KIO 733/20 WYROK dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt KIO 733/20 

WYROK 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę: 

CONSULTRONIX  S.A. 

z  siedzibą  w  Balicach  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

przy  udziale  wykonawcy: 

Medikol  Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu,  w  zakresie  pakietu  nr  1: 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej;  dokonanie  ponownej 

czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym:  odrzucenie  ofert  wykonawców,  których  oferty 

zawierają błąd w obliczeniu ceny tj. Medikol Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

oraz ResQMed Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy 

Pzp; wezwanie 

pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w pakiecie nr 1 do złożenia 

wyjaśnień, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie zastosowanych przez nich 

w ofertach stawek podatku VAT; 


Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego:  Szpital  Powiatowy  im.  dr  Tytusa 

Chałubińskiego w Zakopanem, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: 

CONSULTRONIX S.A. z siedzibą w Balicach, tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego:  Szpitala  Powiatowego  im.  dr  Tytusa 

Chałubińskiego  w  Zakopanem  na  rzecz  wykonawcy:  CONSULTRONIX  S.A.  

z siedzibą w Balicach kwotę 11 571 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy pięćset 

siedemdziesiąt  jeden  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia 

pełnomocnika oraz kosztów dojazdu na rozprawę.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejszy wyrok  - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Nowym Sączu. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 733/20 

UZASADNIENIE 

Szpital  Powiatowy  im.  dr  Tytusa  Chałubińskiego  w  Zakopanem  -  dalej 

„zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury 

medycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem", 

z podziałem na 4 pakiety; numer 

referencyjny: ZP/04/20 (

dalej „postępowanie” lub „zamówienie”).  

Szacunkowa  wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  W  dniu  27  lutego  2020  r.  

ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod 

numerem 516588-N-2020. 

W dniu 

6 kwietnia 2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione  przez  wykonawcę:  CONSULTRONIX  S.A.  z  siedzibą  w  Balicach  (dalej 

„odwołujący”).  

Odwołujący,  działając  na  podstawie  art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp,  wniósł  odwołanie 

wobec  czynności  dokonanych  przez  zamawiającego,  podjętych  przez  zamawiającego  

w postępowaniu w Pakiecie nr 1 - Aparat RTG przyłóżkowy, polegających na wyborze, jako 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Medikol Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Poznaniu  (dalej  jako  „Medikol”  lub  „przystępujący”),  zarzucając  naruszenie  poniższych 

przepisów ustawy Pzp: 

1.  art. 91 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp w zw. art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp, poprzez wybór niezgodnie z przepisami ustawy Pzp jako najkorzystniejszej 

oferty  w

ykonawcy  Medikol  pomimo,  iż  oferta  tego  wykonawcy  zawierała  błędy  

w obliczeniu ceny, a zatem winna zostać odrzucona, a także poprzez zaniechanie wyboru 

oferty  odwołującego  jako  najkorzystniejszej  mimo,  iż  to  ona  powinna  zostać  wybrana 

zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  i  kryteriami  oceny  ofert  zawartymi  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”); 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  ubiegających  się  

o udzielenie zamówienia; 

a z ostrożności procesowej: 

3.  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie 


wezwania  do  wyjaśnień  wszystkich  wykonawców  w  zakresie  zastosowanych  stawek 

podatku  VAT,  przy  jednoc

zesnym  wezwaniu  do  wyjaśnień  w  analogicznym  zakresie 

jedynie  Medikol,  co  stanowi  nierówne  traktowanie  wykonawców  i  naruszenie  zasady 

uczciwej konkurencji. 

W związku z powyższymi naruszeniami odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego 

odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienie czynności polegającej na wyborze oferty wykonawcy Medikol; 

odrzucenie oferty wykonawców: Medikol oraz ResQMed Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

(dalej „ResQMed”); 

dokonanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej; 

ewentualnie z ostrożności procesowej wniósł o: 

nakazanie  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  polegającej  na  wyborze  oferty 

Medikol,  wezwanie  do  wyjaśnień  pozostałych  wykonawców  w  zakresie  zastosowanych  

w ofertach stawek podatku VAT oraz dokonanie ponownej oceny ofert; 

a ponadto  

zasądzenie  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania,  w  tym 

kosztów zastępstwa procesowego, według norm wynikających z Rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dni  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania 

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich 

rozliczania. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania.  

Zamawiający w SIWZ w pkt. 3 - Opis przedmiotu zamówienia, w ramach Pakietu nr 1 

domagał się dostarczenia fabrycznie nowego aparatu RTG przyłóżkowego. Opisując w pkt 3.3. 

SIWZ 

minimalne  parametry  techniczne,  jakościowe,  eksploatacyjne  i  funkcjonalne 

zamawia

jący wskazał, że domaga się dostarczenia wraz z aparatem RTG innych elementów, 

w  tym  fartucha  ochronnego  RTG,  jednostronnego  ultralekkiego  0,5  mm  Pb  -  1  szt.  oraz 

wymaga, by dostarczony aparat był w pełni zintegrowany z systemem RIS/PACS firmy CGM 

Clininet/NetRAAD posiadanym przez z

amawiającego. 

Ponadto, z

amawiający w pkt 19 zawierającym Opis sposobu obliczenia ceny wskazał, 

że wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien w łącznej 

cenie ofertowej brutto (z osobna dla Pakietów nr 1 - nr 4) ująć wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego  i  pełnego  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz  uwzględnić  inne  opłaty  

i podatki, 

a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę (19.1). 

Zamawiający w treści SIWZ w pkt 19.2 poinformował również, że cenę oferty należy 

podać w formie ryczałtu, z osobna dla każdego z Pakietów, na który wykonawca składa ofertę 


przetargową  zgodne  ze  wzorem  formularza  oferty  określonym  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ. 

Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny ryczałtowej poszczególnych Pakietów 

wraz 

z należnym na dzień składania oferty przetargowej podatkiem VAT za wykonanie dostaw 

objętych niniejszym zamówieniem, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Opisując  kryteria  oceny  ofert  w  pkt.  20.1  zamawiający  wskazał,  że  za  ofertę 

najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  zawierająca  najkorzystniejszy  bilans  punktów  

w  kryteriach: 

1)  „Łączna  cena  ofertowa  brutto"  -  C;  2)  „Termin  gwarancji"  -  T.  Powyższym 

kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie: cena 60 %, termin gwarancji 40 %. 

Odwołujący  złożył  w  terminie  ofertę  w  Pakiecie  nr  1,  zamieszczając  w  formularzu 

ofertowym, 

stanowiącym  załącznik  nr  1  do  SIWZ  informację,  że  oferuje  Aparat  RTG 

przyłóżkowy  zgodnie  z  zestawieniem  parametrów  technicznych  -  granicznych  wymaganych  

w SIWZ. Wskazał ponadto, że cena jednostkowa brutto w Pakiecie nr 1 wynosi 398 346,27 zł., 

w tym 327 374,82 zł z VAT 8 % zaś 25 971,45 z VAT 23 %. 

Powyższa łączna cena ofertowa zawierała zatem doliczony zgodnie z obowiązującymi  

w  Polsce  przepisami  podatek  VAT,  który  na  datę  złożenia  oferty  wynosi  8  %  dla  wyrobów 

medycznych i 23 % dla wyposażenia dodatkowego. 

Ofertę  w  Pakiecie  nr  1  złożył  również Wykonawca  Medikol,  który  wskazał,  że  cena 

brutto  oferowanego  w  Pakieci

e  1  sprzętu  wynosi  289.440,00  zł.,  cena  netto  268.000,00  zł. 

Wskazał  również,  że  powyższa  łączna  cena  ofertowa  zawiera  doliczony  zgodnie  

z  obowiązującymi  w  Polsce  przepisami  podatek  VAT,  który  na  datę  złożenia  oferty  wynosi  

8  %.  Także  wykonawca  ResQMed  oświadczył,  że  łączna  cena  ofertowa  zawiera  doliczony 

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty 

wynosi 8 %. 

Pozostali  wykonawcy,  w  tym  o

dwołujący  podali,  że  łączna  cena  ofertowa  zawierała 

doliczony zgodnie z obo

wiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia 

oferty wynosi 8 % dla wyrobów medycznych i 23 % dla wyposażenia dodatkowego.  

Pismem z 18 marca 2020 roku z

amawiający wezwał Medikol w trybie art. 87 ustawy 

Pzp 

do  wyjaśnienia  treści  oferty  w  zakresie  zastosowanej  jednolitej  stawki  podatku  VAT  

w wysokości 8%. 

W  odpowiedzi  na  powyższe,  Medikol  wyjaśnił,  że  w  postępowaniu  dominującym 

świadczeniem  jest  dostawa  aparatu  RTG,  który  jest  opodatkowany  stawką  8  %,  a  zatem 

świadczenia towarzyszące nie  będą  stanowiły  odrębnego  przedmiotu klasyfikowania i  będą 

opodatkowane  tak  jak  czynność  główna  i  jak  czynność  ta  klasyfikowane,  co  oznacza,  

że można do nich zastosować stawkę 8 %. 

Pismem  z  31  marca  2020  r.  z

amawiający  poinformował  o  wyborze,  jako 

najkorzystniejszej  w  Pakiecie  1, 

oferty  Medikol  z  łączną  ilością  punktów  84,67.  Oferta 


o

dwołującego  została  sklasyfikowana  na  miejscu  drugim,  z  łączną  ilością  punktów  83,60. 

Zamawiający wskazał ponadto, iż żadna z ofert nie została odrzucona. 

Wskazane wyżej czynności zamawiającego naruszają w sposób oczywisty przywołane 

na wstępie przepisy ustawy Pzp, skutkując tym samym prowadzeniem postępowania przez 

z

amawiającego w sposób naruszający uczciwą konkurencję. Treść art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

zobowiązuje zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 

wykonawców.  W  postępowaniu,  którego  dotyczy  odwołanie,  zasada  prowadzenia 

postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  została  w  sposób 

oczywisty  naruszona,  z  uwagi  na  czynności  zamawiającego  polegające  na  wyborze  oferty 

wykonawcy Medikol

, która to oferta winna zostać odrzucona z uwagi na fakt, iż zawierała błędy 

w obliczeniu ceny. 

Argumentując postawione wyżej zarzuty odwołujący wskazał, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp

, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny. Z kolei 

z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

wynika obowiązek zamawiającego poprawienia w ofercie innej 

omyłki, aniżeli oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, polegającej na niezgodności oferty 

ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodującej  istotnych  zmian  w  treści 

oferty. Wymienione przepisy ustawy Pzp 

określają ustawowe przesłanki i zakres obowiązku 

dokonywania  oceny  ofert  przez  zamawiającego,  oraz  formułują  określone  przepisami 

obowiązki zamawiającego, będące następstwem rezultatów dokonanej oceny. Zamawiający 

zobowiązany  jest  albo  do  poprawienia  w  ofercie  m.in.  innej  omyłki  spełniającej  przesłanki 

określone w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy, 

którego oferta została poprawiona, albo do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp

, jeżeli ta zawiera błędy w obliczeniu ceny.  

Odwołujący przywoływał treść uchwały Sądu Najwyższego z 20 października 2011 roku, 

III CZP 52/11 

wskazując, że analizując stan faktyczny niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości 

pogląd, że podatek VAT został uznany przez zamawiającego za immanentny składnik ceny 

stanowiący element cenotwórczy, skoro w treści SIWZ - pkt 19.2 poinformował wykonawców, 

że  cenę  oferty  należy  podać  w  formie ryczałtu  z  osobna  dla każdego  z  Pakietów,  na  który 

wykonawca składa ofertę przetargową a także, że wykonawca jest zobowiązany do podania 

łącznej ceny ryczałtowej poszczególnych Pakietów wraz z należnym na dzień składania oferty 

przetargowej podatkiem VAT za wykonanie dostaw objętych niniejszym zamówieniem. Zatem 

na  etapie  składania  ofert  na  każdego  z  wykonawców  zamawiający  nałożył  obowiązek 

wskazania w ofercie ceny z uwzględnieniem należnej na dzień składania ofert stawki podatku. 

Z  kolei 

obowiązkiem  zamawiającego  było  dokonanie  oceny  poprawności  przedstawionych 

przez wykonawców ofert w zakresie zastosowania prawidłowej stawki VAT, gdyż błędy w tym 


zakresie  powinny  skutkować  zastosowaniem  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  który  rodzi 

obowiązek odrzucenia oferty, co wskazał Sąd Najwyższy w cytowanej wyżej uchwale. 

Zarówno  odwołujący  jak  i  czterech  innych  wykonawców  ubiegających  się  

o  zamówienie  w  Pakiecie  nr  1,  konstruując  ofertę  jako  stawki  podatku  VAT  wskazali  8  %  

na wyrób medyczny, oraz 23 % na wyposażenie dodatkowe. Natomiast wykonawcy Medikol 

oraz 

ResQMed  wskazali  jedną  stawkę  VAT  8  %.  W  tej  sytuacji,  dla  zachowania  zasady 

równego traktowania wykonawców, obowiązkiem zamawiającego było po pierwsze ustalenie 

prawidłowej  stawki  podatku  VAT  dla  zamówienia  i  w  zależności  od  wyników  tych  ustaleń 

odrzucenie ofert w

ykonawców, którzy zastosowali błędne - w ocenie zamawiającego- stawki 

podatku VAT. 

Punktem  wyjścia  zatem  do  rozważań  o  prawidłowej  stawce  VAT  w  rozpatrywanej 

sprawie  jest  wskazanie,  iż  przedmiotem  zamówienia  w  pakiecie  nr  1  jest  aparat  RTG 

przyłóżkowy.  Nie  ulega  wątpliwości,  że  jest  on  wyrobem  medycznym.  Zgodnie  z  definicją 

zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dalej 

zwana „ustawa o wyrobach medycznych”). Z kolei w załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 

105  wymienione  zostały,  bez  względu  na  symbol  PKWiU,  wyroby  medyczne  w  rozumieniu 

ustawy  o  wyrobach  medycznym, 

dopuszczone  do  obrotu  w  Polsce,  inne  niż  wymienione  

w pozostałych pozycjach załącznika.  

Kluczowa  jedn

ak  dla  niniejszej  sprawy  jest  okoliczność,  że  zamawiający  oprócz 

dostarczenia  wyrobu  medycznego  w  postaci  aparatu  RTG  domagał  się  dostarczenia  wraz  

z tym aparatem fartucha ochronnego RTG oraz integracji z systemem RIS/PACS firmy CGM 

Clininet/IMetRAAD.  Te 

elementy  zaś nie są wyrobem medycznym,  a stanowią niewątpliwie 

wyposażenie  dodatkowe.  Kwestią  wzbudzającą  zatem  zastrzeżenia  odwołującego  jest  to,  

że  zamawiający  po  lakonicznych  wyjaśnieniach  wykonawcy  Medikol  zakwalifikował 

wyposażenie  dodatkowe,  jakim  jest  fartuch  ochronny  i  integracja  z  systemem  z  punktu 

widzenia  obowiązującej  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  jako  opodatkowane  stawką  

W  tym  kontekście  przypomnieć  należy,  że  ustawa  o  wyrobach  medycznych  definiuje 

również  pojęcie  wyposażenia  wyrobu  medycznego,  którym  jest  każdy  artykuł,  który  sam  

w sobie nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony do stosowania łącznie 

z  wyrobem  medycznym,  w  celu  umożliwienia  jego  używania  zgodnie  z  przewidzianym 

zastosowaniem  (pkt  33). 

Odnosząc  powyższą  definicję  do  analizowanych  przedmiotów  

w  postaci  fartucha  ochronnego  oraz  integracji  z  systemem  wskazać  należy,  że  w  sposób 

oczywisty względem przywołanej wyżej definicji z ustawy o wyrobach medycznych, przedmioty 

te nie posiadają cechy, która  pozwalałaby  stwierdzić,  że są specjalnie przeznaczone przez 

wytwórcę  do  stosowania  łącznie  z  wyrobem  medycznym.  Nie  budzi  więc  wątpliwości 

okoliczność,  że wyposażenie dodatkowe,  o którym  mowa nie stanowi  wyposażenia  wyrobu 


medycznego  w  rozumieniu  ustawy  o  wyrob

ach  medycznych,  a  zatem  nie  może  zostać 

opodatkowane  stawką  VAT  8  %.  Wyposażenie  dodatkowe  jest  bowiem  tylko  wówczas 

niezbędne do prawidłowego działania wyrobu medycznego, w sposób przewidziany dla tego 

wyrobu, jeśli zapewnia funkcjonowanie wyrobu medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

W analizowanym przypadku nie występuje zatem na tyle ścisły związek między tymi 

świadczeniami,  by  można  mówić  o  świadczeniu  złożonym,  gdzie  dostawa  wyrobu 

medycznego  stanowi  świadczenie  główne,  a  dostawa  wyposażenia  dodatkowego  

świadczenie  pomocnicze.  Towary  określane  mianem  wyposażenia  dodatkowego  nie 

stanowią  zatem  w  analizowanym  wypadku  elementu  niezbędnego  do  prawidłowego 

funkcjonowania  wyrobu  medycznego.  Aparat  RTG  działa  niezależnie  od  tego,  czy  w  jego 

wyposażeniu znajduje się fartuch ochronny, czy też nie. Jeszcze bardziej jaskrawo brak tej 

zależności w zakresie integracji z systemem RIS/PACS firmy CGM Clininet/NetRAAD, która 

to  integracja  ma  na  cel

u  wykorzystanie  istniejącego  u  zamawiającego  oprogramowania, 

jednak 

w żaden obiektywny sposób nie warunkuje możliwości prawidłowego działania sprzętu. 

Zarówno fartuch ochronny jak i system integracji wymagany przez zamawiającego to towary, 

które  mogą  być  przedmiotem  dostawy  przez  każdy  inny  podmiot,  bez  uszczerbku  dla 

pra

widłowego  działania  i  funkcjonalności  wyrobu  medycznego.  Uzasadniając  swoje 

stanowisko odwołujący przytoczył treść uzasadnienia wyroku z 1 czerwca 2011 r. Naczelnego 

Sądu  Administracyjnego  -  sygn.  akt  I  FSK  869/10,  który  stwierdził,  że  dokonywanie  wraz  

wyrobami  medycznymi  dostawy  towarów,  które  nie  stanowią  wyposażenia  wyrobu 

medycznego,  a  jedynie  umożliwiają  używanie  wyrobu  medycznego  zgodnie  z  jego 

przeznaczeniem,  nie  stanowi  w  świetle  obiektywnych  okoliczności  świadczenia 

kompleksowego o niepodzielnym charakterze. 

Okoliczność, że wyposażenie dodatkowe jest 

niezbędne  do  prawidłowego  działania  wyrobu  medycznego  nie  jest  wystarczającym 

uzasadnieniem  do  objęcia  preferencyjną  stawką  podatku  towaru,  który  nie  posiada 

specjalnego przeznaczenia wytwórcy do stosowania z wyrobem medycznym i ma charakter 

standardowego towaru dostępnego w obrocie. Jak zauważył odwołujący podobne stanowisko 

zawarł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 grudnia 2013 r. - sygn. akt I FSK 122/13.  

Oceniając  zatem,  przez  pryzmat  wyżej  wskazanych  rozważań  judykatury,  treść 

wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę,  zdaniem  odwołującego,  uznać  należy,  że  są  one 

ogólnikowe, nie uwzględniają stanu faktycznego przedmiotowego zamówienia i zostały oparte 

o interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które to interpretacje są wiążące dla 

danego podmiotu w ściśle określonej indywidualnej sprawie. Tu odwołać należy się do licznych 

interpretacji organów podatkowych, które wskazywały, że wyposażenie wyrobów medycznych 

powinno  być  opodatkowane  stawką  VAT  23%,  nawet  jeśli  stanowi  ono  niezbędne 

wyposażenie  wyrobu  medycznego  (np.  interpretacje  ILPP2/4512-1-284/15-2/SJ  Dyrektora 


Izby Skarbowej w Poznaniu z  6 maja 2015 r. i 0112-KDIL1-3.4012.204.2018.2.IT Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej z 25 czerwca 2018 r.). 

Tym  samym  wyjaśnienia  wykonawcy  w  żaden  sposób  nie  mogły  przesądzić,  

że  zamawiający  uznał  zastosowanie  w  niniejszej  sprawie  jednolitej  stawki  8  %  dla  całego 

zamówienia  za  prawidłowe.  W  konsekwencji,  skoro  wykonawca  skalkulował  złą  stawkę 

podatku  VAT, 

bowiem nie ujął w cenie stawki 23% na wyposażenie dodatkowe, obowiązek 

zamawiającego  sprowadzał  się  do  zakwestionowania  prawidłowości  przyjętej  w  ofercie 

wykonawcy  stawki  podatku  VAT, która jako  element cenotwórczy  miała bezpośredni  wpływ  

na ukształtowanie wysokości przedstawionej w ofercie ceny i odrzucenia tej oferty. 

Zdaniem  o

dwołującego  argumentację  wzmacnia  również  i  ta  okoliczność,  że  pięciu 

spośród  siedmiu  wykonawców  zastosowało  stawkę  8%  na  wyrób  medyczny  i  23%  

na  wyposażenie  dodatkowe,  a  tylko  dwóch  z  nich  wskazało  stawkę  8%.  Również  w  tym 

kontekście zamawiający dopuścił się rażącego nierównego traktowania wykonawców, łamiąc 

przy tym zasady uczciwej konkurencji. Z nieuzasadnionych przyczyn do wyjaśnień w zakresie 

zastosowanej  stawki  podatku  VAT 

wezwał  tylko  Medikol,  pomijając  w  ogóle  milczeniem  te 

same wątpliwości w ofercie wykonawcy ResQMed. Ten również wskazał wyłącznie stawkę 8% 

jako  jednolitą  dla  wszystkich  elementów  zamówienia  w  Pakiecie  1.  Co  więcej,  jeśli  istotnie 

z

amawiający powziął wątpliwości w zakresie prawidłowości przyjętych w ofertach stawek VAT 

a  na  to  wskazuje  wprost  wezwanie  do  wyjaśnień  -  winien  uzyskać  takie  wyjaśnienia  

od  wszystkich  w

ykonawców,  a  dopiero  następnie  decydować,  które  z  nich  uzna  za 

odpowiednie  i  w  zależności  od  wyników  tej  oceny  winien  podjąć  dalsze  kroki  i  czynności  

w  postępowaniu.  Te  okoliczności  przesądzają,  że  zamawiający  naruszył  rażąco  zasadę 

równego traktowania wykonawców. Niemożliwym bowiem jest przyjęcie, że wszystkie oferty 

zostały  ocenione  w  zakresie  kryterium  ceny  w  sposób  identyczny  według  tych  samych 

kryteriów, skoro zamawiający dopuścił do sytuacji, w której uznał za prawidłowe przedstawione 

w ofertach różne stawki podatku VAT dla tych samych przedmiotów. By ocena ofert zachowała 

cechy rzetelnej i 

merytorycznej, dającej równe szanse wszystkim wykonawcom, zamawiający 

był  zobligowany  ustalić  w  pierwszej  kolejności  prawidłową  stawkę  VAT  na  wyposażenie 

dodatkowe.  I  choć  podjął  pewne  działania  w  tym  zakresie  wzywając  (ale  tylko  jednego  

z w

ykonawców) do wyjaśnień, to następnie w sposób nieuprawiony, nieuzasadniony a przede 

wszystkim nielogiczny uznał, że zarówno stawka 8% jak i stawka 23% w zakresie identycznego 

oferowanego  w  ofertach  wyposażenia  dodatkowego  jest  stawką  prawidłową.  Gdyby  było 

inaczej, wówczas zamawiający cześć oferty odrzuciłby z uwagi na błędy w obliczeniu ceny.  

Z ostrożności procesowej odwołujący wskazał, że zamawiający mógł również przyjąć 

inny  model  działania,  z  poszanowaniem  zasad  równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji  


i  wezwa

ć  wszystkich  wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  przyjętej  stawki  VAT  

na wyposażenie dodatkowe a następnie zdecydować, która ze stawek jest prawidłowa i podjąć 

dalsze  działania.  Tymczasem  nawet  nie  wezwał  do  wyjaśnień  firmy  ResQMed,  która 

analogicznie jak Medikol 

podała stawkę VAT 8% na całość zamówienia. Powyższe wskazane 

w  odwołaniu  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp  wskazują  w  sposób 

niebudzący  wątpliwości,  że  postępowanie  prowadzone  było  w  sposób  niezapewniający 

równego traktowania stron, a zatem odwołanie należy uznać za konieczne i zasadne.  

Zamawiający,  w  dniu  6  kwietnia  2020  r.,  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania  

do złożenia przystąpienia. Do postępowania odwoławczego przystąpił wykonawca: Medikol 

Healthcare  Sp.  z  o.o.  z  siedziba  w  Poznaniu, 

zgłaszając  swoje  przystąpienie  

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Odwołujący, na potwierdzenie okoliczności wskazanych w treści złożonego odwołania, 

złożył na rozprawie następujące dowody i wniósł o ich przeprowadzenie: 

oferty firmy CompuGroup Mdical Polska Sp. z o.o. na integrację aparatu RTG z systemem 

RIS/ PACS; 

2.  oferty Synektik SA dla zakresu jak w pkt 1; 

3.  oferty ResQMed dla zakresu jak w pkt 1; 

oświadczenia wykonawcy ResQMed, z którego wynika, że biorąc udział w postępowaniu, 

błędnie przygotował swoją ofertę dla Pakietu nr 1, naliczając niewłaściwą stawkę podatku 

VAT 

na fartuch ochronny i integrację z systemem informatycznym.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szczególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią 

ofert 

złożonych w postępowaniu dla Pakietu nr 1, treścią korespondencji prowadzonej 

przez zamawiającego w toku postępowania pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, 

po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem,  a  także  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też 

stanowiska 

odwołującego,  złożonego  ustnie  do  protokołu  w  toku  rozprawy  ustaliła  

i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy 

Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 


poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

jest w

ykonawcą biorącym udział w postępowaniu, a złożona przez niego oferta uplasowała się 

na drugiej pozycji w rankingu ofert. W wyniku naruszenia przez z

amawiającego opisywanych 

przez  odwołującego  przepisów  ustawy  Pzp,  interes  odwołującego  w  uzyskaniu zamówienia 

doznał uszczerbku. W przypadku prawidłowego działania zamawiającego oferta wykonawcy 

Medikol  zostałaby  odrzucona  a  odwołujący,  który  złożył  ofertę  nie  podlegającą  odrzuceniu 

miałby możliwość uzyskania zamówienia. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  ofert  złożonych  

w postępowaniu przez wykonawców w Pakiecie nr 1, treści korespondencji prowadzonej przez 

zamawiającego w toku postępowania pomiędzy zamawiającym a wykonawcami. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentów,  wnioskowanych  przez 

odwołującego na rozprawie. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania, 

iż w niniejszym postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, rozpoznawane odwołanie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Na  wstępie  zauważyć  należy,  że  zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie 

wskazał  w  SIWZ  jaka  stawka  podatku  VAT  winna  być  zastosowana  dla  przedmiotu 

zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej, w tym również dla pakietu nr 1. Z opisu 

w  rozdziale  19  SIWZ  wynika  jedynie,  że  to  wykonawca  podaje  w  formularzu  oferty  cenę 

ryczałtową poszczególnych pakietów, uwzględniając właściwą na dzień złożenia oferty stawkę 

podatku  VAT.  Z  kolei  w 

formularzu oferty  zamawiający  wskazał,  że wykonawca ma wpisać 

jaka stawka podatku VAT została uwzględniona przy obliczeniu łącznej ceny ofertowej brutto. 

Oznacza t

o, że w niniejszym postępowaniu ustalenie i wskazanie prawidłowej stawki VAT było 

obowiązkiem wykonawcy składającego ofertę.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w Pakiecie 1, zastosowali albo stawkę preferencyjną 

8% na 

całość zamówienia, lub też oświadczyli w formularzu oferty, że zaproponowana przez 

nich łączna cena ofertowa zawiera doliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek 

VAT, 

który  na  dzień  składania  ofert  wynosi  8%  i  23%.  Niektórzy  z  wykonawców  dodali,  


że stawka 23% dotyczy wyposażenia dodatkowego. Z treści żadnej z ofert nie wynika jednak, 

na  jaki  zakres  zamówienia  (które  jego  elementy)  wykonawcy  zastosowali  stawkę 

preferencyjną, a na jaki zakres stawkę podstawową. 

Odwołujący na rozprawie wyjaśnił, że w swojej ofercie zastosował stawkę 8% na aparat 

RTG przyłóżkowy, z uwagi na to, że jest on wyrobem medycznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych. Z 

kolei wyposażenie dodatkowe, na które składa się: 

fartuch ochronny RTG jednostronny ultralekki 0,5 mm Pb - 1 szt. oraz integracja z posiadanym 

systemem RIS/PACS firmy CGM Clininet/ NetRAAD, które nie stanowi wyposażenia wyrobu 

medycznego,  w  rozumieniu  cytowanej  ustawy,  nie  może  korzystać  z  opodatkowania 

preferencyjną stawką podatku VAT. 

Zamawiający  z  kolei,  dokonując  badania  i  oceny  ofert  w  postępowaniu  dla  Pakietu  

nr 1, zwrócił się do przystępującego o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez 

tego wykonawcę oferty, w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie, w jakim zaoferował on 

cenę  za  realizację  zamówienia  tj.  wskazał,  że  zastosował  na  całość  zamówienia  stawkę 

po

datku VAT w wysokości 8%. Medikol, w odpowiedzi na wezwanie poinformował, że „Usługa 

integracji z systemem oraz dostawa fartuch RTG są świadczeniami pomocniczymi dla dostawy 

aparatu RTG, zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami, zawartymi w załączniku nr 1”. Z kolei 

w  załączniku  przywoływał  orzecznictwo  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej, 

odnoszące  się  do  świadczeń  złożonych,  jak  również  interpretacje  Dyrektora  Krajowej 

Informacji Skarbowej stwierdzając, że mamy w tym przypadku do czynienia ze świadczeniem 

złożonym, w którym dominującym świadczeniem jest dostawa aparatu RTG. W tym przypadku 

zatem świadczenia towarzyszące, które nie stanowią odrębnego przedmiotu klasyfikowania, 

opodatkowane  są  jak  czynność  główna,  a  więc  prawidłowe  jest  zastosowanie  stawki  8%  

na całość zamówienia. 

Zamawiający przyjął powyższe wyjaśnienia przystępującego, co wynika z treści jego 

odpowiedzi na odwołanie. W złożonym piśmie procesowym stwierdził bowiem, że „zarówno 

fartuch ochronny, jak i integracja apara

tu RTG z systemem Clininet tworzą wraz z aparatem 

RTG  jedno  kompleksowe  świadczenie,  ponieważ  tylko  w  takim  łącznym  zestawieniu 

zamawiający chciał nabyć aparat RTG - od razu gotowy do bezpiecznej pracy (tak dla lekarza, 

jak  i  pacjenta)  oraz  funkcjonalnie  p

owiązany  ze  szpitalnym  systemem  informatycznym”.  

W konsekwencji, 

zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Medikol, nie odrzucając 

jednocześnie ofert złożonych przez innych wykonawców pomimo, iż zastosowali oni w swoich 

ofertach inne stawki podat

ku VAT, niż wybrany w Pakiecie nr 1. 

W  tym  miejscu 

wymaga  wskazania,  iż  Sąd  Najwyższy  w  dwóch  uchwałach  

z  20  października 2011 r.  w  sprawach  o sygn.  akt III  CZP  52/11  i III  CZP  53/11  zauważył,  


że określenie w treści oferty wykonawcy błędnej stawki podatku VAT oraz obliczenie w oparciu 

o tą stawkę podatku VAT, jako składnika ceny brutto, stanowi błąd w obliczeniu ceny, o którym 

mowa  w  przepisie  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  jeżeli  brak  jest  ustawowych  przesłanek 

wystąpienia omyłki określonej w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Tym samym, Sąd Najwyższy 

potwierdził,  że  zamawiający  na  gruncie  przywołanej  regulacji   ma  obowiązek  weryfikacji 

zaoferowanej  ceny  pod  kątem  ustalenia,  czy  nie  zawiera  ona  błędu  w  obliczeniu  ceny,  

w  zakresie  dotyczącym  określenia  właściwej  stawki  VAT.  Na  zamawiającym  spoczywa 

bowiem, wynikający z art. 18 ustawy Pzp, obowiązek prawidłowego i zgodnego z przepisami 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w celu dokonania 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  zachowaniem  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców.  W  przywołanych  uchwałach  Sąd  Najwyższy  podniósł  także,  

że w świetle art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 5 lipca 2001 roku o  cenach nie może budzić 

wątpliwości, że podatek VAT jest składnikiem ceny, stanowiącym element cenotwórczy, co już 

na  etapie  składania  ofert  nakłada  obowiązek  obliczenia  określonej  w  ofercie  ceny  

z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.  

Z  lektury  po

wyższych  uchwał  płynie  niewątpliwie  wniosek,  że  dokonanie  należytej 

oceny ofert, w tym również badanie prawidłowości zastosowanej stawki VAT, jest obowiązkiem 

zamawiającego. Na ten obowiązek, jak również na konsekwencje, wynikające z zastosowania 

niewłaściwej  stawki  podatku  VAT  w  ofercie,  zwracała  wielokrotnie  uwagę  w  swoich 

orzeczeniach Krajowa Izba 

Odwoławcza (tak np. w wyroku z 10 stycznia 2012 r., sygn. akt: 

KIO 2794/11; wyroku z 16 kwietnia 2012 r., sygn. akt: KIO 639/12; wyroku z 10 kwietnia 2012 

r. sygn. akt KIO 588/12). 

W orzecznictwie podkreślano wielokrotnie, że cena oferty stanowi 

jedno  z  podstawowych  kryteriów  oceny  ofert  i  w  związku  z  tym  nie  może  być  żadnych 

wątpliwości co do jej wysokości czy też sposobu w jaki została ona obliczona. Jeżeli mówić  

o „cenie” czy „błędach w obliczaniu ceny”, to nie sposób przyjąć cenę - skoro ma to być cena 

brutto - 

z nieprawidłową stawką podatku od towarów i usług, gdyż byłaby to ewidentnie cena 

błędnie  obliczona.  Trzeba  mieć  na  uwadze  to,  że  o  porównywalności  ofert  w  zakresie 

oferowanej ceny można mówić wyłączne w tych przypadkach, w których porównywane ceny 

zostały obliczone według tych samych reguł. Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy 

Pzp to na zamawiającym ciąży obowiązek  określenia w SIWZ opisu sposobu obliczenia ceny, 

a  ten  jest  przecież  wiążący  dla  wykonawców.  Tylko  zatem  oferty,  które  zawierają  cenę 

obliczoną  zgodnie  ze  sposobem  wskazanym  w  SIWZ,  mogą  być  przedmiotem  porównania 

przez  zamawiającego  w  toku czynności  wyboru najkorzystniejszej  oferty (tak też  w Wyroku 

Sądu Okręgowego w Nowym Sączu sygn. akt III Ca 215/19). 

Wskazać  należy,  że  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  zamawiający  przygotowuje  

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 


uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości.  Wypełnieniem  tego  obowiązku,  w  przypadku  gdy 

wykonawca  błędnie  wskaże  właściwą  stawkę  podatku  VAT  w  swojej  ofercie,  będzie 

odrzucenie  ofert

y  zawierającej  błędy  w  obliczeniu ceny.  Zamawiający, który  tego nie czyni, 

narusza art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

W  niniejszym 

postępowaniu,  w  Pakiecie  nr  1,  oferty  złożyło  siedmiu  wykonawców. 

Dwóch  z  nich  tj.  przystępujący  oraz  ResQMed,  oświadczyło  w  swoim  formularzu  oferty,  

że stawka podatku VAT na całość zamówienia wynosi 8%. Zamawiający wezwał do złożenia 

wyj

aśnień wyłącznie wykonawcę Medikol, uzasadniając to w treści odpowiedzi na odwołanie 

faktem,  że w  przypadku gdy  zastosowanie ma procedura  odwrócona,  o której  mowa w  art. 

24aa  ustawy  Pzp,  zamawiający  ma  obowiązek  zbadania  wyłącznie  tej  oferty,  która  została 

najwyżej oceniona. W tym wypadku jest to oferta złożona przez przystępującego.  

powyższym  poglądem  nie  sposób  się  zgodzić.  Z  treści  cytowanego  przepisu  

nie wynika bowiem, że zamawiający ma możliwość dokonania oceny wyłącznie tej oferty, która 

biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert - okaże się ofertą, która zawiera najkorzystniejszy bilans 

ceny 

i innych kryteriów oceny ofert. Zanim bowiem zamawiający dokona przedmiotowej oceny, 

w  oparciu  o  ustalone  przez  siebie  w  SIWZ  kryteria,  zobowiązany  jest  do  oceny  złożonych  

w  postępowaniu  ofert.  Tym  samym  rację  ma  odwołujący,  podnosząc  zarzuty  naruszenia  

w  postępowaniu  przepisów  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  wezwał  bowiem  

do  złożenia  wyjaśnień  wyłącznie  wykonawcę  Medikol,  podczas  gdy  zobowiązany  był  

w  pierwszej  kolejności  dokonać  badania  i  oceny  ofert  złożonych  przez  wszystkich 

wykonawców.  W  ramach  tej  czynności  zobligowany  był  między  innymi  ustalić:  jaki  zakres  

w  złożonych ofertach  objęty  został  przez  wykonawców  preferencyjną  stawką podatku  VAT,  

w  jakim  zaś  zakresie  wykonawcy  uznali,  że  właściwa  jest  stawka  VAT  w  wysokości  23%. 

Następnie zamawiający,  w  ramach tych czynności,  winien  przeprowadzić  stosowną  analizę  

w zakresie oceny pr

awidłowości zastosowanej stawki VAT. Wprawdzie zamawiający twierdzi, 

w złożonym przez siebie piśmie procesowym, że taką analizę przeprowadził, uczynił to jednak 

w  o

dniesieniu  wyłącznie  do  przystępującego.  Tymczasem  zobowiązany  jest  ustalić,  zanim 

pr

zeprowadzi czynność oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami, które ze złożonych ofert 

zawiera

ją  właściwą,  a  które  błędną  stawkę  podatku  VAT.  Następnie  zaś  oferty  tych 

wykonawców, które zawierają błąd w obliczeniu ceny, należy odrzucić, mając na uwadze treść 

przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Co podkreślał bowiem SN w swoich uchwałach, aby 

oferty złożone w postępowaniu mogły być uznane za porównywalne, ich ceny ofertowe muszą 

być  obliczone  z  zastosowaniem  tych  samych  reguł,  w  tym  z  zastosowaniem  tych  samych 

stawek  podatku  VAT,  które  są  istotnym  elementem  kalkulacji  ceny  oferty.  Wynika  to  także  

z zasady 

równego traktowania wykonawców określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 


W konsekwencji Izba uznała za zasadny zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 

87 ust. 1 ustawy Pzp i nakazała zamawiającemu, w ramach powtórzonych czynności, wyjaśnić 

w  trybie  cytowanego  przepisu, 

w  jakim  zakresie  poszczególni  wykonawcy  (poza 

wykonawcami,  których oferty  należy  odrzucić)  naliczyli  stawki  VAT  w  wysokości  8%,  co  do 

jakiego zakresu uznali natomiast, że właściwa jest stawka podstawowa. Powyższe nie wynika 

bowiem  z  treści  złożonych  ofert  i  aby  móc  ocenić,  czy  są  one  porównywalne,  wymaga  to 

zwrócenia  się  do  wszystkich  ubiegających  się  o  zamówienie  w  Pakiecie  nr  1,  z  wnioskiem  

o udzielenie 

powyższych wyjaśnień. 

Izba uznała również za zasadny zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 

pkt  6  ustawy  Pzp,  poprz

ez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  złożonych  przez  Medikol  oraz 

ResQMed

.  Nie  ulega  wątpliwości,  bowiem  wynika  to  z  akt  niniejszej  sprawy,  że  wyżej 

wymienieni 

wykonawcy złożyli oferty w Pakiecie nr 1, oświadczając w treści formularza oferty, 

iż zaproponowana przez nich łączna cena ofertowa brutto zawiera podatek VAT w wysokości 

Uznali tym samym, że zarówno aparat RTG, jak też pozostałe wyposażenie winny być 

objęte jedną, preferencyjną stawką podatku VAT. 

Jak wynika z przepisów ustawy o VAT, zasadą jest opodatkowanie odpłatnej dostawy 

i  odpłatnego  świadczenia  usług  według  stawki  podstawowej.  Wszelkie  obniżone  stawki  

i  zwolnienia  od  podatku  należy  interpretować  ściśle  i  wyłącznie  w  sytuacjach  dokładnie 

określonych w przepisach. Tak między innymi na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 105 

załącznika nr 3 do ustawy obniżona stawka podatku 8% ma zastosowanie do dostawy wyrobu 

medycznego, zgodnie z definicją wyrażoną w ustawie o wyrobach medycznych. 

Definicję pojęcia ,,wyrób medyczny" zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186)

, który stanowi, że wyrobem 

medycznym jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, 

stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez 

jego  wytwórcę  do  używania  specjalnie  w  celach  diagnostycznych  lub  terapeutycznych  

i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania  

u  ludzi  w  celu:  a)  d

iagnozowania,  zapobiegania,  monitorowania,  leczenia  lub  łagodzenia 

przebiegu 

choroby, 

b) 

di

agnozowania, 

monitorowania, 

leczenia, 

łagodzenia  

lub  kompensowania  skutków  urazu  lub  upośledzenia,  c)  badania,  zastępowania  

lub  modyfikowania  budowy  anatomicznej  lub  procesu  fizjologicznego,  d) 

regulacji  poczęć  

których  zasadnicze  zamierzone  działanie  w  ciele  lub  na  ciele  ludzkim  nie  jest  osiągane  

w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, 

lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.  

Z przytoczonej wyżej definicji wyrobu medycznego wynika, że obejmuje ona narzędzie, 

przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub 


w  połączeniu,  w  tym  z  oprogramowaniem,  przeznaczone  do  stosowania  zgodnie  

ze wskazanym w definicji przeznaczeniem. W związku z tym na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. 

z  poz.  105  załącznika  nr  3  do  ustawy  obniżona  stawka  podatku  8%  ma  zastosowanie 

wyłącznie  do  dostawy  wyrobu  medycznego.  W  omawianej  sprawie  takim  wyrobem  jest 

niewątpliwie zamawiany w ramach Pakietu nr 1 aparat RTG. 

Jednocześnie,  wraz  z  urządzeniem,  zamawiający  dokonuje  zakupu  dodatkowych 

towarów i usług. Wśród nich znajduje się wymieniony przez odwołującego fartuch ochronny 

oraz 

usługa  polegająca  na  integracji  aparatu  z  systemem  Clininet.  Zdaniem  odwołującego 

pomimo, że nabywane są one w ramach jednego zamówienia, nie mogą być traktowane jako 

jedno, kompleksowe świadczenie i korzystać z opodatkowania preferencyjną stawką podatku 

VAT, jak dla wyrobu medycznego. 

Izba podzieliła powyższe stanowisko odwołującego. Poddając bowiem analizie kwestie 

tzw.  świadczeń  złożonych  należy  zauważyć,  że  zarówno  w  polskich  przepisach  jak  

i  przepisach  wspólnotowych  brak  jest  bezpośredniej  podstawy  prawnej,  która  wprost 

pozwalałaby na wyodrębnienie świadczeń złożonych i traktowanie ich jako takich na gruncie 

przepisów  o  podatku  VAT.  Kwestie  te  analizowane  były  przez  polskie  i  wspólnotowe  sądy  

i orzecznictwo w tym zakresie jest jednolite. Problem świadczeń złożonych był przedmiotem 

licznych  orzeczeń  TSUE,  m.in.  w  sprawie  C-349/96  pomiędzy  Card  Protection  Plan  Ltd  

a Commissioners of Customs and Excise, dotyczącej klasyfikacji podatkowej odrębnie płatnej 

usługi  polegającej  na  ubezpieczeniu  nabywców  kart  kredytowych  od  skutków  utraty  karty.  

W powyższym orzeczeniu, TSUE uznał, że w celu ustalenia, dla celów VAT, czy świadczenie 

usług obejmujące kilka części składowych należy traktować jako jedno świadczenie, czy też 

jako dwa lub więcej świadczeń wycenianych odrębnie, należy wziąć pod uwagę treść przepisu 

art. 2 (1) VI Dyrekt

ywy, zgodnie z którym każde świadczenie usług powinno być traktowane 

jako  odrębne  i  niezależne  oraz  fakt,  że  świadczenie  obejmujące  z  ekonomicznego  punktu 

widzenia  jedną  usługę  nie  powinno  być  sztucznie  dzielone,  co  mogłoby  prowadzić  

do  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  systemu  podatku  VAT.  Pojedyncze  świadczenie  

ma miejsce wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, 

podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się 

te  same  za

sady  opodatkowania,  co  do  usługi  zasadniczej.  Usługę  należy  uznać  

za pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego 

w  sobie,  lecz  jest  środkiem  do  lepszego  wykorzystania  usługi  zasadniczej.  Argumentację 

podobną  do  przedstawionej  powyżej  Trybunał  przywołał  w  sprawie  Aktiebolaget  NN  

a  Skatteverket  (C-111/05).  U

znał,  że  z  art.  2(1)  VI  Dyrektywy  wynika,  że  każda  transakcja 

powinna być zwykle uznawana za odrębną i niezależną oraz, że transakcja złożona z jednego 

świadczenia  w  aspekcie  gospodarczym  nie  powinna  być  sztucznie  rozdzielana,  by  nie 


pogarszać funkcjonalności systemu podatku VAT. Należy w pierwszej kolejności poszukiwać 

elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej transakcji celem określenia, czy podatnik 

zapewnia  klientowi  kilka  odrębnych  świadczeń  głównych,  czy  jedno  świadczenie.  Jedno 

świadczenie  występuje w  przypadku,  gdy  co  najmniej  dwa  elementy  albo  co  najmniej  dwie 

czynności  dokonane  przez  podatnika  na  rzecz  klienta  są  ze  sobą  tak  ściśle  związane,  

że  tworzą  obiektywnie  tylko  jedno  nierozerwalne  świadczenie  gospodarcze,  którego 

rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. W okolicznościach niniejszej sprawy warto zwrócić 

uwagę również na tezy zawarte w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 6 lipca 2006 

r.  w  sprawie  C-

251/05  pomiędzy  Talacre  Beach  Caravan  Sales  Ltd  a  Commissioners  

of  Customs  Excise.  We  wskazanym  orzeczeniu 

zwrócono  uwagę,  że  okoliczność,  że 

określone towary  stanowią  przedmiot  jednej  dostawy,  która  z  jednej  strony  obejmuje towar 

główny objęty przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego zwolnieniem dającym 

prawo  do  zwrotu  zapłaconego  podatku  w  rozumieniu  art.  28  ust.  2  lit.  a)  VI  dyrektywy, 

zmienionej  dyrektywą  92/77/EWG,  oraz  z  drugiej  strony  towary  wyłączone  przez  to 

ustawodawstwo z zakresu zastosowania tego zwolnienia, nie stoi na przeszkodzie temu, aby 

dane  państwo  członkowskie  pobierało  podatek  od  wartości  dodanej  od  dostawy  towarów 

wyłączonych według  stawki  zwykłej. Tym  samym  o  świadczeniu złożonym  możemy mówić, 

jeśli istnieje funkcjonalny związek pomiędzy poszczególnymi elementami świadczenia na tyle 

ścisły,  by  nie  można  było  wydzielić  z  tego  świadczenia  jego  poszczególnych  elementów  i 

potraktować ich jako świadczeń odrębnych. Muszą one stanowić jedną nierozerwalną całość.  

W  niniejszej  sprawie 

nie  ulega  wątpliwości,  że  świadczeniem  głównym,  jakie 

zamawiane  jest  w  ramach  Pakietu  Nr  1,  jest  dostawa  wyrobu  medycznego  -  aparatu  RTG. 

Wraz  z  aparatem  zamawiający  nabywa  również  fartuch  ochronny.  Ten  z  kolei  stanowi,  jak 

podkreśla zamawiający  element, który  umożliwia bezpieczne  korzystanie z  urządzenia.  Nie 

przesądza to jednak, w ocenie Izby, że można uznać, iż poprzez to tworzy on wraz z aparatem 

RTG jedno, kompleksowe świadczenie. Do tego, aby dostarczyć zamawiającemu aparat RTG 

w pe

łni sprawny i gotowy do użytkowania, nie jest konieczna jednoczesna dostawa odzieży 

ochronnej.  Zamawiający  może  nabyć  go  od  innego  dostawcy  lub/  i  w  ramach  odrębnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez szkody i wpływu dla dostawy samego 

u

rządzenia. Ponadto zauważyć należy, że ww. fartuch może być wykorzystywany przy pracy 

z  innymi  urządzeniami  radiologicznymi,  niekoniecznie  tylko  i  wyłącznie  z  dostarczanym 

aparatem RTG. 

Zamawiający wymagał również w SIWZ, aby dostarczony aparat był w pełni 

zintegrowany  z  systemem  RIS/PACS  firmy  CGM  Clininet/NetRAAD,  posiadanym  przez 

zamawiającego. Zaznaczył, że pełne koszty integracji zarówno po stronie systemu RIS/ PACS 

jak i dostarczonego aparatu ponosił będzie dostawca niniejszego sprzętu. Zamawiający z kolei 

zobowiązuje  się  udostępnić  posiadaną  licencję  na  podłączenie  aparatu  do  systemu 


RIS/PACS.  W  tym  zakresie  również  należy  uznać,  że  sama  integracja  nie  jest  konieczna  

do dostarczenia zamawiającemu aparatu RTG gotowego do użytkowania. Istnienie integracji 

lub  jej  brak, 

pozostaje  bez  wpływu  na  możliwość  wykorzystywania  aparatu,  zgodnie  z  jego 

przeznaczeniem przewidzianym przez dostawcę. Samą usługę integracji (wykonywaną przez 

dostawcę  systemów  informatycznych)  zamawiający  mógłby  również  nabyć,  w  ramach 

odrębnego zamówienia, co pozostałoby bez uszczerbku dla walorów techniczno - użytkowych 

dostarczonego aparatu RTG. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  skład  orzekający  doszedł  do  przekonania,  

że zamawiający w sposób błędny przyjął, że naliczona przez wykonawców 8% stawka podatku 

VAT  na  całość  zamówienia  jest    zgodna  z  obowiązującymi  przepisami.  Tym  samym,  Izba 

nakazała  w  sentencji  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  

w postępowaniu, w zakresie pakietu nr 1 oraz  dokonanie ponownej czynności badania i oceny 

ofert,  w  tym  odrzucenie  ofert  z

łożonych  przez  wykonawców:  Medikol  Healthcare  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Poznaniu i ResQMed Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 6 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1). 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel