KIO 732/20 POSTANOWIENIE dnia 13 maja 2020 roku

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 732/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 13 maja 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  13  maja  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  6  kwietnia  2020  roku 

ZEC  Service  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą we Wrocławiu  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich 

KOGENERACJA  s

półka  akcyjna  z  siedzibą  we  Wrocławiu  w  imieniu,  którego  działa  jako  

pełnomocnik PGE Energia Ciepła spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 

przy 

udziale 

wykonawców 

wspólnie 

ubiegających 

się 

zamówienie 

E.  

S. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą E. S. EDEX-POL z siedziba we Wro-

cławiu (pełnomocnik) oraz EDEX-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka ko-

mandytowa  z  siedzibą  we  Wrocławiu  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwo-

ławczego o sygn. akt KIO 732/20 po stronie Zamawiającego  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

ZEC 

Service 

spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z  siedzibą  we  Wrocławiu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 732/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie 

przetargu nieograniczonego 

pod nazwą „Remont kotłów parowych OP130K-1. K-3. K-4 oraz 

BFB100k-

2 wraz z instalacją biomasy w EC Czechnica”

Ogłoszenie o  zamówieniu zostało  opublikowane  w  Dzienniku Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 20 grudnia 2019 roku pod numerem 2019/S 246-607599. 

W dniu 6 kwietnia 2020 

roku działając na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 

179  ust.  1  oraz  182  ust.  2  pkt  1ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku, 

poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”)  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

Zamawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego 

polegającej  na  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  mimo,  że  wybrany  wykonawca  w  ocenie 

Odwołującego  podlegał  wykluczeniu  z  powodu  niewykazania  spełnienia  warunków  udziału  

w  postepowaniu  lub  oferta  powinna  podlegać  odrzuceniu  z  uwagi  na  to,  że  treści  

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  15  kwietnia  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samy  dniu,  kopię  wniesionego  odwołania 

przekazał w dniu 7 kwietnia 2020 roku wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. 

Do Preze

sa Krajowej Izby Odwoławczej, w dniu 10 kwietnia 2020 roku wpłynęło zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  od  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie E. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą E.  S.  EDEX-POL  z  siedziba  we Wrocławiu (pełnomocnik)  oraz  EDEX-POL spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu 

W  dniu  12  maja  2020  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  które  w  swej  treści  zawiera  oświadczenie  cofnięciu  odwołania  

w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.  

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu  w  oparciu  o art.  187 ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 


ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel