KIO 734/20 POSTANOWIENIE dnia 5 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 734/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  5  czerwca  2020  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

6 kwietnia 2020 

r. przez wykonawcę  

DHV Hydroprojekt 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  –  Krajowy  Zarząd  Gospodarki 

Wodnej z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Instytut  Budownictwa  Wodnego  Polskiej  Akademii  Nauk  

z  siedzibą  w  Gdańsku  zgłaszającego  przystąpienie  do  postepowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  DHV  Hydroprojekt 

Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

kwoty  7  500 

złotych  00  groszy  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy) 

sta

nowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019,  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Sygn. akt: KIO 734/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  –  Krajowy  Zarząd 

Gospodarki  Wodnej 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„symulacje numeryczne prognozy erozji (deformacji) koryta Wisły poniżej Stopnia Wodnego 

Siarzewo  wraz  ze  wskazaniem  rozwiązań  technicznych  ograniczających  erozję”  na 

podstawie  ustawy  z  dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  w  trybie 

przetargu nieograniczonego.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 29 stycznia 2020 r. w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  pod  numerem  506943. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

n

a podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący – DHV Hydroprojekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł odwołanie 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie:  

1.  art.  180  ust.  2  pkt  6  us

tawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wybór 

najkorzystniejszej oferty 

złożonej przez wykonawcę Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej 

Akademii Nauk

, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  us

tawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie 

wykluc

zenia  z  postępowania wykonawcy  Instytut  Budownictwa Wodnego  Polskiej  Akademii 

Nauk

, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji or

az równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty oraz  wezwanie  Instytutu  Budownictwa Wodnego  Polskiej  Akademii 

Nauk 

do  złożenia  wyjaśnień  i  uzupełnienia  dokumentów  w  przedmiotowym  postępowaniu  

o  ud

zielenie  zamówienia  publicznego,  a  także  o  zasądzenie  kosztów  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Zamawiającego  informację  o  wniesieniu  odwołania  oraz  kopię 

odwołania przekazał on wykonawcom 7 kwietnia 2020 r.  

10 kwietnia 2020 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosił wykonawca Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. 

W odpowiedzi  na  odwołanie z  23 kwietnia  2020  r.  Zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia 

częściowo  zarzut  odwołania  w  zakresie  dotyczącym  zaniechania  wystosowania  wezwania  

w  trybie  art.  26  ust.  3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do  wykonawcy  wybranego  – 


Instytutu  Budownictwa  Wodnego  Polskiej  Akade

i  w  tym  zakresie  zgodnie  z  żądaniem  odwołania  unieważnia  czynność  wyboru 

najkorzystniejszej oferty oraz kieruje wezwanie do Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej 

Akademii  Nauk 

do  złożenia  uzupełnienia  dokumentów,  tj.  wykazu  usług  złożonego  

w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  zakresie 

wskazanym  w  uzasadnieniu  odpowiedzi. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  

w  pozostałym  zakresie  i  wobec  pozostałych  zarzutów  oraz  o  obciążenie  Odwołującego 

kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. 

Pismem  z  22  maja  2020  r.  O

dwołujący  wycofał  pozostałe,  nieuwzględnione  zarzuty 

odwołania i wniósł o wzajemne zniesienie kosztów postępowania odwoławczego.  

Pismem  z  27  maja  2020  r.  zgłaszający  przystąpienie  wykonawca  Instytut  Budownictwa 

Wodnego  Polskiej  Akademii  Nauk 

został  wezwany  do  wniesienia  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia  przez  zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  

w  terminie  3  dni  od  doręczenia  wezwania  pod  rygorem  umorzenia  postępowania. 

Wykonawca ten nie wniósł sprzeciwu. 

Zgodnie z art. 186 ust. 3a 

ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku uwzględnienia 

przez  zamawiającego  części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania 

pozostałych  zarzutów  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca  albo  wykonawca,  który 

przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  części 

zarzutów.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  

w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  w  części  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu, 

pozostałe  zaś  zarzuty  zostały  wycofane,  zatem  zachodzą  przesłanki  umożliwiające 

umorzenie  postępowania  odwoławczego  i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  3a  ustawy 

Prawo zamówień publicznych, orzekła jak w sentencji.  


ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodn

iczący:      ……………….……… 


wiper-pixel