KIO 729/20 POSTANOWIENIE dnia 10 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 729/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

 po rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron w dniu 10 czerwca 2020 r. w 

Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 

r. przez odwołującego: Skanska S.A. z Warszawy (ul. Aleja "Solidarności” 173, 00-877 

Warszawa) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Zarząd  Dróg  Powiatu 

Krakowskiego w Batowicach (

ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice), 

- przy udziale wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” sp. z o.o. 

ze  Skoczowa  (43-

430  Skoczów,  ul.  Górny  Bór  31a)  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: Skanska S.A. z Warszawy (ul. Aleja "Solidarności” 173, 00-877 Warszawa) 

kwoty 18.000 

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90 

% kwoty uiszczonej 

przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 729/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp] przez 

zamawiającego:  Zarząd  Dróg  Powiatu  Krakowskiego  w  Batowicach  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: p.n. Budowa drogi powiatowej 

w km 0+000 do 0+680 wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową 

przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) I w km 0+000-0+053 (strona 

prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 

0+076  (strona  prawa),  ronda  południowego  w  km  0+122  z  przebudową  przyległego 

układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa) w 

miejscowościach  Batowice  i  Dziekanowice  i  dzielnicy  Nowa  Huta  na  terenie  Powiatu 

Krakowskiego i Miasta Kraków” zwanego potocznie „Budowa wiaduktu nad torami łączącego 

ul.  Pows

tańców  w  Krakowie  z  drogą  powiatową  2156K  w  miejscowości  Batowice  i 

Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego". Ogłoszenie o zamówieniu: 

zamieszczono w Dz. Urz. UE w dniu 19.12.2019 r. pod numerem 2019/S 245-601991. 

Wnoszący  odwołanie  wykonawca:  Skanska  S.A.  z  Warszawy  (Odwołujący  lub 

wykonawca  Skanska)  wniósł    odwołanie  w    związku  z  odrzuceniem  oferty  Odwołującego  i 

zaniechaniem 

wezwania  do  wyjaśnień  wykonawcy  Skanska  oraz  wyborem  jako 

najkorzystniejszej  oferty  Przedsiębiorstwa  Inżynieryjnego  IMB  Podbeskidzie  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Skoczowie  (wykonawca  IMP).  Zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów 

ustawy Pzp: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1-3 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz art. 7 ust. 1 

tej  ustawy  - 

nieuzasadnione odrzucenie oferty Skanska S.A i uznanie, że oferta zawiera 

rażąco niską cenę, a także uznanie, że wykonawca Skanska SA złożył niewystarczające 

wyjaśnienie, 

2.  art.  91  w  zw.  z  art.  7  ust.  3  Pzp  -  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy IMB, 

która nie jest ofertą najkorzystniejszą, 

art.  90  ust.  1  w  związku  z  art.  7  ust.  1  Pzp  -  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do 

kolejnych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. 


Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  1) 

unieważnienie  czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  Skanska  S.A.;  2)  unieważnienie 

czynności  polegającej  na  wyborze  oferty  wykonawcy  IMB,  jako  najkorzystniejszej;  3) 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty  Skanska  S.A.  jako 

najkorzystniejszej; ewentualnie: 

unieważnienie czynności polegającej na odrzuceniu oferty Skanska S.A.; 5) unieważnienie 

czynności  polegającej  na  wyborze  oferty  wykonawcy  IMB,  jako  najkorzystniejszej;  6) 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty Skanska S.A, w tym wezwania 

Odwołującego Skanska SA do złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

Odwołujący  wskazał,  że  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia.  Posiada  wiedzę  i 

doświadczenie  dające  rękojmię  należytego  wykonania  zamówienia  i  złożył  w  niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę. Jednakże wobec 

niezgodnego  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  normami  prawa  zamówień 

publicznych, odrzucenia przez Zamawiającego oferty Odwołującego zostaje on pozbawiony 

możliwości uzyskania zamówienia. Tym samym, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

powyżej  wskazanych  przepisów,  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  w  postaci  utraty 

możliwości  pozyskania  przedmiotowego  zamówienia,  a  ponadto  jest  narażony  na  szkodę 

polegającą  na  pozbawieniu  Odwołującego  realnych  korzyści  finansowych  wynikających  z 

tytułu realizacji niniejszego zamówienia. 

Do postępowania odwoławczego na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy Pzp w piśmie 

z  dnia  20  marca  2020  r. 

zgłosił  przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca:  

Przedsiębiorstwo  Inżynieryjne  „IMB-Podbeskidzie”  sp.  z  o.o.  ze  Skoczowa  wnosząc  o 

oddalenie odwołania.  

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 24 kwietnia 2020 r.) wniósł 

o oddalenie odwołania w całości. Jego zdaniem wskazane w odwołaniu zarzuty naruszenia 

art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1-3 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz art. 7 

ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 91 w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp i 

art. 90 ust. 1 w związku z art. 

7 ust. 1 ustawy Pzp 

nie zasługują na uwzględnienie.      

Odwołujący  w  piśmie  z  dnia  9  czerwca  2020  r.  oświadczył,  że  cofa  odwołanie 

wniesione 

w przedmiotowym postępowaniu.  


Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na po

dstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), orzekła również o zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości  20.000 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel