KIO 728/20 WYROK dnia 22 czerwca 2020 roku

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO  728/20 

WYROK 

z dnia 22 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodn

iczący:     Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:            

Rafał Komiń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  16  czerwca  2020  roku,  w  Warszawie,  odwo

łania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  kwietnia  2020  roku  przez 

wykonawcę  Neomed  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Piasecznie 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego  Skarb Państwa – Wojskowy Ośrodek 

Farmacji i Techniki Medycznej - 

Celestynów z siedzibą w Celestynowie 

przy  udziale  wykonawcy  J.  D. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

PARAMEDYK 

J. 

D. 

siedzibą 

w  Warszawie 

zgłaszającego 

przystąpienie  

do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 728/20 po stronie Odwołującego 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie. 

Nakazuje Zamawiającemu w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pod 

nazwą  „Dostawa  medycznych  środków  materiałowych  przeznaczonych  do 

odświeżania Zestawów Ratownictwa Taktycznego": 

  zmienne  SIWZ  w  Rozdziale  XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  – 

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej w pkt 2.2 przez wykreślenie 

„łatwe do otwierania”, 

  zmienne  SIWZ  w  Rozdziale  XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  – 

Opatrunek na ra

ny penetracyjne klatki piersiowej w pkt 2.2 przez wykreślenie 

„opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób  prosty,  nieskomplikowany, 

osiągany bez wysiłku”, 


  zmienne  SIWZ  w  Rozdziale  XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  – 

Opatrunek indywidualny w pkt 2.2 pr

zez wykreślenie „łatwości otwierania”,  

  zmienne  SIWZ  w  Rozdziale  XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  – 

Opatrunek indywidualny w pkt 2.2 przez wykreślenie „opakowanie będzie się 

otwierać w sposób prosty, nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku”. 

  zmienne  SIWZ  w  Rozdziale  XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  – 

Opatrunek  indywidualny  w  pkt  4.2  przez 

określenie  w  jaki  sposób  zamierza 

badać  czy  element  pełniący  funkcję  bezpośredniego  ucisku  na  ranę  nie 

będzie wywierał bezpośredniego ucisku ranę po założeniu opatrunku. 

W pozostałym zakresie zarzuty odwołania uznaje za niezasadne. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Wojskowy 

Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów z siedzibą w Celestynowie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15 000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Neomed  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Piasecznie 

tytułem wpisu od odwołania,  

zasądza  od  Zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Wojskowy  Ośrodek  Farmacji  i 

Techniki Medycznej - 

Celestynów z siedzibą w Celestynowie na rzecz wykonawcy 

Neomed  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Piasecznie 

kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset 

złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

tytułem wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt: KIO  728/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający – Skarb Państwa – Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - 

Celestynów  z  siedzibą  w  Celestynowie  -  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa medycznych środków 

materiałowych przeznaczonych do odświeżania Zestawów Ratownictwa Taktycznego". 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 24 marca 2020 roku pod numerem 2020/S 059-141031. 

W dniu 3 kwietnia 2020 roku 

działając na podstawie art. 180 ust. 1 i 4 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843  ze  zm.;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”) 

Odwołujący wniósł odwołanie od: 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (siwz),  ti.  od  treści  Rozdziału  XVII 

siwz opisującego Procedurę dotyczącą badania próbki. Szczegółowej procedury badania 

próbki: opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej, w zakresie, w jakim: 

a) 

formułuje  wymaganie „aby  opakowanie  było  łatwe  do  otwierania"  (punkt  2.2,  str.  21 

siwz), 

b) 

formułuje  wymaganie  zgodnie  z  którym  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób 

prosty, nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku przez każdą osobę przy zachowaniu 

należytej  staranności  ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w 

waru

nkach  pola  walki  bez  konieczności  korzystania  ze  specjalistycznej  wiedzy  i 

doświadczenia" (punkt 2.2, str. 21 siwz), 

c) 

Zamawiający  stwierdza,  że  „nastąpi  zwilżenie  zaznaczonych  ran  100  mililitrami 

roztworu soli fizjologicznej o temperaturze pomiędzy 15-30 st. C. Opatrunek zostanie 

przyklejony  na  mokrą  i  owłosioną  skórę  klatki  piersiowej",  bez  jednoczesnego 

wskazania,  na  konieczność  wcześniejszego  wytarcia  rany  przed  naklejeniem 

opatrunku (punkt 4.1, str. 22 siwz), 

d) 

nie  przewiduje  ona,  że  opatrunek  zostanie  użyty  zgodnie  z  instrukcją  opracowaną 

przez wytwórcę, zamieszczoną na jego opakowaniu, 

e) 

formułuje  wymaganie  że  „zaopatrzenie  klatki  piersiowej  żołnierza  powinno  być 

możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej  staranności 

ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach polowych bez 

konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia" (punkt 4.1, str. 


22 siwz), 

f) 

formułuje  wymagania  niezawodnej  pracy  opatrunku,  nie  określając  przy  tym  w 

sposób wyczerpujący na czym ta niezawodność ma polegać. Zamawiający posługuje 

się  sformułowanie  zgodnie  z  którym  „oczekuje  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz 

wszystkich jego elementów, w warunkach przeznaczenia i zastosowania określonych 

w  OPZ,  w  tym 

w  zakresie  zapewniającym  założenie  i  pozostanie  opatrunku  w 

miejscu  przyklejenia,  szczelnego  przylegania  opatrunku  do  ciała,  w  pełni 

funkcjonalnej pracy mechanizmu wentylacyjnego opatrunku, ułatwionego oddzielenia 

opatrunku samoprzylepnego od folii osłaniającej" (punkt 4.1, str. 22 siwz), 

g) 

formułuje  wymagania,  że  „zaopatrzony  żołnierz  będzie  wykonywał  normalne 

czynności służbowe: w tym siedzenie, chodzenie, składanie się do strzału, czołganie 

się, zakładanie i zdejmowanie kamizelki kuloodpornej (kamizelka OLV wz. 93), oraz 

podlegał  procedurom  ewakuacji  rannego  z  pola  walki"  oraz,  że  „przez  ten  czas 

opatrunek  pozostanie  na  miejscu  założenia  i  będzie  szczelnie  przylegał  do  skóry" 

(punkt 4.2, str. 23 siwz); 

h) 

nie  określa  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem  „prawidłowe  zaopatrzenie  rany 

penetracyjnej klatki piersiowej" (punkt 4.2., str. 23 siwz). 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (siwz),  tj.  od  treści  Rozdziału  XVII 

siwz opisującego Procedurę dotycząca badania próbki. Szczegółowej procedury badania 

próbki: opatrunku indywidualnego, w zakresie, w jakim: 

a) 

formułuje  wymaganie  w  zakresie  „łatwości  otwierania"  opatrunku  (punkt  2.2,  str.  19 

siwz), 

b) 

formułuje  wymaganie  zgodnie  z  którym  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób 

prosty, nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku przez każdą osobę przy zachowaniu 

należytej  staranności  ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w 

warunkach  pola  walki  bez  konieczności  korzystania  ze  specjalistycznej  wiedzy  i 

doświadczenia" (punkt 2.2, str. 19 siwz),  

c)  nie  przewiduje  ona, 

że  opatrunek  zostanie  użyty  zgodnie  z  instrukcją  opracowaną 

przez wytwórcę, zamieszczoną na jego opakowaniu,  

d) 

formułuje wymaganie że „zaopatrzenie żołnierza na przedramieniu lewej ręki powinno 

być możliwe do wykonania przez każdą osobę przy zachowaniu należytej staranności 

ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach polowych bez 

konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia" (punkt 4.1, str. 

20 siwz), 

e) 

formułuje  wymagania  niezawodnej  pracy  opatrunku,  nie  określając  przy  tym  w 

sposób wyczerpujący na czym ta niezawodność ma polegać. Zamawiający posługuje 


się  sformułowanie  zgodnie  z  którym  „oczekuje  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz 

wszystkich  jego  elementów,  w  zakresie  zapewniającym  założenie  i  utrzymanie  się 

opatrunku  w  warunkach  pola  w

alki.  Zależnie  od  dopuszczalnej  formy  mogą  być  to 

różne składowe elementy opatrunku, w tymelastyczny bandaż (...) ucisku na ranę" 

(punkt 4.1, str. 20 siwz), 

f) 

formułuje  wymagania,  że  „zaopatrzony  żołnierz  będzie  wykonywał  normalne 

czynności służbowe: w tym siedzenie, chodzenie, składanie się do strzału, czołganie 

się,  zakładanie  i  zdejmowanie  odzieży  przeciwchemicznej  (FOOl),  oraz  podlegał 

procedurom  ewakuacji  rannego  z  pola  walki" 

oraz,  że  „przez  ten  czas  opatrunek 

pozostanie  na  miejscu  założenia  i  będzie  szczelnie  przylegał  do  skóry"  (punkt  4.2, 

str. 20 siwz), 

g) 

nie określa co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowe zaopatrzenie rany " (punkt 

4.2., str. 20 siwz), 

h) 

nie  określa  w  jaki  sposób  Zamawiający  ustali,  czy  element  pełniący  funkcję 

bezpośredniego  ucisku  na  ranę  wywiera  bezpośredni  ucisk  na  ranę  po  założeniu 

(punkt 4.2., str. 20 siwz); 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  fsiwz).  ti.  od  treści  Rozdziału  XVII 

siwz opisującego Procedurę dotycząca badania próbki, w zakresie w iakim: 

a) 

wskazuje, że przypadku badania próbek więcej niż jednego producenta Zamawiający 

dołoży wszelkiej staranności aby przeprowadzić badania w jak najbardziej zbliżonych 

warunkach  ludzkich,  sprzętowych,  atmosferycznych  i  terenowych  (punkt  4,  str.  18 

siwz), 

b)  ogranicza  on  wyk

onywanie  dokumentacji  fotograficznej  tylko  do  przypadków,  w 

których  próbka  nie  będzie  spełniała  któregokolwiek  z  wymagań  przedstawionych  w 

OPZ (punkt 5, str. 18); 

treści  specyfikacji,  ti.  od  Rozdziału  VII  Termin  i  miejsce  wykonania  zamówienia,  w 

zakresie  w 

jakim  przewiduje  on,  że  przedmiot  zamówienia  objęty  zamówieniem  należy 

dostarczyć w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy; 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). ti. od trieści Załącznika nr 8 - 

protokół  badania  próbki,  w  zakresie  w  jakim  stawia  on  wymóg,  zgodnie  z  którym 

opatrunek  indywidualny  musi  spełniać  wszystkie  wymagania  wskazane  w  ww. 

załączniku,  podczas gdy  żaden  z  opatrunków  indywidualnych  dostępnych  na  rynku  nie 

spełnia wszystkich tych wymagań, 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). ti. od treści Załącznika nr 6 do 

siwz 

zawierającego Istotne postanowienia umowy (IPU). w zakresie w jakim: 

a) 

§ 9, w szczególności § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU nie określa maksymalnej wysokości kar 


umownych, 

b) 

§ 4 pkt 8 zdanie drugie IPU przewiduje, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przedłużenia terminu do sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem ilościowym i 

jakościowym o maksymalnie 30 dni. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1)  art.  29 

ust.  1  i  2  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  opisanie  szczegółowej 

procedury  dotyczącej  badania  próbki:  opatrunku  na  rany  penetracyjne  klatki 

piersiowej,  w  sposób  który  nie  jest  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  nie  zawiera 

dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  ani  nie  uwzględnia  wszystkich 

wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ponadto w 

sposób  który  ogranicza  konkurencję  między  wykonawcami,  oraz  jest  sprzeczny  z 

zasadą równego traktowania wykonawców i zasadą przejrzystości. 

Odwołujący  podał,  że  dokonany  przez  Zamawiającego  opis  nie  spełnia  wymogów 

wynikających  z  art.  29  ust.  1  p.z.p.  Zamawiający  posługuje  się  bowiem  sformułowaniami, 

które  nie  są  jednoznaczne  i  dostatecznie  dokładne  (takimi  jak:  opakowanie  „łatwe  do 

otwierania",  otwierające  się  „w  sposób  prosty,  nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku 

przez  każdą  osobę").  Nie  jest  to  również  opis  wyczerpujący,  a  to  z  uwagi  na  fakt,  że 

Zamawiający z jednej strony wskazuje, że oczekuje niezawodnej pracy opatrunku, z drugiej 

zaś jedynie w sposób przykładowy określa - poprzez użycie sformułowania „w tym" - w jaki 

sposób  tę  niezawodność  będzie  badał.  W  związku  z  powyższym,  z  uwagi  na  fakt,  że 

wyliczenie Zamawiającego ma jedynie przykładowy charakter, to tym samym należy uznać, 

że nie spełnia wymogów  wynikających z  art.  29 ust.  1  p.z.p. Wyliczenie takie powinno być 

wyczerpujące  (kompletne),  tak  aby  wykonawcy  wiedzieli  jakie  dokładnie  parametry  będą 

oceniane  przez  Zamawiającego.  Wreszcie  opis  badania  próbki  sporządzony  przez 

Zamawiającego  nie  uwzględnia  wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ 

na  sporządzenie  oferty.  Zamawiający  formułując  opis  użycia  próbki  powinien  mieć  na 

względzie  wymagania  wynikające  z  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  W 

szczególności  Zamawiający  powinien  uwzględnić  wymagania  wynikające  z  art.  90  ust.  1 

Ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych.  Powyższe  oznacza,  że  w  opisie 

użycia  opatrunku  Zamawiający  powinien  wyraźnie  wskazać,  że  użytkownik  wyrobu  będzie 

obowiązany do przestrzegania instrukcji używania, a co za tym idzie do wytarcia rany przed 

naklejeniem opatrunku. 

Takie sformułowanie nie zostało zamieszczone w siwz. Z treści siwz 

wynika wręcz, że opatrunek będzie używany niezgodnie z instrukcją używania (Zamawiający 

nie wskazuje bowiem na konieczność wytarcia rany przed naklejeniem opatrunku  - o czym 

będzie jeszcze szerzej mowa). Wykonawca, chcąc zaś uchronić się przed odrzuceniem jego 


oferty,  powinien  mieć  pewność  co  do  tego,  że  opatrunek,  w  trakcie  badania 

przeprowadzanego  przez  Zamawiającego,  będzie  używany  zgodnie  z  instrukcją.  W 

przeciwnym  razie,  żaden  wykonawca  nie  może  zagwarantować  prawidłowości  jego 

działania. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający wszystkie 

wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  powinien  dokonać 

takiego  opisu,  który  da  wykonawcom  gwarancję,  że  opatrunek  zostanie  użyty  zgodnie  z 

instrukcją. Jednocześnie opis badania próbki nie jest jednoznaczny i wyczerpujący również z 

tego względu, że nie określa w jakich okolicznościach Zamawiający uzna wymogi dotyczące 

opatrunku  za  spełnione  (innymi  słowy  Zamawiający  nie  stosuje  obiektywnych  kryteriów 

oceny).  W  szczególności  nie  sposób  jest  przesądzić,  w  oparciu  o  jakie  przesłanki 

Zamawiający  uzna,  że  zaopatrzenie  klatki  piersiowej  -  z  wykorzystaniem  oferowanego 

opatrunku  - 

jest  możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę,  także  taką  która  nie  posiada 

specjalistycznej wiedzy i 

doświadczenia.Nie sposób również uznać, że wymaganie zgodnie z 

którym  „zaopatrzony  żołnierz  będzie  wykonywał  normalne  czynności  służbowe:  w  tym 

siedzenie,  chodzenie

składanie  się  do  strzału,  czołganie  się,  zakładanie  i  zdejmowanie 

kamizelki  kuloodpornej 

(kamizelka  OLV  wz.  93),  oraz  podlegał  procedurom  ewakuacji 

rannego z pola walki" 

oraz, że „przez ten czas opatrunek pozostanie na miejscu założenia i 

będzie  szczelnie  przylegał  do  skóry"  zapewnia  obiektywizm  oceny.  W  pierwszej  kolejności 

należy  wskazać,  że  co  do  zasady  żołnierz  z  raną  postrzałową  klatki  piersiowej  nie  jest  w 

stanie wykonywać większości tych czynności, a co za tym idzie w ogóle badanie próbki nie 

powinno być  z  nimi  powiązane.  Ponadto w  przypadku  bardzo intensywnych czynności  (np. 

czołgania  się  w  trudnym  terenie  w  lesie)  nie  da  się  wykluczyć,  że  dojdzie  do  zaczepienia 

opatrunku  o  jakiś  przedmiot  i  w  konsekwencji  do  sytuacji,  w  której  -  w  jakiejś  części  -  nie 

będzie  on  przylegał  do  skóry,  lub  w  skrajnym  przypadku  dojdzie  do  jego  niewielkiego 

przemieszczenia się. Innym znów razem, przy mniej intensywnych czynnościach, opatrunek 

może pozostać na miejscu. Tak duża dowolność „badania" jest sprzeczna z zasadą równego 

traktowania  wykonawców,  uczciwej  konkurencji,  jak  również  z  zasadą  przejrzystości.  W 

treści  siwz  Zamawiający  zamieszcza  wreszcie  stwierdzenie,  zgodnie  z  którym  uzna,  że 

of

erta  nie  spełnia  wymagania  siwz  jeśli  konstrukcja  opatrunku  nie  będzie  pozwalać  na 

prawidłowe  zaopatrzenie  rany  penetracyinei  klatki  piersiowej  (konsekwencją  czego  jest 

odrzucenie  oferty) 

Zamawiający  nie  precyzuje  jednak  co  dokładnie  należy  rozumieć  przez 

sformułowanie  „prawidłowe  zaopatrzenie  rany  penetracyjnej  klatki  piersiowej". 

Sformułowanie  to  powinno  zostać  doprecyzowane,  tak  aby  każdy  wykonawca  był  w  pełni 

świadomy,  w  jakich  dokładnie  przypadkach  złożona  przez  niego  oferta  może  podlegać 

odrzuceniu i tak aby Zamawiający nie miał dowolności w podejmowaniu decyzji, co do tego, 

czy  zaistniały  podstawy  do  odrzucenia  oferty,  czy  też  nie.  Za  naruszenie  zasady 


przejrzystości  i  uczciwej  konkurencji,  należy  również  uznać  postanowienie  wskazujące,  że 

przypadku  badania  próbek  więcej  niż  jednego  producenta  Zamawiający  dołoży  wszelkiej 

staranności  aby  przeprowadzić  badania  w  jak  najbardziej  zbliżonych  warunkach  ludzkich, 

sprzętowych, atmosferycznych i terenowych (punkt 4, str. 18 siwz). Należy uznać, że chcąc 

pozostać w zgodzie z wymogami wynikającymi z art. 7 ust. 1 i 2 p.z.p., jak również z art. 29 

ust.  1  p.z.p.  Zamawiający  powinien  przeprowadzać  badanie  wszystkich  próbek,  nie  w 

podobnych,  ale  dokładnie  w  takich  samych  warunkach  sprzętowych,  atmosferycznych  i 

terenowych  (w  gruncie  rzeczy  badanie  próbki  powinno  się  więc  odbywać  w  zamkniętym 

pomieszczeniu,  w  którym  można  „zasymulować"  każdego  rodzaju  warunki,  tożsame  dla 

wszystkich  wykonawców).  Zamawiający  pod  żadnym  bowiem  pozorem  nie  powinien 

dopuszczać  do  sytuacji,  w  której  poszczególne  próbki  nie  będą  badane  w  takich  samych 

warunkach. 

Podobnie  przejawem  naruszenia  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  jest  ograniczenie  wykonywania  dokumentacji  fotograficznej  tylko  do  tych 

przypadków,  w  których  próbka  nie  będzie  spełniała  któregokolwiek  z  wymagań 

przedstawionych  w  OPZ  (punkt  5,  str.  18).  Chcąc  zapewnić  wykonawcom  uczciwą 

konkurencję  i  równe  traktowanie,  Zamawiający  powinien  dokumentować  przebieg  każdego 

badania,  a  nie  tylko  tego,  które  zakończyło  się  brakiem  spełnienia  któregokolwiek  z 

wym

agań.  Dokumentowanie  to  powinno  przy  tym  przybrać  postać  nagrania  video  (co  w 

dobie  telefonów  komórkowych  nie  nastręcza  żadnych  trudności),  a  nie  wyłącznie 

dokumentacji fotograficznej. Taka dokumentacja jest istotna nie tylko z punktu widzenia tego 

wykonaw

cy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  lecz  przede  wszystkim  z 

punktu  widzenia  tego,  który  zamierza  korzystać  z  przysługujących  mu  środków  ochrony 

prawnej.  Bez  dokumentacji  video  (lub  przynajmniej  fotograficznej)  zebranie  dowodów 

potwierd

zających daną okoliczność byłoby praktycznie niemożliwe; 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z 

20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych  poprzez  dokonanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  

tj.  w  sposób  nieuwzględniający,  że korzystając z  wyrobu medycznego Zamawiający 

powinien przestrzegać instrukcji używania 

W opisie szczegółowej procedury badania próbki powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, 

że w trakcie przeprowadzania badania, Zamawiający będzie zobowiązany do przestrzegania 

instrukcji  używania  opatrunków.  Na  chwilę  obecną  takiego  stwierdzenia  brak.  Co  istotne 

powyższy wymóg nie jest jedynie wymogiem producenta (vide instrukcja użycia opatrunku), 

czy  też  przejawem  działania  zgodnego  z  zasadami  sztuki  medycznej,  wymóg  ten  wynika 

wprost  z  przepisów  prawa  -  art.  90  ust.  1  ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach 


medycznych  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  186)  wyraźnie  stanowi,  że  wyrób  (medyczny)  powinien 

być  (...)  używany  zgodnie  z  przewidzianym  zastosowaniem,  a  użytkownik  wyrobu  jest 

obowiązany do przestrzegania instrukcji używania. W zakresie, w jakim postanowienia siwz 

przewidują,  że  opatrunek  będzie  używany  niezgodnie  z  instrukcją  używania,  naruszają 

przyw

oływany  wyżej  art.  90  ust.  1  ustawy  o  wyrobach  medycznych.  W  związku  z 

powyższym nie powinno być wątpliwości co do tego, że postanowienia siwz w tym względzie 

powinny zostać zmienione. 

3)  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw

iązku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  opisanie  szczegółowej 

procedury dotyczącej badania próbki: opatrunku indywidualnego, w sposób który nie 

jest  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  nie  zawiera  dostatecznie  dokładnych  i 

zrozumiałych  określeń,  ani  nie  uwzględnia  wszystkich  wymagań  i  okoliczności 

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ponadto w sposób który ogranicza 

konkurencję  między  wykonawcami,  oraz  jest  sprzeczny  z  zasadą  równego 

traktowania wykonawców i zasadą przejrzystości 

Odnośnie  niniejszego  zarzutu  Odwołujący  w  pełni  podtrzymuje  uzasadnienie 

zapr

ezentowane już powyżej przy zarzucie nr 1).  

Dodatkowo  wskazuje,  że  w  treści  siwz  Zamawiający  zamieszcza  stwierdzenie,  zgodnie  z 

którym  uzna,  że  oferta  nie  spełnia  wymagania  siwz  jeśli  element  pełniący  funkcję 

bezpośredniego  ucisku  na  ranę  nie  będzie  wywierał  bezpośredniego  ucisku  ranę  po 

założeniu  opatrunku  (pkt  4.2.  ,  str.  20  siwz).  Zamawiający  nie  precyzuje  jednak,  w  jaki 

sposób ustali, czy ten bezpośredni ucisk na ranę jest wywierany, czy też nie. Zamawiający 

nie wyjaśnia nawet, co należy rozumieć pod pojęciem „bezpośredniego ucisku na ranę” (nie 

wiadomo  jaką  siłą  należy  zadziałać,  aby  warunek  ten  został  spełniony).  Sformułowanie  to 

powinno zostać doprecyzowane, tak aby każdy wykonawca był w pełni świadomy, w jakich 

dokładnie  przypadkach  złożona  przez  niego  oferta  może  podlegać  odrzuceniu  i  tak  aby 

Zamawiający  nie  miał  dowolności  w  podejmowaniu  decyzji,  co  do  tego,  czy  zaistniały 

podstawy  do  odrzucenia  oferty,  czy  też  nie.  Zamawiający  powinien  opisać  powyższe 

przesłanki w sposób jednoznaczny i dostatecznie zrozumiały (co w chwili obecnej jednak nie 

nastąpiło). 

4)  art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w z

wiązku z art. 139 ust. 1 ustawy oraz w związku z 387 par. 

1  k.c.  przez  dokonanie  takiego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  który  prowadzi  do 

obiektywnej  niemożliwości  świadczenia,  a  co  za  tym  idzie  również  do  nieważności 

umowy 

—  zakreślony  przez  Zamawiającego,  60-dniowy  termin  na  dostarczenie 


przedmiotu zamówienia, z uwagi na stan ogólnoświatowej epidemii, jest obiektywnie 

niemożliwy do dochowania. 

Niemożliwość  świadczenia  wynika  również  z  tego,  że  żaden  z  opatrunków  dostępnych  na 

rynku  nie  spełnia  wymagań  i  parametrów  dla  opatrunku  indywidualnego  wskazanych  w 

Załączniku nr 8, a co za tym idzie dostarczenie opatrunku indywidualnego żądanego przez 

Zamawiającego nie jest — z przyczyn obiektywnych — możliwe; 

5)  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw

iązku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  takie  opisanie  wymagań  i 

parametrów,  które  musi  spełniać  opatrunek  indywidualny,  że  żaden  z  wykonawców 

nie może ich spełnić  na  rynku  nie występuje bowiem  opatrunek  indywidualny,  który 

spełniałby  wszystkie  wymagania  i  parametry  określone  przez  Zamawiającego  w 

Załączniku nr 8; 

6)  art. 29 ust. 1 i 2 ustawy 

w związku z art. 139 ust. 1 ustawy oraz w związku z art. 483 

par.  1  k.c. 

przez  brak  określenia  maksymalnej  wysokości  kary  umownej,  o  której 

mowa w par. 

9 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU, co w konsekwencji prowadzi do nieważności tego 

postanowienia umownego z uwagi na jego sprzeczność z prawem (zob. art. 483 par. 

1 k.c. w związku z art. 58 par. 1 k.c.), jak i dobrymi obyczajami. 

Postanowienia  par. 

9  IPU,  w  zakresie  w  jakim  nie  określają  maksymalnej  wysokości  kar 

umownych  są  sprzeczne  zarówno  z  zasadami  współżycia  społecznego,  jak  również  z  art. 

483  par. 

1  k.c.,  a  co  za  tym  idzie  nieważne  (zob.  art.  58  ś  1  k.c.).  Art.  483  par.  1  k.c., 

sta

nowi,  że można  zastrzec w  umowie,  iż  naprawienie szkody  wynikłej  z  niewykonania lub 

nienależytego  wykonania  zobowiązania  niepieniężnego  nastąpi  przez  zapłatę  określonej 

sumy  (kara  umowy).  Przepis  ten  statuuje  zasadę  „określoności  kary  umownej”.  Brak 

określenia  w  umowie  —  tak  jak  ma  to  miejsce  w  okolicznościach  niniejszego  przypadku 

końcowego  terminu  naliczania  kar  umownych,  ani  ich  kwoty  maksymalnej,  prowadzi  do 

obciążenia  zobowiązanego  tym  świadczeniem  w  nieokreślonym  czasie,  a  więc  w  istocie 

tworzy  zobowi

ązanie wieczne, niekończące się. Takie ukształtowanie zobowiązania zapiały 

kary  umownej,  nie  spełnia  należącego  do  jego  istoty  wynikającego  z  art.  483  par.  1  k.c. 

wymagania  określenia  sumy  pieniężnej  podlegającej  zapłacie  w  związku  z  niewykonaniem 

lub  nien

ależytym  wykonaniem  zobowiązania  niepieniężnego.  Skoro  postanowienia  umowy 

ni

e spełniają wymagania art. 483 par. 1 k.c., to tym samym stosownie do treści art. 58 par. 1 

k.c., jako sprzeczne z ustawą, jest nieważne. Postanowienie jest nieważne również z uwagi 

na  fakt,  że  jest  ono  sprzeczne  z  zasadami  współżycia  społecznego  (za  sprzeczne  z 

zasadami  współżycia  społecznego  należy  uznać  obciążenie  wykonawcy  zobowiązaniem 


wieczystym,  niekończącym  się,  w  oparciu o które może on  zostać  zobowiązany  do  zapiały 

kary umownej, w wysok

ości której nie da się ustalić); 

art. 139 ust. 1 ustawy w związku z art. 58 par. 1 k.c. przez zastrzeżenie w par. 4 pkt 8 

zdanie  drugie  IPU,  że  Zamawiającemu  przysługuje  możliwość  przedłużenia  terminu  

do  sprawdzenia  przedmiotu  umowy  pod  wz

ględem  ilościowym  i  jakościowym  

o  maksymalnie  30  dni,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  sprzeczności  tego 

postanowienia umownego z zasadami współżycia społecznego. 

Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  Zamawiający  jest  profesjonalnym  podmiotem  o  znacznych 

zasobach, to ty

m samym ma On możliwość sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem 

ilościowym  i  jakościowym  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  rzeczywistej  dostawy. 

Przedłużanie  tego  terminu  nie  jest  uzasadnione  rzeczywistymi  potrzebami  Zamawiającego 

(może  on  bowiem  sprawdzić  przedmiot  dostawy  nawet  w  ciągu  jednego  dnia),  a  służy 

jedynie  odroczeniu  terminu  płatności  i  w  pewnym  sensie  prowadzi  do  obchodzenia 

przepisów  Ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w 

transakcjach  handlowych  (poprzedni 

tytuł  —  ustawa  o  terminach  zapłaty  w  transakcjach 

handlowych). 

Odwołujący  wniósł  uznanie  odwołania  za  zasadne  oraz  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści siwz, tj.: 

a) 

zmiany  Rozdziału  XVII  siwz  Procedura  dotycząca  badania  próbek,  Szczegółowej 

Procedury  badania  Próbki:  Opatrunku  na  rany  penetracyjnego  klatki  piersiowej 

poprzez: 

i) 

usunięcie  wymagania  aby  opakowanie  (opatrunku)  było  łatwe  do  otwierania 

(punkt 2.2., str. 21 siwz), 

ii) 

usunięcie wymagania, aby opakowanie opatrunku otwierało się „w sposób prosty, 

nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu 

należytej staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju, tj. w 

warunkach  pola  walki  bez  konieczności  korzystania  ze  specjalistycznej  wiedzy  i 

doświadczenia” (punkt 2.2, str. 21 siwz), 

iii) 

wskazanie,  że  po  zwilżeniu  zaznaczonych  ran  100  mililitrami  roztworu  soli 

fizjologicznej  o  temperaturze  pomiędzy  15-30  st.  C,  a  przed  naklejeniem 

opatrunku  „miejsca  wokół  tych  ran,  zostaną  oczyszczone  zgodnie  z  instrukcją 

użycia opatrunku zamieszczoną na opakowaniu” (pkt 4.1. , str. 22 siwz), 


iv) 

wskazanie,  że  opatrunek  zostanie  użyty  zgodnie  z  instrukcją  opracowaną  przez 

wytwórcę, zamieszczoną na jego opakowaniu, jak również zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, 

v) 

usunięcie  sformułowania,  zgodnie  z  którym  „zaopatrzenie  klatki  piersiowej 

žofnierza  powinno  być  możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy 

zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego 

rod

zaju  tj.  w  warunkach  polowych  bez  konieczności  korzystania  ze 

specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (pkt 4.1., str. 22 siwz), 

vi) 

przez  precyzyjne  wskazanie,  na  czym  ma  polegać  sprawdzenie  niezawodnej 

pracy  opatrunku,  w  szczególności  poprzez  usunięcie  sformułowania  „w  tym”  ze 

wskazanego fragmentu: 

„oczekuje niezawodnej pracy opatrunku, oraz wszystkich 

jego elementów, w warunkach przeznaczenia i zastosowania określonych w OPZ, 

w  tym  w  zakresie  zapewniającym  założenie  i  pozostanie  opatrunku  w  miejscu 

przykleje

nia,  szczelnego  przylegania  opatrunku  do  ciała,  w  pełni  funkcjonalnej 

pracy mechanizmu wentylacyjnego opatrunku, ułatwionego oddzielenia opatrunku 

samoprzylepnego od folii osłaniającej” (pkt 4.1. , str. 22 siwz), 

vii) 

poprzez  usunięcie  wymogu  zgodnie  z  którym  „zaopatrzony  żołnierz  będzie 

wykonywał normalne czynności służbowe: w tym siedzenie, chodzenie, składanie 

się  do  strzału,  czołganie  się,  zakładanie  i  zdejmowanie  kamizelki  kuloodpornej 

(kamizelka  OLV  wz

.  93),  oraz  podlegał  procedurom  ewakuacji  rannego  z  pola 

walki”  oraz,  że  „przez  ten  czas  opatrunek  pozostanie  na  miejscu  założenia  i 

będzie szczelnie przylegał do skóry” (pkt 4.2, str. 23 siwz); 

viii) 

precyzyjne  wskazanie  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem  „prawidłowe 

zaopatrzenie rany penetracyjnej klatki piersiowej” (punkt 4.2., str. 23 siwz). 

b) 

zmiany  Rozdziału  XVII  siwz  Procedura  dotycząca  badania  próbek,  Szczegółowej 

Procedury badania Próbki: Opatrunku indywidualnego poprzez: 

i) 

usunięcie wymagania w zakresie „łatwości otwierania” opatrunku (punkt 2.2, str. 

19 siwz), 

ii) 

us

unięcie  wymagania  zgodnie  z  którym  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w 

sposób prosty, nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku przez każdą osobę przy 

zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego 

rodzaju  tj.  w  warunkach  pola  walki 

bez  konieczności  korzystania  ze 

specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (punkt 2.2, str. 19 siwz), 

iii) 

wskazanie,  że  opatrunek  zostanie  użyty  zgodnie  z  instrukcją  opracowaną  przez 

wytwórcę, zamieszczoną na jego opakowaniu, jak również zgodnie z przepisami 

Us

tawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, iv) usunięcie wymagania 


zgodnie  z  którym  „zaopatrzenie  żołnierza  na  przedramieniu  lewej  ręki  powinno 

być  możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej 

staranności  ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w 

warunkach  polowych  bez  konieczności  korzystania  ze  specjalistycznej  wiedzy  i 

doświadczenia” (punkt 4.1, str. 20 siwz), 

v) 

poprzez  precyzyjne  wskazanie,  na  czym  ma  polegać  sprawdzenie  niezawodnej 

pracy  opatrunku,  w  szczególności  poprzez  usunięcie  sformułowania  „w  tym”  ze 

wskazanego  niżej  fragmentu:  „oczekuje  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz 

wszystkich jego elementów, w zakresie zapewniającym założenie i utrzymanie się 

opatrunku w warunkach pola walki. Zależnie od dopuszczalnej formy mogq być to 

różne  składowe elementy  opatrunku,  w  tym:  elastyczny  bandaž  ucisku na  ranę” 

(punkt 4.1, str. 20 siwz), 

vi) 

usunięcie wymagania zgodnie z którym „zaopatrzony żołnierz będzie wykonywał 

normalne  czynności  służbowe:  w  tym  siedzenie,  chodzenie,  składanie  się  do 

strzału,  czołganie  się,  zakładanie  i  zdejmowanie  odzieży  przeciwchemicznej 

(FOOI),  oraz  podlegał  procedurom  ewakuacji  rannego  z  pola  walki”  oraz,  że 

„przez  ten  czas  opatrunek  pozostanie  na  miejscu  założenia  i  będzie  szczelnie 

przylegaf do s

kóry” (punkt 4.2, str. 20 siwz), 

vii) 

precyzyjne  wskazanie  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem  „prawidłowe 

zaopatrzenie rany ” (punkt 4.2., str. 20 siwz); 

viii) 

precyzyjne  wskazanie w jaki sposób  Zamawiający  ustali,  czy  element 

pełniący  funkcję  bezpośredniego  ucisku  na  ranę  wywiera  bezpośredni  ucisk  na 

ranę  po  założeniu  (punkt  4.2.  ,  str.  20  siwz),  ewentualnie  poprzez  usunięcie 

przestanki odrzucenia oferty, o której mowa w punkcie 4.2, str. 20 siwz, zgodnie z 

którą  Zamawiający  uzna,  że  oferta  nie  spełnia  wymogów  siwz  jeśli  element 

pełniący  funkcję  bezpośredniego  ucisku  na  ranę  nie  będzie  wywierał 

bezpośredniego ucisku ranę po założeniu opatrunku; 

c) 

zmiany Rozdziału XVII przez: 

i) 

wskazanie,  że  w  przypadku  badania  próbek  więcej  niż  jednego  producenta 

Zamawiający  przeprowadzi  badania  w  identycznych  (tożsamych)  warunkach 

ludzkich, sprzętowych, atmosferycznych i terenowych (punkt 4, str. 18 siwz), 

ii) 

wskazanie,  że  z  badania  zgodności  Próbki  zostanie  sporządzony  protokół,  do 

którego zostanie dołączona dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja video 

obrazująca przebieg całego badania (punkt 5, str. 18 siwz); 


d) 

zmiany Rozdziału VII Termin i miejsce wykonania zamówienia, w zakresie w 

jakim  przewiduje  on,  że  przedmiot  zamówienia  objęty  zamówieniem  należy 

dostarczyć w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy i zastąpienie tego terminu, 

terminem 90 dni liczonych od dnia podpisania umowy; 

e) 

zmiany  Załącznika  nr  8,  w  taki  sposób,  aby  dla  opatrunku  indywidualnego 

stworzone zostały dwa odrębne zestawienia wymagań i parametrów, uwzględniające 

okolic

zność, że na rynku dostępne są dwa typy opatrunków o odmiennej konstrukcji, 

z których żaden nie spełnia wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego 

w Załączniku nr 8; 

f)  zmiany IPU - 

Załącznika nr 6 do siwz przez: 

i) 

określenie  maksymalnej  wysokości  kar  umownych,  jakie  mogą  zostać  nałożone 

na wykonawcę na podstawie par. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU, przy czym wnoszę, aby 

maksymalna  wysokość  tych  kar  nie  była  większa  niż  10%  wartości  zamówienia 

netto, 

ii) 

usunięcie par. 4 pkt 8 zdanie drugie i trzecie, 

3)  nakazanie  Zama

wiającemu,  aby  dokonaną  zmianę  siwz  przekazał  niezwłocznie 

wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  siwz,  oraz  aby  zamieścił  zmianę  siwz 

także na stronie internetowej, na której siwz jest udostępniona; 

4)  nakazanie 

Zamawiającemu  aby  przedłużył  termin  składania  ofert  przynajmniej  o 

jeden tydzień, 

obciążenie  kosztami  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy,  poprzez  zasądzenie 

kwoty  18  600  zł,  stanowiącej  uzasadnione  koszty  Odwołującego  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania oraz z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika, który to pełnomocnik zostanie 

ustanowiony najpóźniej w trakcie rozprawy. 

Odwołujący  podniósł,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania  oraz  może  ponieść 

szkodę  ponieważ  jest  On  zainteresowany  w  złożeniu  oferty  w  przedmiotowym 

postępowaniu,  przy  czym  brak  dokonania  zmiany  treści  siwz  wiąże  się  dla  Wykonawcy  z 

ryzykiem.  Nie  ma  on  bowiem  pewności  co  do  tego,  czy  Zamawiający  uzna  jego  ofertę  za 

zgodną z siwz. 

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty: 

Odwołujący wskazał, że Zamawiający w dniu 24 marca 2020 r. na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.Ql/transakctaP29016 

op

ublikował 

specyfikację 

istotnych 

warunków zamówienia (dalej: siwz) w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego. 


W  Rozdziale  XVII  siwz  Procedura  dotycząca  badania  próbek  (zob.  str.  16  i  kolejne) 

Zamawiający  określił  jakie  dokładnie  wymagania  muszą  spełniać  dostarczane,  w  ramach 

realizacji zamówienia, wyroby medyczne. Zamawiający, w odniesieniu do opatrunku na rany 

penetracyjne klatki piersiowej wskazał w szczególności:  

a) 

formułuje wymaganie „aby  opakowanie było fatwe do  otwierania”  (punkt  2.2,  str.  21 

siwz), 

b) 

formułuje  wymaganie  zgodnie  z  którym  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób 

prosty, 

nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku przez każdą osobę przy zachowaniu 

należytej  staranności  ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w 

warunkach  pola  walki  bez  konieczności  korzystania  ze  specjalistycznej  wiedzy  i 

doświadczenia” (punkt 2.2, str. 21 siwz), 

c) 

„nastąpi  zwilżenie  zaznaczonych  ran  100  mililitrami  roztworu  soli  fizjologicznej  o 

temperaturze  pomiędzy  15-30  st.  C.  Opatrunek  zostanie  przyklejony  na  mokrą  i 

owłosiona  skórę  klatki  piersiowej”,  bez  jednoczesnego  wskazania,  na  konieczność 

wcześniejszego wytarcia rany przed naklejeniem opatrunku (punkt 4.1, str. 22 siwz), 

d) 

w  tym  miejscu  należy  zaznaczyć,  że  opracowana  przez  Zamawiającego  treść 

specyfikacji  nie  przewiduje,  że  opatrunek  zostanie  użyty  zgodnie  z  instrukcją 

opracowaną  przez  wytwórcę,  zamieszczoną  na  jego  opakowaniu,  jak  również  

w  sposób  zgodny  z  przepisami  ustawy  z  dnia  20  marca  2010  r.  o  wyrobach 

medycznych, 

e) 

formułuje  wymaganie  że  „zaopatrzenie  klatki  piersiowej  żołnierza  powinno  być 

możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej  staranności 

ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach polowych bez 

konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia” (punkt 4.1, str. 

22 siwz), 

f) 

formułuje  wymagania  niezawodnej  pracy  opatrunku.  Nie  określił  przy  tym  w  sposób 

wyczerpując  na  czym  ta  niezawodność  ma  polegać.  Zamawiający  posłużył  się 

sformułowanie  zgodnie  z  którym  „oczekuje  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz 

wszystkich jego elementów, w warunkach przeznaczenia i zastosowania określonych 

w  OPZ,  w  tym  w  zakresie  zapewniającym  założenie  i  pozostanie  opatrunku  w 

miejscu  przyklejenia,  szczelnego  przylegania  opatrunku  do  ciała,  w  pełni 

funkcjonalnej pracy mechanizmu wentylacyjnego opatrunku, ułatwionego oddzielenia 

opatrunku samoprzylepnego od folii  

osłaniającej” (punkt 4.1, str. 22 siwz), 

g) 

formułuje  wymagania,  że  „zaopatrzony  žofnierz  będzie  wykonywał  normalne 

czynności służbowe: w tym siedzenie, chodzenie, składanie się do strzału, czołganie 


się, zakfadanie i zdejmowanie kamizelki kuloodpornej (kamizelka OLV wz. 93), oraz 

podlegaf  procedurom  ewakuacji  rannego  z  pola  walki”  oraz,  że  „przez  ten  czas 

opatrunek  pozostanie  na  miejscu  zafoženia  i  będzie  szczelnie  przylegał  do  skóry” 

(punkt 4.2, str. 3 siwz); 

W odniesieniu do opatrunku indywidu

alnego Zamawiający wskazał w szczególności, że: 

a) 

formułuje  wymaganie  w  zakresie  „łatwości  otwierania”  opatrunku  (punkt  2.2,  str.  19 

siwz), 

b) 

formułuje  wymaganie  zgodnie  z  którym  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób 

prosty, nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku przez każdą osobę przy zachowaniu 

należytej  staranności  ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w 

warunkach  pola  walki  bez  konieczności  korzystania  ze  specjalistycznej  wiedzy  i 

doświadczenia” (punkt 2.2, str. 19 siwz), 

c)  (w  tym  miejscu 

należy  zaznaczyć,  że  opracowana  przez  Zamawiającego  treść 

specyfikacji  nie  przewiduje,  że  opatrunek  zostanie  użyty  zgodnie  z  instrukcją 

opracowaną  przez  wytwórcę,  zamieszczoną  na  jego  opakowaniu,  jak  również  w 

sposób  zgodny  z  przepisami  ustawy  z  dnia  20  marca  2010  r.  o  wyrobach 

medycznych), 

d) 

formułuje wymaganie że „zaopatrzenie żołnierza na przedramieniu lewej ręki powinno 

być  możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej 

staranności  ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego rodzaju  tj.  w  warunkach 

polowych bez  konieczności korzystania ze specjalistycznej  wiedzy  i  doświadczenia” 

(punkt 4.1, str. 20 siwz), 

e) 

formułuje  wymagania  niezawodnej  pracy  opatrunku.  Nie  określił  przy  tym  w  sposób 

wyczerpujący  na  czym  ta  niezawodność  ma  polegać.  Zamawiający  posłużył  się 

sformułowanie  zgodnie  z  którym  „oczekuje  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz 

wszystkich  jego  elementów,  w  zakresie  zapewniającym  zafoženie  i  utrzymanie  się 

opatrunku  w  warunkach  pola  walki.  Zależnie  od  dopuszczalnej  formy  mogq  być  to 

różne składowe elementy opatrunku, w tym: elastyczny bandaž (...) ucisku na ranę” 

(punkt 4.1, str. 20 siwz), 

f) 

formułuje  wymagania,  że  „zaopatrzony  žofnierz  będzie  wykonywaf  normalne 

czynności służbowe: w tym siedzenie, chodzenie, składanie się do strzału, czołganie 

się,  zakładanie  i  zdejmowanie  odzieży  przeciwchemicznej  (FOOI),  oraz  podlegał 

procedurom  ewakuacji  rannego  z  pola  walki”  oraz,  że  „przez  ten  czas  opatrunek 

pozostanie  na  miejscu  założenia  i  będzie  szczelnie  przylegał  do  skóry”  (punkt  4.2, 

str. 20 siwz). 


W  Załączniku  nr  6  do  siwz  OPIJ)  Zamawiający  zastrzegł  kary  umowne  za  opóźnienie  lub 

niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wynikającego z umowy (zob 5 9. ust. 1 pkt 3 IPU), jak 

również za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi (zob. 5 9. 

ust. 1 pkt 4 IPU) . Zamawiający określił przy tym jedynie wysokość kary umownej za każdy 

dzień zwłoki. W IPU nie została określona maksymalna wysokość kar umownych jakie mogą 

zostać naliczone na podstawie S 9 ust. 1 pkt 3 i 4. 

W zakresie podni

esionych zarzutów odwołania: 

Zarzut 1 

Opisując  szczegółową  procedurę  badania  próbki:  opatrunku  na  rany  penetracyjne  klatki 

piersiowej, Zamawiający de facto dokonuje opisu przedmiotu zamówienia.  

Wskazuje  on  bowiem  jakimi  dokładnie  cechami  ma  charakteryzować  się  oferowany  przez 

wykonawców  wyrób  medyczny.  W  związku  z  powyższym  sporządzona  przez 

Zamawiającego  procedura  badania  próbki  powinna  zostać  oceniona  przez  pryzmat 

wymogów jakie wynikają z art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy. 

(i) 

Dokonując  opisu  badania  próbki  Zamawiając  stawia  wzmaganie,  aby  „opakowanie 

było łatwe do otwierania” (pkt 2.2., str. 21 siwz). 

Dokonany  przez  Zamawiającego  opis  nie  spełnia  wymogów  wynikających  z  art.  29  ust.  1 

ustawy 

Zamawiający  posługuje  się  bowiem  sformułowaniami,  które  nie  są  jednoznaczne  

i dostatecznie dokładne (takimi jak: opakowanie „łatwe do otwierania"). 

S

formułowanie,  iż  opakowanie  ma  być  łatwe  do  otwierania  nie  jest  sformułowaniem 

jednoznacznym, ani dostatecznie dokładnym (nie spełnia więc wymogów, o których mowa w 

art. 29 ust. 1 ustawy

). Ocena tego, czy opakowanie jest łatwe do otwarcia, czy też nie jest, 

nie jest dokonywana z wykorzystaniem obiektywnych (mierzalnych) kryteriów oceny, a co za 

tym  idzie  ocena  Zamawiającego  w  tym  zakresie  jest  obarczona  ryzykiem  istotnego 

subiektywizmu.  W  konsekwencji  przy  tak  sformułowanym  wymaganiu,  nie  sposób  jest 

przeprowadzić  postępowanie  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i 

równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadą  przejrzystości.  Zamawiający,  w 

sposób  niepoddający  się  obiektywnej  ocenie,  może  faworyzować  jednych  wykonawców 

(uznając,  że  opakowania  ich  opatrunków  są  łatwe  do  otwierania)  i  jednocześnie 

dyskryminować  innych.  Jeżeli  Zamawiający  chce  oceniać,  czy  opakowanie  jest  łatwe  do 

otwierania

,  to  powinien  posłużyć  się  pewnymi  obiektywnymi  wartościami  (tj.  przykładowo 

wskazać  jaką  siłą,  wyrażoną  w  Newtonach,  należy  zadziałać  na  opakowanie  aby  go 

otworzyć). 

(ii) 

Dokonując opisu  badania próbki  Zamawiający  oczekuję,  że „opakowanie będzie się 

otwierać  w  sposób  prosty,  nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku  przez  każdą 


osobę przy zachowaniu należytej staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach 

danego rodzaju (...)” (pkt 2.2., str. 21 siwz). 

Również  wymagania  odnośnie  tego,  aby  opakowanie  otwierało  się  w  sposób  prosty, 

nieskomplikowany  i  osiągany  bez  wysiłku  nie  spełnia  wymogów  jednoznaczności  i 

dostatecznej  dokładności  opisu.  To  co  dla  jednych  jest  proste,  nieskomplikowane  i 

niewymagające  wysiłku,  nie  musi  być  takie  dla  innych.  Zamawiający  nie  sprecyzował 

bowiem, w jednoznaczny i niebudzący wątpliwości sposób, w jakich dokładnie przypadkach 

uzna,  że  opakowanie  będzie  otwierało  się  w  prosty,  nieskomplikowany  i  osiągany  bez 

wysiłku  sposób.  Również  i  tutaj,  chcąc  pozostać  w  zgodzie  z  przywoływanymi  wyżej 

p

rzepisami,  Zamawiający  powinien  wskazać  pewne  obiektywne  (mierzalne)  wartości,  które 

posłużą  mu  do  dokonywania  oceny,  zwłaszcza  jeżeli  weźmie  się  pod  uwagę  fakt,  że  w 

przypadku braku spełnienia wskazanych wyżej wymagań Zamawiający odrzuci ofertę (zob. 

str.  21  siwz  - 

„Zamawiający  odrzuci  ofertę,  jeśli  opakowanie  będzie  wymagało  otwarcia  w 

sposób skomplikowany, utrudniony, wymagający wysiłku ...”). 

Mając  na  względzie  powyższe  nieprecyzyjne  wymagania,  Wykonawca  przed  złożeniem 

oferty  nie  będzie  mógł  —  we  własnym  zakresie  —  w  niebudzący  wątpliwości  sposób 

przesądzić, jaki dokładnie opatrunek zaoferować. Nie będzie on bowiem mógł samodzielnie 

(i  ze  stuprocentową  pewnością  ustalić),  który  z  opatrunków  Zamawiający  uzna  

za spełniający wymogi siwz. Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia 

(opis  badania  próbki)  utrudnia,  czy  wręcz  uniemożliwia  wykonawcom  złożenie 

niepodlegających odrzuceniu ofert.  

(iii) 

Dokonując  opisu  badania  próbki  Zamawiający  oczekuję  „niezawodnej  pracy 

opatrunku,  oraz  wszystkich  jego  ele

mentów,  w  warunkach  przeznaczenia  

i  zastosowania  określonych  w  OPZ,  w  tym  w  zakresie  zapewniającym  założenie  

i pozostanie opatrunku w miejscu przyklejenia, szczelnego przylegania opatrunku do 

ciała,  w  pełni  funkcjonalnej  pracy  mechanizmu  wentylacyjnego  opatrunku, 

ułatwionego  oddzielenia  opatrunku  samoprzylepnego  od  folii  osłaniającej  C..)”  (pkt 

4.1., str. 22 siwz). 

T

en  fragment  opisu  nie  jest  wyczerpujący,  a  to  z  uwagi  na  fakt,  że  Zamawiający  z  jednej 

strony wskazuje, że oczekuje niezawodnej pracy opatrunku, z drugiej zaś jedynie w sposób 

przykładowy  określa  —  poprzez  użycie  sformułowania  „w  tym”  -  w  jaki  sposób  tę 

niezawodność  będzie  badał.  W  związku  z  powyższym,  z  uwagi  na  fakt,  że  wyliczenie 

Zamawiającego  ma  jedynie  przykładowy  charakter,  to  tym  samym  należy  uznać,  że  nie 

spełnia  wymogów  wynikających  z  art.  29  ust.  1  ustawy.  Wyliczenie  takie  powinno  być 

wyczerpujące  (kompletne),  tak  aby  wykonawcy  wiedzieli  jakie  dokładnie  parametry  będą 

oceniane  przez  Zamawiającego  (Zamawiający  nie  powinien  więc  używać  sformułowań,  „w 


tym”  lub  „w  szczególności").  Opisując  wymóg  niezawodnej  pracy  opatrunku  Zamawiający 

powinien  sformułować  go  w  taki  sposób,  aby  opis  ten  był  wyczerpujący  —  wymóg  taki 

wprost bowiem wynika z art. 29 ust. 1 ustawy. 

W związku z powyższym za niedopuszczalną 

należy uznać sytuację, w której — tak jak ma to miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy 

—  Zamawiający  stawia  wymóg  niezawodnej  pracy  opatrunku  i  jednocześnie  tylko 

przykładowo  (poprzez  użycie  zwrotu  „w  tym”)  wskazuje  jakie  parametry  będzie  brał  pod 

uwagę sprawdzając, czy wymóg ten jest spełniony. 

Zamawiający  nie  powinien  (a  wręcz  nie  może)  posługiwać  się  otwartym  katalogiem 

parametrów, które będzie wykorzystywał przy dokonywaniu oceny. Katalog tych parametrów 

powinien  być  zamknięty  (przy  czym  każdy  z  nich  powinien  cechować  się  obiektywizmem 

dokonywania oceny), tak aby każdy z wykonawców mógł ocenić, czy oferowane przez nich 

opatrunki  spełniają  wszystkie  wymagania  Zamawiającego,  czy  też  nie.  Zamawiający 

posługując się sformułowaniem „w tym” daje do zrozumienia, że przy ocenie niezawodności 

pracy  opatrunku  może  posługiwać  się  również  innymi  parametrami.  Takie  podejście 

pozostaje jednak w ostrej sprzeczności z wynikającym z art. 29 ust. 1 ustawy obowiązkiem 

wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia. 

(iv) 

Dokonując  opisu  badania  próbki  Zamawiający  wskazuje  że  „Klatka  piersiowa 

żołnierza  zostanie  przygotowana  do  badania  przez  zdjęcie  górnej  części  munduru 

oraz  bielizny,  zaznaczenie  markerem  2  ran  p

enetracyjnych  o  średnicy  około  1cm, 

oddalonych  od  sie

bie  o  około  3  cm.  Następnie  żołnierz  przyjmie  pozycje  leżącą  na 

plecach  i 

nastąpi  zwilżenie  zaznaczonych  ran  100  mililitrami  roztworu  soli 

fizjologicznej o temperaturze 

pomiędzy 15-30 st. C. Opatrunek zostanie przeklejony 

na 

mokrą i owłosiona skórę klatki piersiowej” (pkt 4.1, str. 22 siwz). 

Wskazany  wyżej  opis  badania  próbki  sporządzony  przez  Zamawiającego  nie  uwzględnia 

wszystkich  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty. 

Składając  ofertę  (próbkę),  która  będzie  podlegała  ocenie  z  punktu  widzenia  zgodności  

z wymogami wynikającymi z siwz, wykonawcy powinni mieć pewność że opatrunek zostanie 

użyty zgodnie z zasadami (tj. w szczególności zgodnie z instrukcją). Wykonawca, chcąc zaś 

uchronić  się  przed  odrzuceniem  jego  oferty,  powinien  mieć  pewność  co  do  tego,  

że opatrunek, w trakcie badania będzie używany zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie, 

żaden  wykonawca  nie  może  zagwarantować  prawidłowości  jego  działania.  Zamawiający 

opisując  przedmiot  zamówienia  w  sposób  uwzględniający  wszystkie  wymagania  

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, powinien dokonać takiego opisu, 

który da wykonawcom gwarancję, że opatrunek zostanie użyty zgodnie z instrukcją. 

Sformułowane  przez  Zamawiającego  wymaganie,  aby  opatrunek  został  przeklejony  na 

mokrą skórę klatki piersiowej, bez jei wcześniejszego wytarcia przed naklejeniem opatrunku 


jest 

sprzeczne  zarówno  z  zasadami  sztuki  medycznej,  jak  również  z  zamieszczoną  na 

opatrunkach tego typu instrukcja 

użycia. 

N

a  konieczność  oczyszczenia  miejsca  wokół  rany  wskazują  wszystkie  —  znane 

Odwołującemu — instrukcje użycia opatrunków na rany penetracyjne klatki piersiowej (zob. 

uzasadnienie  i  dowody  przywołane  w  uzasadnieniu  do  drugiego  zarzutu).  Na  konieczność 

wytarcia  rany  przed  przyklejeniem  Opatrunk

u  zwraca  również  uwagę  Wojskowe  Centrum 

Kształcenia  Medycznego  w  Łodzi  im  gen.  Stefana  Hubickiego  (WCKMed).  W  materiałach 

szkoleniowych 

WCKMed 

zamieszczonych 

na 

stronie 

internetowej 

http://wckmed.wp.mil.pl/pl/5.html,  opublikowany  jest  film  instruktażowy  pod  tytułem 

„Opatrunek  BCS  -  Bolin  Chest  -  film  szkoleniowy”.  W  filmie  tym  zaprezentowano  sposób 

użycia opatrunku  wentylowego na  rany  klatki  piersiowej.  Zamieszczone  pod filmem  napisy 

wskazują  poszczególne  czynności,  które  należy  wykonać  przed  założeniem  opatrunku. 

Jeden  z  napisów  (zob.  1:45  s.  filmu)  wprost  wskazuje  „Wytrzyj  ranę  gazą  przed 

przyklejeniem  opatrunku”.  Powyższe  oznacza,  że również WCKMed  prezentuje  pogląd,  że 

przed przyklejeniem opatrunku konieczne jest oczyszczenie (wytarcie) rany gazą. 

W związku z powyższym Zamawiający nie powinien wymagać naklejania opatrunku na ranę, 

która nie została wcześniej przetarta.  

Zamawiający  formułując  opis  użycia  próbki  powinien  mieć  na  względzie  wymagania 

wynikające  z  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa.  W  szczególności 

Zamawiający  powinien  uwzględnić  wymagania  wynikające  z  art.  90  ust.  1  Ustawy  dnia  20 

maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych.  Powyższe  oznacza,  że  w  opisie  użycia  opatrunku 

Zamawiający  powinien  wyraźnie  wskazać,  że  użytkownik  wyrobu  będzie  obowiązany  do 

przestrzegania  instrukcji  używania.  Takie  sformułowanie  nie  zostało  zamieszczone  w  siwz 

(zob. rozszerzoną argumentację w uzasadnieniu do zarzutu nr 2). 

(v) 

Dokonując opisu badania próbki Zamawiając formułuje wzmaganie zgodnie z którym 

„zaopatrzenie  klatki  piersiowej  żołnierza  powinno  być  możliwe  do  wykonania  przez 

każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej  staranności  ogólnie  wymaganej  przy 

czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w  warunkach  polowych  bez  konieczności 

korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia" (pkt 4.1., str. 22 siwz). 

Również  powyższy  opis  nie  spełnia  wymogów  wynikających  z  przywoływanych  wyżej 

przepisów  prawa,  nie  precyzuje on  bowiem  w jaki  sposób  Zamawiający  zamierza dokonać 

powyższej  oceny.  Jednocześnie  opis  badania  próbki  —  we  wskazanym  wyżej  zakresie  -  

nie  określa  w  jakich  okolicznościach  Zamawiający  uzna  wymogi  dotyczące  opatrunku  za 

spełnione  (innymi  słowy  Zamawiający  nie  stosuje  obiektywnych  kryteriów  oceny).  

W  szczególności  nie  sposób  jest  przesądzić,  w  oparciu  o  jakie  przesłanki  Zamawiający 

uzna, że zaopatrzenie klatki piersiowej — z wykorzystaniem oferowanego opatrunku — jest 


możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę,  także  taką  która  nie  posiada  specjalistycznej 

wiedzy i doświadczenia. Siwz nie zawiera szczegółowych postanowień w tym zakresie. 

W  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający  nie  wskazał  obiektywnych  kryteriów,  w  oparciu  

o które będzie mógł przesądzić, czy każda osoba (a nie tylko przeszkolony żołnierz) będzie 

mogła  zaopatrzyć,  z  wykorzystaniem  opatrunku,  ranę  klatki  piersiowej  i  to  do  tego  

w warunkach bojowych. Dokonanie takiej oceny jest bardzo subiektywne, a co za tym idzie 

nie gwarantuje przestrzegania przez Zamawiającego podstawowych zasad prawa zamówień 

publicznych, w tym zasad w

yrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy. 

Należy  pamiętać,  że  opatrunek  na  rany  penetracyjne  klatki  piersiowej  jest  wyrobem 

medycznym służącym do ratowania życia w naprawdę kryzysowych sytuacjach (rany klatki 

piersiowej  są  bowiem  z  zasady  ranami  poważnymi).  Opatrunek  taki  co  do  zasady  nie  jest 

używany przez osoby, które nie mają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. 

Co  istotne  Zamawiający  nie  wskazuje,  tak  jak  robił  to  dotychczas,  w  podobnych 

postępowaniach, że „Opatrunek będzie używany do zaopatrywania ran penetracyjnych klatki 

piersiowej 

przez  żołnierzy  przeszkolonych  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomoc  według 

procedur  ratownictwa  w  warunkach  taktycznych  określonych  w  aktualnych  wytycznych 

TCCC".  W  niniejszym  postępowaniu,  Zamawiający  wskazuje,  że  zaopatrzenie  klatki 

piersiowej  powinno  być  możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę.  Nie  wiadomo  czym 

motywowana jest powyższa zmiana. 

(vi) 

Dokonując  opisu  badania  próbki  Zamawiający  formułuje  wymaganie  zgodnie  z 

którym zaopatrzony żołnierz będzie wykonywał normalne czynności służbowe: w tym 

siedzenie,  chodzenie, 

składanie  się  do  strzału,  czołganie  się,  zakładanie  i 

zdejmowanie  kamizelki  kuloodpornej  (kamizelka  OLV  wz.  93),  oraz  podlegał 

procedurom  ewakuacji  rannego  z  pola  walki”  oraz,  że  „przez  ten  czas  opatrunek 

pozostanie na miejscu założenia i będzie szczelnie przylegał do skóry” (str. 23 siwz) 

Mając  na  względzie  katalog  opisanych  wyżej  czynności,  jak  również  oczekiwanie,  aby  w 

czasie  ich  wykonywania  opatrunek  pozostał  na  miejscu  założenia,  należy  uznać  że  i  ten 

wymóg pozostaje w wyraźniej sprzeczności z przepisami ustawy w tym z art. 7 ust. 1 i art. 

29 ust. 1. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że żołnierz z raną penetracyjną (postrzałową) klatki 

piersiowej, co do zasady, nie jest w stanie wykonywać opisanych wyżej czynności. Już sam 

ten  fakt  przesądza  o  tym,  że  takie  badanie  jest  nieuzasadnione  i  nieproporcjonalne,  jak 

również sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego, a co za tym idzie, że w ogóle nie 

powinno ono być przeprowadzane. 

Ponadto  opisane  wyżej  badanie  jest  niezwykle  subiektywne.  Bezspornym  bowiem  jest,  że 

opisane wyżej czynności, w szczególności takie jak składanie się do strzału, czołganie się, 


czy też zakładanie i zdejmowanie kamizelki mogą być dokonywane — przez osobę na którą 

zostanie naklejony opatrunek - 

z różną intensywnością. W przypadku bardzo intensywnych 

czynności (np. czołgania się w trudnym terenie w lesie) nie da się wykluczyć, że dojdzie do 

zaczepienia opatrunku o jakiś przedmiot i w konsekwencji do sytuacji, w której — w jakiejś 

części  —  nie  będzie  on  przylegał  do  skóry,  lub  w  skrajnym  przypadku  dojdzie  do  jego 

niewielkiego  przemieszczenia  się.  Innym  znów  razem,  przy  mniej  intensywnych 

czynnościach,  opatrunek  może  pozostać  na  miejscu.  Tak  duża  dowolność  „badania”  jest 

sprzeczna z zasadą równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji, jak również z 

zasadą  przejrzystości.  Ocena powyższego  wymogu  w  znacznej  mierze  będzie  zależała od 

zachowania się żołnierza, który zostanie zaopatrzony opatrunkiem. W opisanej sytuacji, nie 

da 

się  wiec  uniknąć  subiektywizmu  oceny.  Warunki,  w  których  testowane  będą 

poszczególne  opatrunki  (gdyby  doszło  do  odrzucenia  najkorzystniejszej  oferty,  nie  będą 

bowiem tożsame). 

(vii) 

W  treści  siwz  Zamawiający  zamieszcza  stwierdzenie,  zgodnie  z  którym  uzna,  że 

oferta  nie  spełnia  wymagania  siwz  jeśli  konstrukcja  opatrunku  nie  będzie  pozwalać 

na prawidłowe zaopatrzenie rany penetracyjnej klatki piersiowej. 

Zamawiający  nie  precyzuje  jednak  co  dokładnie  należy  rozumieć  przez  sformułowanie 

„prawidłowe  zaopatrzenie  rany  penetracyjnej  klatki  piersiowej”.  Sformułowanie  to  powinno 

zostać doprecyzowane, tak aby każdy wykonawca był w pełni świadomy, w jakich dokładnie 

przypadkach złożona przez niego oferta może podlegać odrzuceniu i tak aby Zamawiający 

nie  miał  dowolności  w  podejmowaniu  decyzji,  co  do  tego,  czy  zaistniały  podstawy  do 

odrzucenia oferty, czy też nie. Bezspornym jest, że okoliczności, uzasadniające odrzucenie 

oferty  powinny  zostać  opisane w  precyzyjny  i  wyczerpujący  sposób,  tak  aby  Zamawiający, 

ani  też  uczestnicy  postępowania,  nie  mieli  wątpliwości  co  do  tego,  w  jakich  przypadkach 

oferta powinna zostać odrzucona, a w jakich nie. 

(viii) 

Za  naruszenie  zasady  przejrzystości  i  uczciwej  konkurencji,  należy  również  uznać 

postanowienie  wskazujące,  że  przypadku  badania  próbek  więcej  niż  jednego 

producenta Zamawiający dołoży wszelkiej staranności aby przeprowadzić badania w 

jak  najbardziej  zbliżonych  warunkach  ludzkich,  sprzętowych,  atmosferycznych  i 

terenowych (punkt 4, str. 18 siwz).  

C

hcąc pozostać w zgodzie z wymogami wynikającymi z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy jak również z 

art. 29 ust. 1 ustawy 

Zamawiający powinien przeprowadzać badanie wszystkich próbek, nie 

w  podobnych,  ale  dokładnie  w  takich  samych  warunkach  sprzętowych,  atmosferycznych  i 

terenowych  (w  gruncie  rzeczy  badanie  próbki  powinno  się  więc  odbywać  w  zamkniętym 

pomieszczen

iu,  w  którym  można  „zasymulować”  każdego  rodzaju  warunki,  tożsame  dla 

wszystkich  wykonawców).  Zamawiający  pod  żadnym  bowiem  pozorem  nie  powinien 


dopuszczać  do  sytuacji,  w  której  poszczególne  próbki  nie  będą  badane  w  takich  samych 

warunkach. 

(ix) 

Podobnie przeja

wem naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

jest  ograniczenie  wykonywania  dokumentacji  fotograficznej  tylko  do  tych 

przypadków,  w  których  próbka  nie  będzie  spełniała  któregokolwiek  z  wymagań 

przedstawionych w OPZ (punkt 5, str. 18 siwz).  

Chcąc  zapewnić  wykonawcom  uczciwą  konkurencję  i  równe  traktowanie,  Zamawiający 

powinien  dokumentować przebieg każdego badania,  a nie tylko tego, które zakończyło się 

brakiem  spełnienia  któregokolwiek  z  wymagań.  Dokumentowanie  to  powinno  przy  tym 

przybr

ać postać nagrania video (co w dobie telefonów komórkowych nie nastręcza żadnych 

problemów), a nie wyłącznie dokumentacji fotograficznej. Taka dokumentacja jest istotna nie 

tylko  z  punktu  widzenia  tego  wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  

za  najkorzy

stniejszą,  lecz  przede  wszystkim  z  punktu  widzenia  tego,  który  zamierza 

korzystać  z  przysługujących  mu  środków  ochrony  prawnej.  Bez  dokumentacji  video  (lub 

przynajmniej  fotograficznej)  zebranie  dowodów  potwierdzających  daną  okoliczność  byłoby 

praktycznie n

iemożliwe. 

2) naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 

w związku z art. 7 ust. 1 ustawy w związku z art. 90 ust. 1 

ustawy  z  20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych  poprzez  dokonanie  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  sprzeczny  z  powszechnie  obowiązującymi 

przepisami 

prawa,  tj.  w  sposób  nieuwzględniający,  że  korzystając  z  wyrobu 

medycznego Zamawiający powinien przestrzegać instrukcji używania 

Opisując  szczegółową  procedurę  badania  próbki:  opatrunku  na  rany  penetracyjne  klatki 

piersiowej  (dalej  jako  opatrunek),  Zamawiaj

ący  w  treści  siwz  zamieścił  następujące 

sf

ormułowanie (zob. str. 22 siwz): 

„Klatka  piersiowa  żołnierza  zostanie  przygotowana  do  badania  przez  zdjęcie  górnej  części 

munduru oraz bielizny, zaznaczenie markerem 2 ran penetracyjnych o średnicy około 1 cm, 

odda

lonych od siebie o około 3 cm. Następnie żołnierz przyjmie pozycje leżącą na plecach i 

nastąpi zwilżenie zaznaczonych ran 100 mililitrami roztworu soli fizjologicznej o temperaturze 

pomiędzy  15-30  st.  C.  Opatrunek  zostanie  przyklejony  na  mokrą  i  owłosioną  skórę  klatki 

piersiowej

.”. 

Z przedstawionego wyżej opisu jednoznacznie wynika, że opatrunek zostanie przyklejony na 

mokrą skórę klatki piersiowej, bez jej wcześniejszego wytarcia przed naklejeniem opatrunku. 

Taki  sposób  postępowanie  jest  sprzeczny  zarówno  z  zasadami  sztuki  medycznej,  jak 

również  z  zamieszczaną  na  opatrunkach  tego  typu  instrukcją  użycia.  Konieczność 

oczyszczenia  miejsca  wokół  rany  przed  naklejeniem  opatrunku  wskazują  wszystkie  znane 

Odwołującemu — instrukcje użycia opatrunku  


Dowód: oględzin instrukcji użycia (używania) opatrunków, zamieszczone na ich opakowaniu, 

na  okoliczność,  że  przed  użyciem  opatrunków  konieczne  jest  oczyszczenie  miejsca  wokół 

rany 

(instrukcje użycia opatrunków zostaną okazane w trakcie rozprawy) 

Na  konieczność  wytarcia  rany  przed  przyklejeniem  opatrunku  zwraca  również  uwagę 

Wojskowe  Centrum  Kształcenia  Medycznego  w  Łodzi  im  gen.  Stefana  Hubickiego 

(WCKMed).  

Dowód: z filmu zamieszczonego na stronie http://wckmed.wp.mil.pl/pl/5.html, na okoliczność, 

że  zgodnie  z  zasadami  sztuki  medyczne/  przed  zawożeniem  (Przyklejeniem)  opatrunku 

należy wytrzeć ranę. 

W związku z powyższym Zamawiający nie powinien wymagać naklejania opatrunku na ranę, 

która nie została wcześniej przetarta, oczyszczona.  

Jeszcze  raz  należy  bowiem  zaznaczyć,  że  zarówno  w  świetle  instrukcji  zamieszczonej  na 

opakowaniach,  jak  również  w  świetle  przywołanego  wyżej  materiału  opracowanego  przez 

WCKMed,  dla  prawidłowego  użycia  opatrunku,  przed  jego  przyklejeniem  konieczne  jest 

wytarcie  (oczyszczenie)  rany  (miejsca  wo

kół  niej).  Zamawiający  „testując”  opatrunek  nie 

może  pomijać  tego  kroku.  Zamawiający  nie  może  bowiem  dokonywać  badania  próbki 

(opatrunku),  w  sposób,  który  nie  uwzględnia  wymagań  wynikających  z  instrukcji  jego 

używania, jak również z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

W opisie szczegółowej procedury badania próbki powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, 

że w trakcie przeprowadzania badania, Zamawiający będzie zobowiązany do przestrzegania 

instrukcji używania opatrunku. Na chwilę obecną takiego stwierdzenia brak. 

Co istotne  powyższy  wymóg nie jest jedynie wymogiem  producenta  (vide  instrukcja  użycia 

opatrunku), czy też przejawem dziabania zgodnego z zasadami sztuki medycznej (vide film 

WCKMed),  wymóg  ten  wynika  wprost  z  przepisów  prawa.  Art.  90  ust.  1  ustawy  z  dnia  20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) wyraźnie stanowi, że wyrób 

Medyczny 

powinien  być  (...)  używany  zgodnie  z  przewidzianym  zastosowaniem,  

a  użytkownik  wyrobu  jest  obowiązany  do  przestrzegania  instrukcji  używania.  W  zakresie,  

w  jakim  postanowienia  siwz  przewidują,  że  opatrunek  będzie  używany  niezgodnie  

z  instrukcją  używania,  naruszają  przywoływany  wyżej  art.  90  ust.  1  ustawy  o  wyrobach 

medycznych. 

W  związku  z  powyższym  nie  powinno  być  wątpliwości  co  do  tego,  

że postanowienia siwz w tym względzie powinny zostać zmienione. 

świetle  zasad  doświadczenia  życiowego,  nie powinien  dziwić  fakt,  że  rzecz  (opatrunek) 

używana w sposób sprzeczny z instrukcją użycia nie zadziała w sposób prawidłowy i zgodny 

z  oczekiwaniami

.  Aby  „badanie”  (ocena  skuteczności)  opatrunku  zostało  przeprowadzone  

w  sposób  prawidłowy  konieczne  jest  postępowanie zgodnie z  instrukcją użycia i  zasadami 

dotyczącymi  stosowania  tego  typu  opatrunków.  Przed  przyklejeniem  opatrunku  rana 


powinna  więc  zostać  oczyszczona  przy  użyciu  gazy  lub  włókniny,  w  przeciwnym  razie 

opatrunek nie zadziała. 

3)  Naruszenie  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw

iązku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  opisanie 

szczegółowej  procedury  dotyczącej  badania  próbki:  opatrunku  indywidualnego,  w 

sposób  który  nie  jest  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  nie  zawiera  dostatecznie 

dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  ani  nie  uwzględnia  wszystkich  wymagań  i 

okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  a  ponadto  w  sposób 

który  ogranicza  konkurencję  między  wykonawcami,  oraz  jest  sprzeczny  z  zasadą 

równego traktowania wykonawców i zasadą przejrzystości. 

Odnośnie  niniejszego  zarzutu  Odwołujący  w  pełni  podtrzymuje  uzasadnienie 

zaprezentowane już powyżej przy zarzucie nr 1) pkt (i), (ii), (iii), (v), (vi), (vii), (viii) i (ix). 

Dodatkowo należy wskazać, że co do zasady niemożliwym do zrealizowania wymogiem jest 

sytuacja,  w  której  osoba  ranna,  sama  zakłada  i  zdejmuje  odzież  przeciwchemiczną.  Taki 

wymóg  narusza  zasadę  proporcjonalności,  a  co  za  tym  idzie  Zamawiający  nie  powinien 

„testować"  opatrunku  indywidualnego  w  takim  warunkach  (nie  spotyka  się  ich  bowiem  

w prawdziwym życiu). 

Ponadto  wymaganie  obsługi  opatrunku  osobistego  jedną  ręką  jest  niemożliwe,  

nie  ma  możliwości  założenia  prawidłowego  opatrunku  uciskowego  jedną  ręką.  Zgodnie  

z wytycznymi Komitetu TCCC opatrunek osobisty nie jest używany w strefie Care Under Fire 

i nie jest przeznaczony do tzw. samopomocy. 

C

ała  procedura  badania  próbki  powinna  zostać  przeprowadzona  w  oparciu  o  mierzalne 

(obiektywne)  kryteria.  T

akie,  które  poddają  się kontroli  i  przyjmują (obiektywne,  mierzalne) 

wartości. Odnosząc się do przypadków, w których Zamawiający odrzuca oferty wykonawców 

należy wskazać, że w treści siwz Zamawiający zamieszcza stwierdzenie, zgodnie z którym 

uzna, że oferta nie spełnia wymagania siwz jeśli element pełniący funkcję bezpośredniego 

ucisku na ranę nie będzie wywierał bezpośredniego ucisku ranę po założeniu opatrunku (pkt 

4.2., str. 20 siwz). 

Zamawiający nie precyzuje jednak, w jaki sposób ustali, czy ten bezpośredni ucisk na ranę 

jest  wywierany,  czy  też  nie.  Zamawiający  nie  wyjaśnia  nawet,  co  należy  rozumieć  pod 

pojęciem  ,bezpośredniego  ucisku  na  ranę”  (nie  wiadomo  jaką  sifą  należy  zadziałać,  aby 

warunek  ten  został  spełniony).  Sformułowanie  to  powinno  zostać  doprecyzowane,  tak  aby 

każdy  wykonawca  byt  w  pełni  świadomy,  w  jakich  dokładnie  przypadkach  złożona  przez 

niego  oferta  może  podlegać  odrzuceniu  i  tak  aby  Zamawiający  nie  miał  dowolności  w 

podejmowaniu decyzji, co do tego, czy zaistniały podstawy do odrzucenia oferty, czy też nie. 

Zamawiający  powinien  opisać powyższe przestanki  w  sposób jednoznaczny  i  dostatecznie 

zrozumiały (co w chwili obecnej jednak nie ma nastąpiło). 


4)  Naruszenie  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  w 

związku  z  art.  139  ust.  1  ustawy  oraz  

w związku z 387 par. 1 k.c. przez dokonanie takiego opisu przedmiotu zamówienia, 

który prowadzi do obiektywnej niemożliwości świadczenia, a co za tym idzie również 

do  nieważności  umowy  —  zakreślony  przez  Zamawiającego,  60-dniowy  termin  

na dostarczenie przedmiotu zamówienia, z uwagi na stan ogólnoświatowej epidemii, 

jest obiektywnie niemożliwy do dochowania 

Brak dokonania zmiany treści siwz (tj. brak wydłużenia terminu na dostarczenie przedmiotu 

zamówienia)  skutkuje  tym,  że  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  mamy  do  czynienia  z 

umową  o  świadczenie  niemożliwe  w  rozumieniu  art.  387  par.  1  k.c.  (zob.  wyrok  Sądu 

Apelacyjnego  w  Warszawie  z  dnia  27  września  2016  r.,  sygn.  akt  VI  ACa  817/15,  opubl. 

Lex). 

Z  uwagi  na  ograniczenia  w  handlu  światowym,  wynikające  z  ogólnoświatowej 

pandemii,  nie  ma  obecnie  możliwości  dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  60 

dni od daty zawarcia umowy. Większość produktów jest bowiem importowana (w tym z Azji). 

Biorąc pod uwagę fakt, że ruch towarowy został istotnie ograniczony, z uwagi na zamknięcie 

granic, nie sposób jest uznać, że możliwe będzie zrealizowanie dostawy w terminie 60 dni. 

Tożsame stanowisko zostało wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 

sierpnia 2014 r., sygn. akt I ACa 393/14, opubl. Lex oraz w 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w 

wyroku z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt VI ACa 72/16, opubl. Lex. 

W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  wszystkie  —  wynikające  z  przywołanych  wyżej 

wyroków  —  cechy  świadczenia  niemożliwego  zostały  spełnione.  Nie  tylko  Odwołujący,  ale 

również każda inna osoba trzecia nie jest w stanie dostarczyć wyrobów w terminie (z uwagi 

na  obiektywny  fakt  ograniczenia  ruchu  towarowego).  H

urtownie  farmaceutyczne  już  teraz 

odwołują  dostawy  produktów  leczniczych.  Na  rynku  brakuje  regularnego  towaru,  gdyż 

p

roducenci leków skupiają się na utrzymaniu dostaw leków ratujących życie pacjentów. Na 

tym skupiony jest rynek farmaceutyczny i w wypadku, gdyby ten stan wyższej konieczności 

utrzymywał się nadal to nikt nie jest w stanie zagwarantować wykonania umowy w terminie 

wymaganym umową.  

Niemożliwość  świadczenia  wynika  również  z  tego,  że  żaden  z  opatrunków  dostępnych  na 

rynku  nie  spełnia  wymagań  i  parametrów  dla  opatrunku  indywidualnego  wskazanych  w 

Załączniku nr 8, a co za tym idzie dostarczenie opatrunku indywidualnego żądanego przez 

Zamawiającego  nie  jest  —  z  przyczyn  obiektywnych  —  możliwe.  Brak  dokonania  zmiany 

treści  siwz  we  wskazanym  wyże  zakresie,  skutkuje  tym,  że  w  okolicznościach  niniejszej 

sprawy mamy do czynienia z umową o świadczenie niemożliwe w rozumieniu art. 387 par. 1 

k.c. Zgodnie z 

wiedzą Odwołującego, dostarczenie opatrunku indywidualnego spełniającego 

wszystkie  wymagania konstrukcyjne  wskazane  w  Załączniku  nr  8,  nie jest  możliwe. Gdyby 

nawet doszło do złożenia oferty, to umowa, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 


a  wykonawcą  -  z  uwagi  na  treść  art.  387  par.  1  k.c.  w  związku  z  art.  139  ust.  1  ustawy  - 

będzie  nieważna.  W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  wszystkie  —  wynikające  z 

przywołanych  wyżej  wyroków  —  cechy  świadczenia  niemożliwego  zostały  spełnione.  Nie 

tylko  Odwołujący,  ale  również  każda  inna  osoba  trzecia  nie  jest  w  stanie  dostarczyć 

opatrunku  indywidualnego,  który  spełniałby  wszystkie  wymogi  Zamawiającego.  Opatrunek, 

którego  opakowanie  posiadałoby  wymagane  przez  Zamawiającego  parametry  nie  jest 

bowiem w ogóle produkowany (zob. również uzasadnienie do zarzutu nr 5). 

5)  Naruszenie  art.  29  ust.  1  i  2  w 

związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  takie  opisanie 

wymagań  i  parametrów,  które  musi  spełniać  opatrunek  indywidualny,  że  żaden  z 

wykonawc

ów  nie  może  ich  spełnić  —  na  rynku  nie  występuje  bowiem  opatrunek 

indywidualny,  który  spełniałby  wszystkie  wymagania  i  parametry  określone  przez 

Zamawiającego w Załączniku nr 8 

W nawiązaniu do procedury oceny próbek przez zamawiającego należy wskazać że żaden z 

opisanych  opatrunków  indywidualnych  nie  będzie  mógł  spełnić  wszystkich  wymagań 

określonych w SIWZ. Załącznik nr 8 do siwz — wzór protokołu oceny badania próbki, został 

bowiem  skonstruowany  w  taki  sposób,  że  żaden  z  dostępnych  na  rynku  opatrunków  nie 

spełnia wszystkich opisanych w nim wymogów. 

W  konsekwencji  siwz  został  sformułowany  w  taki  sposób,  że  żaden  z  wykonawców  nie 

będzie mógł złożyć oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu z uwagi na fakt, że jej treść nie 

będzie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Mając  na  względzie  opis  przedmiotu  zamówienia  dokonany  przez  Zamawiającego  należy 

stwierdzić,  że  został  on  skonstruowany  z  takim  zamysłem,  aby  wymogi  określone  przez 

Zamawiającego  spełniały  dwa  rodzaje  opatrunków  osobistych  dostępnych  na  rynku,  tj. 

opatrunek  OLAES  oraz  Opatrunek  izraelski.  Oba  opatrunki  posiadają  własne  (odrębne) 

rozwiązania  konstrukcyjne,  żaden  z  nich  nie  spełnia  jednak  wszystkich  wymogów 

określonych  przez  Zamawiającego  w  Załączniku  nr  8.  W  Wymaganiach  Eksploatacyjno-

Technicznych  (WET)  Zamawiający  opisuje  wszystkie  wymagania  dla  obu  opatrunków 

indywidualnych.  Jest  to  rzeczą  oczywistą,  gdyby  bowiem  skonstruował  wymagania  w  taki 

sposób, że tylko jeden z ww. opatrunków by je spełniał to wówczas mielibyśmy do czynienia 

z oczywis

tym naruszeniem przepisów ustawy. Natomiast w procedurze oceny próbek oraz w 

Załączniku 8 Zamawiający oczekuje, aby produkt dostarczony spełnił wszystkie wymagania 

konstrukcyjnie obu równoważnych opatrunków pod groźbą odrzucenia oferty. Oba opatrunki 

indywidualne stosowane są w największych armiach świata przez najlepsze jednostki. Oba 

spełniają wymagania, niestety konstrukcyjnie różnią się od siebie. W chwili obecnej na rynku 

nie występuje wyrób medyczny spełniający wszystkie punkty opisane w załączniku nr. 8. 


Tytułem  przykładu  należy  wskazać,  że  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  8  do  siwz  —  wzór 

protokołu  oceny  badania  próbki  opatrunek  osobisty  musi  być  „wyposażony  w  element  z 

tworzywa 

sztucznego  zamocowany  do  bandaża  ułatwiający  zakładanie  opatrunku  jedną 

ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę 

po  założeniu  opatrunku  (zobacz  pkt  1  litera  C).  Opatrunek  izraelski  a  także  opatrunek 

OLAES nie posiadają elementu z tworzywa sztucznego ułatwiającego zakładanie opatrunku 

jedną ręką. Żaden z wyrobów nie spełnia tego wymogu. Co istotne, tylko Opatrunek izraelski 

posiada  rozwiązanie  umożliwiające  zmianę  kierunku  bandażowania.  Producent  opatrunku 

OLAES stosuje inne skuteczne rozwiązanie konstrukcyjne. 

Ponadto  Za

łącznik  nr  8  wskazuje,  w  odniesieniu  do  opatrunku  indywidualnego,  że  „Gaza 

wypełniająca  o  wysokiej  chłonności  może  służyć  do  dodatkowego  zaopatrzenia  rany 

postrzałowej”  (zob.  pkt  3  litera  C).  Tylko  opatrunek  OLAES  posiada  gazę  o  wysokiej 

chłonności która może służyć do zaopatrzenia rany postrzałowej. 

Dowód:  Oględziny  opatrunków  indywidualnych  (OLAES  oraz  Opatrunku  izraelskiego)  

na 

okoliczność, że żaden z nich nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Załączniku 

nr 8 do 

siwz (dowód zostanie przedstawiony na rozprawie) 

Żaden  z  dostępnych  na  rynku  opatrunków  osobistych  nie  będzie  mógł  spełnić  wszystkich 

wymagań  jednocześnie.  W  związku  z  powyższym,  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy 

mamy  do  czynienia  nie  tylko  z  ograniczeniem  konkurencji,  co  wręcz  z  sytuacją,  w  której 

żadna oferta nie będzie mogła zostać skutecznie złożona.  

Odwołujący  podał,  że  należało  by  stworzyć  dwa  oddzielne  opisy  opatrunku  w  WTT  

co  za  tym  idzie  dwa  oddzielne  protokoły  dla  oceny  konkretnego  opatrunku  w  celu 

wykluczenia  ewentualnych  ko

pii  oryginalnych opatrunków konstrukcyjnie przypominających 

oryginały, ale jakościowo nie spełniających wymagań zamawiającego. 

6) naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w 

związku z art. 139 ust. 1 ustawy oraz w związku 

z  art.  483  par.  1  k.c. 

przez  brak  określenia  maksymalnej  wysokości  kary  umownej,  

o  której  mowa  w  par.  9  ust  1  pkt  3  i  4  IPU,  co  w  konsekwencji  prowadzi  

do  nieważności  tego  postanowienia  umownego  z  uwagi  na  jego  sprzeczność  

z  prawem  (zob.  art.  483  par.  1  k.c.  w  związku  z  art.  58  par.  1  k.c.),  jak  i  dobrymi 

obyczajami. 

Jak już zostało to zaznaczone w opisie stanu faktycznego, Zamawiający w Załączniku nr 6 

do  siwz  (IPU)  zastrzegł  kary  umowne  za  opóźnienie  lub  niedotrzymanie  jakiegokolwiek 

ter

minu  wynikającego  z  umowy  (zob  par.  9  ust.  1  pkt  3),  jak  również  za  opóźnienie  w 

usunięciu  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi.  Zamawiający  określił  przy  tym 

jedynie  wysokość  kary  umownej  za  każdy  dzień  zwłoki.  W  IPU  nie  został  określony 

maksymalny poziom kar umownych 

jakie mogą zostać naliczone na podstawie 9 ust. 1 pkt 3 


i  4.  IPU  nie  określa  również  maksymalnego  okresu  za  laki  kara  może  być  naliczana. 

Teoretycznie  wiec  Zamawiający  mógłby  naliczać  kary  umowne  w  nieskończoność,  co 

pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Z uwagi na brak 

powyższego  ograniczenia  (tj.  z  uwagi  na  brak  wskazanie  maksymalnej  wysokości  kar 

umownych  lub  maksymalnego  terminu  za  jaki  kara  może  być  naliczana),  postanowienie 

dotyczące  kar  umownych  —  jako  sprzeczne  z  zasadami  współżycia  społecznego  -  jest 

nieważne (por. art. 58 par. 2 k.c.). 

Powyższe powinno być również rozpatrywane w kategorii sprzeczności z przepisami k.c. Na 

powyższe zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 października 2015 r., sygn. akt 

IV  CSK  687/14.  Na  nie

możność  formułowania  postanowień  dotyczących  kary  umownej  w 

taki sposób w jaki zrobił to Zamawiający (tj. bez określania maksymalnej wysokości tej kary, 

jak również maksymalnego okresu za jaki ta kara może zostać naliczona) sądy wskazywały 

również w innych wyrokach, Tytułem przykładu należy przywołać wyroki: Sądu Najwyższego 

z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt V CSK 515/11; 

Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 

2016 r., sygn. akt I CSK 506/15; 

Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. 

akt  XIII  Ga  748/16; 

Sądu Apelacyjnego  w Warszawie z  dnia 30  marca 2017  r.,  sygn.  akt I 

Aca 1880/15, 

Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt II Ca 1023/16. 

Postanowienia  par. 

9,  w  zakresie  w  jakim  nie  określają  maksymalnej  wysokości  kar 

umown

ych,  ani  maksymalnego  okresu  za  jaki  kara  umowna  może  zostać  naliczona,  są 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jak również art. 483 par. 1 k.c., a co za tym 

idzie nieważne (zob. art. 58 par. 1 k.c.). 

8)  Naruszenie art. 139 ust. 1 ustawy 

w związku z art. 58 par. 1 k.c. przez zastrzeżenie  

w  par. 

4  pkt  8  zdanie  drugie  IPU,  że  Zamawiającemu  przysługuje  możliwość 

przedłużenia terminu do sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem ilościowym i 

jakościowym  o  maksymalnie  30  dni,  co  w  konsekwencji  prowadzi  do  sprzeczności 

tego postanowienia umownego z zasadami współżycia społecznego. 

W  par. 

4  pkt  8  IPU  Zamawiający  podał,  ze  sprawdzi  przedmiot  umowy  pod  względem 

ilościowym  i  jakościowym  w  terminie  do  7  dni  roboczych  od  dnia  rzeczywistej  dostawy. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  przedłużenia  terminu  do  sprawdzenia  przedmiotu 

umowy pod względem ilościowym i jakościowym o maksymalnie 30 dni. W takim przypadku 

upoważnione  osoby  ze  strony  Zamawiającego  i  Wykonawcy  sporządzą  i  podpiszą  jedynie 

"Protokół  depozytowy",  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  3  do  umowy,  zaś  dopiero  po 

sprawdzeniu  przez  Zamawiającego  asortymentu  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym 

strony sporządzą i podpiszą "Protokół zdawczo-odbiorczy”, którego wzór stanowi załącznik 

nr  2  do  umowy. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający jest profesjonalnym podmiotem o 

znacznych zasobach, to tym samym ma On możliwość sprawdzenia przedmiotu umowy pod 


względem  ilościowym  i  jakościowym  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  rzeczywistej 

dostawy.  Przedłużanie  tego  terminu  nie  jest  uzasadnione  rzeczywistymi  potrzebami 

Zamawiającego  (może  on  bowiem  sprawdzić  przedmiot  dostawy  nawet  w  ciągu  jednego 

dnia),  a 

służy  jedynie  odroczeniu  terminu  płatności  i  w  pewnym  sensie  prowadzi  do 

obchodzenia  przepisów  Ustawy  z  dnia  8  marca  2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym 

opóźnieniom  w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł  — ustawa o terminach zapłaty w 

transakcjach  handlowych). 

Korzystając  z  uprawnienia,  o  którym  mowa  w  przywoływanym 

wyżej  paragrafie  Zamawiający  zapewnia  sobie  możliwość  „darmowego”  korzystania  przez 

okres 30 dni z dostarczonych mu towarów. Tymczasem, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 

2013  r.  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w  transakcjach  handlowych  płatność 

powinna  zostać  dokonana  w  terminie  30  dni  od  dnia  spełnienia  świadczenia  i  doręczenia 

dłużnikowi (Zamawiającemu) faktury lub rachunku. Zamawiający, nie powinien „kredytować” 

się  kosztem  wykonawcy  (który  z  założenia  jest  podmiotem  słabszym  ekonomicznie)  i  bez 

uzasadnionej przyczyny odraczać dokonanie zapłaty na jego rzecz. 

Po przeprowadzeniu rozpra

wy z udziałem Stron oraz uczestnika postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i stanowisk 

stron i uczestnika postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art.  189  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2018  roku,  poz.  1986  

ze  zmianami;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”),  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Odwołanie 

zostało  złożone  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  4  kwietnia  2020  roku  oraz  została 

przekazana w ustawowym terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co Strony potwierdziły 

na posiedzeniu z ich udziałem.  

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust .1 ustawy– Środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 


zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

III. 

Zgodnie z brzmieniem  przepisu art. 192 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

dokonawszy  oceny  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  biorąc  pod  uwagę  stanowiska 

Stron i uczestnika postępowania przedstawione na rozprawie odwołanie uwzględniła. 

IV. 

Na  podstawie  art.  191  ust.  2  ustawy  wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan 

rzeczy ustalony w toku postępowania.  

Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy 

–  Strony  i  uczestnicy  postępowania 

odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  do  stwierdzenia  faktów,  z  których 

wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony 

przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  

aż do zamknięcia rozprawy. Przepis ten nakłada na Strony postępowania obowiązek, który 

zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie faktów, z których 

wywodzą skutki prawne. Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że postępowanie przed Izbą 

stanowi  postępowanie  kontradyktoryjne,  czyli  sporne,  a  z  istoty  tego  postępowania  wynika, 

że  spór  toczą  Strony  postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  

z których wywodzą określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawny, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 

osobami  fizycz

nymi  i  osobami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanowi,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis 

art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 

faktu  tego  w

ywodzi  skutki  prawne;  ei  incubit  probatio qui  dicit  non qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  


Izba  wskazuje,  że  postępowanie  odwoławcze  jest  odrębnym  od  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie  powstałego 

pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  to  Odwołujący 

kwestionuje  podjęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  i  wykonawców  

w  postępowaniu,  nie  zgadza  się  z  podjętymi  czynnościami  lub  zaniechaniem  określonych 

działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym ciąży ciężar 

dowiedzenia, że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe.  

Izba wskazuje w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 

roku  sygn.  akt  X  Ga  32/09,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar 

udowodnienia  takiego  twierdzenia  spoczywa  na  tym  uczestniku  postępowania,  który 

przytacza twierdzenie o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu 

zaprzecza (…). Za wyrokiem z dnia 21 stycznia 2012 roku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. 

akt  KIO  54/12: 

Zgodnie  z  art.  190  ust.  1  ustawy  p.z.p.  strony  są  obowiązane  wskazywać 

dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie 

z art. 6 k.c. w zw. z art. 14 ustawy p.z.p. spoczywa na osobie, która z danego faktu wywodzi 

skutki  prawne.  Ciężar  dowodu  rozumieć  należy  z  jednej  strony  jako  obarczenie  strony 

procesu  obowiązkiem  przekonania  sądu  (w  tym  przypadku  Krajowej  Izby  Odwoławczej) 

dowodami o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji 

tego obowiązku, lub jego nieskuteczności, zaś tą konsekwencją jest zazwyczaj niekorzystny 

dla strony wynik postępowania (wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 7 listopada 2007 r., sygn. 

akt  II  CSK  293/07).  Postępowanie  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  toczy  się  z 

uwzględnieniem  zasady  kontradyktoryjności,  zatem  to  strony  obowiązane  są  przedstawiać 

dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku wymuszania ani zastępowania stron 

w  jego wypełnianiu (wyrok Sądu Najwyższego  z  dnia 7 listopada 2007  r., sygn.  akt  II  CSK 

293/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1997 r., sygn. akt II UKN 406/97, wyrok 

Sądu Apelacyjnego z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11). 

V.  

Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w skład których zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia z Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca 2018 roku 

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1092) wchodzą odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  także  inne  pisma  składane  w  sprawie  oraz  pisma 

przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem. 


Izba uwzględniła stanowisko Zamawiającego zaprezentowane w piśmie procesowym z dnia 

16  czerwca  2020  roku    - 

Odpowiedź  na  odwołanie,  gdzie  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie 

odwołania. 

Izba  uwzględniła  także  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego złożone ustnie do protokołu 

VI. 

U

względniając dyspozycję art. 191 ust. 2 ustawy Izba ustaliła: 

W Rozdziale VII 

– Procedura dotycząca badania próbek Zamawiający podał: 

1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone 

przez  Zamawiającego,  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  będzie  żądał  od 

wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) 

do przedstawienia:  

a) Próbki - w rozumieniu § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego” 

(…)  

Próbka musi zawierać: 

Opatrunek indywidualny 

– 4 szt. 

Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej 

– 4 szt.  

4. Procedura oceny próbki 

1) Zamawiający powoła komisję do oceny próbki.  

2)  Zamawiający  dopuszcza  obecność  przedstawiciela  ze  strony  Wykonawcy  roli 

Obserwatora. 

Dopuszczalna 

jest 

jedna 

osoba.  Wykonawca 

zostanie 

uprzednio 

poinformowany  zgodnie  z  zasadami  komunikacji  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą 

określonymi  w  SIWZ  o  terminie  badania  próbki  z  minimum  trzydniowym  wyprzedzeniem. 

Obserwator  będzie  mógł  obserwować  wszelkie  czynności  komisji  w  czasie  badania  próbki 

oraz wnie

ść uwagi końcowe do protokołu.  

Obserwator  nie  będzie  mógł  wpływać,  utrudniać  i  ingerować  w  pracę  komisji  w  żaden 

sposób. 


3)  Z  badania  próbki  zostanie  sporządzony  Protokół  badania  próbki  którego  wzór  stanowi 

załącznik nr 8 do SIWZ.  

4)  Parametry  przedstawi

onej  próbki  względem  wymaganych  parametrów  zostaną  ocenione 

w sposób: spełnia/nie spełnia.  

5) W  przypadku  stwierdzenia w  trakcie oceny  próbki  braku  spełnienia przez  przedstawioną 

próbkę  wymagań  określonych  przez  zamawiającego  w  opisie  przedmiotu  zamówienia, 

zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.  

(…) 

5. Procedura badania próbki  

1.  Zamawiający  wzywa  o  dostarczenie  Próbki  w  postaci  próbek  wyrobów  medycznych: 

opatrunków  indywidualnych  i  opatrunków  na  rany  penetracyjne  klatki  piersiowej,  które 

zostały  zaoferowane  przez  Wykonawcę  i  w  przypadku  podpisania  umowy  z  Wykonawcą 

następnie  będą  dostarczane  w  ramach  wykonania  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego.  Dostarczona  Próbka  będzie  stanowić  wzorzec  dla  ww.  wyrobów  medycznych 

dostarczonych w ramach umowy.  

2.  Wyr

oby  medyczne  będą  dostarczone  w  opakowaniach  handlowych,  zgodnych  z 

obowiązującymi przepisami prawa, w których w przypadku podpisania umowy z Wykonawcą 

następnie  będą  dostarczane  w  ramach  wykonania  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego.  

3.  Zamawiający  oczekuje,  spełnienia  przez  próbkę  zgodności  z  opisem  przedmiotu 

zamówienia  pod  każdym  względem  wymaganym  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  (tj. 

konstrukcji,  formy,  wymiarów,  przeznaczenia,  pełnej  funkcjonalności  i  niezawodności 

stosowania  w  wymaganych  przez  Zam

awiającego  warunkach  użytkowania,  kolorystyki, 

oznakowania)  przez  wyrób  medyczny  oraz  jego  opakowanie,  a  także  zgodności  z 

obowiązującymi wyrób medyczny oraz jego opakowanie przepisami prawa (w tym Ustawy o 

wyrobach medycznych).  

4.  Badanie  zgodności  Próbki  z  OPZ  zostanie  przeprowadzone  na  terenie  WOFiTM  przez 

komisję  powołaną  przez  Zamawiającego,  dopuszczalna  jest  obecność  zewnętrznych 

biegłych – specjalistów z dziedziny medycyny pola walki (komisja będzie liczyła minimum 3 

członków).  Próbka  będzie  poddana  badaniu  w  warunkach  uwzględnionych  w  OPZ 

dotyczącym przeznaczenia i zastosowania przedmiotu, na terenie WOFiTM w budynku nr 3 

oraz poza nim, w tym na terenie lasu. Warunki atmosferyczne i terenowe zostaną zapisane 

do  protokołu  badania.  W  przypadku  badania  próbek  więcej  niż  jednego  producenta 

Zamawiający  dołoży  wszelkiej  staranności  aby  przeprowadzić  badania  w  jak  najbardziej 

zbliżonych warunkach ludzkich, sprzętowych, atmosferycznych i terenowych.  


5.  Z badania  zgodności  Próbki  zostanie sporządzony protokół. W  przypadku  nie spełnienia 

jakiegokolwiek  z  wymagań  przedstawionych  w  OPZ,  zostanie  sporządzona  dokumentacja 

fotograficzna.  

6. Poniżej znajduje się szczegółowa procedura badania Próbki.  

Szczegółowa procedura badania próbki: Opatrunku indywidualnego  

1. Sprawdzenie opakowania w zakresie kolorystyki, instrukcji stosowania oraz oznakowania 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i Ustawą o wyrobach medycznych:  

1.1 zamawiający sprawdzi czy oznaczenia są czytelne a ich treść zgodna z OPZ i Ustawą o 

wyrobac

h  medycznych,  oraz  czy  nadruk  przy  pocieraniu  dłonią  nie  rozmazuje  się  i  jest 

trwały.  Zamawiający  oczekuje,  że  informacje  takie  jak  znak  CE,  termin  ważności,  data 

produkcji, numer serii, czy oznaczenia sterylności są umieszczone na opakowaniu w sposób 

nieu

suwalny,  w  tym:  nie  da  się  ich  zetrzeć  dłonią,  zmazać  czy  odkleić.  W  przypadku 

oznakowania  niezgodnego  z  wymaganiami  SIWZ  lub  Ustawą  o  wyrobach  medycznych 

Zamawiający odrzuci ofertę.  

1.2 Zamawiający sprawdzi czy na opakowaniu znajduje się instrukcja stosowania (zalecane 

piktogramy  użycia)  i  czy  jest  ona  w  języku  polskim.  W  przypadku  braku  instrukcji  w  języku 

polskim na opakowaniu Zamawiający odrzuci ofertę.  

1.3  Zamawiający  sprawdzi  czy  opakowanie  jest  w  ciemnym  kolorze:  zielonym,  oliwkowym, 

brązowym lub szarym. Oględziny zostaną dokonane przy świetle dziennym w pomieszczeniu 

z włączonym oświetleniem elektrycznym.  

2.  Sprawdzenie  opakowania  w  zakresie  konstrukcji  i  łatwości  otwierania  w  warunkach  pola 

walki  

2.1  Zamawiający  sprawdzi  czy  opakowanie  jest  podciśnieniowe  i  czy  posiada  nacięcia 

ułatwiające  otwieranie.  W  przypadku  opakowanie  innego  typu  niż  podciśnieniowe  lub  w 

przypadku braku nacięć ułatwiających otwieranie, Zamawiający odrzuci ofertę.  

2.2  Zamawiający  sprawdzi  jedno  wybrane  w  drodze  losowania  opakowanie  w  zakresie 

łatwości  otwierania  w  warunkach  pola  walki.  Najpierw  opatrunek  zostanie  zanurzony  w 

wodzie o temperaturze pomiędzy 15-30 st. C na czas od 5 do 7 sekund z dokładnością do 1 

sekundy. Zamawiający oczekuje, że opakowanie wodoodporne nie ulegnie uszkodzeniu pod 

wpływem  wody  i  będzie  łatwe  do  otwierania.  W  przypadku  uszkodzenia  opakowania  pod 

wpływem  wody  Zamawiający  odrzuci  ofertę.  Następnie,  po  wyjęciu  z  wody,  opatrunek 

zostanie  poddany  próbie  otwarcia  w  rękawicach  taktycznych  (wzór  619  MON)  nałożonych 

przez  przeprowadzającego  badanie.  Prowadzący  badanie  weźmie  opatrunek  do  rąk  i 

przeprowadzi próbę otwarcia opakowania opatrunku. Zamawiający oczekuje, że opakowanie 

będzie  się  otwierać  w  sposób  prosty,  nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku,  tj.  powinno 


być  możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej  staranności 

ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w  warunkach  pola  walki  bez 

konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia .  

Zamawiający  odrzuci  ofertę  jeśli  opakowanie  będzie  wymagało  otwarcia  w  sposób 

skomplikowany,  utrudniony,  wymagający  wysiłku  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu 

należytej staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach 

pola walki bez koniec

zności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia .  

3. Sprawdzenie konstrukcji, rozmiarów, kolorystyki opatrunku i jego elementów  

Sprawdzenie  zostanie wykonane po wyjęciu opatrunku  z  opakowania i  przed  jego użyciem 

do zaopatrzenia żołnierza w WOFiTM w budynku nr 3.  

3.1  Po  wyjęciu  z  opakowania  Zamawiający  sprawdzi  wymiar  szerokości  elastycznego 

bandaża.  Sprawdzenie wymiaru  szerokości  elastycznego  bandaża  zostanie wykonane  przy 

użyciu suwmiarki z legalizacją, pomiar będzie wykonany z dokładnością do 1 mm na terenie 

WOFiTM WOFiTM w budynku nr 3 w temp. pomiędzy 15-30 st.C. Zamawiający oczekuje że 

wymiar 

szerokości  elastycznego  bandaża  będzie  wynosił  odpowiednio  dla  dopuszczonej 

formy 10-15 cm+/- 10% albo 10cm+/- 

10%. W przypadku niezgodności wymiaru szerokości z 

OPZ Zamawiający odrzuci ofertę.  

3.2. Następnie Zamawiający sprawdzi czy opatrunek jest zwinięty w rolkę w opakowaniu.  

3.3  Zamawiający  sprawdzi  czy  w  konstrukcji  opatrunku  znajdują  się  wszystkie  elementy 

konstrukcji  wymienione  w  OPZ,  zale

żnie  od  dopuszczonej  formy  mogą  być  to  rożne 

elementy  konstrukcji  opatrunku.  W  przypadku  niezgodności  elementów  konstrukcyjnych  z 

OPZ Zamawiający odrzuci ofertę.  

3.4  Zamawiający  sprawdzi  czy  bandaż  jest  koloru  zielonego,  oliwkowego,  szarego  lub 

piaskowego 

oraz czy Tampon/kompres jest w kolorze białym. Oględziny zostaną dokonane 

przy świetle dziennym w pomieszczeniu z włączonym oświetleniem elektrycznym.  

4 Sprawdzenie funkcjonalności opatrunku  

4.1.  Po  wykonaniu  czynności  określonych  w  pkt  3  opatrunek  zostanie,  zgodnie  procedurą 

medycyny  pola  walki  TC3,  użyty  do  zaopatrzenia  żołnierza,  na  przedramieniu  lewej  ręki. 

Zaopatrzenie żołnierza odbędzie się na terenie WOFiTM. Warunki atmosferyczne i terenowe 

zostaną  odnotowane  w  protokole  badania.  Założenie  opatrunku  będzie  przeprowadzane  w 

rękawicach  taktycznych  (wzór  619  MON)  nałożonych  przez  przeprowadzającego  badanie. 

Zamawiający oczekuje, że  zaopatrzenie  żołnierza na przedramieniu lewej ręki powinno być 

możliwie  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej  staranności  ogólnie 

wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach pola walki bez konieczności 

korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający oczekuje niezawodnej 

pracy  opatrunku,  oraz  wszystkich  jego  elementów,  w  zakresie  zapewniającym  założenie  i 


utrzymanie  się  opatrunku  w  warunkach  pola  walki.  Zależnie  od  dopuszczonej  formy  mogą 

być  to  rożne  składowe  elementy  opatrunku,  w  tym:  elastyczny  bandaż,  mechanizmy 

uniemożliwiające  przypadkowe  rozwinięcie  bandaża,  element  ułatwiający  zakładanie 

opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego 

ucisku  na  ranę,  plastikowa  folia  mogąca  służyć  m.  in.  jako  opatrunek  okluzyjny  na  rany 

postrzałowe  klatki  piersiowej,  wyposażony  w  element  z  tworzywa  sztucznego  zamocowany 

do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę.  

4.2  Opatrunek  pozostanie  na  zaopatrzonym  żołnierzu  przez  czas  2  godzin.  Zaopatrzony 

żołnierz  przez  ten  czas  będzie  pod  stałym  i  bezpośrednim  nadzorem  komisji  przebywał  na 

terenie WOFiTM, w budynku nr 3 w temperaturze pomiędzy 15-30 st. C i w terenie otwartym 

w  tym,  na  terenie  lasu,  w  warunkach  atmosferycznych  panujących  na  zewnątrz.  Warunki 

atmosferyczne zostaną odnotowane w protokole badania. W tym czasie zaopatrzony żołnierz 

będzie wykonywał normalne czynności służbowe, w tym: siedzenie, chodzenie, składanie się 

do strzału, czołganie się, zakładanie i zdejmowanie odzieży przeciwchemicznej (FOO1), oraz 

podlegał procedurom ewakuacji rannego z pola walki.  

Zamawiający  oczekuje,  że  przez  ten  czas  opatrunek  pozostanie  na  miejscu  założenia,  nie 

rozwinie się i będzie pełnił funkcję bezpośredniego ucisku na ranę.  

Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagania SIWZ jeśli:  

bandaż elastyczny nie będzie pozwalał na prawidłowe zaopatrzenie rany;  

bandaż  przypadkowo  rozwinie  się  w  czasie  zakładania  lub  po  założeniu  mimo  pracy 

mechanizmów uniemożliwiających przypadkowe rozwinięcie bandaża;  

element  pełniący  funkcję  bezpośredniego  ucisku  na  ranę  nie  będzie  wywierał 

bezpośredniego ucisku ranę po założeniu opatrunku; 

element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku 

jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na 

ranę, nie będzie ułatwiał zakładania opatrunku jedną ręką lub nie będzie umożliwiał zmiany 

kierunku bandażowania lub nie będzie wywierał bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu 

opatrunku.  

plastikowa  folia nie będzie mogła być użyta jako  opatrunek okluzyjny na rany  postrzałowe 

klatki piersiowej  

element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego 

ucisku na ranę nie będzie wywierał bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku.  

Szczegółowa Procedura badania Próbki:  

Opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej  


1. Sprawdzenie opakowania w zakresie kolorystyki, instrukcji stosowania oraz oznakowania 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i Ustawą o wyrobach medycznych:  

1.1 zamawiający sprawdzi czy oznaczenia są czytelne a ich treść zgodna z OPZ i Ustawą o 

wyrobach  medycznych,  oraz  czy  nadruk  przy  pocieraniu  dłonią  nie  rozmazuje  się  i  nie 

schodzi.  Zamawiający  oczekuje,  że  informacje  takie  jak  znak  CE,  termin  ważności,  data 

produkcji, numer serii, czy oznaczenia sterylności są umieszczone na opakowaniu w sposób 

nieusuwalny,  w  tym:  nie  da  się  ich  zetrzeć  dłonią,  zmazać  czy  odkleić.  W  przypadku 

oznakowania  niezgodnego  z  wymaganiami  SIWZ  lub  Ustawą  o  wyrobach  medycznych 

Zamawiający odrzuci ofertę.  

1.2 Zamawiający sprawdzi czy na opakowaniu znajduje się instrukcja stosowania (zalecane 

piktogramy  użycia)  i  czy  jest  ona  w  języku  polskim.  W  przypadku  braku  instrukcji  w  języku 

polskim na opakowaniu Zamawiający odrzuci ofertę.  

2.  Sprawdzenie  opakowania  w  zakresie  konstrukcji  i  łatwości  otwierania  w  warunkach  pola 

walki  

2.1  Zamawiający  sprawdzi  czy  opakowanie  jest  wodoodporne  lub  podciśnieniowe  i  czy 

posiada  nacięcia  ułatwiające  otwieranie,  lub  czy  opakowanie  jest  chroniące  przed 

zamoczeniem  typu  foliowo-

papierowe,  bez  nacięć  ułatwiających  otwieranie.  W  przypadku 

opa

kowania o innej konstrukcji, Zamawiający odrzuci ofertę.  

2.2 Zamawiający sprawdzi jedno wybrane losowo opakowanie w zakresie łatwości otwierania 

w  warunkach  pola  walki.  Najpierw  opatrunek  zostanie  zanurzony  w  wodzie  o  temperaturze 

pomiędzy 15-30 st. C na czas od 5 do 7 sekund z dokładnością do 1 sekundy. Zamawiający 

oczekuje,  że  opakowanie  wodoodporne  nie  ulegnie  uszkodzeniu  pod  wpływem  wody. 

Zamawiający wymaga, aby opakowanie było łatwe do otwierania. W przypadku uszkodzenia 

opakowania wodoodpornego pod w

pływem wody Zamawiający odrzuci ofertę. Następnie, po 

wyjęciu  z  wody,  opatrunek  zostanie  poddany  próbie  otwarcia  w  rękawicach  taktycznych 

(wzór  619  MON)  nałożonych  przez  przeprowadzającego  badanie.  Prowadzący  badanie 

weźmie  opatrunek  do  rąk  i  przeprowadzi  próbę  otwarcia  opakowania  opatrunku. 

Zamawiający  oczekuje,  że  opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób  prosty, 

nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej 

staranności  ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w  warunkach  pola 

walki bez konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający 

odrzuci  ofertę  jeśli  opakowanie  będzie  wymagało  otwarcia  w  sposób  skomplikowany, 

utrudniony,  wymagający  wysiłku  przez  każdą  osobę  zachowującą  należytą  staranności 

ogólnie  wymaganą  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w  warunkach  pola  walki  bez 

konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.  


3.  Sprawdzenie konstrukcji  i  rozmiarów  opatrunku i  jego elementów.  Sprawdzenie  zostanie 

wykonane  po  wyjęciu  opatrunku  z  opakowania  i  przed  jego  użyciem  do  zaopatrzenia 

żołnierza w WOFiTM w budynku nr 3.  

3.1  Po  wyjęciu  z  opakowania  Zamawiający  sprawdzi  wymiary  opatrunku.  Sprawdzenie 

wymiarów  wykonane  przy  użyciu  suwmiarki  z  legalizacją,  pomiar  będzie  wykonany  z 

dokładnością  do  1  mm  z  w  WOFiTM  w  budynku  nr  3  w  temp.  pomiędzy  15-30  st.  C. 

Zamawiający  oczekuje  że wymiary  opatrunku  będą wynosić  odpowiednio dla  dopuszczonej 

formy:  okrągły  –  średnica  minimum  14cm;  owalny  –  wymiary  17cm  x  14  cm  ±10%;  w 

kształcie  prostokąta  z  zaokrąglonymi  narożnikami  –  wymiary  15cm  x  20  cm  ±10%;  w 

kształcie  kwadratu  z  zaokrąglonymi  narożnikami  –  wymiary  15cm  x15  cm  ±10%.  W 

przypadku niezgodności wymiarów z OPZ Zamawiający odrzuci ofertę.  

3.2  Zamawiający  sprawdzi  czy  konstrukcja  opatrunku  zawiera  element  wentylowy. 

Zamawiający oczekuje, że opatrunek będzie posiadał trójdzielną zastawkę jednokierunkową 

lub będzie wykorzystywał zastawkową metodę opatrywania odmy otwartej poprzez pokrycie 

otworów  ran  tworzywem  sztucznym  (folią)  z  wylotem  (lub  wylotami)  powietrza  poza 

obszarem  ran  (folia  musi  w  sposób  skuteczny  spełniać  funkcję  zastawki/zaworu 

jednokierunkowego).  W  przypadku  braku  w  konstrukcji  elementu  wentylowego  zgodnego  z 

OPZ zamawiający odrzuci ofertę.  

3.3  Zamawiający  sprawdzi  czy  opatrunek  posiada  uchwyt  (lub  uchwyty)  ułatwiające 

oddzielenie  opatrunku  samoprzylepnego  od  folii  osłaniającej.  W  przypadku  braku  uchwytu 

(lub uchwytów) zamawiający odrzuci ofertę.  

4 Sprawdzenie funkcjonalności opatrunku  

4.1.  Po  wykonaniu 

czynności  określonych  w  pkt  3  opatrunek  zostanie,  zgodnie  procedurą 

medycyny  pola  walki  TC3,  użyty  do  zaopatrzenia  ciała  żołnierza.  Zaopatrzenie  żołnierza 

odbędzie się na terenie WOFiTM. Warunki atmosferyczne i terenowe zostaną odnotowane w 

protokole  bada

nia.  Klatka  piersiowa  żołnierza  zostanie  przygotowana  do  badania  przez 

zdjęcie górnej części munduru oraz bielizny, zaznaczenie markerem 2 ran penetracyjnych o 

średnicy około 1cm, oddalonych od siebie o około 3 cm. Następnie żołnierz przyjmie pozycje 

leżącą na plecach i nastąpi zwilżenie zaznaczonych ran 100 ml roztworu soli fizjologicznej o 

temperaturze  pomiędzy  15-30  st.C.  Opatrunek  zostanie  przyklejony  na  mokrą  i  owłosioną 

skórę  klatki  piersiowej.  Założenie  opatrunku  będzie  przeprowadzane  w  rękawicach 

ta

ktycznych  (wzór  619  MON)  nałożonych  przez  przeprowadzającego  badanie.  Po 

zaopatrzeniu żołnierza, zostanie on ubrany w bieliznę, mundur oraz kamizelkę kuloodporną 

(kamizelka OLV wz. 93). : Zamawiający oczekuje, że zaopatrzenie klatki piersiowej żołnierza 

po

winno  być  możliwie  do  wykonania  przez  każdą  osobę  przy  zachowaniu  należytej 

staranności ogólnie wymaganej przy czynnościach danego rodzaju tj. w warunkach polowych 


bez  konieczności  korzystania  ze  specjalistycznej  wiedzy  i  doświadczenia.  Zamawiający 

oczekuj

e  niezawodnej  pracy  opatrunku,  oraz  wszystkich  jego  elementów,  w  warunkach 

przeznaczenia  i  zastosowania  określonych  w  OPZ,  w  tym  w  zakresie  zapewniającym 

założenie i pozostanie opatrunku w miejscu przyklejenia, szczelnego przylegania opatrunku 

do  ciała,  w  pełni  funkcjonalnej  pracy  mechanizmu  wentylowego  opatrunku,  ułatwionego 

oddzielenie  opatrunku  samoprzylepnego  od  folii  osłaniającej.  Zależnie  od  dopuszczonej 

formy  mogą  być  to  rożne  składowe  elementy  opatrunku,  w  tym:  elementy  mechanizmu 

wentylowego;  uchwyt 

uchwyty)  ułatwiające  oddzielenie  opatrunku  samoprzylepnego  od  folii 

osłaniającej; klej o wysokiej lepkości.  

4.2  Opatrunek  pozostanie  na  zaopatrzonym  żołnierzu  przez  czas  2  godzin.  Zaopatrzony 

żołnierz  przez  ten  czas  będzie  pod  stałym  i  bezpośrednim  nadzorem  komisji  przebywał  na 

terenie WOFiTM, w budynku nr 3 w temperaturze pomiędzy 15-30 st. C i w terenie otwartym 

w  tym,  na  terenie  lasu,  w  warunkach  atmosferycznych  panujących  na  zewnątrz.  Warunki 

atmosferyczne  i  terenowe  zostaną  odnotowane  w  protokole  badania.  W  tym  czasie 

zaopatrzony  żołnierz  będzie  wykonywał  normalne  czynności  służbowe,  w  tym:  siedzenie, 

chodzenie,  składanie  się  do  strzału,  czołganie  się,  zakładanie  i  zdejmowanie  kamizelki 

kuloodpornej (kamizelka OLV wz. 93), oraz podlegał procedurom ewakuacji rannego z pola 

walki. 

Zamawiający oczekuje, że przez ten czas opatrunek pozostanie na miejscu założenia, 

i  będzie  szczelnie  przylegał  do  skóry,  uchwyt  (lub  uchwyty)  będą  ułatwiać  oddzielenie 

opatrunku  samoprzylepnego  od  folii  osłaniającej,  mechanizm  wentylowy  będzie  w  pełni 

funkcjonalny.  

Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagania SIWZ jeśli:  

konstrukcja opatrunku nie będzie pozwalać na prawidłowe zaopatrzenie rany penetracyjnej 

klatki piersiowej;  

uchwyt  (  lub  uchwyty) nie będzie ułatwiać  oddzielenia opatrunku samoprzylepnego  od  folii 

osłaniającej;  

mechanizm wentylowy nie będzie spełniał funkcji zastawki jednokierunkowej;  

klej o wysokiej lepkości nie zapewni szczelnego przylegania w miejscu przyklejenia lub nie 

zapewni możliwości przyklejenia opatrunku na mokre ciało. 

W Rozdziale VII 

– Termin i miejsce wykonania zamówienia Zamawiający podał:  

Przedmiot  zamówienia  należy  dostarczyć  do  Wojskowego  Ośrodka  Farmacji  i 

Techniki Medycznej ul. Wojska Polskiego 57, 05-

430 Celestynów maksymalny termin 

wykonania zamówienia wynosi:.  

Przedmiot zamówienia objęty zamówieniem należy dostarczyć 

w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy 


W załączniku nr 6 do SIWZ – „Projekt” Istotne postanowienia umowy Zamawiający podał: 

§ 9. Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

(…)  

3)  za  opóźnienie  lub  niedotrzymanie  jakiegokolwiek  terminu  wynikającego  z  niniejszej 

umowy 

–  0,1%  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  odniesieniu  do  każdego  odrębnie 

pakietu/zadania,  których  dotyczy  opóźnienie  lub  niedotrzymanie  terminu,  za  każdy 

rozpoczęty dzień.  

4)  Za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  –  0,1% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do każdego odrębnie pakietu/zadania, 

których  dotyczy  opóźnienie  lub  niedotrzymanie  terminu,  za  każdy  rozpoczęty  dzień 

opóźnienia  

§ 4. dostawy i zasady odbioru  

8)  Zamawiający  sprawdzi  przedmiot  umowy  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym  w 

terminie  do  7  dni  roboczych  od  dnia  rzeczywistej  dostawy.  Zama

wiający  zastrzega  sobie 

możliwość  przedłużenia  terminu  do  sprawdzenia  przedmiotu  umowy  pod  względem 

ilościowym i jakościowym o maksymalnie 30 dni. W takim przypadku upoważnione osoby ze 

strony  Zamawiającego  i  Wykonawcy  sporządzą  i  podpiszą  jedynie  "Protokół  depozytowy", 

którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  3  do  umowy,  zaś  dopiero  po  sprawdzeniu  przez 

Zamawiającego  asortymentu  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym  strony  sporządzą  i 

podpiszą "Protokół zdawczo-odbiorczy", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  dniu  12  czerwca  2020  roku  dokonał  modyfikacji  SIWZ  i 

podał, że: 

I.  Zmianie  ulega  Rozdział  XVII  SIWZ  w  części  –  Szczegółowa  procedura  badania  próbki: 

Opatrunku indywidualnego pkt. 4.2 i otrzymuje brzmienie:  

4.2  Opa

trunek  pozostanie  na  zaopatrzonym  żołnierzu  przez  czas  2  godzin.  Zaopatrzony 

żołnierz  przez  ten  czas  będzie  pod  stałym  i  bezpośrednim  nadzorem  komisji  przebywał  na 

terenie WOFiTM, w budynku nr 3 w temperaturze pomiędzy 15-30 st. C i w terenie otwartym 

w  ty

m,  na  terenie  lasu,  w  warunkach  atmosferycznych  panujących  na  zewnątrz.  Warunki 

atmosferyczne zostaną odnotowane w protokole badania. W tym czasie zaopatrzony żołnierz 

będzie wykonywał normalne czynności służbowe, w tym: siedzenie, chodzenie, składanie się 


do strzału, czołganie się, zakładanie i zdejmowanie odzieży przeciwchemicznej (FOO1), oraz 

podlegał  procedurom  ewakuacji  rannego  z  pola walki.  Zamawiający  oczekuje,  że przez  ten 

czas  opatrunek  pozostanie  na  miejscu  założenia,  nie  rozwinie  się  i  będzie  pełnił  funkcję 

bezpośredniego ucisku na ranę. Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagania SIWZ 

jeśli:  -bandaż  elastyczny  nie  będzie  pozwalał  na  prawidłowe  zaopatrzenie  rany;  -bandaż 

przypadkowo rozwinie się w czasie zakładania lub po  założeniu mimo pracy mechanizmów 

uniemożliwiających  przypadkowe  rozwinięcie  bandaża;  -element  pełniący  funkcję 

bezpośredniego  ucisku  na  ranę  nie  będzie  wywierał  bezpośredniego  ucisku  ranę  po 

założeniu opatrunku; -element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający 

zakładanie  opatrunku  jedną  ręką,  zmianę  kierunku  bandażowania  oraz  pełniący  funkcję 

bezpośredniego ucisku na ranę, nie będzie ułatwiał zakładania opatrunku jedną ręką lub nie 

będzie  umożliwiał  zmiany  kierunku  bandażowania  lub  nie  będzie  wywierał  bezpośredniego 

ucisku  na  ranę  po  założeniu  opatrunku.  -plastikowa  folia  nie  będzie  mogła  być  użyta  jako 

opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej - element z tworzywa sztucznego 

zamocowany  do  bandaża  pełniący  funkcję  bezpośredniego  ucisku  na  ranę  nie  będzie 

wywierał  bezpośredniego  ucisku  na  ranę  po  założeniu  opatrunku.  Jako  prawidłowe 

zaopatrzenie rany Zamawiający rozumie stan, w którym opatrunek działa zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem,  tzn.  w  warunkach  pola  walki  i  w  czasie  wykonywania  zadań  bojowych, 

pozostanie  na  miejscu  założenia,  nie  rozwinie  się  i  będzie  pełnił  funkcję  bezpośredniego 

ucisku na ranę (nawet gdy skóra jest brudna, mokra, spocona, owłosiona, na skórze znajduje 

się krew, zakrzepy, inne płyny fizjologiczne).  

II.  Zmianie  ulega  Rozdzi

ał  XVII  SIWZ  w  części  –  Szczegółowa  Procedura  badania  Próbki: 

Opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej pkt. 4.2 i otrzymuje brzmienie:  

4.2  Opatrunek  pozostanie  na  zaopatrzonym  żołnierzu  przez  czas  2  godzin.  Zaopatrzony 

żołnierz  przez  ten  czas  będzie  pod  stałym  i  bezpośrednim  nadzorem  komisji  przebywał  na 

terenie WOFiTM, w budynku nr 3 w temperaturze pomiędzy 15-30 st. C i w terenie otwartym 

w  tym,  na  terenie  lasu,  w  warunkach  atmosferycznych  panujących  na  zewnątrz.  Warunki 

atmosferyczne  i  terenowe 

zostaną  odnotowane  w  protokole  badania.  W  tym  czasie 

zaopatrzony  żołnierz  będzie  wykonywał  normalne  czynności  służbowe,  w  tym:  siedzenie, 

chodzenie,  składanie  się  do  strzału,  czołganie  się,  zakładanie  i  zdejmowanie  kamizelki 

kuloodpornej (kamizelka OLV wz. 

93), oraz podlegał procedurom ewakuacji rannego z pola 

walki. Zamawiający oczekuje, że przez ten czas opatrunek pozostanie na miejscu założenia, 

i  będzie  szczelnie  przylegał  do  skóry,  uchwyt  (lub  uchwyty)  będą  ułatwiać  oddzielenie 

opatrunku  samoprzylepneg

o  od  folii  osłaniającej,  mechanizm  wentylowy  będzie  w  pełni 

funkcjonalny.  Zamawiający  uzna,  że  oferta  nie  spełnia  wymagania  SIWZ  jeśli:  -konstrukcja 


opatrunku  nie  będzie  pozwalać  na  prawidłowe  zaopatrzenie  rany  penetracyjnej  klatki 

piersiowej;  -uchwyt  (  lu

b  uchwyty)  nie  będzie  ułatwiać  oddzielenia  opatrunku 

samoprzylepnego  od  folii  osłaniającej;  -mechanizm  wentylowy  nie  będzie  spełniał  funkcji 

zastawki  jednokierunkowej;  -

klej o wysokiej lepkości nie zapewni szczelnego przylegania w 

miejscu przyklejenia lub 

nie zapewni możliwości przyklejenia opatrunku na mokre ciało. Jako 

prawidłowe  zaopatrzenie  rany  penetracyjnej  klatki  piersiowej  Zamawiający  rozumie  stan,  w 

którym opatrunek działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem, tzn. w warunkach pola walki i w 

czasie  wyko

nywania  zadań  bojowych,  szczelnie  przylega  do  skóry  (nawet  gdy  skóra  jest 

brudna,  mokra,  spocona,  owłosiona,  na  skórze  znajduje  się  krew,  zakrzepy,  inne  płyny 

fizjologiczne),  skutecznie  uniemożliwiając  przedostanie  się  powietrza  do  rany  ssącej  klatki 

piers

iowej  i  nie  dopuszczając  do  powstania  odmy  prężnej.  Jednocześnie  opatrunek  będzie 

pełnił  funkcję  jednokierunkowego  zaworu,  mechanizm  wentylowy  przepuszcza  powietrze 

wyłącznie  w  jedną  stronę,  na  zewnątrz  ciała  poszkodowanego  nie  przestając  pracować  w 

wyniku 

kontaktu  z  brudem,  krwią,  potem,  innymi  płynami  ustrojowymi  i  mieszankami  tych 

substancji.  

III. 

Zmianie  ulega  rozdział  VII  SIWZ  –  Termin  i  miejsce wykonania  zamówienia  i  otrzymuje 

brzmienie:  

1.  Przedmiot  zamówienia  należy  dostarczyć  do  Wojskowego  Ośrodka  Farmacji  i  Techniki 

Medycznej  ul.  Wojska  Polskiego  57,  05-

430  Celestynów  maksymalny  termin  wykonania 

zamówienia wynosi:.  

1)  Przedmiot  zamówienia  objęty  zamówieniem  należy  dostarczyć  w  terminie  90  dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy jednakże nie później niż do 30.11.2020 r.  

IV

. Zmianie ulega § 3 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ i otrzymuje brzmienie:  

4. Wykonawca  zobowiązuje się do  dostawy  kompletnego  przedmiotu  umowy  stanowiącego 

zamówienie  w  terminie  90  dni  kalendarzowych  od  dnia  podpisania  umowy  tj.  do  dnia 

………….  jednakże  nie  później  niż  do  30.11.2020  r.  w  zależności  od  tego  który  z  wyżej 

wymienionych terminów upłynie wcześniej).  

V. 

Zmianie ulega § 4 ust. 8 Załącznika nr 6 do SIWZ i otrzymuje brzmienie: 

8.  Zamawiający  sprawdzi  przedmiot  umowy  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym  w 

terminie  do  7  dni  roboczych  od  dnia  rzeczywistej  dostawy.  Zamawiający  zastrzega  sobie 

możliwość  przedłużenia  terminu  do  sprawdzenia  przedmiotu  umowy  pod  względem 

ilościowym i jakościowym o maksymalnie 21 dni. W takim przypadku upoważnione osoby ze 

strony  Zamawiającego  i  Wykonawcy  sporządzą  i  podpiszą  jedynie  "Protokół  depozytowy", 


którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  3  do  umowy,  zaś  dopiero  po  sprawdzeniu  przez 

Zamawiającego  asortymentu  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym  strony  sporządzą  i 

podpiszą "Protokół zdawczo-odbiorczy", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

VI. 

Zmianie ulega § 9 Załącznika nr 6 do SIWZ w następujący sposób: po ust. 6. dodaje się 

ust. 7 w następującym brzmieniu:  

„7.  Łączna  suma  naliczonych  kar  umownych,  określonych  w  §  9  ust.  1  umowy  nie  może 

przekroczyć  10  %  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  tytułem  realizacji  przedmiotu 

umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy”  

VII. Zmianie ulega pkt 8 ppkt 1 w Formularzu Oferty i otrzymuje brzmienie:  

Przedmiot  zamówienia  należy  zrealizować  w  terminie  90  dni  kalendarzowych  od  dnia 

podpisania umowy 

jednakże nie później niż do 30.11.2020 r.  

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy jednakże nie później niż do 30.11.2020 r.  

VIII. 

Zmianie ulega Rozdział XV do SIWZ – Miejsce oraz termin składania i otwarcia oferty, i 

otrzymuje brzmienie:  

Ofertę  wraz  z  wymaganymi  dokumentami,  oświadczeniami  należy  złożyć  poprzez 

platformę  przetargową,  w  postaci  elektronicznej  pod  rygorem  nieważności  opatrzonej 

podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem nie później niż 30.06.2020 

r.,  godz.  09:00. 

Wykonawca  powinien  uwzględnić  czas  niezbędny  na  przygotowanie  i 

przesłanie oferty poprzez platformę przetargową.  

Komisyjne  otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  30.06.2020  r. 

godz. 10:00 budynek nr 2 

– sala odpraw. Osoby będące obcokrajowcami, które chcą wejść 

na teren jednostki muszą spełniać wymagania określone w decyzji 21/MON z 10.02.2012 r. 

w  sprawie  planowania  i  realizowania  przedsięwzięć  współpracy  międzynarodowej  w 

Resorcie Obrony Narodowej. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

VII. 

W zakres

ie zarzutów odwołania: 

Na wstępie Izba wskazuje, że zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy wydając wyrok bierze 

za  podstawę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postepowania,  oznacza  to,  że  Izba  bierze  pod 


uwagę wydając wyrok również  te okoliczności, które  zostały  ustalone  w  toku postępowania 

odwoławczego  i  przebiegu  rozprawy.  Izba  przy  orzekania  bierze  pod  uwagę  s

tan  rzeczy 

ustalony  na  moment  zamknięcia  rozprawy.  Zatem  koniecznym  jest  uwzględnienie  również 

czynności  Zamawiającego  dokonanych  po  wniesieniu  odwołania,  a  przed  zamknięciem 

rozprawy. 

Wymaga  zaznaczenia,  że  ustawodawca  przewidział  zatem  sytuację,  w  której 

może dojść do zmian  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - co Izba zobowiązana jest 

uwzględnić  wydając  orzeczenie  w  sprawie,  bowiem  przepisy  ustawy  nie  zobowiązują 

Z

amawiającego do zawieszenia postępowania o udzielenie zamówienia, wobec wniesionego 

odwołania, co potwierdza wskazany wyżej przepis ustawy.  

Funkcją   przepisu  art.  191  ust.  2  ustawy  -  podobnie jak  przy  interpretacji  art.  316  §  1  KPC 

gdzie  sąd  wydaje  wyrok,  biorąc  za  podstawę  stan  rzeczy  istniejący  w  chwili  zamknięcia 

rozprawy  - 

jest  uwzględnienie  aktualnego  stanu  faktycznego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia.  Ponadto  stan  rzeczy  -  należy  analogicznie  jak  w  art.  316  §  1  KPC  - 

interpretować  jako  okoliczności  faktyczne  ustalone  przed  zamknięciem  rozprawy  oraz  stan 

prawny, tj. obowiązujące przepisy, które mogą stanowić podstawę rozstrzygnięcia (wyrok SN 

z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. akt V CSK 535/14

, wyrok Sądu Apelacyjnego ze Szczecina 

z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt I AGa 159/18). 

Izba  ustaliła  (pkt  VI)  uzasadnienie  wyroku,  że  Zamawiający  dokonał  w  dniu  12  czerwca 

modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, ze dokonał modyfikacji 

siwz po terminie wniesieni

a odwołania.  

Tym  samym,  na  moment  zamknięcia  rozprawy  przestały  istnieć  określone  czynności 

Zamawiającego,  które  były  skarżone  przez  Odwołującego,  a  które  on  zmienił  12  kwietnia 

2020 roku. 

Izba wskazuje, że zgodnie z jednoznaczną treścią przepisu art. 191 ust. 2 ustawy 

wywieść  należy,  że  Ustawodawca  dopuścił  sytuacje,  w  których  stan  rzeczy  tj.  naruszenia 

przepisów  ustawy  na  moment  zamknięcia  rozprawy  może  różnić  się  od  tego,  który  istniał  

momencie wniesienia odwołania. 

W  efekcie  dokonania  przez  Zamawiającego  modyfikacji  SIWZ,  postanowienia  SIWZ,  które 

były kwestionowane przez Odwołującego na moment orzekania nie istnieją w dokumentacji 

w  takim 

kształcie  jak  wskazywał  Odwołujący,  co  oznacza,  że  czynności  związanych  

z  podaniem  treści  SIWZ  nie  ma  postępowaniu  (brak  substratu  zaskarżenia)  wobec 

anulowania ich przez Zamawiającego.  

Izba  orzeka  o  czynnościach  Zamawiającego  co  do  których  odwołanie  wniósł  wykonawca, 

natomiast w przypadku braku tych czynności w postępowaniu, Izba stwierdzając na moment 

wyrokowania ich brak zarzuty odwołania w tym zakresie uznaje za niezasadne.  


Mając na uwadze powyższe Izba uznała za niezasadny: 

zarzut 1 odwołania w odniesieniu do pkt 1 lit g oraz pkt 2 lit. g wskazywanych treści 

wstępnej  odwołania  dotyczących  czynności  Zamawiającego  w  odniesieniu  do  SWIZ 

jakie kwestionuje Odwołujący („prawidłowe zaopatrzenie rany”), 

zarzut  nr  4    odwołania  w  odniesieniu  do  postanowień  Rozdziału  VII  SIWZ  (  termin 

dostawy 60 dni od dnia podpisania umowy), 

zarzut nr 6 odwołania podnoszony w odniesieniu do treści Załącznika nr 6 do SIWZ; 

do  pkt  a  i  b  wskazywanych  treści  wstępnej  odwołania  dotyczących  czynności 

Zamawiającego  w  odniesieniu  do  SWIZ  jakie kwestionuje  Odwołujący  (par.  4  ust.  8 

oraz par. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 IPU)   

w powyższym zakresie zarzuty odwołania zostały oddalone. 

W zakresie pozostałych zarzutów odwołania: 

Izba  wskazuje,  że  w  zakresie  zarzut  1  i  2  jakie  podniósł  Odwołujący  Zamawiający 

wskazał,  że  postanowił  o  przeprowadzeniu  badania  próbek  ze  względu  na  szczególny 

charakter  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  wskazał,  że  opatrunek  indywidualny  oraz 

opatrunek  na  rany  penetracyjne  klatki  piersiowej  jest  stosowany  na  polu  walki.  Opatrunki  

te wchodzą do Zestawów Ratownictwa Taktycznego stanowią pierwszy i dlatego tak ważny 

element środka ratującego zagrożone życie żołnierza na polu walki.  

W zakresie  zarzutu  1  naruszenia  art.  29 

ust. 1 i 2 w  związku z art. 7 ust. 1 ustawy 

przez 

opisanie  szczegółowej  procedury  dotyczącej  badania  próbki:  opatrunku  na  rany 

penetracyjne  klatki  piersiowej, 

w  sposób  który  nie  jest  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  nie 

zawiera  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  ani  nie  uwzględnia  wszystkich 

wy

magań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a ponadto w sposób 

który  ogranicza  konkurencję  między  wykonawcami,  oraz  jest  sprzeczny  z  zasadą  równego 

traktowania wyk

onawców i zasadą przejrzystości: 

Zarzut 1 (ad pkt 1 lit a oraz pkt 2 a (i) 

wniosków) – Izba uznała zarzut w tym zakresie za 

zasadny. 

W ocenie Izby 

wskazane określenie „opakowanie było łatwe do otwierania” jest zbyt ogólne i 

dlatego  w 

żaden  sposób  nieweryfikowalne.  Słusznie  wskazał  Odwołujący,  że  nie  jest  to 


określenie  jednoznaczne  i  w  warunkach  dokonywania  oceny  oferty  stanowi  w  zasadzie 

niepoliczalny  element.  Nie  zmienia  tego  faktu  odwołanie  się  Zamawiającego  do  pkt  2.1  

Szczegółowej procedury badania próbki gdzie Zmawiający wskazał, że opakowanie powinno 

posiadać  nacięcia  ułatwiające  otwieranie.  To  jedynie  mowa  o  ułatwieniu  otwarcia 

opakowania,  natomiast  łatwość  o  jakiej  wspominała  Zamawiający  w  SWIZ  nie  została  

w  żaden  sposób  zdefiniowana.  W  pkt  22.  Szczegółowej  procedury  badania  próbki 

Zamawiający  nie  zawarł  informacji  jaką  przedstawił  na  rozprawie,  że  w  zasadzie  chodzi  o 

„pociągniecie  za  nacięcia  i  otworzenie  opatrunku”,  a  co  za  tym  idzie  stwierdzenie,  np.  że 

opakowanie  posiadało  nacięcia,  które  pozwalało  na  otwarcie  opakowania,  bez  jego 

rozdzierania czy niemożliwości otwarcia. Zamawiający odnosił się do tego, ze będzie badał, 

sprawdzał  funkcjonalność  zaoferowanego  produktu,  ze  wszech  miar  jest  to  prawidłowo 

koncepcja jednakże nie można dokonywać oceny tej funkcjonalności tak naprawdę w oparciu 

o  nieokreślone  elementy.  Nalży  pamiętać,  że  nie  zawsze  dla  każdego  tak  samo  wszystko  

jest  „łatwe do otwierania” albo niełatwe do otwierania, w przypadku postępowań o udzielenie 

zamówienia  publicznego  nabiera  to  szczególnego  zaznaczenia  w  kontekście  zasad  oraz 

weryfikowalności  złożonych  próbek.  Izba  dodaje,  że  nie  zgadza  się  ze  stanowiskiem 

Odwołującego odnoszącym się do wprowadzania jakiś mierników dotyczących siły opisanej 

w  N,  bowiem  w  warunkach  Zamawiającego  taka  ocena  może  być  niemożliwa.  Jednakże 

mimo uwzględnienia zarzutu oraz nakazania wykreślenia „łatwe do otwierania” Zamawiający 

może nadal dokonać zmiany opisu w taki sposób aby dookreślić sposób badania czynności 

otwierania  opatrunku,  bowiem  z  punktu  widzenia  przedmiotu  zamówienia  jest  ona 

niewątpliwie bardzo istotna. 

W tym 

zakresie Izba zgodnie z wnioskiem zawartym w odwołaniu nakazała zmienne 

SIWZ  w  Rozdziale  XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  –  Opatrunek  na  rany 

penetracyjne klatki piersiowej w pkt 2.2 przez wykreślenie „łatwe do otwierania”  

Zarzut  1  (ad  pkt  1  lit  b  oraz  pkt  2  a 

(ii) wniosków)  – Izba  uznała  zarzut  w  tym  zakresie  

za zasadny. 

W  odniesieniu  do  tego  zarzutu  Izba  w  całości  podtrzymuje  stanowisko  przedstawione  w 

uzasadnieniu    dla 

Zarzut  u1  (ad  pkt  1  lit  a  oraz  pkt  (i)  wniosków).  W  uzupełnieniu  Izba 

do

daje, że w zakresie uzasadnienia tego zarzutu Odwołujący skupił swoją uwagę ponownie 

na  braku  sprecyzowania  określeń  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób  prosty, 

nieskomplikowany,  osiągany  bez  wysiłku”,  tym  samym  jedynie  w  tym  zakresie  zarzut  ten 

mógł  być  oceniony.  Wnioskowani  o  wykreślenie  dużo  szerszej  frazy  nie  znalazła 


uzasadnienia  w  stanowisku  odwołującego,  bowiem  jedno  zdanie  jakie  zostało  zawarte  pod 

zarzutem a nie w uzasadnieniu nie stanowi żadnej argumentacji w tym zakresie. Dlatego też 

mając  na  uwadze  powyższe  Izba  uznała,  że  wskazane  określenie  „opakowanie  będzie  się 

otwierać w sposób prosty, nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku” jest nieprecyzyjne i na 

etapie  oceny  próbki  może  być  w  różny  sposób  oceniane.  Jednakże  mimo  uwzględnienia 

zarzutu 

oraz  nakazania  wykreślenia  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób  prosty, 

nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku” Zamawiający może nadal dokonać zmiany opisu w 

taki  sposób  aby  dookreślić  sposób  badania  czynności  otwierania  opatrunku,  bowiem  z 

punktu wid

zenia przedmiotu zamówienia jest ona niewątpliwie bardzo istotna. 

W tym zakresie Izba zgodnie z wnioskiem zawartym w odwołaniu nakazała zmienne 

SIWZ  w  Rozdziale  XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  –  Opatrunek  na  rany 

penetracyjne klatki piersiowej  w 

pkt 2.2 przez wykreślenie „opakowanie będzie się otwierać 

w sposób prosty, nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku”.  

Zarzut 1 (ad pkt 1 lit f oraz pkt 2 a (v

i) wniosków) – Izba uznała zarzut w tym zakresie za 

niezasadny  

W  odniesieniu  do  tego  zarzutu  Iz

ba  wskazuje,  że  zgodnie  ze  stanowiskiem  Odwołującego  

z rozprawy, zawarta w odpowiedzi na odwołanie (zarzut 1 tiret iii, str 6) informacja pozwoliła 

mu  na  zrozumienie  postanowień  SIWZ.  Izba  uznała,  że  treść  postanowienia  w  Rozdziale 

XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  –  Opatrunek  na  rany  penetracyjne  klatki 

piersiowej pkt 4.1 jest zrozumiała i precyzyjna. W ocenie Izby nie wymaga zmiany. 

Zarzut  1  (ad  pkt  1  lit  c,  d,  e  oraz  pkt  2  a  (iii,  iv,  v,  vii

)  wniosków  (iv,  v,  vi  – 

uzasadnienia)) 

– Izba uznała zarzut w tym zakresie za niezasadny  

(pkt 1 lit c, d) 

Izba  w  tym  zakresie  w  całości  uznaje  stanowisko  Zamawiającego  za  zasadne.  Izba 

wskazuje,  że  badanie  próbki  –  bo  o  takie  tu  chodzi  –  dokonywane  jest  w  sytuacji,  gdy 

faktycznie  nie  ma  rannego  żołnierza,  a  czynności  podejmowane  przez  Zamawiającego 

stanowią jedynie symulację ewentualnych okoliczności w jakich może zaistnieć konieczność 

użycia  danego  opatrunku.  Izba  wyjaśnia,  że  prowadzenie  oceny  próbki  musi  następować  

w  okolicznościach  dających  chociaż  częściowe  odwzorowanie  okoliczności  w  jakich 

faktycznie może być wykorzystany opatrunek. Nie istnieje możliwość utworzenia naturalnego 

środowiska,  w  którym  dokonywane  byłoby  testowanie  opatrunku  tj.  na  realnie  rannym 


żołnierzu  w  warunkach  bojowych,  którego  z  klatki  piersiowej  broczyłaby  krwią.  Dlatego  też 

Zamawiający  stworzył  procedurę  oceny,  która  w  sposób  najbardziej  zbliżony  

do  rzeczywistego  zranienia  na  polu  walki 

może  oddać  efektywność  zastosowania 

oferowanych  opatrunków.  Izba  przy  tym  zaznacza,  że  stworzenie  takich  warunków  oceny 

próbki  nie  stanowi  ani  naruszenia  wskazywanych  przepisów  ustawy  z  dnia  20  maja  2010 

roku  o  wyrobach  medycznych  (art.  90  ust.1),  jak  również  nie  narusza  instrukcji  użycia 

opatrunku  oraz  jakichkolwiek  materiałów  szkoleniowych  dla  wojska,  bowiem  ta  procedura 

oceny  próbki dotyczy  sytuacji,  w  której  nie ma  faktycznie  poszkodowanego,  a dokonywana 

ocena  w  przyjętych  przez  Zamawiającego  warunkach  ma  za  zadanie  stworzenie  i  ocenę 

próbki  w  jak  najbardziej  prawdopodobnych  warunkach.  Odwołujący  nie  kwestionował 

samego zamieszczonego opisu sposobu badania próbki w pkt 4.1 co do ilości roztworu soli 

fizjologicznej,  nie  kwestionowała  także,  że  powierzchnia  skóry  będzie  mokra.  Natomiast 

czynność  wytarcia  skóry,  która  niezbędna  jest  w  realnych  warunkach  zaopatrzenia 

poszkodowanego w polu walki, a 

do której referował Odwołujący, sprowadzałby się w ocenie 

Izby 

w  ramach  procedury  oceny  próbki  do  całkowitego  osuszenia  skóry  i  tym  samym 

pozbawienia  procedury  oceny  próbki  zasadności.  Wymaga  także  podkreślenia,  

że  Odwołujący  ani  uczestnik  postępowania  nie  wyjaśnili  jak  miałaby  skóra  żołnierza  w 

ramach  oceny  próbki  być  wycierana  i  do  jakiego  stopnia.  Taki  wniosek  w  zasadzie 

prowadziłby  do  określenia  parametru  niepoliczalnego,  bowiem  zawsze  przetarcie  czy 

wy

tarcie  skóry  w  ramach  procedury  oceny  próbki  mogłoby  być  kwestionowane,  a  jego 

określenie  niemożliwe  do  zdefiniowania.  Izba  podziela  pogląd  wyrażony  przez 

Zamawiającego, że instrukcja użycia opatrunku wskazuje, że ma on być przyklejony na ranę 

zakłada się więc uszkodzenie tkanki, natomiast badanie próbki nie jest prowadzone w takich 

warunkach 

tzn.  realnie  poszkodowanego  żołnierza.  W  ocenie  Izby  opis  procedery 

przeprowadzenia  badania  próbki  jest  prawidłowy  w  odniesieniu  do  opisu  referującego  

do  przyklejenia 

opatrunku  na  mokrą  i  owłosioną  skórę  klatki  piersiowej  (pkt  1  lit  c)  

co  ma  za  zasadnie  naśladować  realne  warunki.  Z  żadnych  postanowień  SIWZ  nie  wynika,  

że opatrunki w realnych sytuacjach nie będą stosowane zgodnie z wszystkim ww. regulacji,  

a rana nie 

będzie przecierana lub przemywana. W odniesieniu do instrukcji stosowania jest 

ona wymaga  i  podlega sprawdzeniu prze Zamawiającego  (pkt  1.2 Szczegółowej  procedury 

badania próbki). 

(pkt 1 lit e) 

Zamawiający  sformułował  w  procedurze  wymaganie  że:  „zaopatrzenie  klatki  piersiowej 

żołnierza powinno być możliwe do wykonania przez każdą osobę przy zachowaniu należytej 

staranności  ogólnie  wymaganej  przy  czynnościach  danego  rodzaju  tj.  w  warunkach 


polowych 

bez konieczności korzystania ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia"

Izba  podkreśla  ponownie,  że  ta  regulacja  utworzona  na  potrzeby  oceny  próbki  nie  stanowi 

jakiegokolwiek  naruszenia  przepisów  Prawa  zamówień  publicznych.  Zamawiający  podał 

konkretny  element  procedury  oceny  próbki  i  nie  ma  w  tym  zakresie  dokonywania  przez 

Zamawiającego  jakiekolwiek  oceny  osoby  dobranej  do  wykonania  czynności  w  ramach 

oceny  próbki,  ale  ocena  próbki.  Odwołujący  nie  wykazał  natomiast  aby  takie  określenie 

procedury  oceny  próbki  naruszało  w  jakikolwiek  sposób  jakiekolwiek  przepisy. 

Jednoznacznie  bowiem  Zamawiający  podał,  że  zaopatrzenie  klatki  piersiowej  żołnierza 

powinno 

być  możliwe  do  wykonania  przez  każdą  osobę,  a  mając  na  uwadze  jak  sam 

wskazał Odwołujący w uzasadnieniu odwołania, że „opatrunek ten służy do ratowania życia 

w  napr

awdę  kryzysowych  sytuacjach”  to  tym  bardziej  zasadnym  jest  aby  każdy,  kto  tylko 

będzie mógł miał możliwość użyć takiego opatrunku tym bardziej, że może go również użyć 

żołnierz nieprzeszkolony do tego typu zadań.  

(pkt 1 lit g) 

Zamawiający  sformułował  w  procedurze  wymaganie  że:  „zaopatrzony  żołnierz  będzie 

wykonywał  normalne  czynności  służbowe:  w  tym  siedzenie,  chodzenie,  składanie  się  do 

strzału, czołganie się, zakładanie i zdejmowanie kamizelki kuloodpornej (kamizelka OLV wz. 

oraz  podlegał  procedurom  ewakuacji  rannego  z  pola  walki"  oraz,  że  „przez  ten  czas 

opatrunek pozostanie na miejscu założenia i będzie szczelnie przylegał do skóry" . 

Izba nie dostrzega w zakresie powyższej regulacji jakichkolwiek naruszeń art. 29 ust. 1 i art. 

7  ust.  1  ustawy.  Iz

ba  w  żaden  sposób  nie  podziela  argumentacji  Odwołującego,  że  tak 

określone  badanie  próbki  jest  nieuzasadnione  i  nieproporcjonalne  i  sprzeczne  z  zasadami 

doświadczenia  życiowego.  Izba  wskazuje  ponownie,  jak  przy  rozpoznaniu  wcześniejszych 

zarzutów, że ocena próbki odbywa się w innych warunkach niż prawdziwe warunki bojowe, w 

których  może  znajdować  się  żołnierz.  Odwołujący,  a  priori  założył,  że  opisane  przez 

Zamawiającego  wymagania  nie  są  realna,  lecz  w  ocenie  Izby  w  żaden  sposób  tego  nie 

wykazał.  

W  ocenie  I

zby  zakres  czynności,  do  których  chciałaby  Odwołujący  ograniczyć  złożonym 

wnioskiem  element  badania  próbki  odnoszący  się  jedynie  do  chodzenia,  siedzenia  

i ewakuacji rannego z pola walki stanowi w zasadzie o wyeliminowaniu możliwości badania 

próbki.  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  wykazał  niezasadności  wymagań  Zamawiającego. 

Natomiast  w  odniesieniu  do  podejmowania  czynności  przez  osobę  na  która  nałożony 

zostanie  opatrunek,  to  argument  w  ocenie  Izby  przeczy  całemu  twierdzeniu  bowiem,  

w zakresie w jakim nie wn

ioskował Odwołujący o wykreśleni, również w czynności mogą być 

dokonywane 

z  różną  intensywnością,  chociażby  chodzenie.  Działania  podejmowane  


w  ramach  oceny  próbki  powinny  w  jak  najszerszym  zakresie  poddać  próbkę  ocenie, 

natomiast 

Odwołujący  nie  wykazał,  że  taka  prowadzona  ocena  narusza  zasady  prawa 

zamówień publicznych. Tym bardziej, że zgodnie z postanowieniami SIWZ Rozdział XVII pkt 

Zamawiający  dopuszcza  obecność  przedstawiciela  ze  strony  Wykonawcy  w  roli 

Obserwatora przy założeniu, że Obserwator nie będzie mógł wpływać, utrudniać i ingerować 

w pracę komisji w żaden sposób. 

Zarzut 1 (viii 

– uzasadnienia odwołania pkt 2 c) (i ) wniosków) – Izba uznała zarzut w tym 

zakresie za niezasadny  

Odwołujący  wskazał  we  wniosku  na  przeprowadzanie  badania  próbek  w  identycznych 

(tożsamych)  warunkach  ludzkich,  sprzętowych,  atmosferycznych  i  terenowych.  W  ocenie 

Izby  podniesiona  argumentacja  Odwołującego  w  żaden  sposób  nie  uzasadnia,  że  ocena 

próbek  ma  być  prowadzona  w  warunkach,  które  nazwać  należałoby  laboratoryjne.  Izba 

wskazuje,  że  z  badania próbki  zostanie  sporządzony  Protokół  badania próbki którego  wzór 

stanowi  z

ałącznik nr 8 do SIWZ, gdzie będzie możliwe w Uwagach odznaczenie warunków  

w jakich prowadzona jest ocena.  

W  swoim  stanowisku  odwołujący  pominą,  odnosząc  się  jedynie  do  jednego  zdania,  

że  zgodnie  z  SIWZ  Rozdział  XVII  pkt  4  badanie  zgodności  Próbki  z  OPZ  zostanie 

przeprowadzone  na  terenie  WOFiTM  przez  komisję  powołaną  przez  Zamawiającego, 

dopuszczalna  jest  obecność  zewnętrznych  biegłych  –  specjalistów  z  dziedziny  medycyny 

pola walki (komisja będzie liczyła minimum 3 członków). Próbka będzie poddana badaniu w 

warunkach  uwzględnionych  w  OPZ  dotyczącym  przeznaczenia  i  zastosowania  przedmiotu, 

na  terenie  WOFiTM  w  budynku  nr  3  oraz  poza  nim,  w  tym  na  terenie  lasu.  Warunki 

atmosferyczne  i  terenowe  zostaną  zapisane  do  protokołu  badania.  Zamawiający  uzasadnił 

również potrzeby prowadzenia takiej oceny próbki wskazując, że interpretacja jakiej dokonał 

Zamawiający  w  zasadzie  stanowi  swoistą  nadinterpetację  bowiem  celem  Zamawiającego 

jest  pozyskanie  specjalistycznych  najwyższej  jakości  opatrunków  przeznaczonych  

i  spełniających  wymogi  pola  walki,  a  nie  przeznaczonych  do  warunków  szpitalnych  lub  

w zamkniętym pomieszczeniu. Stanowiące przedmiot badania próbki będą wykorzystywane 

przede  wszystkim  przez  żołnierzy  służących  w  misjach  zagranicznych,  czyli  także  

w  miejscach, 

gdzie  często  panują  ekstremalne  warunki  atmosferyczne  oraz  terenowe.  

W  ocenie  Izby  przeprowadzenie  badania  próbek  w  jak  najbardziej  zbliżonych  warunkach 

ludzkich,  sprzętowych,  atmosferycznych  i  terenowych  gwarantuje  ich  porównywalność,  a 

ewentualne  odstępstwa,  które  będą  miały  wpływa  na  ocenę,  będą  mogły  być  korygowane 

przez wykonawców przy użyciu środków ochrony prawnej   


Zarzut 1 (xi 

– uzasadnienia odwołania pkt 2 c (ii ) wniosków) – Izba uznała zarzut w tym 

zakresie za niezasadny  

W  ocenie  Izby  O

dwołujący  nie  wykazał  naruszenia  podnoszonych  przepisów  dotyczących 

zasad  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego.  Żaden  z  przepisów  ustawy  nie 

nakaz

uje Zamawiającemu dokumentowania przebiegu oceny próbki ani przez sporządzenie 

dokumentacji  fotograficznej,  ani  przez  nagranie  wideo.  Tym  samym  nie  sposób  czynić 

zarzutu  Zamawiającemu,  że  zamierza  udokumentować  jedynie  próbki  niespełniające 

wymagań  OPZ  w  postaci  załączenia  dokumentacji  fotograficznej.  Podkreślić  należy,  

że w ramach badania próbki Zamawiający dopuścił udział wykonawcy, co w sposób bardzo 

przejrzysty pozwala wykonawcy na jednoznaczną kontrolę działań Zamawiającego.   

Izba zaznacza również, że badanie próbki prowadzone jest na terenie jednostki wojskowej,  

w  różnych jej  obszarach  i  w  żaden  sposób  nie  znajduje  uzasadnienia dokonywania nagrań 

wideo.   

Uzasadnienie poczynione przez Odwołującego w żadnej mierze nie jest nakierunkowane na 

przeprow

adzanie  procedury  zgodnie  z  przepisami,  bowiem    w  tym  zakresie  nie  doszło  do 

naruszenia  żadnych  przepisów  w  tym  zasad  prawa  zamówień  publicznych,  lecz  na 

zabezpieczenie  własnego  interesu  umożliwiającego  wnoszenie  środków  ochrony  prawnej. 

Zamawiający  w  ogóle  nie  musi  dokonywać  jakiejkolwiek  dokumentacji  fotograficznej,  tym 

samym  regulację,  którą  wprowadził  poczytywać  należy  jedynie  jako  dodatkowe 

zabezpieczenie  efektów  oceny  próbki.  Tym  samym  trudno  czynić  mu  zarzut,  że  chciał  w 

sposób przejrzysty udokumentować bark spełnienia wymagań OPZ.   

W zakresie zarzutu 2 naruszenia 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy w 

związku z art. 90 ust. 1 ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych przez dokonanie 

opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  sprzeczny  z  powszechnie  obowiązującymi 

przepisami  prawa,  tj.  w  sposób  nieuwzględniający,  że  korzystając  z  wyrobu  medycznego 

Zamawiający powinien przestrzegać instrukcji używania – Izba uznała zarzut za niezasadny.  

Izba  w  całości  w  tym  miejscu  uwzględnia  argumentację  przedstawioną  przy 

uzasadnieniu rozpoznania zarzutu 

Zarzut 1 (ad pkt 1 lit c, d, e oraz pkt (iii, iv, v, vii) wniosków 

(iv, v, vi 

– uzasadnienia)). Dodatkowo wskazuje, jak również podnosił Zamawiający, że 


Z

amawiający  w  postanowieniach  SIWZ  dotyczących  procedury  badania  próbek  nie  zawarł 

postanowienia, 

które  zakazywałoby  przestrzegania  instrukcji  używania  wyrobu.  Przywołany 

przepis  art.  90  ust.  1  ustawy  z  20  maja  r.  o  wyrobach  medycznych  jest  przepisem 

bezwzględnie  obowiązującym,  tym  samym  obowiązuje  z  mocy  prawa  i  nie  ma  potrzeby 

powielania takiego wymogu w dokumentacji przetargowej.  

Ponadto

, co należy podkreślić, badana próbka nie będzie stosowana do celów medycznych 

tyl

ko  stanowić  będzie  potwierdzenie  spełnienia  wymogów  przewidzianych  przez 

Zamawia

jącego.  Zamawiający  wyjaśnił  również,  że  oferowany  opatrunek  powinien  być 

zgodny  z  wymaganiami  wskazanymi  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  a  tym  samym 

Instrukcja  użytkowania  opatrunku  powinna  nie  zawierać  wytycznych  sprzecznych  z 

przewidzianymi wymogami ust

alonymi przez Zamawiającego. 

W zakresie  Zarzutu 3 n

aruszenie art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy 

przez  opisanie  szczegółowej  procedury  dotyczącej  badania  próbki:  opatrunku 

indywidualnego,  w  sposób  który  nie  jest  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  nie  zawiera 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, ani nie uwzględnia wszystkich wymagań i 

okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  a  ponadto  w  sposób  który 

ogranicza  konkurencję  między  wykonawcami,  oraz  jest  sprzeczny  z  zasadą  równego 

traktowania wykonawców i zasadą przejrzystości. 

Odwołujący w pełni podtrzymał uzasadnienie zaprezentowane przy zarzucie nr 1) pkt 

(i),  (ii),  (iii),  (v),  (vi),  (viii)  i  (ix)  - 

uzasadnienia  odwołania–  tym  samym  Izba  podtrzymuje 

uzasadnienie zawarte przy rozpoznaniu Zarzutu nr 1.  

Izba wskazuje dodatkowo, że: 

Zarzut  3  (ad  pkt  2  lit  a  oraz  pkt  2  b 

(i)  wniosków)  –  Izba  uznała  zarzut  w  tym  zakresie  

za zasadny. 

W tym zakresie Izba zgodnie z wnioskiem zawartym w odwołaniu nakazała zmienne 

SIWZ w Rozdz

iale XVII Szczegółowa procedura badania próbki – Opatrunek indywidualny w 

pkt 2.2 przez wykreślenie „łatwości otwierania”.  

Zarzut  3  (ad  pkt  2  lit  b  oraz  pkt  2  b 

(ii) wniosków)  –  Izba  uznała zarzut  w  tym  zakresie  

za zasadny. 


W tym zakresie Izba zgodnie 

z wnioskiem zawartym w odwołaniu nakazała zmienne 

SIWZ  w  Rozdziale  XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  –  Opatrunek  indywidualny  

w  pkt  2.2  przez  wykreślenie  „opakowanie  będzie  się  otwierać  w  sposób  prosty, 

nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku”. 

zakresie  pozostałej  w  uzasadnieniu  zarzutów  odwołania  argumentacji  Izba 

wskazuje, że w odniesieniu do twierdzeń:  

należy wskazać, że co do zasady niemożliwym do zrealizowania wymogiem jest sytuacja, 

w  której  osoba  ranna,  sama  zakłada  i  zdejmuje  odzież  przeciwchemiczną.  Taki  wymóg 

narusza zasadę proporcjonalności, a co za tym idzie Zamawiający nie powinien „testować" 

opatrunku  indywidualnego  w  takim  warunkach  (nie  spotyka  się  ich  bowiem  w  prawdziwym 

życiu)    -  Odwołujący  nie  zawarł  w  odwołaniu  wniosku  co  do  tej  treści.  Brak  wskazania 

wniosku  w  tym  zakresie  powoduje,  że  nie  ma  możliwości  rozpoznania  tej  argumentacji 

bowiem  Izba  nie  ma  możliwości  stwierdzić  czego  też  oczekiwał  Odwołujący.  Izba  nie  ma 

podstawy i prawa do przyjmowania jakiegoś wniosku, ewentualnie wyinterpretowania treści 

tego  wniosku  z  przedstawionych  dokumentów.  Izba  rozpoznaje  zarzuty  odwołania  i  w  tym 

zakresie  orzeka  co  do  wniosków,  które  w  przypadku  odwołania  dotyczącego  postanowień 

SIWZ  maja  kluczowe  znaczenie. 

Jednocześnie  odwołujący  nie  wyjaśniał  dlaczego  uważa, 

że taka regulacja narusza zasadę proporcjonalności. Samo odniesienie się do tego, że dane 

postanowienie  narusza  jakieś  zasady  jest  niewystarczające.  Odwołujący  winien  podać 

p

rzyczyny dla których tak uważa w zasadzie stanowiące uzasadnienie zarzutu odwołania.  

Odwołujący wskazał w uzasadnieniu odwołania:  

Ponadto  wymaganie  obsługi  opatrunku  osobistego  jedną  ręką  jest  niemożliwe,  

nie  ma  możliwości  założenia  prawidłowego  opatrunku  uciskowego  jedną  ręką.  Zgodnie  

z wytycznymi Komitet

u TCCC opatrunek osobisty nie jest używany w strefie Care Under Fire 

i  nie  jest  przeznaczony  do  tzw. samopomocy. 

– podobnie jak wyżej Odwołujący nie zawarł  

w  odwołaniu  wniosku  co  do  tej  treści,  w  tym  zakresie  Izba  odwołuje  się  do  uzasadnienia 

poczynionego 

wyżej.  Dodatkowo  wskazuje,  że  Odwołujący  nie  wyjaśnił  dlaczego  w  jego 

ocenie  wymaganie  Zamawiającego  obsługi  opatrunku  osobistego  jedną  ręką  jest 

niemożliwe.   

Natomiast  Zamawiają  w  tym  zakresie  wyjaśnił,  że  w  opinii  żołnierzy,  ratowników 

medycznych  i  spe

cjalistów  z  dziedziny  Medycyny  Pola  Walki,  prawidłowe  założenie 

opatrunku  osobistego  jedną  ręką  jest  jak  najbardziej  możliwe.  Kończyny  żołnierza  nie  są 


chronione kamizelką kuloodporną i są wyjątkowo narażone na zranienie. Ryzyko zranienia w 

rękę  jest  wysokie  i  stąd  jak  najbardziej  uzasadniona  konieczność  założenia  opatrunku  na 

ranną  rękę.  Na  potu  walki  pierwszym  ratownikiem  jest  sam  sobie  żołnierz  j  to  on  musi 

posługiwać się opatrunkiem jedną ręką. Żołnierz musi przeprowadzić czynności związane z 

zakładaniem  opatrunku  indywidualnego  ręką,  która  nie  jest  jego  ręką  przewodnią.  

odniesieniu  do  kolejnego  argumentu  Odwołującego  Zamawiający  wskazał,  że  twierdzenie 

Odwołującego,  iż  „Zgodnie  z  wytycznymi  Komitetu  TCCC  opatrunek  osobisty  nie  jest 

używany  w  strefie  Care  Under  Fire  i  nie  jest  przeznaczony  do  tzw.  samopomocy”  nie 

znajduje potwierdzenia w niniejszym postępowaniu. Należy bowiem wskazać, że przywołana 

przez Odwołującego Strefa Cpre Under Fire nazywana również „strefą śmierci” jest to strefa 

opieki  podczas 

walki.  Jest  ona  jedną  z  trzech  stref  wchodzących  w  skład  TCCC.  Zarówno 

opatrunek osobisty jak i wszelkie inne środki pomocy medycznej, poza opaską uciskową, nie 

są w niej używane. Opaska uciskowa jest pierwszym i jedynym środkiem pomocy w strefie 

Care Under Fire. 

Zarzut 3 (ad pkt 2 lit h oraz pkt 2 b (viii) wniosków) – Izba uznała zarzut w tym zakresie  

za zasadny. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  nie  określił  w  procedurze  badania  próbki  Rozdziale 

XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  –  Opatrunek  indywidualny  pkt  4.2,  w  jaki 

sposób  ustali  czy  bezpośredni  ucisk  na  ranę  jest  wywierany,  czy  też  nie.  Dodatkowo, 

Odwołujący  podał,  że  Zamawiający  nie  wskazał  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem 

„bezpośredni ucisk na ranę”. 

W  ramach  tego  zarzutu  Zamawiający  przedstawił  bardzo  obszerne  stanowisko  w  piśmie 

procesowym.  W  wyniku  analizy  stanowiska  Odwołującego  i  przedstawionej  argumentacji 

Zamawiającego Izba uznała,  że zarzut jest zasadny. W ocenie Izby Zamawiający powinien 

dookreślić, precyzyjnie wskazać w jaki sposób zamierza badać czy element pełniący funkcję 

bezpośredniego  ucisku  na  ranę  nie  będzie  wywierał  bezpośredniego  ucisku  ranę  

po  założeniu  opatrunku.  Tym  bardziej  zasadne  jest  takie  sprecyzowanie,  że  stanowi  

to przesłankę uznania, że oferta nie spełnia wymagań SIWZ.  

W tym zakresie Izba zgodnie z wnioskiem zawartym w odwołaniu nakazała zmienne 

SIWZ  w 

Rozdziale  XVII  Szczegółowa  procedura  badania  próbki  –  Opatrunek  indywidualny  

w  pkt  4.2  przez 

określenie  w  jaki  sposób  zamierza  badać  czy  element  pełniący  funkcję 

bezpośredniego  ucisku  na  ranę  nie  będzie  wywierał  bezpośredniego  ucisku  ranę  

po założeniu opatrunku 


W zakresie  Zarzutu  5 naruszenia 

art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy 

przez takie opisanie wymagań i parametrów, które musi spełniać opatrunek indywidualny, że 

żaden  z  wykonawców  nie  może  ich  spełnić  na  rynku  nie  występuje  bowiem  opatrunek 

indywidualny,  który  spełniałby  wszystkie  wymagania  i  parametry  określone  przez 

Zamawiającego w Załączniku nr 8 – Izba uznała zarzut za niezasadny.  

I

zba  stwierdziła,  że  Odwołujący  w  zupełności  pomylił  dokumenty  w  przedmiotowym 

postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  i  przypisuje  dokumentom  znaczenie 

jakiego one nie mają.  

Dokumentem  stanowiącym  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  -  Wymagania  Eksploatacyjno-

Techniczne  dla  wyrobu:  Opatrunek  indywidualny,  w  zakresie  forma  opatrunku, 

dopuszczającym  dwa  rozwiązania  konstrukcyjne  jest  załącznik  5a  do  SIWZ  pkt.  2  Forma 

opatrunku (…). Również procedura badania próbek Rozdziale XVII Szczegółowa procedura 

badania 

próbki – Opatrunek indywidualny w pkt 3.1 i 3.3, 4.1 uwzględnia dokonanie badania 

dwóch  form  opatrunku.  Zgodzić  należy  się  z  Zamawiającym,  że  to  dokładnie,  jasno  

i przejrzyście potwierdza, że Zamawiający dopuszcza dwie formy konstrukcji opatrunku.  

Izba 

uznała  za  niezasadne  twierdzenia  Odwołującego,  że  Zamawiający  oczekuje 

jednoczesnego  spełnienia  wymagań  dla  obu  form  opatrunku.  Zamawiający  wielokrotnie  

dokumentacji  postępowania  odnosił  się  do  dwóch  form  opatrunku.  Jednocześnie  należy 

zaznaczyć, że podstawą odrzucenia oferty jest niespełnienie wymagań określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia co wynika z pkt 4 – Procedura oceny próbki (ppkt 5 - W przypadku 

stwierdzenia w trakcie oceny próbki braku spełnienia przez przedstawioną próbkę wymagań 

określonych  przez  zamawiającego  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  zamawiający  odrzuci 

ofertę Wykonawcy.). 

Izba  wskazuje  również,  że  Zamawiający  nie  wymagał  zaoferowania  opatrunku 

indywidualnego spełniającego wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 8. Załącznik 

nr  8  nie  jest  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  na  jego  podstawie  nie  jest  weryfikowana 

zgodność  oferowanego  produktu.  Załącznik  ten  stanowi  jedynie  formę  protokołu,  który 

sporządzi  Zamawiający  oceniając  dany  opatrunek.  Odwołujący  podniósł  w  uzasadnieniu 

od

wołania,  ze  w  chwili  obecnej  na  rynku  nie  występuje  wyrób  medyczny  spełniający 

wszystkie  pu

nkty  opisane  w  załączniku  nr.  8  i  zgodnie  z  dokumentacją  nie  musi,  bowiem  

nie temu służy ten dokument.  


Jedynie  na  marginesie  i  dla  porządku  przejrzystości  orzeczenia  Izba  wskazuje,  że  treść 

zawarta  w  uzasadnieniu  tj. 

Opatrunek  izraelski  a  także  opatrunek  OLAES  nie  posiadają 

elementu  z  tworzywa  sztucznego  ułatwiającego  zakładanie  opatrunku  jedną  ręką.  Żaden  

z wyrobów nie spełnia tego wymogu. Nie było w postepowaniu kwestionowane, jak również 

w tym zakresie nie były podniesione żadne wnioski.  

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Przewodniczący:      …………………………………… 


wiper-pixel