KIO 731/20 POSTANOWIENIE dnia 20 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 731/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 20 kwietnia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  bez 

udziału  stron  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  5  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  Inwest-Budowa  sp.  z  o.o.  w 

Szczecinie 

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Stargard 

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty  7.  500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  poniesionej  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  na  rzecz 

Inwest-Budowa sp. z o.o. w Szczecinie. 

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 731/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Mikulicza-Radeckiego  we Wrocławiu  – 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2020  r. poz.  1843  ze zm.)  dalej  jako „ustawa”  lub  „Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  remont  Książnicy  Szczecińskiej.  Ogłoszenie  o 

zam

ówieniu  opublikowane  zostało  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  21  lutego  2020  r.  pod 

pozycją 515234-N-2020.  

5  kwietnia  2020  r.  wykonawca  Inwest-Budowa  sp.  z  o.o.  w  Szczecinie  wni

ósł  odwołanie. 

Zachow

any  został  termin  ustawowy  i  obowiązek  przekazania  zamawiającemu  kopii  odwołania 

wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp.  

O

dwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  art.  24  ust.1 pkt.  12 ustawy  oraz  art.  89 

ust.  1  pkt  6  ustawy  prze

z błędne przyjęcie, że  wybrany wykonawca wykazał się wymaganymi  w 

SIWZ  zdolnościami  technicznymi  oraz  wykazał,  że  na  dzień  składania  ofert  nie  zalegał  z 

opłaceniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  co  w  konsekwencji  skutkowało 

przyjęciem oferty wykonawcy, który powinien być wykluczony z postępowania.  

Wskaz

ując  na  te  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  unieważnienie 

wyboru  oferty 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Zakład 

Ogólnobudowlany  Instalatorstwo  i  Pomiary  Elektryczne  Z.  M.  i  Zakład  Ogólnobudowlany  MEGA 

sp.  j.  M.  R.  E.  K.  oraz  ich  wykluczenie  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt 16  i  17  ustawy,    uznanie 

złożonej  przez  nich  oferty  uznać  za  odrzuconą.  Żądał  również,  aby  zamawiający  powtórzył 

cz

ynności  oceny  i  wyboru  oferty  spośród  pozostałych  ważnych  ofert  oraz  domagał  się 

przeprowadzenia dowodów z 9 wymienionych dokumentów. 

Nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Zamawiający  przed  otwarciem  posiedzenia  Izby  pismem  z  7  kwietnia  2020  r.  złożył 

odpowiedź  na  odwołanie.  Wskazał  w  niej,  że  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  Zakład  Ogólnobudowlany  Instalatorstwo  i  Pomiary  Elektryczne  Z.  M.  i  Zakład 

Ogólnobudowlany  MEGA  sp.  j.  M.  R.  E.  K.  nie  spełniają  warunku  udziału  w  postępowaniu,  w 

związku  z  czym  powtarza  czynność  badania  ofert,  a  w  jej  wyniku  wyklucza  tych  wykonawców. 

Zamawiający  poinformował,  że  cena  oferty  odwołującego  przekracza  kwotę,  jaką  zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w związku z czym unieważnia postepowanie na 

podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp. 

Wskazał,  że  od  tej  czynności  nie  przysługuje  odwołanie  i  w 

razie braku zgłoszenia przystąpienia, wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego.  

Izba zważyła, co następuje: 


Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp 

w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili 

do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po 

stronie  zama

wiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

O

świadczenie  zamawiającego,  choć  nie  zawiera  wprost  oświadczenia  o uwzględnieniu  w 

całości  zarzutów  odwołania,  wyczerpuje  dyspozycję  art.  186  ust.  2  zd.  1  Pzp.  Zamawiający 

oświadczył bowiem, że dokonuje czynności wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie  zamówienia  Zakład  Ogólnobudowlany  Instalatorstwo  i  Pomiary  Elektryczne  Z.  M.  i 

Zakład  Ogólnobudowlany  MEGA  sp.  j.  M.  R.  E.  K.,  co  wyczerpuje  zarzuty  podniesione  w 

odwołaniu. Ten stan rzeczy obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego. 

Z  punktu  widzenia  normy  art.  186  ust.  2 

Pzp  brak  spełnienia  żądania  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  pozostaje  bez  znaczenia.  Czynności  kolejno  wykonane  przez 

zamawiającego, a będące następstwem uwzględnienia zarzutów odwołania muszą być zgodne z 

ustawą oraz nie podlegają kontroli Izby w związku z czynnością umorzenia postępowania. 

W tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  2  zd.  1  Pzp 

umorzyła postępowanie 

odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. O kosztach 

postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  in  initio 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów  w postępowaniu odwoławczym i  sposobu 

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel