  umieszczonej  

w  Formularzu  ofertowym.  Jeżeli  oferowane  oprawy  posiadają  certyfikat  ENEC  PLUS 

Wykonawca otrzyma 10 punktów. Jeżeli oferowane oprawy uliczne nie posiadają certyfikatu 

ENEC PLUS Wykonawca otrzyma 0 punktów. Przez certyfikat równoważny do ENEC PLUS 

Zamawiający  rozumie  również  spełnienie  warunku  równoważnego  polegającego  na 

przeprowadzeniu przez niezależne akredytowane na terenie Unii Europejskiej laboratorium, 

badania,  które  potwierdzi  zgodność  z  normami  obowiązującymi  na  jej  terenie,  parametrów 

funkcjonalnych  wyrobu  tj.  na  przykład:  skuteczność  świetlna,  rozsył  światłości,  prąd  

i  napięcie  zasilania,  strumień  świetlny,  luminancja,  maksymalna  temperatura  pracy, 

temperatura  barwowa,  wskaźnik  oddawania  barw,  moc,  zakres  temperatur  otoczenia. 

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym. 

Zgodnie  z  punktem  23.3.5  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za 

najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem  umowy  zobowiązany  jest  złożyć  dokumenty  

i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków przedmiotowych: 


- deklaracja CE, RoHSE oraz certyfikat ENEC lub ENEC PLUS (o ile posiada), 

- karty katalogowe zastosowanych opra

w i urządzeń systemu sterowania, 

obliczenia fotometryczne na podstawie danych z Załącznika nr 8, 

tabela opraw zgodnie z Załącznikiem nr 8, 

szczegółową kalkulację cenową zaoferowanej ceny. 

W wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 5 lutego 2020 r. Zamawiający w odpowiedzi na 

pytanie jednego z wykonawców o treści: „W zapisach dokumentacji przetargowej Zamawiający 

wymaga, 

aby 

oprawy 

posiadały 

certyfikat 

ENEC+. 

Zwracamy 

uwagę, 

iż  

w stosunku do certyfikatu ENEC+ nie istnieje żaden dokument/certyfikat równoważny. Prosimy 

o  potwierdzenie,  że  poprzez  certyfikat  równoważny  do  ENEC+  Zamawiający  rozumie 

spełnienie  warunku  równoważnego  polegającego  na  przeprowadzeniu  przez  niezależne 

akredytowane na terenie Unii Europejskiej laboratorium, badania, które potwierdzi zgodność 

z normami obowiązującymi na jej terenie, parametrów funkcjonalnych wyrobu tj. na przykład: 

skuteczność  świetlna,  rozsył  światłości,  prąd  i  napięcie  zasilania,  strumień  świetlny, 

maksymalna temperatura pracy, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, moc, czy 

zakres  temperatur  otoczenia.”  wskazał,  że  „wymóg  posiadania  certyfikatu  ENEC+  jest 

fakultatywny,  dodatkowo  punktowany.  Wykonawca  nie  musi  go  posiadać.  Warunek 

równoważności został  wystarczająco precyzyjnie opisany. Zamawiający  podtrzymuje zapisy 

SIWZ.” 

Termin składania ofert upłynął w dniu 13 lutego 2020 r. 

Wykonawca  LUG  Light  Factory  złożył  w  ofercie  oświadczenie,  że  oferowane  przez 

niego oprawy posiadają dokument równoważny do certyfikatu ENEC PLUS, na potwierdzenie 

czego  do  oferty  załączył  certyfikat  z  badań  do  Raportu  nr  BOS/0772/BE/20  dla  oprawy 

oświetleniowej  URBINO  LED,  wystawiony  przez  Laboratorium  Badawcze  Instytutu  Badań  i 

Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-

Białej.  

W  dniu  9.03.2020  r.  Zamawiający,  na  podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  wezwał 

wykonawcę  LUG  Light  Factory  do  przedłożenia  dokumentów,  m.in.  informacji  z  Krajowego 

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp oraz informacji 

banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.  

Wykonawca  LUG  Light  Factory,  przy  piśmie  z  13.03.2020  r.,  złożył  m.in.  informację  

z  KRK  z  dnia  12.09.2019  r.  dotyczącą  członka  zarządu  P.  K.,  informację  

z KRK z dnia 12.09.2019 r. dotyczącą członka zarządu T. M. stwierdzające, że ww. osoby nie 

figurują  w  Kartotece  Karnej  Krajowego  Rejestru  Karnego  oraz  zaświadczenie  banku 

Santander  Bank  Polska S.A  z  dnia  12.03.2020  r.  o  posiadaniu  przez  LUG  Light  Factory  na 

dzień 30.01.2020 r. środków finansowych w wysokości powyżej 1 mln zł. 


W dniu 27 marca 2020 r. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę wykonawcy 

LUG Light Factory, która otrzymała łącznie 90 punktów, w tym 60 punktów w kryterium cena 

oraz 10 punktów w kryterium oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS. Na drugim miejscu 

w rankingu ofert uplasowała się oferta Odwołującego z 89,11 pkt. 

Izba zważyła, co następuje: 

Zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy  LUG  Light  Factory  potwierdził  się. 

Potwierdził się także zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez 

niezasadne  i  niezgodne  z  prawem  przyznanie  ofercie  LUG  Light  Factory  punktów  

w kryterium posiadania certyfikatu ENEC PLUS. 

Izba  odniesie  się  do  ww.  zarzutów  łącznie,  jako  że  zostały  one  oparte  na  wspólnej 

podstawie faktycznej.  

Istota  sporu  między  Stronami  postępowania  odwoławczego  sprowadzała  się  do 

rozstrzygnięcia  kwestii,  czy  złożony  przez  Przystępującego  certyfikat  z  badań  opraw 

oświetleniowych  stanowił  dokument  równoważny  względem  certyfikatu  referencyjnego,  tj. 

ENEC  Plus, 

którego  posiadanie  było  punktowane  przez  Zamawiającego  w  ramach 

pozacenowych kryteriów oceny ofert (10 punktów). 

W świetle art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

wskazuje,  iż  wykluczenie  wykonawcy  na  ww.  podstawie  prawnej  możliwe  jest  

w  przypadku łącznego wystąpienia okoliczności,  o których mowa w  tej regulacji.  Powyższa 

podstawa  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  znajdzie  zatem  zastosowanie,  jeżeli 

wykonawcy  będzie można przypisać lekkomyślność  lub  niedbalstwo w  zależności  od  stanu 

jego świadomości. Przy lekkomyślności dłużnik (wykonawca) zdaje sobie sprawę z tego, że 

określone  zachowanie  może  prowadzić  do  naruszenia  zobowiązania,  ale  bezpodstawnie 

sądzi, iż uda mu się jednak tego uniknąć. Przy niedbalstwie natomiast dłużnik (wykonawca) 

nie  zdaje  sobie  sprawy,  choć  powinien,  że  określone  zachowanie  prowadzić  będzie  do 

naruszenia przez niego zobowiązania.  

Z kolei  pod  pojęciem  „informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego”,  o  których 

mowa  w  ww.  przepisie  nal

eży  rozumieć  takie  informacje,  które  pozostają  w  sprzeczności  

z  istniejącym  stanem  faktycznym.  Innymi  słowy  są  to  informacje  nieprawdziwe,  niezgodne  

z  rzeczywistością,  a  których  podanie  przez  wykonawcę  skutkuje  mylnym  przekonaniem 

zamawiającego co do istniejącej rzeczywistości. Istotna jest zatem treść informacji podanych 


przez  wykonawcę,  jak  również  to  jaki  skutek  mogły  one  wywołać  w  świadomości  danego 

zamawiającego.  Jednocześnie  podkreślić  należy,  iż  w  świetle  ww.  przepisu  wykluczeniu 

podlega wykonawca 

za podanie wprowadzających w błąd informacji, które nie muszą wpływać 

na  działania  zamawiającego,  ale  wystarczy,  że  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu.  

Ponadto do informacji mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  co  do  zasady,  można  zaliczyć 

informacje  stanowiące  podstawę wyboru oferty  najkorzystniejszej,  wykluczenia  wykonawcy, 

czy też odrzucenia jego oferty. 

W  ocenie  Izby  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  zostały  spełnione  przesłanki 

wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp warunkujące wykluczenie wykonawcy LUG Light 

Factory z postępowania. 

Wykonawca  LUG  Light  Factory  złożył  w  ofercie  oświadczenie,  że  oferowane  przez 

niego  oprawy 

oświetleniowe  posiadają  dokument  równoważny  do  certyfikatu  ENEC  PLUS, 

załączając  do  oferty  certyfikat  z  badań  do  Raportu  nr  BOS/0772/BE/20  dla  oprawy 

oświetleniowej  URBINO  LED,  wystawiony  przez  Laboratorium  Badawcze  Instytutu  Badań  

i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-

Białej [dalej „Bosmal”]. 

W ocenie Izby złożony przez Przystępującego ww. certyfikat nie może zostać uznany 

za 

równoważny do certyfikatu ENEC PLUS w świetle zasad równoważności ustanowionych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Zamawiający określił w SIWZ następujące wymogi dla certyfikatu równoważnego do 

ENEC  PLUS,  tj.:  1)  badania  muszą  być  przeprowadzone  przez  niezależne  laboratorium 

akredytowane  na  terenie  Unii  Europejskiej,  2)  bad

ania  muszą  potwierdzić  zgodność   

z  normami  obowiązującymi  na  terenie  Unii  Europejskiej,  3)  badania  mają  potwierdzić 

zgodność  z  normami obowiązującymi  na  terenie UE  parametrów  funkcjonalnych,  takich  jak 

np.:  skuteczność  świetlna,  rozsył  światłości,  prąd  i  napięcie  zasilania,  strumień  świetlny, 

luminancja,  maksymalna  temperatura  pracy,  temperatura  barwowa,  wskaźnik  oddawania 

barw,  moc,  zakres  temperatur  otoczenia. 

Ponadto Zamawiający  w  treści SIWZ  wskazał,  że 

kryterium  „Oprawy  posiadające  certyfikat  ENEC  PLUS”  będzie  rozpatrywane  na  podstawie 

deklaracji Wykonawcy umieszczonej w formularzu ofertowym. 

Z  powyższego  wynika  zatem,  iż  Zamawiający  dodatkowo  punktował,  na  podstawie 

deklaracji  wykonawcy  zawartej  w  formularzu  ofertowym, 

oferty,  w  których  wykonawcy 

zaoferowali  oprawy 

oświetleniowe  posiadające  certyfikat  ENEC  PLUS  lub  certyfikat 

równoważny, którego kryteria równoważności opisane zostały w SIWZ. 

Mając na uwadze powyższe Izba stwierdziła, że złożony przez Przystępującego wraz 

z ofertą certyfikat nie potwierdza, że Bosmal jest niezależnym laboratorium akredytowanym 

na  terenie  UE  do  przeprowadzenia  badań  zgodności  parametrów  funkcjonalnych  opraw 


oświetleniowych z obowiązującą na terenie UE normą EN 62722 (polska norma przenosząca 

normę europejską PN-EN 62722-2-1). Powyższe wynika wprost z treści ww. certyfikatu, gdzie 

w  opisanym  zakresie  badań:  „Sprawdzenie  charakterystyk  funkcjonalnych  (właściwości 

fotometryczne  i  elektryczne)  oprawy  oświetleniowej  LED  na  zgodność  z  PN-EN  62722-2-1” 

zawarto  dopisek 

przy  indeksie  pierwszym  o  treści  „Dokumenty  lub  metodyki  nie  objęte 

zakresem akredytacji”. Wskazać również należy, iż z treści rzeczonego certyfikatu wynika, że 

laboratorium  Bosmal  nie  posiada  akredytacji 

także  w  zakresie  metody  badań  wg  normy  

PN-EN 60598-1

, do której to normy odwoływał się Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ.  

Następnie  Izba  stwierdza,  iż  za  bez  znaczenia  należało  uznać  argumentację 

Przystępującego,  który  podnosił,  że  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  nie 

wskazał normy PN-EN 62722-2-1. W kontekście powyższych twierdzeń, po pierwsze wskazać 

należy,  że  nie można tracić  z  oczu określonego  przez  Zamawiającego w  SIWZ  dokumentu 

referencyjnego dla opraw oświetleniowych, tj. certyfikatu ENEC Plus. Po drugie, z treści opisu 

zasad  równoważności  dla kryterium  „oprawy  posiadające  certyfikat  ENEC  Plus”  wynika,  że 

Zamawiający  przez  certyfikat  równoważny  rozumiał  dokument  potwierdzający  wykonanie 

badań  danego  wyrobu,  który  będzie  zgodny  z  normami  obowiązującymi  na  terenie  Unii 

Europejskiej.  Po  trzecie,  P

rzystępujący  nie  kwestionował  twierdzeń  Odwołującego,  który 

podkreślał, że norma PN-EN 62722-2-1 jest najważniejszą wytyczną przy certyfikacji na znak 

ENEC  PLUS.  A  po  czwarte

,  co  najistotniejszej,  to  sam  Przystępujący  poddał  oferowaną 

oprawę  oświetleniową  badaniom  w  zakresie  charakterystyk  funkcjonalnych  (właściwości 

fotometryczne i elektryczne) na zgodność z normą PN-EN 62722-2-1, tj. normą kluczową dla 

uzyskania  certyfikatu  ENEC  PLUS.  Przystępujący  nie  twierdził,  zresztą  nie  wynika  to  ze 

złożonego certyfikatu Bosmal, że oferowane oprawy oświetleniowe badane były za zgodność 

z innymi normami obowiązującymi na terenie UE, jak również nie powoływał się na inne normy. 

Konsekwencją  powyższego  stanu  rzeczy  było  to,  iż  Przystępujący  legitymował  się 

posiadaniem  certyfikatu  wystawionego  przez  laboratorium  nieposiadające  akredytacji  w 

zakresie badania oprawy oświetleniowej na zgodność z normą PN – EN 62722-2-1.  

Izba  nie  podzieliła  argumentacji  Zamawiającego,  który  akcentował,  iż  ocena  ofert 

wykonawców  w  ramach  omawianego  kryterium  następowała  na  podstawie  deklaracji 

wykonawcy  zawartej  w  formularzu ofertowym  oraz  że po  wyborze najkorzystniejszej  oferty,  

a przed podpisaniem umowy, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy stosownej deklaracji 

CE, RoHSE oraz certyfikatu ENEC lub ENEC PLUS (o ile posiada)

, co też miało umożliwić 

Zamawiającemu ocenę oferty najkorzystniejszej w świetle przewidzianych w SIWZ kryteriów. 

Odnosząc  się  do  powyższego  wskazać  należy,  iż  wykonawca  LUG  Light  Factory 

składając  wraz  z  ofertą  certyfikat  Bosmal  skonkretyzował  treść  oferty  obejmującej  oprawy 

oświetleniowe, które nie posiadają certyfikatu równoważnego do ENEC PLUS wydanego przez 

niezależne akredytowane laboratorium na terenie UE do przeprowadzenia badań zgodności 


parametrów funkcjonalnych wyrobu z normami obowiązującymi na terenie UE. Tym samym 

Zamawiający  oceniając  treść  złożonych  ofert  w  kontekście  kryteriów  ich  oceny  nie  mógł 

pominąć  złożonego  przez  Przystępującego  wraz  z  ofertą  certyfikatu  Bosmal,  bowiem  ten 

stanowił treść oferty, ocenianą w świetle kryteriów.  

Za nieprawidłową Izba uznała argumentację Zamawiającego i Przystępującego, którzy 

argumentowali, iż w świetle tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy 

Pzp, dopuszczalna jest 

ocena ofert w ramach kryteriów po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

a przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia. Izba stwierdza, iż ww. argumentacja jest 

błędna  w  swojej  warstwie  logicznej  i  prawnej.  Stosownie  bowiem  do  treści  art.  24aa  ust.  1 

ustawy  Pzp,  z

amawiający  może,  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  najpierw  dokonać  oceny  ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  taka  możliwość  została  przewidziana  

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  lub  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu.  

Z powyższego przepisu wynika zatem, iż istota procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 

ustawy  Pzp  sprowadza  się  w  pierwszej  kolejności  do  zbadania,  czy  w  stosunku  do  oferty 

danego wykonawcy nie zachodzą podstawy odrzucenia, a następnie do dokonania oceny ofert 

w  świetle  ustanowionych  kryteriów  oceny  ofert.  Dopiero  w  stosunku  do  najwyżej  ocenionej 

oferty, ale przed jej wyborem, zamawiający dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada 

wstępne oświadczenie, a następnie żąda złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 

ustawy  Pzp.  Z  powyższego  przepisu  w  żadnej  mierze  nie  można  wywieść,  jakoby 

dopuszczalnym była ocena ofert w świetle ustanowionych w SIWZ kryteriów po wyborze oferty, 

a przed podpisaniem umowy. Podkreślić trzeba, iż etap oceny ofert w świetle kryteriów oceny 

ofert winien nastąpić przed wyborem oferty najkorzystniejszej, co też potwierdza treść art. 91 

ust.  1  ustawy  Pzp,  który  stanowi,  że  zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Następnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może 

wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą 

zgodność  lub  sprawozdania  z  badań  przeprowadzonych  przez  tę  jednostkę  jako  środka 

dowodowego  potwierdzającego  zgodność  z  wymaganiami  lub  cechami  określonymi  

w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

Stosownie  zaś  do  treści  ust.  3  ww.  przepisu,  w  przypadku  wymagania  przedstawienia 

certyfikatów  wydanych  przez  określoną  jednostkę  oceniającą  zgodność,  zamawiający 

akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 

Izba  stwierdza,  że  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy,  jakkolwiek  Zamawiający 

dopuścił  możliwość  posługiwania  się  przez  wykonawcę  certyfikatami  równoważnymi 

względem certyfikatu referencyjnego (ENEC PLUS), określił kryteria równoważności,  w tym 


dopu

ścił  certyfikaty  wydane  przez  niezależne  akredytowane  na  terenie  UE  laboratoria,  to  

w  sposób  nieprawidłowy  zweryfikował  treść  złożonego  przez  Przystępującego  dokumentu 

równoważnego, który nie potwierdzał, że laboratorium badawcze Bosmal posiada stosowną 

akredytację na terenie UE do przeprowadzenia badań zgodności parametrów funkcjonalnych 

opraw  oświetleniowych  z  jedyną  normą  na  zgodność,  z  którą  przeprowadzone  zostały 

badania,  tj.  PN-EN  62722-2-

1.  Nie jest  bowiem  tak  jak  akcentował  Zamawiający,  iż  w  celu 

zapewnienia  konkurencyjności  przedmiotowego  zamówienia  publicznego,  Zamawiający 

winien  zaakceptować  i  uznać  za  równoważny  każdy  dokument  złożony  przez  wykonawcę. 

Rolą  Zamawiającego  jest  rzetelna  i  kompleksowa  ocena  treści  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę w kontekście wymogów opisanych w specyfikacji.  

Przechodząc  następnie  do  twierdzeń  Odwołującego,  który  wskazywał,  iż  

w certyfikacie 

złożonym przez Przystępującego brak jest wartości badanych parametrów oraz 

wyników  badań  Izba  wskazuje,  że  Zamawiający  nie  opisał  zasad  równoważności  

w  zakresie  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  w  ten  sposób,  że  równoważny  certyfikat 

winien 

zawierać ww. elementy. 

Podnoszoną  przez  Odwołującego  okoliczność,  iż  certyfikat  złożony  przez 

Przystępującego  nie zawiera  potwierdzenia  wielu innych parametrów  opraw,  które znajdują 

się  w  certyfikatach  ENEC  PLUS,  np.:  zestawienie  stosowanych  zasilaczy,  zestawienie 

stosowanych  modułów  LED,    prąd  znamionowy  dla  poszczególnych  modułów  LED, 

temperaturę  otoczenia  dla  warunków  optymalnej  pracy  oprawy,  klasę  ochronności  przed 

porażeniem elektrycznym, klasę odporności udarowej IK, klasę szczelności IP Izba uznała  za 

bez  znaczenia  w  kontekście  określonej  w  niniejszym  postępowaniu  definicji  certyfikatu 

równoważnego,  która  zawierała  otwarty  katalog  parametrów,  w  zakresie  którym  należało 

przeprowadzić badania oferowanego wyrobu.  

Wbrew stanowisku Odwołującego z treści SIWZ nie można również wyczytać wymogu 

by  złożony  przez  wykonawcę  równoważny  certyfikat  zawierał  metodykę przeprowadzonych 

badań,  wykaz  urządzeń  pomiarowych  wraz  z  potwierdzeniem  ich  legalizacji,  warunki 

przeprowadzania  badań  oraz  szczegółowe  wartości  wynikowe  testu  dla  wszystkich, 

wykazanych w raporcie z bad

ań parametrów. 

Izba  nie  podzieliła  również  stanowiska  Odwołującego,  jakoby  z  treści  certyfikatu 

złożonego  przez  Przystępującego  wynikało,  że  badaniu  poddano  tylko  jedną  oprawę 

producenta  LUG  Light  Factory.  Wskazać  należy,  iż  na  gruncie  SIWZ  brak  było  wymogu 

dotyczącego liczby opraw oświetleniowych poddanych badaniu. 

W  zakresie  podnoszonej  przez  Odwołującego  kwestii  jakoby  z  językowej  wykładni 

postanowień  SIWZ  wynikało,  że  nawet  w  przypadku  przedstawienia  przez  wykonawcę 

certyfikatu  równoważnego  do  certyfikatu  ENEC  PLUS  oferta  takiego  wykonawcy  powinna 

otrzymać  0  punktów  Izba  wskazuje,  iż  całościowa  analiza  treści  specyfikacji  prowadzi  do 


odmiennych  wniosków.  Gdyby  bowiem  intencją  Zamawiającego  było  punktowanie  ofert 

wykonawców, którzy oferują oprawy posiadające tylko certyfikat ENEC Plus, to Zamawiający 

nie zawarłby w treści SIWZ wymogów równoważności do referencyjnego certyfikatu. 

Słusznie z kolei wskazywał Odwołujący, że złożony przez Przystępującego certyfikat 

Bosmal  nie  został  podpisany  przez  kierownika  laboratorium  lub  osobę  upoważnioną. 

Powyższa  okoliczność  została  zresztą  przyznana  przez  Przystępującego,  który  akcentował 

jedynie, że wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za to, w jakiej formie otrzymuje 

certyfikat  wystawiony  przez  laboratorium  oraz  że  ww.  dokument  został  podpisany  przez 

prezesa  zarządu  Przystępującego.  Ww.  argumentację  Izba  uznała  za  nieprzekonującą.  Po 

pierwsze, wskazać należy, iż Przystępujący nawet nie uprawdopodobnił, że otrzymał certyfikat 

od  laboratorium  Bosmal 

bez  podpisu  osoby  działającej  w  imieniu  laboratorium.  

A po drugie, stwierdzić trzeba, że to rolą wykonawcy będącego profesjonalistą jest składanie 

dokumentów  z  podpisami  upoważnionych  osób,  które  podpisując  dany  dokument 

potwierdzają, że złożyły stosowne oświadczenie o danej treści.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  w  szczególności  złożone  przez  Przystępującego 

oświadczenie, że oferowane przez wykonawcę oprawy posiadają dokument równoważny do 

certyfikatu  ENEC  PLUS 

oraz  załączony  do  oferty  certyfikat  z  badań  do  Raportu  

nr  BOS/0772/BE/20  dla  oprawy  oświetleniowej  URBINO  LED  na  potwierdzenie  tego 

oświadczenia  Izba  wskazuje,  że  wykonawcy  LUG  Light  Factory  można  przypisać  choćby 

niedbalstwo  lub  lekkomyślność.  Przystępujący  składając  swoje  oświadczenie  odnośnie 

oferowanego przedmiotu zamówienia, był świadom w jakim celu jest ono składane oraz tego, 

że konsekwencją uznania ich za prawdziwe będzie przyznanie ofercie wykonawcy określonej 

liczby  punktów  w  ramach  kryterium  pozacenowego  „oprawy  posiadające  certyfikat  ENEC 

Plus”.  Podkreślić  również  należy,  iż  to  w  gestii  Przystępującego  było  zweryfikowanie,  czy 

laboratorium Bosmal posiada wymaganą przez Zamawiającego akredytację do wykonywania 

badań  potwierdzających  zgodność  wyrobu  z  normami  obowiązującymi  na  terenie  Unii 

Europejskiej. 

Zatem  jeżeli  Przystępujący  przedstawił  w  złożonej  przez  siebie  ofercie  informacje 

odnośnie  oferowanego  przedmiotu  zamówienia,  punktowane  w  ramach  kryterium 

pozacenowego, 

pozostające w sprzeczności z faktami, zaś Odwołujący prawidłowo odczytał 

te informacje

, to uznać należy, że LUG Light Factory wykazał się co najmniej niedbalstwem 

lub  lekkomyślnością wpisującą się w  hipotezę normy  prawnej  uregulowanej  w  treści art.  24 

ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Spełniona została także przesłanka, o której mowa w dalszej części 

ww.  przepisu,  tj.  potencjalna  możliwość  wywierania  istotnego  wpływu  na  decyzje 

Zamawiającego,  gdyż  oświadczenie  złożone  przez  LUG  LIght  Factory  dotyczyło  informacji, 

którymi  wykonawca  wykazywał  się  w  celu  oceny  oferty  w  świetle  ustanowionych  

w  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert,  zatem  wpływającymi  na  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  co 


potencjalnie  mogło  wypaczać  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  a  w  niniejszej 

sprawie realnie wpłynęło na wynik postępowania. Gdyby bowiem Zamawiający nie przyznał 

ofercie Przystępującego punktów w kryterium „oprawy posiadające certyfikat ENEC Plus”, to 

oferta ww. wykonawcy nie byłaby ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów oceny ofert. 

W konsekwencji powyższego Izba uznała, iż Zamawiający w sposób wadliwy dokonał 

wyboru  oferty  wykonawcy  LUG  Light  Factory,  który  nie  powinien  otrzymać  punktów  za 

kryterium „oprawy posiadające certyfikat ENEC Plus”. Jednocześnie, jak wskazano powyżej,  

w  ocenie  Izby,  Odwołujący  wykazał,  iż  wykonawca  LUG  Light  Factory  wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd  w  zakresie  omówionym  powyżej,  zatem  winien  zostać  wykluczony  

z  postępowania na  podstawie art.  24  ust.  1  pkt 17  ustawy  Pzp,  a jego  oferta winna zostać 

uznana za odrzuconą w myśl art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. 

Wobec  powyższego  potwierdził  się  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  w  zw.  

z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez niezasadne i niezgodne z prawem dokonanie wyboru 

oferty  wykonawcy  LUG  Lig

ht  Factory  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  jako 

najkorzystniejszej. 

Za  niezasadny  Izba  uznała  natomiast  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  

z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  LUG  Light  Factory  Sp.  z  o.o.,  jako  złożonej  przez  wykonawcę,  który  winien  zostać 

wykluczony z udziału w postępowaniu.  

Izba wskazuje, iż przepis art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający 

odrzuca 

o

fertę, 

jeżeli 

została 

złożona 

przez 

wykonawcę 

wykluczonego  

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

nie  znajduje  zastosowania  w  jednoetapowych  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Ww.  regulacj

a  prawna  określa  bowiem  skutki  prawne  złożenia  oferty  przez 

wykonawcę  uprzednio  wykluczonego  z  postępowania,  co  ma  miejsce,  przykładowo,  

w przetargu ograniczonym, którego pierwszym etapem jest wyłonienie wykonawców, którzy 

zostaną następnie zaproszeni do składania ofert (tak KIO w wyroku z dnia 4 maja 2017 r. sygn. 

akt:  KIO  705/17).  W  trybie  jednoetapowym,  jakim  jest  przetarg  nieograniczony,  

w  przypadku  wykluczenia  wyk

onawcy  z  postępowania,  właściwy  jest  przepis  art.  24  ust.  4 

ustawy Pzp, który stanowi, że ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

Nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp oraz w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, poprzez 

zaniechanie wykluczenia LUG Light Factory, pomimo nieprzedstawienia wymaganej informacji 

z Krajowego Rejestru Karnego dla cz

łonków zarządu: P. K. i T. M. oraz zarzut naruszenia art. 


89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz w 

zw. z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, poprzez zaniechanie 

odrzucenia  oferty  LUG  Light  Factory,  mimo  iż  została  złożona  przez  wykonawcę,  który 

powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania  z  uwagi  na  nieprzedstawienie  wymaganej 

informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej 

posiadanie wymaganej wysokości środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy. 

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  14  ustawy  Pzp,  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  wyklucza się wykonawcę,  który  odpowiednio nie wykazał  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych 

albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia albo wykonawcę, jeżeli urzędującego 

członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13. 

Ponadto stosownie do treści art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, do oferty lub wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania 

ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oświadczenie  w  zakresie 

wskazanym  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, 

że 

wykonawca 

nie 

podlega 

wykluczeniu 

oraz 

spełnia 

warunki 

udziału  

w postępowaniu. 

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów,  w celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji  dotyczących  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  zamawiający  może  żądać 

informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej 

wys

okość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 

nie  wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  Z  kolei  w  myśl  §  5  pkt  1  rozporządzenia  

sprawie  rodzajów  dokumentów,  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia 

wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  może  żądać  informacji  z  Krajowego 

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie 

skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art.  24  ust.  5  pkt  5  i  6 

ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 

upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  

w postępowaniu. 

przywołanych  wyżej  przepisów  rozporządzenia  w  sprawie  rodzajów  dokumentów 

wynika  zatem  dolna  granica  „aktualności”  informacji  z  KRK  oraz  informacji  banku  lub 

spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej.  W  przypadku  informacji  z  Krajowego 


Rejestru Karnego dokument taki winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem  terminu  składania  ofert.  Z  kolei  informacja  banku  lub  spółdzielczej  kasy 

oszczędnościowo – kredytowej winna potwierdzać wysokość posiadanych przez wykonawcę 

środków lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert. 

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, 

iż  skoro  Przystępujący,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  w  trybie  art.  26  ust.  1 

ustawy  Pz

p,  złożył  informacje  z  KRK  dotyczące  dwóch  członków  zarządu (p.  P.  K.  i T.  M.) 

potwierdzające, iż ww. osoby nie figurowały w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego 

na  dzień  12  września  2019  r.,  a  termin  składania  ofert  upłynął  w  dni  13  lutego  2020  r.,  to 

oznacza to, iż ww. dokumenty nie zostały wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu  składania  ofert.  Powyższe  dostrzegł  zresztą  sam  Odwołujący,  który  w  odwołaniu 

wskazał, że „przedstawione zaświadczenia z KRK dla P. K. i T. M., w dniu składania ofert nie 

były  starsze  niż  6  miesięcy”.  W  konsekwencji  powyższego  za  nielogiczne  Izba  uznała 

stanowisko Odwołującego, który stwierdził, że „jednak w dniu 13.03.2020 r., gdy dokumenty 

te były przedłożone Zamawiającemu, były już starsze niż 6 miesięcy”. Podkreślić raz jeszcze 

należy,  iż  punktem  odniesienia  dla  oceny  dolnej  granicy  „aktualności”  ww.  dokumentu  jest 

termin składania ofert.  

Podobnie  rzecz  ma  się  w  odniesieniu  do  złożonego  przez  LUG  Light  Factory 

zaświadczenia banku Santander Bank Polska S.A z dnia 12.03.2020 r., tj. wystawionego po 

dacie składania ofert, jednakże potwierdzającego posiadanie środków finansowych przez ww. 

wykonawcę w kwocie powyżej 1 mln złotych na dzień 30 stycznia 2020 r., a zatem na dwa 

tygodnie przed upływem terminu składania ofert.  

Izba wskazuje, iż w okolicznościach niniejszej sprawy Odwołujący nie zarzucał, iż po 

upływie terminu składania ofert ww. dokumenty złożone przez Przystępującego straciły swoją 

„aktualność”  w  rozumieniu,  że  wobec  wykonawcy  LUG  Light  Factory  ziściły  się  podstawy 

wykluczenia  z  postępowania.  Wskazać  zresztą  należy,  iż  Przystępujący  złożył  

w  toku  rozprawy  informacje  z  KRK  dotyczące  ww.  członków  zarządu  potwierdzające,  że  

w  dacie  4  m

arca  2020  r.  osoby  te  nie  figurowały  w  Kartotece  Karnej  Krajowego  Rejestru 

Karnego, jak również wydruk z rachunku bankowego z dnia 13 marca 2020 r. wskazujący na 

wysokość  środków  na  rachunku  bankowym  wykonawcy  w  kwocie  znacznie  wyższej  niż 

wymagana przez Z

amawiającego w niniejszym postępowaniu. Rzeczone dowody nie zostały 

przez odwołującego się Wykonawcę zakwestionowane. 

Podsumowując powyższe Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego jakoby złożone 

przez  LUG  Light  Factory  ww.  dokumenty 

nie  odpowiadały  wymogom  określonym  

w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów 

dokumentów. Tym samym ww. zarzuty należało uznać za niezasadne.  


Z  uwagi  na  powyższe  za  niezasadny  Izba  uznała  zarzut  ewentualny  dotyczący 

naruszenia art. 26 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz w  zw. 

z § 2 ust. 2 pkt 3 oraz  

§ 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, poprzez zaniechanie wezwania 

wykonawcy  LUG  Light  Factory  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu 

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 z

e zm.) do kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła 

w  całości  uiszczony  wpis,  zgodnie  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia.  Izba  uznała  wniosek 

Zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów  w  wysokości  3690  zł  stanowiącej  wynagrodzenie 

pełnomocnika  na  podstawie  złożonej  do  akt  faktury,  do  kwoty  wynikającej  

z ww. rozporządzenia. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel