KIO 735/20 POSTANOWIENIE dnia 20 kwietnia 2020 roku

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 735/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 20 kwietnia 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  20  kwietnia  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  6  kwietnia  2020  roku 

przez  wykonawcę  TAXUS  UL  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzia

lnością z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Karkonoski Park Narodowy z siedzibą 

w Jeleniej Górze  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

TAXUS  UL  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Jeleniej Górze. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 721/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie 

wykonanie  operatów  ochrony  ekosystemów 

Karkonoskiego Parku Narodowego 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

w dniu 25 marca 2020 roku pod numerem 2020/S 060-143778. 

W  dniu  6  kwietnia  2020 

roku  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843; dalej: „Pzp” lub „ustawa”) Odwołujący 

wniósł  odwołanie  wobec  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  w  odniesieniu  

do zadania nr 2.  

Do  Preze

sa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  w  dniu  9  kwietnia  2020  roku  wpłynęło  pismo, 

złożone  w  poczcie elektronicznej,  jako załącznik  do  e-  maila w  temacie emaila „zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego.  Pism  to  zostało  przesłane  na  adres  e-mail 

„odwołania”,  a  pochodzi  ono  od  Przedsiębiorstwo  Państwowe  Biuro  Urządzania  Lasu  i 

Geodezji Leśnej, Oddział w Brzegu. 

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  art.  185  ust.  2  ustawy  zgłoszenie  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego  doręcza  się  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie 

pisemnej 

albo 

elektronicznej 

opatrzonej 

bezpiecznym 

podpisem 

elektronicznym 

weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  –  w  rozpoznawanym 

przypadku pismo 

doręczone zostało Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie jaka nie 

została przewidziana obowiązującymi przepisami. Izba wskazuje, że dla skuteczności oceny 

zgłoszenia przystąpienia niezbędne jest doręczenie go Prezesowi Izby w określonej ustawą 

formie.  W  rozpoznawanym  przypa

dku  Izba  nie  mogła  stwierdzić  skuteczności  zgłoszenia 

przystąpienia do postępowania odwoławczego z uwagi na niedochowanie formy wniesienia 

zgłoszenia przystąpienia do postepowania odwoławczego.  

W dniu 17 kwietnia 2020 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego  z  dnia  15  kwietnia  2020  roku,  które  w  swej  treści  zawiera  oświadczenie  

o  następującej  treści:    działając  w  imieniu  wykonawcy  TAXUS  UL  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo 

zamówień publicznych (…) w związku z dokonaną zmianą treści SIWZ przez Zamawiającego 

(…) wycofuję odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego Karkonoskiego Parku 

Narodowego  z  siedzibą  w  Jeleniej  Górze  w  prowadzonym  postępowaniu.”    W  piśmie  tym 


wykonawca  wskazał  również  nazwę  Zamawiającego,  nazwę  postępowania  o  udzielnie 

zamówienia publicznego.  Oświadczenie to zostało złożył Prezes Zarządu – B. P. . 

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stw

ierdziła,  że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu  w  oparciu  o art.  187 ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel