KIO 726/20 WYROK dnia 7 lipca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt KIO 726/20 

WYROK 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

                                                                     Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

                                                                     Protokolant:         Konrad Wyrzykowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  3  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę:  J.  K., 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  J.  K.  Agregaty  Pex-Pool  Plus,  ul. 

Metalowców 35, 39-200 Dębica 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  3  Regionalna  Baza  Logistyczna,  

ul. Montelupich 3, 30-

901 Kraków 

przy udziale  wykonawcy:  KAFAR B. S., ul. Tenisowa 8,  05-220 Zielonka 

– zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 

1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej (Zadania nr 1 i nr 2), 

1.2. powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 

2.  kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego:  3  Regionalna  Baza  Logistyczna,  

ul. Montelupich 3, 30-

901 Kraków, i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: J. K., prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą J. K. Agregaty Pex-Pool Plus, ul. Metalowców 35, 

200 Dębica – tytułem wpisu od odwołania, 

2.2. zasądza  od  zamawiającego:  3  Regionalna  Baza  Logistyczna,  ul.  Montelupich  3,  

901 Kraków na rzecz wykonawcy: J. K., prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą J. K. Agregaty Pex-Pool Plus, ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica kwotę 18 600 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem 


uiszczonego wpisu (15 

000 zł) i wynagrodzenia pełnomocnika (3 600 zł). 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

–  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Krakowie.                                       

                                     Przewodniczący: ……………………….. 


Sygn. akt KIO 726/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  3  Regionalna  Baza  Logistyczna  z  siedzibą  w  Krakowie  –  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa zestawów oświetleniowych”, nr referencyjny: 16/2020, na podstawie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  P

rawo zamówień  publicznych,  zwanej  dalej „ustawa Pzp”,  „ustawa”  lub 

„Pzp”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. pod numerem 2020/S 019-041305. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Odwołujący – J. K., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą J. K. Agregaty Pex-

Pool Plus 

z siedzibą w Dębicy – wniósł na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ustawy 

Pzp odwołanie od bezprawnych czynności i zaniechań Zamawiającego w zakresie Zadnia nr 

1 i Zadania nr 

2, a polegających na: 

1) wyborze jako najkorzystniejszej oferty KAFAR B. S., ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka;  

2) uznaniu, że KAFAR B. S. spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 

zdolności  technicznej  lub zawodowej  (Rozdział  IV  lit.  A  pkt  1  lit.  a  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. uznania, że dostawy zrealizowane przez ww. uczestnika, 

które zostały wskazane w „Wykaz wykonanych dostaw dla zadania nr 1 i nr 2 odpowiadają 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia; 

3) zaniechaniu wyboru oferty J. K. Agregaty Pex Pool Plus jako najkorzystniejszej dla Zadania 

nr 1 i dla Zadania nr 2.  

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

Pzp:  

1) art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1 przez dokonanie wyboru oferty KAFAR B. S., 

pomimo 

że treść  tej  oferty  nie odpowiada SIWZ,  tj.  ww.  wykonawca nie spełnił  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej 

(Rozdział IV lit. A pkt 1 lit. a SIWZ). 

W z

wiązku z powyższym, wniósł o:  

1) merytoryczne rozpoznanie odwołania;  

2) nakazanie Zamawiającemu unieważnienie wyniku postępowania, w zakresie Zadania nr 1 i 

Zadania nr 2; 

nakazanie Zamawiającemu powtórzenie czynności wyboru ofert;  


zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego wg spisu kosztu, który zostanie przedłożony na rozprawie.  

Wnioski dowodowe: 

Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  dowodów  z  dokumentacji  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  w  zakresie  dotyczącym  Zadania  nr  1  i  Zadania  nr  2  na  okoliczność 

braku  spełnienia  przez  KAFAR  B.  S.  wymagań  SIWZ  w  zakresie  posiadania  zdolności 

technicznej lub zawodowej (Rozdz

iał IV lit. A pkt 1 lit. a SIWZ), a w szczególności: 1) SIWZ, w 

tym Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ;  

2) dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 4 ww. Załączników do SIWZ, zatwierdzonej 

przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON Orzeczeniem Nr 460/ZDW/2010 

z dnia 24.11.2010 r. (znajduje się w posiadaniu Zamawiającego) - wyciąg z dokumentacji 

został załączony do odwołania; 

3)  Wykaz  wykonanych  dostaw  dla  Zadania  nr  1  i  nr  2 

złożony  w  toku  postępowania  przez 

KAFAR B. S. wraz z Po

świadczeniem należytego wykonania umowy wystawionym przez 2 

Regional

ną Bazę Logistyczną w Warszawie;  

SIWZ  dla  postępowania  prowadzonego  przez  2  Regionalną  Bazę  Logistyczną  pod 

numerem D/121/2017 na 

Dostawę zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego 

napięcia wraz z załącznikiem nr 1 WET (tj. SIWZ, który stanowił podstawę realizacji dostaw 

przez KAFAR B. S.

, na które wykonawca ten powołał się w postępowaniu w celu wykazania 

zdolności technicznych lub zawodowych); 

5)  SIWZ  dla  pos

tępowania  na  Dostawę  zestawów  oświetleniowych  prowadzonego  przez 

Zamawiającego w roku 2018 (znak sprawy 104/2018) wraz z wyjaśnieniami udzielonymi do 

treści SIWZ. 

O

dwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  ww.  dowodów  na  okoliczność  ich  treści,  w  tym 

potwierdzenia, 

że KAFAR B. S. nie spełnia wymagania wskazanego w Rozdziale IV lit. A pkt 

1 lit. a SIWZ.  

Interes i szkoda 

Odwołujący wskazał, że posiada interes w złożeniu odwołania, ponieważ w zakresie 

Zadania nr 1 i Zadania nr 

2 złożył ważną i niepodlegającą odrzuceniu ofertę. Uwzględnienie 

odwołania może spowodować wykluczenie KAFAR B. S. i odrzucenie oferty tego Wykonawcy, 

a w  konsekwencji  wybór  oferty  Odwołującego w  zakresie Zadania  nr  1 i Zadania  nr  2 jako 

najkorzystniejszej.  Ponadto, 

istnieje  również  możliwość  poniesienia  szkody  przez 

Odwołującego. Szkoda ta polegać będzie na braku możliwości osiągnięcia zysku w związku z 

realizac

ją zamówienia. Tym samym, należy przyjąć, że zostały spełnione warunki z art. 179 

ustawy Pzp.  

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący zamieścił następującą argumentację. 

Podkreślił  na  wstępie,  że  posiada  i  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie  realizacji 


zamówień  na  dostawę  zestawów  oświetleniowych,  a  także  zestawów  do  rozbudowy  linii 

energetycznych  niskiego  napięcia,  ponieważ  w  przeszłości  wielokrotnie  realizował  takie 

zamówienia na rzecz różnych jednostek MON, w tym na rzecz Zamawiającego.  

Ta wiedza i doświadczenie, w oparciu o analizę dokumentacji przedmiotowego postępowania 

pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że oferta KAFAR B. S. nie spełnia wymagań SIWZ w 

zakresie 

wykazania przez tego wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

(Rozdział IV lit. A pkt 1 lit. a SIWZ). 

Zgodnie z oczekiwaniami Zamawia

jącego (Rozdział IV lit. A pkt 1 lit. a SIWZ):  

„1.  Zamówienie  może  zostać  udzielone  wykonawcy  zdolnemu  do  należytego  wykonania 

zamówienia,  który  spełnia minimalne  poziomy  zdolności  określone przez  zamawiającego  w 

odniesieniu do warunku dotyczącego:  

a) 

zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp). 

W zakresie warunku d

otyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga, 

aby  wykonawca  wykazał,  iż  posiada  doświadczenie  w  realizacji  dostaw  odpowiadających 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.  

Uwaga! 

Przez  dostawy  odpowiadające  swoim  rodzajem  przedmiotowi  zamówienia 

zamawiający rozumie dostawy zestawów oświetleniowych ZO lub Urządzeń Oświetleniowych 

przeznaczonych do budowy 

zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia”.  

Na  potwierdzenie  spełniania  opisanego  wymogu  KAFAR  B.  S.  złożył  Wykaz 

wykonanych dostaw dla zadania nr 1 i nr 2 oraz 

Poświadczenie należytego wykonania umowy 

wystawione przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie, dotyczące realizacji umowy 

nr  535/05/5/2017  z  dnia  06.11.2017  r.  na  dostawę  zestawów  do  rozbudowy  linii 

energetycznych niskiego napięcia w ilości 20 zestawów (dalej referencje). 

Odwołujący wskazał, że literalne brzmienie ww. referencji zaprzecza, aby przedmiotem 

dostawy KAFAR B. S. 

na rzecz 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie były zestawy 

oświetleniowe.  

W ocenie O

dwołującego bezspornym również jest, że przedmiotem tej dostawy nie były 

również Urządzenia Oświetleniowe. 

„Urządzenie” definiowane jest powszechnie jako przedmiot umożliwiający wykonanie 

określonego  procesu,  jako  zespół  połączonych  ze  sobą  części  stanowiących  funkcjonalną 

całość, to jest kompletny, służący do określonych celów, mający określoną formę budowy w 

zależności od wymaganych parametrów pracy i przeznaczenia. 

Przeznaczenie  urządzenia  predysponują  zasadnicze  podzespoły,  które  decydują  o 

wymaganej funkcjonalności. 

Urządzeniem oświetleniowym jest więc urządzenie zapewniające oświetlenie, a zatem 

posiadające źródła światła np. lampy, co najmniej żarówki. 


W  świetle  powyższego  należy  przyjąć,  że  warunkiem  uznania  uprzednio 

zrealizowanych dostaw za zgodne z SIWZ jest to, aby:  

przedmiot  tych  dostaw  obejmował  zestawy  oświetleniowe  ZO  lub  Urządzenia 

Oświetleniowe (kryterium zawartości zestawu);  

zestawy  służyły  do  budowy  zewnętrznych  sieci  elektrycznych  i  oświetlenia  (kryterium 

przeznaczenia zestawu). 

Użyta  w  przytoczonym  opisie  SIWZ  koniunkcja  (budowa  zewnętrznych  sieci 

elektrycznych 

oświetlenia)  ponad  wszelką  wątpliwość  wskazuje  na  to,  że  zestaw  musi 

obejmować  elementy  (urządzenia),  które  mają  zapewnić  oświetlenie.  Za  niewystarczające 

zatem należy uznać zestawy, które co prawda pozwalają na budowę sieci elektrycznych, ale 

nie są zestawami oświetleniowymi (nie zapewniają oświetlenia). 

Na powyższe wskazuje dodatkowo treść Załączników nr 2a i nr 2b SIWZ - Wymagania 

techniczne dla Zestawu ZO-2 i ZO-8. Zgodnie z pkt 4 ww. 

dokumentów, przedmiotem dostawy 

może być  tylko  zestaw oświetleniowy,  odpowiednio  ZO-2  lub  ZO-8,  spełniający  wymagania 

techniczno-

jakościowe  określone  w  dokumentacji  technicznej  do  produkcji  seryjnej 

zatwierdzonej  przez  Dyrektora  Departamentu  Polityki  Zbrojeniowej  MON  Orzeczeniem  Nr 

460/ZDW/2010 z dnia 24.11.2010 r. (dokumentacja dostępna w siedzibie Zamawiającego po 

uprzednim złożeniu oryginału oświadczenia - zał. Nr 3 do umowy). 

Stosownie  do  powołanej  wyżej  dokumentacji  zestaw  oświetleniowy  ZO-2 

przeznaczony jest do budowy sieci elektrycznej w warunkach p

olowych i oświetlenia stanowisk 

dowodzenia,  punktów  medycznych,  szpitali  polowych,  namiotów,  a  także  innych,  polowych 

obiektów wojskowych. Obok elementów elektrycznych, do budowy sieci elektrycznej zestaw 

oświetleniowy  podstawowy  ZO-2  powinien  składać  się  z  ośmiu  głównych  obwodów 

oświetleniowych  o  mocy  sumarycznej  stanowiącej  72  W  (tzn.  36W  +  36W)  każdy  ZO2-

00.00.00 ark. 2 (zapis z WT-ZO2-00.00.00 pkt 2.2.3).  

Skład  ZO-2  obejmuje:  (przedstawiono)  8  pozycji,  w  tym:  Lampa  oświetleniowa  z 

wyłącznikiem 36W LO100 - szt. 16. 

Z kolei, zestaw oświetleniowy ZO-8 przeznaczony jest do budowy sieci elektrycznej 

warunkach  polowych 

i  oświetlenia  stanowisk  dowodzenia,  punktów  medycznych,  szpitali 

polowych,  namiotów,  a  także  innych,  polowych  obiektów  wojskowych.  Obok  elementów 

elektry

cznych do budowy sieci elektrycznej zestaw oświetleniowy ZO-8 powinien składać się 

z trzech zestawów oświetleniowych ZO-2, w związku z tym powinien składać się z dwudziestu 

czterech  głównych  obwodów  oświetleniowych  o  mocy  sumarycznej  stanowiącej  72  W  (tzn. 

36W + 36W) każdy ZO8-00.00.00 ark. 2 (zapis z WT-ZO8-00.00.00 pkt 2.2.3). 

Skład  ZO-8  obejmuje:  (wskazano)  13  pozycji,  w  tym:  Lampa  oświetleniowa  z 

wyłącznikiem 36W LO100 - szt. 48. 


Odwołujący  podkreślił  ponadto,  że  wymienione  w  powyższej  kompletacji  lampy 

oświetleniowe,  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  dot.  zestawów  oświetleniowych,  są 

urządzeniami specjalistycznymi, o określonych w tej dokumentacji parametrach, decydujących 

o funkcjonalności całego zestawu.  

Powyższych wymagań nie spełniają dostawy wskazane przez KAFAR B. S. w Wykazie 

wykonanych  dostaw  dla  zadania  nr  1  i  nr  2. 

Zgodnie  z  tym  wykazem,  dostawy  zostały 

zrealizowane  na  rzecz  2  Regionalnej  Bazy  Logistycznej  w  Warszawie,  w  miesiącu  grudniu 

2017  r.  Zgodnie  z  SIWZ,  w  oparciu  o  którą  była  zrealizowana  nadmieniona  dostawa, 

przedmiotem  zamówienia  była:  Dostawa  zestawów  do  rozbudowy  linii  energetycznych 

niskiego napięcia. 

Zestawy te obejmują (1 kpl): 16 pozycji, wśród których nie ma lampy.  

Wyżej wyspecyfikowany zestaw do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia 

samodzielnie nie zapewni oświetlenia, nie zawiera źródeł światła. Za takie źródła światła nie 

mogą  być  uznane  wchodzące  w  jego  skład  2  sztuki  latarek.  Zestaw  ten,  stosownie  do 

wymagań  SIWZ  w  postępowaniu  nr  D/121/2017,  przeznaczony  jest  do  rozbudowy  polowej 

sieci  energetycznej  umożliwiającej  zasilanie  różnego  rodzaju  odbiorników  z  elektrycznych 

źródeł  zasilania  eksploatowanych  w  Siłach  Zbrojnych  RP.  Zestawy  do  rozbudowy  linii 

energetycznych niskiego napięcia powinny być jedynie skompletowane w oparciu o typowe 

podzespoły  oraz  elementy  dostępne  na  rynku  ze  szczególnym  uwzględnieniem  elementów 

stosowanych w Zestawach Oświetleniowych, tj. wskazane w powyższym wyliczeniu. 

Dowód: SIWZ w sprawie D/121/2017 wraz z Załącznikiem nr 1 WET  

           Zdaniem O

dwołującego, Zamawiający uznając referencje przedstawione przez KAFAR 

B. S.

, wykazał się daleko idącą niekonsekwencją. Z jednej strony bowiem precyzyjnie definiuje 

dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (zestaw oświetleniowy lub 

Urządzenie Oświetleniowe), z drugiej natomiast uwzględnia referencje na dostawę zestawu, 

który  nie  jest,  jak  wykazano  powyżej,  zestawem  oświetleniowym  ani  Urządzeniem 

Oświetleniowym. 

W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w 2018 roku (nr postępowania 

104/2018),  którego  przedmiot  był  tożsamy  z  przedmiotowym  postępowaniem,  analogicznie 

również zostały sformułowane warunki udziału w obu postępowaniach (Rozdział VI lit. A pkt 1 

SIWZ z roku 2018 - po korekci

e dokonanej w piśmie Zamawiającego z dnia 06.07.2018 r.). W 

trakcie  procedury  zadawania  pytań  przez  potencjalnych  oferentów  (pytanie  nr  14), 

Zamawiający  jednoznacznie  uznał,  że  dostawa  samych  lamp  nie  będzie  potwierdzała 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia.  

W  bieżącym  postępowaniu  ten  sam  Zamawiający  uznał  za  dowód  posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia udokumentowaną dostawę zestawu podzespołów, które 

same w sobie nie zapewniają funkcji oświetlenia. 


Dowód: SIWZ (znak sprawy 104/2018) wraz z wyjaśnieniami  

Reasumując: KAFAR B. S. nie wykazał, że posiada zdolność do zrealizowania dostaw, 

które  stanowią  przedmiot  zamówienia.  Podkreślenia  wymaga  okoliczność,  że  urządzenia 

oświetleniowe  stanowiące  elementy  konieczne  zestawów  są  sprzętem  specjalistycznym, 

opisanym w dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez Dyrektora Departamentu Polityki 

Zbrojeniowej  MON  Orzeczeniem  Nr  460/ZDW/2010  z  dnia  24.11.2010  r.  KAFAR  B.  S.  nie 

udowodnił,  aby  miał  zdolność  dostarczenia  tego  typu  urządzeń  w  ilości  i  wg  specyfikacji 

zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego.  

W  kontekście  powyższego,  Odwołujący  uznał,  że  wykonawca  KAFAR  B.  S.  nie 

potwierdził,  że  spełnia  wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Oferta  tego  wykonawcy 

powinna zostać odrzucona.  

Załączniki merytoryczne: SIWZ w sprawie D/121/2017 wraz z Załącznikiem nr 1 WET; 

SIWZ w sprawie 1

04/2018 z wyjaśnieniami; wyciąg z dokumentacji technicznej zatwierdzonej 

przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON Orzeczeniem Nr 460/ZDW/2010 z 

dnia 24.11.2010 r.; informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie – pismo z 1 lipca 2020 r., wnioskował o 

oddalenie 

odwołania w całości. Wskazał m.in., że Lampy LO100 są odbiornikiem końcowym, 

finalnym punktem oświetlenia i względem całego ukompletowania poszczególnych zestawów 

stanowią tylko jedną pozycję asortymentową, tj. dla 1 kpl. ZO-2 na 7 pozycji asortymentowych, 

6 pozycji stanowią elementy do rozbudowy sieci (linii) energetycznych i ich transportu, dla 1 

kpl.  ZO-

8  na  13  pozycji  asortymentowych,  11  pozycji  stanowią  elementy  służące  do 

rozbudowy sieci (linii) energetycznych i ich transportu. 

Odwołujący  wniósł  na  rozprawie  pismo  z  2  lipca  2020  r.  będące  odpowiedzią  na 

odpowiedź Zamawiającego na odwołanie. Załączył kopię opracowania Wojskowego Instytutu 

Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego pt. „Zestaw oświetleniowy jednofazowy 

o mocy 2 kW i napięciu 1x230 V ZO-2 Warunki techniczne”, wskazujące m.in. metody kontroli.   

Wykonawca  KAFAR  B.  S. 

z  siedzibą  w  Zielonce  –  zgłaszający  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, wyraził zainteresowanie uzyskaniem 

zamówienia.  

Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  wykonawcy  zgłaszającego  przystąpienie  do 


postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, Izba uznała, że w wyniku spełnienia 

wymagań  ustawowych  co  do  zgłoszenia  przystąpienia  (art.  185  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp), 

wykonawca:  KAFAR  B.  S. 

z  siedzibą  w  Zielonce  stał  się  uczestnikiem  postępowania 

odwoławczego (Przystępującym).  

Nie  wystąpiły  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  zostało  ono  rozpoznane  na 

rozprawie. 

W posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego oraz w 

rozprawie, nie 

uczestniczył Przystępujący.  

Izba ustaliła 

Przedmiotem  sporu jest 

uznanie przez Zamawiającego spełniania warunku udziału w 

postępowaniu przez Przystępującego dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający  opisał  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ)  w 

Rozdziale IV lit. A pkt 1 lit. a warunek następująco:  

1.  Zamówienie  może  zostać  udzielone  wykonawcy  zdolnemu  do  należytego  wykonania 

zamówienia,  który  spełnia minimalne  poziomy  zdolności  określone przez  zamawiającego  w 

odniesieniu do warunku dotyczącego:  

a) zdolności technicznej lub zawodowej (o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp). 

W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga, 

aby  wykonawca  wykazał,  iż  posiada  doświadczenie  w  realizacji  dostaw  odpowiadających 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.  

Uwaga!  Przez  dostawy  odpowiadające  swoim  rodzajem  przedmiotowi  zamówienia 

zamawiający rozumie dostawy zestawów oświetleniowych ZO lub Urządzeń Oświetleniowych 

przeznaczonych do budowy 

zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia.  

Na potwierdzenie spełniania warunku Przystępujący złożył Wykaz wykonanych dostaw 

w zakresie zadania nr 1 i nr 2 

– Zestawy do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia 

w ilości 20 zestawów oraz Poświadczenie należytego wykonania umowy wystawione przez 2 

Regionalną  Bazę  Logistyczną  w  Warszawie  (26.09.2018  r.),  potwierdzające  dostawę 

zestawów do rozbudowy linii energetycznych niskiego napięcia w ilości 20 zestawów w ramach 

umowy nr 535/05/5/2017 z dnia 06.11.2017 r.  

Przedmiot 

zamówienia opisano w SIWZ następująco:  

II Tryb postępowania 

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  w  latach  2020,  2021  oraz  2022  zestawów 

oświetleniowych ZO-2 i ZO-8. 

2. Zakres zamówienia obejmuje 2 zadania, tj.: 

Zadanie nr 1 

– Zestawy oświetleniowe ZO-2, Zadanie nr 2 – Zestawy oświetleniowe 

ZO-8 w ramach, 

których Zamawiający wymaga dostarczenia zestawów oświetleniowych w 


następujących ilościach: 

Zadanie nr 1 

– Zestawy oświetleniowe ZO-2: 

- w 2020 r. 

– w ilości 40 kpl. 

- w 2021 r. 

– w ilości 40 kpl. 

- w 2022 r. - 

w ilości 40 kpl. 

Zadanie nr 2 

– Zestawy oświetleniowe ZO-8: 

- w 2020 r. 

– w ilości 20 kpl. 

- w 2021 r. 

– w ilości 10 kpl. 

- w 2022 r. 

– w ilości 10 kpl. 

Łącznie przedmiotem zamówienia było 120 zestawów oświetleniowych ZO-2, w tym: 

Lamp oświetleniowych z wyłącznikiem 36W LO100 - szt. 16 w zestawie (łącznie 1920 szt.) i 

40 zestawów oświetleniowych ZO-8, w tym Lamp oświetleniowych z wyłącznikiem 36W LO100 

–  48  szt.  w  zestawie  (łącznie  1920  szt.).  Ilość  lamp  w  obu  zestawach  wynosi  3840  szt.  – 

ustalenia dokonane na rozprawie. 

Na rozprawie strony podtrzymały swoje stanowiska.  

Izba zważyła 

Odwołujący spełnia łącznie przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy – środki ochrony prawnej 

określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 

podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy - to 

jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody. 

Warunek 

udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  został 

szczegółowo  opisany  w  SIWZ  –  IV  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  podstawy 

wykluczenia,  A.  1.  Warun

ki  udziału  w  postępowaniu,  1.  a  –  w  części  pierwszej  opisu 

Zamawiający  wymagał  wykazania  realizacji  dostaw  odpowiadających  swoim  rodzajem 

przedmiotowi zamówienia. W uszczegółowieniu / doprecyzowaniu warunku – treść w części 

oznaczonej 

„Uwaga!”  dokładnie  opisał,  co  należy  rozumieć  pod  pojęciem  „rodzaju”, 

mianowicie: 

zestawy  oświetleniowe  ZO  lub  Urządzenia  Oświetleniowe  przeznaczone  do 

budowy zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia. 

Co  do  zestawów  oświetleniowych  ZO  (pierwsza  część  doprecyzowania  warunku), 

Zamawiaj

ący  potwierdził,  że  zrealizowana  przez  Przystępującego  dostawa  „Zestawy  do 

rozbudowy 

linii 

energetycznych 

ni

skiego  napięcia”  nie  odpowiada  rodzajowo 

doprecyzowanemu  warunkowi  wymaganemu  w  SIWZ.  N

atomiast  uznał,  że  zrealizowana 

dostawa „Zestawy  do  rozbudowy  linii  energetycznych niskiego  napięcia” odpowiada  drugiej 

części  doprecyzowania  warunku,  tj.  „Urządzenia  Oświetleniowe  przeznaczone  do  budowy 

zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia”, aczkolwiek potwierdził, że w zrealizowanych 

dostawach nie mieściły się Lampy LO100. 


Izba  podzieliła  stanowisko  Odwołującego,  któremu  nie  zaprzeczył  dowodowo 

Zamawiający,  że  lampy  stanowią  istotny,  mimo  że  końcowy,  element  zestawu 

oświetleniowego.  Odwołujący  potwierdził,  że  nie  są  to  urządzenia  powszechnie  dostępne, 

w

ymagają  specjalistycznych  badań  przed  ich  dopuszczeniem  do  eksploatacji.  Zestawy 

produkowane  są  w  Niemczech,  komponowane  w  kraju,  a  lampy  stanowią  nieodzowną, 

specjalistyczną, istotną część zestawu oświetleniowego (lampa LO100, to produkt składający 

się z komponentów wytworzonych w Niemczech, montaż częściowy realizowany w większości 

w  Niemczech,  a  skomponowanie  końcowe  następuje  u  wykonawcy.  Produkt  przechodzi 

badania  specjalistyczne  według  określonych  norm  wojskowych,  stąd  Odwołujący  stoi  na 

stanowisku, że jest to sprzęt specjalistyczny). 

Wobec  ściśle  doprecyzowanego  warunku  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  nie  jest 

dopuszczalne  

odstępstwo od opisu przyjętego w SIWZ w toku badania spełniania warunku. 

Czynność  taka  stanowi  naruszenie  przepisów  ustawy  w  zakresie  potwierdzenia  zdolności 

wykonawcy  do  realizacji  zamówienia,  także  zasad  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  określonych  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  nie  miał  podstaw  do 

rozszerzającej  interpretacji  warunku.  W  tej  sytuacji,  zobowiązany  był  do  wezwania 

Przystępującego  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  do  przedłożenia  wykazu  dostaw 

odpowiadających  doprecyzowanemu  w  SIWZ  opisowi  warunku.  Czynność  wezwania 

Wykonawcy na podstawie wskazanego przepisu 

nie może być pominięta przed wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, ze skutkiem odrzucenia jego oferty. 

W  roz

poznawanej  sprawie  Zamawiający  nie  stosował  wskazanego  przepisu,  tj. 

wezwania  Wykonawcy  do 

złożenia  nowego  wykazu  dostaw  zgodnego  z  opisem  warunku, 

zatem  Izba  uwzględniając  odwołanie  na  podstawie  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  nakazała 

Zamawiającemu  po  uprzednim  unieważnieniu  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty, 

ponowne  badanie  i  ocen

ę  ofert,  w  toku  którego  Zamawiający  zobowiązany  jest  do 

zastosowania wskazanej procedury

, o której stanowi przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący  niewłaściwie  wskazał  w  przywołanych  jako  naruszonych  przepisach 

ustawy  Pzp  art.  89  ust.  1  pkt  2

,  jednak  z  treści  zarzutów  i  uzasadnienia  odwołania 

jednoznacznie  wynika,  że  kwestionowane  jest  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  Wykonawcy.  W  żądaniach  Odwołujący 

wskazał  co do rozstrzygnięcia odwołania wniosek „powtórzenia czynności wyboru ofert”. 

Nie  wykazanie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  zobowiązuje 

Zamawiającego  do  zastosowania  przepisu  art.  26  ust.  3  ustawy.  W  razie  dalszego  nie 

potwierdzenia spełniania warunku, Zamawiający zobowiązany jest do wykluczenia wykonawcy 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp) i dopiero do 

odrzucenia  oferty 

(art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp),  które  jest  finalną  czynnością 


Zamawiającego w toku jej badania.  

Izba 

podkreśla,  że  zgodnie  z  art.  192  ust.  2  Pzp  zobowiązana  jest  do  uwzględnienia 

odwołania,  jeżeli  stwierdzone  naruszenie  przepisów  ustawy,  miało  wpływ  lub  może  mieć 

istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Wynikiem postępowania jest 

udzi

elenie zamówienia – zawarcie umowy po uprzednim wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  w 

sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp stosownie do jego wyniku, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania 

(Dz.U.  z  2018  r.  poz. 

972).  Izba  zaliczyła  do  kosztów  postępowania  odwoławczego  wpis 

uiszczony przez Odwołującego w kwocie 15 000 zł zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia, 

zasądziła na rzecz Odwołującego wskazaną kwotę tytułem uiszczonego wpisu (§ 5 ust. 2 pkt 

1) oraz 

wynagrodzenie pełnomocnika, na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, 

z ograniczeniem do kwoty wskazanej w 

§ 3 pkt 2  lit. b rozporządzenia – 3 600 zł. 

  Przewodniczący: ……………………….. 


wiper-pixel