KIO 725/20 POSTANOWIENIE dnia 29 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 725/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec cofnięcia w dniu 26 maja 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  -  Konsorcjum  w  składzie:  Przedsiębiorstwo 

Usług  Wielobranżowych  Sp.  z  o.o.,  Dolnośląskie  Przedsiębiorstwo  Usługowe  Sp.  z 

o.o., SMGL 4 Sp. z o.o., ul. 

Joannitów 13, 50-525 Wrocław w postępowaniu prowadzonym 

przez  zamawiającego:  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734 

Warszawa

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  -  Konsorcjum  w  składzie: 

Przedsiębiorstwo  Usług  Wielobranżowych  Sp.  z  o.o.,  Dolnośląskie 

Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o., SMGL 4 Sp. z o.o., ul. Joannitów 13, 50-

525 Wrocław kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 725/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  26  maja  2020  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  -  Konsorcjum  w  składzie: 

Przedsiębiorstwo  Usług  Wielobranżowych  Sp.  z  o.o.,  Dolnośląskie  Przedsiębiorstwo 

Usługowe Sp. z o.o., SMGL 4 Sp. z o.o., z siedzibą Lidera we Wrocławiu wnieśli do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  pismo  z  dnia  26  maja  2020  r.  zawierające  oświadczenie  

o  cof

nięciu  odwołania  wniesionego  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  przez  zamawiającego:  PKP  Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 

z siedzibą w Warszawie w przedmiocie: „Świadczenie usług utrzymania 

czystości  w  wybranych  lokalizacjach  zarządzanych  przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A. 

i PKP S.A.

”  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843 ze zm.), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  us

tawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel