KIO 724/20 POSTANOWIENIE dnia 22 kwietnia 2020 r.

Data: 27 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 724/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Larkbud sp. z o.o. 

w Łodzi 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Miasto  Łódź  –  Zarząd 

Inwestycji Miejs

kich z siedzibą w Łodzi 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 20.000,00 zł 

(słownie: dwudziestu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Larkbud sp. z o.o. w 

Łodzi, stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 724/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Miasto  Łódź  –  Zarząd  Inwestycji  Miejskich  z  siedzibą  w  Łodzi  – 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  przepisów 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz. 

1843  ze  zm.),  zwane

j  dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „przebudowa  ulic  na 

osiedlu Sikawa: Giewont i Miłosza w Łodzi”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 24 marca 2020 r., nr 2020/S 059-140577. 

Wobec 

czynności  zamawiającego  polegającej  na  opisaniu  przedmiotu  zamówienia  i 

postanowień  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  wykonawca  Larkbud  sp.  z  o.o.  w 

Łodzi, zwany dalej „odwołującym”, wniósł 3 kwietnia 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  postanowień  ogłoszenia  i  SIWZ  w 

sposób wskazany w odwołaniu. 

Na  podstawie 

pisma  zamawiającego  z  14  kwietnia  2020  r.  ustalono,  że  zamawiający 

kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania 

od

woławczego przekazał innym wykonawcom 3 kwietnia 2020 r., zamieszczając je na swej 

stronie internetowej. 

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono także, że 20 kwietnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający przesłał 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 


postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie.  Orzeczenie 

Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

prze

dstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

za

mawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel