KIO 723/20 WYROK dnia 30 czerwca 2020 r.

Data: 19 sierpnia 2020

Sygn. akt: KIO 723/20 

WYROK 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:             Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  26  czerwca  2020 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Pre

zesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  kwietnia  2020  r.  przez 

wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: M.  Z.  prowadzącej 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Leśne  i  Szkółkarskie  „Budnik”  M.  Z., 

Kursko  16,  66-

300  Międzyrzecz,  A.  W.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą Usługi Pilarskie „Drwal” A. W., Goruńsko 41, 66-350 Bledzew, A. B. prowadzącej 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Handlowo-Usługowy  A.  B.,  ul.  Kościelna 

5/2,  66-350  Bledzew,  H.  B. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład 

Usług  Leśnych  „Las”  H.  B.,  ul.  Rynek  11,  66-350  Bledzew  i  A.  W.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Leśne  A.  W.,  Krobielewko  1A,  66-440 

Skwierzyna 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  –  Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Międzyrzecz, ul. Poznańska 38, 

300 Międzyrzecz 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  G.  G. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  G.  G.,  K.  L. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  K.  L.,  J.  W. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa J. W., ul. Klonowa 5, 

66-131  Cigacice 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Skarbowi  Państwa  – 

Państwowemu  Gospodarstwu  Leśnemu  Lasy  Państwowe,  Nadleśnictwu 

Międzyrzecz unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Pakiecie 

3  zamówienia  oraz  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  Pakiecie  3 


zamówienia, w tym wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  G.  G.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług 

Leśnych G. G., K. L. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług 

Leśnych  K.  L.,  J.  W.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Firma 

Usługowa  J.  W.  na  podstawie  art.  26  ust.  3 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

do  uzupełnienia  dokumentu  potwierdzającego  spełnianie  warunku  udziału  

w postępowaniu,  o którym  mowa w  pkt  6.2  ppkt  3c.III  lit.  a Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia, 

2.  K

osztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  G.  G.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług 

Leśnych G. G., K. L. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług 

Leśnych  K.  L.,  J.  W.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Firma 

Usługowa J. W., ul. Klonowa 5, 66-131 Cigacice i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  M.  Z.  prowadzącej 

działalność 

gospodarczą 

pod 

firmą 

Usługi 

Leśne  

i  Szkółkarskie  „Budnik”  M.  Z.,  Kursko  16,  66-300  Międzyrzecz,  A.  W. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Pilarskie „Drwal” 

A.  W.

,  Goruńsko  41,  66-350  Bledzew,  A.  B.  prowadzącej  działalność 

gospodarczą pod firmą Zakład Handlowo-Usługowy A. B., ul. Kościelna 5/2, 

66-350  Bledzew,  H.  B. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Zakład  Usług  Leśnych  „Las”  H.  B.,  ul.  Rynek  11,  66-350  Bledzew  i  A.  W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Leśne  A.  W., 

Krobielewko 1A, 66-440 Skwierzyna t

ytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  G.  G.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład 

Usług Leśnych G. G., K. L. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Zakład Usług Leśnych K. L., J. W. prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą  Firma  Usługowa  J.  W.,  ul.  Klonowa  5,  66-131  Cigacice  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  M.  Z. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Leśne  i 

Szkółkarskie  „Budnik”  M.  Z.,  Kursko  16,  66-300  Międzyrzecz,  A.  W. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Pilarskie „Drwal” 

A.  W.

,  Goruńsko  41,  66-350  Bledzew,  A.  B.  prowadzącej  działalność 


gospodarczą pod firmą Zakład Handlowo-Usługowy A. B., ul. Kościelna 5/2, 

66-350  Bledzew,  H.  B. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Zakład  Usług  Leśnych  „Las”  H.  B.,  ul.  Rynek  11,  66-350  Bledzew  i  A.  W. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Leśne  A.  W., 

Krobielewko  1A,  66-440  Skwierzyna 

kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie: 

osi

emnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy)  poniesioną  tytułem  wpisu  od 

odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika, 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  G.  G.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład 

Usług Leśnych G. G., K. L. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Zakład Usług Leśnych K. L., J. W. prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą Firma Usługowa J. W., ul. Klonowa 5, 66-131 Cigacice na rzecz Skarbu 

Państwa  –  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe, 

Nadleśnictwa  Międzyrzecz,  ul.  Poznańska  38,  66-300  Międzyrzecz  kwotę  

zł 13 gr (słownie: cztery tysiące dwadzieścia cztery złote trzynaście groszy) 

poniesioną tytułem wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie Izby. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 723/20 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb  Państwa  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe,  Nadleśnictwo 

Międzyrzecz  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonywanie  usług  z  zakresu 

gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Międzyrzecz  w  latach  2020-2022,  Pakiet  nr  3. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 

18 października 2019 r. pod pozycją 2019/S 202-491672.  

W  dniu  3  kwietnia  2020  r.  wykonawcy 

wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia:  M.  Z.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Leśne  i 

Szkółkarskie  „Budnik”  M.  Z.,  A.  W.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi 

Pilarskie  „Drwal”  A.  W.,  A.  B.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład 

Handlowo-

Usługowy  A.  B.,  H.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład 

Usług  Leśnych  „Las”  H.  B.  i  A.  W.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi 

Leśne A. W. (dalej: „Odwołujący”) wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie 

wobec: 

czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  

o  udzielenie  zamówienia:  G.  G.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład 

Usług  Leśnych  G.  G.,  K.  L.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług 

Leśnych K. L., J. W. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa J. W. 

(dalej: 

„Konsorcjum  Najstarszy  Cis”)  jako  oferty  najkorzystniejszej,  pomimo  że  Konsorcjum 

Najstarszy  Cis  nie  wykazało  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

wymaganego personelu; 

zaniechania wykluczenia z p

ostępowania (i uznania oferty za odrzuconą) Konsorcjum 

Najstarszy  Cis, 

pomimo  że  nie  spełnia  ono  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

wymaganego  personelu  oraz  podlega  wykluczeniu  z  p

ostępowania  wobec  zamierzonego 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu w ww. zakresie, względnie wobec przedstawienia przez Konsorcjum 

Najstarszy Cis w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa informacji wprowadzających w błąd 

Zamawiającego,  mających  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  

w p

ostępowaniu; 


zaniechania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  spośród  ofert 

złożonych w postępowaniu w ramach Pakietu nr 3 i niepodlegających odrzuceniu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  24  ust.  1  pkt  16)  i  17)  w  zw.  z  art.  7  ustawy  Pzp  poprzez  ich  niezastosowanie  

i zaniechanie wykluczenia Konsorcjum Najstarszy Cis z p

ostępowania: 

z  uwagi  na  zamierzone  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd  co  do  spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  potencjału  osobowego,  podczas  gdy  wbrew 

nieprawdziwym deklaracjom tego Konsorcjum zawartym w ofercie, dokumentach JEDZ oraz 

złożonym wykazie osób, Konsorcjum Najstarszy Cis nie dysponowało i nie dysponuje osobą 

M. S.

, którą wskazało w Pakiecie nr 3, a nadto osoba ta nie spełniała i nie spełnia wymagań 

SIWZ;  

względnie z uwagi na wprowadzenie Zamawiającego w błąd w wyniku lekkomyślności 

lub niedbalstwa przy przedstawianiu ww. informacji dotyczących spełnienia warunku udziału 

w  p

ostępowaniu  w  zakresie  potencjału  osobowego,  mających  istotny  wpływ  na  decyzje 

Zamawiającego 

podejmowane 

p

ostępowaniu, 

związku 

lekkomyślnym  

bezrefleksyjnym wskazywaniem przedmiotowych zasobów ludzkich; 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2), art. 24 ust. 1 pkt 12) oraz art. 89 ust. 1 pkt 

5)  ustawy  Pzp 

poprzez  bezzasadny  wybór  oferty  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  jako 

najkorzystniejszej, pomimo, 

iż ze względów wskazanych powyżej podlegało ono wykluczeniu 

z p

ostępowania, zaś jego oferta odrzuceniu;  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu 

w trybie art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  jako  oferty 

najkorzystniejszej; 

wykluczenia  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  z  p

ostępowania  i  odrzucenia  jego  oferty 

złożonej na Pakiet nr 3; 

przeprowadzenia  ponownego  badania  i  oceny  złożonych  ofert  z  pominięciem  oferty 

Konsorcjum Najstarszy Cis. 

Ponadto 

Odwołujący wniósł o: 


dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania 

na okoliczności wskazane w jego uzasadnieniu; 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: 

a) 

M. S., 

b) 

R. P., 

obaj adres do doręczeń: Usługi Leśne A. W., Krobielewko 1A, 66-440 Skwierzyna, obaj na 

okoliczność  braku  dysponowania  przez  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  osobą  M.  S.,  a  także 

braku posiadania przez M. S. 

uprawnień pilarza, 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  według  norm  przewidzianych 

przepisami prawa i zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie. 

Uzasadniając  podniesione  zarzuty  Odwołujący  wskazał  na  treść  warunku  udziału  

w postępowaniu w zakresie potencjału osobowego oraz technicznego określonego w pkt 6.2. 

ppkt 3b) oraz 3c) S

pecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) odrębnie dla 

każdego  Pakietu.  Odwołujący  zauważył  także,  że  w  pkt  3.5  SIWZ  Zamawiający  wymagał 

zatrudnienia przez wykonawcę (lub podwykonawcę) na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności  wchodzące  w  skład  przedmiotu  zamówienia  polegające  na  pozyskaniu  i  zrywce 

surowca  drzewnego,  jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na  wykonywaniu  pracy  

w sposób określony w Kodeksie pracy.  

Na potwierdzenie spełnienia ww.  warunków  udziału w  postępowaniu oraz  w  ślad  za 

odnośnymi  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  wymagał  od  wykonawców,  oprócz  informacji 

zawartych  w  JEDZ, 

także  wykazu  osób,  skierowanych  przez  wykonawców  do  realizacji 

zam

ówienia (pkt 7.1. lit. e) SIWZ). 

Powyższe, zdaniem Odwołującego, w sposób jednoznaczny potwierdza konieczność 

realnego  dysponowania  przez  wykonawców  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 

zamówienia,  wyrażonymi  w  treści  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Odwołujący  zwrócił 

uwagę,  że  taki  kategoryczny  wniosek  wypływa  już  z  samej  ustawy  Pzp,  bowiem  zgodnie  z 

art.  22d  ust.  1:  „Oceniając  zdolność  techniczną  lub  zawodową  wykonawcy,  zamawiający 

może  postawić  minimalne  warunki  dotyczące  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych, 


doświadczenia,  potencjału  technicznego  wykonawcy  lub  osób  skierowanych  przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim 

poziomie jakości”.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  wymóg  SIWZ  w  zakresie  osób  sformułowany  został  

w  ten  sposób,  iż  muszą  to  być  osoby,  „które  ukończyły  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie 

dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac  z  zakresu  gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  2006  nr  161,  poz.  1141)”.  Zgodnie  z  §  22 

przywołanego  rozporządzenia  „Szkolenie,  o  którym  mowa  w  §  21,  obejmuje  część 

teoretyczną i praktyczną.”, przy czym „część praktyczna szkolenia, o której mowa w ust. 1, 

jest  prowadzona  w  warunkach  terenowych  i  obejmuje  eksploatację  pilarki,  techniki  ścinki, 

obalania drzew, o

krzesywania i przerzynki drewna”.  

Jak  wskazał  Odwołujący,  zobowiązany  wyrokiem  KIO,  Zamawiający  wezwał 

Konsorcjum Najstarszy Cis 

do wyjaśnienia pismem z dnia 27 lutego 2020 r. W odpowiedzi, 

Konsorcjum  Najstarszy  Cis  w  pi

śmie  z  dnia  2  marca  2020  r.  zapewniło,  że  M.  S.  był 

pracownikiem  członka  Konsorcjum  –  G.  G.  i  posiadał  stosowne  uprawnienia.  Następnie  w 

dniu  9  marca  2020  r.  wystosowane 

zostało  przez  Zamawiającego  kolejne  wezwanie  do 

wyjaśnień  w  zakresie  podania  informacji  o  podmiocie  wystawiającym  zaświadczenie  o 

ukończeniu kursu, a także daty ustania stosunku pracy między G. G. a M. S. . Odpowiedzi 

Konsorcjum  Najstarszy  Cis 

udzieliło  w  dniu  11  marca  2020  r.  przedstawiając  kopię 

zaświadczenia o ukończeniu kursu.  

W  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający  błędnie  uznał  wyjaśnienia  Konsorcjum 

Najstarszy  Cis  za  sat

ysfakcjonujące,  mimo  że  osoba,  której  dotyczyło  wyjaśnienie 

zadeklarowała  jednoznacznie,  że  ani  nie  znajduje  się  w  dyspozycji  Konsorcjum  Najstarszy 

Cis

,  ani  nie posiada niezbędnych uprawnień.  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  wyjaśniło w  treści 

przytoczonych wyjaśnień, że: 

a) 

„Pan M. S. był zatrudniony przez G. G. prowadzącego działalność pn. Zakład 

Usług Leśnych G. G. na podstawie umowy o pracę z dnia 01.04.2019 r., na czas określony, z 

okresem zatrudnienia od 17.04.20

19 r. do 02.04.2020 r. na stanowisku pilarz.” 

Odwołujący  stwierdził,  powołując  się  na  informacje  uzyskane  od  samego  M.  S.,  że 

powyższe nie jest prawdą. Odwołujący podkreślił, że M. S. nigdy nie był faktycznie związany 

żadną  umową  o  pracę  z  G.  G.  .  M.  S.  wykonywał  faktycznie  pracę  na  rzecz  firmy  M.  D. 

(będącego  prawdopodobnie  podwykonawcą  G.  G.).  Jak  stwierdził  Odwołujący,  


z  informacji  uzyskanych  od  M.  S.  wyn

ika,  że  możliwe  jest,  iż  jego  faktyczny  pracodawca 

podsunął  mu  do  podpisu  umowę  o  pracę  z  G.  G.,  który  „gromadził”  koszty  w  ramach 

Konsorcjum,  gdy  M.  D. 

(znajdując  się  na  ryczałcie  podatkowym)  wystawiał  faktury  G.  G. 

obejmujące koszt pracy pracowników (w tym M. S.). M. S. nie posiada jednak egzemplarza 

takiej  umowy  i  wskazuje  jedynie,  że  nie  może  wykluczyć  jej  istnienia.  Co  istotne,  zdaniem 

Odwołującego,  kopii  takiej  umowy  nie  przedstawiono  wraz  z  wyjaśnieniami  Konsorcjum 

Najstarszy Cis, na 

podstawie czego Odwołujący wywiódł, że nie ma takiej umowy podpisanej 

przez jej obie rzekome strony. 

Odwołujący zauważył, że brak jest możliwości potwierdzenia 

czy  twierdzenia  Konsorcjum  Najstarszy  Cis 

o  warunkach  rzekomej  umowy  znajdują 

potwierdzenie w dokumentach. 

Odwołujący  podał,  że  o  takiej  praktyce  swojego  „pracodawcy”  (M.  D.)  M.  S. 

dowiedział  się  dopiero  po  ujawnieniu  w  ramach  postępowania  rzekomego  dysponowania 

jego osobą przez G. G., który miałby być rzekomo pracodawcą M. S. . Co więcej, dopiero po 

tym  fakcie  otrzymał  pierwszy  dokument,  który  miałby  wskazywać  na  jego  zatrudnienie  - 

świadectwo pracy. M. S. nie skarżył tego świadectwa, gdyż nie posiadał ani wiedzy prawnej 

ani  środków  na  pomoc  prawną.  Obecnie  zamierza  jednak  podjąć  środki  prawne  wobec 

osoby,  którą  uważał  za  swojego  pracodawcę  (M.  D.),  a  który,  jak  wynika  z  informacji 

uzyskanych w ZUS, 

nie zgłosił M. S. do ubezpieczenia, mimo że ten pracował dla niego na 

pełen etat. Zamiast tego w ZUS jest informacja o wykonywaniu pracy na rzecz G. G. na 1/8 

etatu. 

Jak się okazało, sytuacja M. S. nie jest odosobniona - w taki sam sposób Konsorcjum 

Najstarszy Cis 

dysponowało rzekomo w innym pakiecie i zatrudniało R. P., który wraz z M. S. 

pracował faktycznie u M. D.. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  M.  S.  nigdy  nie  był  pracownikiem  G.  G.  -  nie  świadczył 

usług  pod  jego  kierownictwem  i  na  jego  polecenie.  Ewentualna  umowa  w  tym  zakresie 

pozostawała  fikcją  zaaranżowaną  przez  członków  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  i  ich 

podwykonawców  z  uwagi  na  ich rozliczenia,  i  to,  jak  podkreślił  Odwołujący,  przy  zupełnym 

lekceważeniu  norm  prawnych  i  interesów  pracowników  pracujących  na  pełen  etat  a 

zgłaszanych w 1/8 i to jeszcze przez rzekomego pracodawcę.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  nie  przedstawiło 

jakiegokolw

iek dokumentu potwierdzającego istnienie stosunku pracy między G. G. a M. S. - 

który  nie  pochodziłby  od  Konsorcjum.  Odwołujący  wskazał,  że  brak  chociażby  dowodów 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na rzecz M. S. .  

Co  więcej,  w  ocenie  Odwołującego,  wątpliwe  jest,  aby  rzekoma  umowa  o  pracę 

przewidywała  zatrudnienie  M.  S.  na  stanowisku  pilarz.  Abstrahując  od  faktu,  że  nazwa 


ewentualnego  stanowiska  pracy  nie  oznacza  przy

znania  pracownikowi  uprawnień  do 

wykonywania  pracy  na  danym  stanowisku, 

Odwołujący  stwierdził,  że  uzyskane  z  ZUS 

informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne M. S. wskazują, że nie był on zgłoszony 

do  ZUS  jako  pilarz.  Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  emeryturach  pomostowych,  osoby 

wykonujące osobiście prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną 

pilarką z piłą łańcuchową (KOD 134) muszą być zgłoszone i wykazane w deklaracjach ZUS 

jako osoby pracujące w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Tymczasem 

zgłoszenie  M.  S.  dokonane  przez  G.  G.  nie  zawiera  takiej  kwalifikacji.  Co  więcej,  również 

świadectwo pracy nie wspomina o takim charakterze „pracy” M. S. u G. G..  

b) 

„w  styczniu  br.  Pan  M.  S.  faktycznie  porzucił  pracę,  przestał  być  on 

pracownikiem Pana G. G. w dniu 

31.01.2020 r.” 

Odwołujący  podniósł,  że  skoro  M.  S.  zaprzecza,  aby  w  ogóle  została  nawiązana 

umowa 

pracę 

między 

nim 

G. 

G., 

to 

nie 

sposób 

mówić  

o porzuceniu pracy u takiego „pracodawcy”. Niezależnie od powyższego, Odwołujący zwrócił 

uwagę,  że  informacja  o  porzuceniu  pracy  jest  wyłącznie  niepopartą  żadnym  dowodem 

dekla

racją  Konsorcjum  Najstarszy  Cis,  Konsorcjum  nie  wyjaśniło  bowiem,  w  jaki  sposób  

i  kiedy  stwierdziło  rzekome  porzucenie  pracy  przez  pracownika.  Zamawiający  nie  zapytał  

o powyższe i nie poprosił o wyjaśnienie. 

W  przedmiotowych  okolicznościach  nie  sposób,  w  ocenie  Odwołującego,  mówić  

o porzuceniu pracy u G. G. przez M. S. 

. Jeżeli Konsorcjum Najstarszy Cis twierdzi inaczej, 

to  w  wyjaśnieniach  do  Zamawiającego  lub  w  toku  postępowania  odwoławczego  powinno 

przedstawić  ewidencję  czasu  pracy  M.  S.  z  jego  podpisami  do  daty  31  grudnia  2019  r.  i 

brakujących  wpisów  po  tej  dacie.  Zdaniem  Odwołującego,  tylko  w  ten  sposób  Konsorcjum 

mogłoby potwierdzić swoje twierdzenia o porzuceniu pracy przez M. S. w styczniu 2020 r. 

c) 

„Pan  M.  S.,  zgodnie  z  §21  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  24 

sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac 

z  zakresu  gospodarki  leśnej  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  161,  poz.  1141)  ukończył  

z  wynikiem  pozytywny  kurs  drwala  -  operatora  pil

arki  spalinowej  (obejmujący  część 

teoretyczną  i  praktyczną)  w  wymiarze  159  godzin,  co  potwierdza  zaświadczenie  z  dnia  15 

kwietnia 2019 r. nr 3297/KP-D/2019.

”. 

Odwołujący stwierdził, że powyższe, zgodnie z wyraźnym oświadczeniem pisemnym, 

w posiadaniu, którego jest Zamawiający - nie jest prawdą. Odwołujący zwrócił uwagę, że M. 

S. 

wyraźnie oświadczył, że nigdy nie uzyskał uprawnień pilarza. Nigdy nie brał nawet udziału 


kursie 

prowadzącym 

do 

uzyskania 

takich 

uprawnień. 

związku  

z  powyższym,  zdaniem  Odwołującego,  należy  domniemywać,  że  dokument,  którym 

legitymuje się Konsorcjum Najstarszy Cis potwierdza nieprawdę. 

Jak  zaznaczył  Odwołujący,  M.  S.  stanowczo  zaprzecza,  aby  brał  udział  w  kursie 

organizowanym  przez  podmiot  wystawiający  zaświadczenia,  a  także,  aby  widział  to 

zaświadczenie lub kiedykolwiek uczestniczył w kursie, który został w nim stwierdzony. 

Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  zaświadczenie takie można  obecnie  bez  problemu 

„nabyć”  w  internecie  w  serwisie  allegro  (https://allegro.pl/oferta/kurs-pilarz-drwal-w-24h- 

pracuj-legalnie-w-lesie-7508037059). 

Odwołujący  stwierdził,  że  jest  to  korespondencyjny 

kurs  pilarza,  co  w

ynika  wprost  z  treści  informacji  zamieszczonej  w  powołanym  ogłoszeniu: 

„Dokument w 24 H wraz z materiałami!!! - Kurs korespondencyjny - online !!!”. 

Tymczasem

,  jak  wskazał  Odwołujący,  zgodnie  z  treścią  §22  stosownego 

rozporządzenia,  „Szkolenie,  o  którym  mowa  w  §  21,  obejmuje  część  teoretyczną  

i  praktyczną.”,  przy  czym  „część  praktyczna  szkolenia,  o  której  mowa  w  ust  1,  jest 

prowadzona  w  warunkach  tereno

wych  i  obejmuje  eksploatację  pilarki,  techniki  ścinki, 

obalania  drzew,  ok

rzesywania  i  przerzynki  drewna.”.  Z  uwagi  na  powyższe,  zdaniem 

Odwołującego,  przedstawione  zaświadczenie  nie  potwierdza  przeprowadzenia  szkolenia 

zgodnego  z  wymogami  §  21  rozporządzenia.  Co  więcej,  jak  zauważył  Odwołujący,  sama 

treść zaświadczenia w ogóle nie wskazuje, aby tak miało być. Zaświadczenie to nie powołuje 

się  bowiem  na  wymagane  przez  SIWZ  rozporządzenie.  Szczególnej  uwag  wymaga  treść 

tego, 

co  w  zasadzie  było  przedmiotem  kursu  -  „celem  kursu  było  teoretyczne  i  praktyczne 

przygotowanie  do  wykonywania  obowiązków  z  zakresu  programu kursu  drwala  -  operatora 

pilarki  spalinowej

”.  Jak  podał  Odwołujący,  ani  podpisujący  odwołanie,  ani  członkowie 

Odwołującego  konsorcjum  nie  są  w  stanie  zrozumieć,  co  oznacza  „przygotowanie  do 

wykonywania obowiązków z zakresu kursu (...)”? 

Odwołujący podkreślił, że z treści informacji dostępnej na stronie nie wynika, aby dla 

uzyska

nia  zaświadczenia  wymagana  była  ze  strony  rzekomego  kursanta  jakakolwiek 

aktywność poza zapłatą za kurs. Odwołujący stwierdził, że  M. S. zaprzecza, aby zlecał lub 

opłacał dla siebie taki kurs. 

Za za

stanawiający Odwołujący uznał fakt, że zaświadczenie zostało rzekomo wydane 

w  dniu  19  kwietnia  2019  r.,  czyli  kilkanaście  dni  po  tym,  jak  M.  S.  został  rzekomo 

pracownikiem G. G. 

(daty wg oświadczenia Konsorcjum Najstarszy Cis). Odwołujący wyraził 

p

rzypuszczenie,  że  to  rzekomy  „pracodawca”  uzyskał  dla  M.  S.  zaświadczenie  o  odbyciu 


kursu pilarza, o którym ten nawet nie wiedział. Odwołujący uznał, że jeżeli było inaczej, G. G. 

z  pewnością  będzie  dysponował  dokumentem  potwierdzającym  przeprowadzenie  części 

praktycznej kursu  przez  M.  S.

, albo też zawierającym jego zgodę na uczestnictwo w kursie 

lub  potwierdzenie  odebrania  zaświadczenia.  Odwołujący  ponownie  zaznaczył,  że  M.  S. 

stanowczo zaprzecza, 

aby uczestniczył w jakimkolwiek kursie pilarza, uzyskiwał jakiekolwiek 

zaświadczenie potwierdzające  ukończenie kursu,  a  nawet  słyszał  o tym,  by ktoś  uzyskał  je 

dla niego. 

W  ocenie  Odwołującego,  równie  zastanawiające  są  fakty  dotyczące  wystawcy 

zaświadczenia.  Zgodnie  z  treścią  rejestru  REGON,  wystawiający  zajmuje  się  wyłącznie 

nauką  języków  obcych.  Jednostka  ta,  kierowana  przez  mgr  P.  C.  (który  podpisał  się  pod 

zaświadczeniem)  jest  kolejnym  podmiotem  prowadzonym  przez  tę  osobę.  Wcześniejsze  - 

m.in.  E

uropejskie  Centrum  Nauki  i  Biznesu  "dr  in  spe"  zostało  wykreślone  -  być  może  po 

jednym  z  artykułów  prasowych  opisujących  sposób  działania  tego  i  podobnych  mu 

podmiotów  (https://www.rp.pl/artvkul/1156720-Jak-zostac-drwalem-online.html).  Zdaniem 

Odwołującego,  Zamawiający,  jako  profesjonalista  weryfikujący  często  podobne 

zaświadczenia i posiadanie uprawnień, powinien był powziąć wątpliwość co do prawdziwości 

faktów  stwierdzonych  opisanym  zaświadczeniem  -  w  szczególności  wobec  wyraźnego 

zaprzeczenia samego zain

teresowanego, który kurs rzekomo ukończył. Niezrozumiałym jest, 

w  opinii  Odwołującego,  dlaczego  Zamawiający  uznał,  że  doszło  do  wykazania  posiadania 

stosownych  uprawnień.  Odwołujący  tłumaczy  sobie  powyższe  wyłącznie  przez  pryzmat 

dotychczasowych  doświadczeń  procesowych  z  Zamawiającym,  który  podejmuje  wszelkie 

działania,  aby  przed  Izbą  to  wykonawcy  byli  stronami  sporu,  a  Zamawiający  jedynie 

obserwatorem nie ponoszącym kosztów ewentualnej przegranej.  

d) 

„Niezależnie  od  powyższego  informujemy,  że  wśród  osób,  które  zostaną 

skierowane do realizacji zamówienia, wskazanych przez Konsorcjum Najstarszy Cis w JEDZ 

(a następnie w stosownym wykazie), dodatkowo uprawnienia pilarza (ukończone z wynikiem 

pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z §21 ww. rozporządzenia) 

posiadają:  G.  G.  (uczestnik  konsorcjum  -  właściciel)  oraz  R.  R.  (pracownik  G.  G.). 

Zamawiający  dopuścił  powoływanie tych samych osób na stanowisko pilarzy  oraz  „leśnika” 

(posiadających odpowiednie wykształcenie leśne) i „chemika” (legitymujących się szkoleniem 

w zakresie pracy ze środkami chemicznymi), co potwierdził także w piśmie z dnia 12.11.2019 

r.  (informacja  na  podstawie  art.  38  ust.  3a  Pzp  z  zebrania  wykonawców,  odpowiedzi  na 

pytania  nr  3 

i  nr  4).  W  związku  z  powyższym  w  grupie  13  osób  wykazanych  przez 

Konsorcjum  Najstarszy  Cis  jest  12  pilarzy  (osób,  które  przeszły  z  wynikiem  pozytywnym 

stosowne szkolenie), co potwierdza z nawiązką wymagania wynikające z SIWZ” (wyjaśnienie 


z 14.01.2020 r.

).”   

Odwołujący podniósł, że powyższe twierdzenia pozostają bez związku z przedmiotem 

wezwania  do  wyjaśnień  i  bez  wpływu  na  rozstrzygnięcie  w  zakresie  oferty  Konsorcjum 

Najstarszy Cis. 

W ocenie Odwołującego, okoliczność, że ww. Konsorcjum dysponuje innymi 

osobami  zdolnymi  rzekomo  do  wykonania  zamówienia  nie  niweczy  faktu  wprowadzenia 

przez 

Konsorcjum w błąd Zamawiającego co do dysponowania osobą przywołaną w JEDZ. 

Odwołujący wskazał, że kompetencje osób trzecich nie są przedmiotem wyjaśnień zleconych 

przez  KIO,  a  ponadto 

osoby,  które  wskazuje  się  w  wyjaśnieniach,  zostały  przedstawione  

w JEDZ w konkretnej roli i ich wskazanie do spełniania także roli pilarza na etapie wyjaśnień 

stanowi niedozwoloną zmianę JEDZ. 

Podsumowując  powyższe  Odwołujący  stwierdził,  że  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  

w  sposób  świadomy  i  zaplanowany  przedstawiło  w  JEDZ  i  w  treści  wykazu  osoby,  którymi 

nie  dysponuje 

–  M.  S.  w  pakiecie  III,  a  także  R.  P.,  a  które  nadto  (o  czym  Konsorcjum 

Najstarszy Cis 

również wiedziało) nie posiadają wymaganych w SIWZ uprawnień. 

ocenie  Odwołującego,  wobec  opisanego  stanu  faktycznego,  nie  powinno  ulegać 

wątpliwości,  że  potencjał  osobowy  przedstawiony  w  ofercie  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  na 

Pakiet  nr  3  nie  tylko  nie  pozwala  na 

spełnienie  odnośnych  warunków  udziału  

w  p

ostępowaniu  (nie  może  być  bowiem  wykorzystany  do  realizacji  zamówienia),  lecz  jego 

przedstawienie w ofercie stanowi celowe działanie wprowadzające Zamawiającego w błąd co 

do  kluczowych  zasobów  niezbędnych  do  realizacji  zamówienia.  Odwołujący  stwierdził,  że 

Konsorcjum 

Najstarszy  Cis  wywołało  swym  działaniem  mylne  wrażenie,  jakoby 

przedstawiane zasoby spełniały  wymogi SIWZ oraz pozostawały do dyspozycji Konsorcjum  

i  mogły  bez  przeszkód  zostać  skierowane  do  realizacji  tego  konkretnego  zamówienia.  Co 

więcej,  jak  zaznaczył  Odwołujący,  tezę  taką  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  podtrzymywało 

również w odpowiedziach na wezwania Zamawiającego do wyjaśnień, pomimo wyrażonych 

przez  K

rajową  Izbę  Odwoławczą  wątpliwości  wynikających  z  wyraźnych  zaprzeczeń  osoby 

zainteresowanej.  

Jednocześnie z daleko idącej ostrożności, Odwołujący wskazał, że jeśli Izba uzna, że 

działanie  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  było  niezawinione  (mimo,  że  w  sposób  oczywisty 

przeczą  temu  wszystkie  powołane  wyżej  okoliczności),  to  z  pewnością  Konsorcjum 

Najstarszy Cis 

można zarzucić co najmniej działanie lekkomyślne lub zwykłe niedbalstwo, co 

będzie skutkowało koniecznością jego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1  pkt  17)  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę  na  pogląd  wyrażany  w  orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym przedsiębiorcy uczestniczący w postępowaniu 


o udzielenie zamówienia publicznego to profesjonaliści, od których wymaga się zachowania 

należytego  poziomu  staranności  ocenianego  z  uwzględnieniem  zawodowego  charakteru 

działalności  (art. 14 w zw. z art. 355 ust. 2 Kodeksu cywilnego). Zachowanie staranności ma 

w  ich  przypadku  polegać  na  upewnieniu  się,  czy  składane  przez  nich  dokumenty  

i oświadczenia zawierają stan rzeczy odpowiadający rzeczywistości.   

Jak  podkreślił  Odwołujący,  brak  jest  możliwości  zastępowania  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nieprawdziwych  informacji  innymi  dokumentami  czy 

informacjami. 

Odwołujący  stwierdził,  ze  już  jednorazowe  działanie  wykonawcy  zmierzające 

do  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  wywołuje  skutek  w  postaci  jego  wykluczenia. 

Odwołujący  wyraził  przekonanie,  że  takie  zachowanie  nie  podlega  konwalidacji  i  jeśli  raz 

zaistniało,  to  nie  można  dawać  wykonawcy  szansy  jego  naprawienia,  choćby  poprzez 

wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

wymagane zdolności. Odwołujący stwierdził, że przemawiają za tym następujące argumenty: 

a) 

ustawa  Pzp 

nie  przewiduje  możliwości  poprawienia/uzupełnienia  przez  wykonawcę 

złożonych  przez  niego  dokumentów  i  oświadczeń,  które  zawierają  informacje  niezgodne  

z rzeczywistością, 

b) 

dopuszczenie  możliwości  konwalidowania  czynności  polegającej  na  przekazywaniu 

nieprawdziwych  informacji  i  wyciąganie  z  nich  konsekwencji  dopiero  po  dodatkowym 

wezwaniu do  uzupełnienia mogłoby  przyczynić  się do  szerzenia tej  niebezpiecznej  praktyki 

oraz  zwolniłoby  wykonawców  z  obowiązku  rzetelnej  weryfikacji  dokumentów  składanych 

Zamawiającemu;  ponadto  stanowiłoby  to  o  nierównym  traktowaniu  wykonawców,  którzy 

dokonują  wnikliwej  oceny  składanych  przez  nich  dokumentów  w  postępowaniu  i  nie 

wprowadzają  Zamawiającego  w  błąd  co  do  istotnych  okoliczności  (naruszenie  równego 

traktowania).  

Odwołujący  dodał,  że  w  orzecznictwie,  jak  i  doktrynie  jednogłośnie  podnosi  się,  że 

dokumenty  lub  informacje,  które  zawierają  nieprawdziwe  informacje,  nie  mogą  być 

poprawione czy uzupełnione w jakimkolwiek trybie, w tym w sposób wskazany w powołanym 

wyżej  artykule.  Odwołujący  zaznaczył,  że  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  służy  uzupełnieniu 

dokumentów  i  oświadczeń  innych  niż  nieprawdziwe.  Odwołujący  stwierdził,  że  nie  bez 

przyczyny  artykuł  ten  nie  posługuje  się  określeniem  „nieprawdziwych  informacji”  czy 

„wprowadzających  w  błąd”.  Zdaniem  Odwołującego,  zakładając  racjonalność  ustawodawcy 

należałoby  przyjąć,  że  gdyby  miał  on  dotyczyć  także  takich  informacji,  to  wskazywałby  to  

w sposób wyraźny, posługując się terminologią zbieżną z tą stosowaną w art. 24 ust. 1 pkt 

16) ustawy Pzp, co jednak nie ma miejsca.  


W  przekonani

u Odwołującego,  nie ulega  wątpliwości,  że Konsorcjum  Najstarszy  Cis 

podlega  wykluczeniu  z  po

stępowania,  gdyż  przedstawiło  Zamawiającemu  informacje 

wprowadzające  w  błąd  w  zakresie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Bezsprzeczne

,  w  ocenie  Odwołującego,  jest  także  to,  że  nastąpiło  to  wskutek  celowego 

działania członków ww. Konsorcjum lub co najmniej w wyniku rażącego niedbalstwa.   

Mając  na  uwadze  opisane  wyżej  zastrzeżenia,  Odwołujący  stwierdził,  że 

Zamawiający nie dołożył należytej staranności w celu zweryfikowania zdolności technicznych 

i  zawodowych  Konsorcjum  Najstarszy  Cis,  akceptując  wprowadzające  w  błąd  informacje 

przedstawiane  przez  to  Konsorcjum  w  zakresie  osób  planowanych  do  skierowania  na 

potrzeby  realizacji  przedmiotowego  zamówienia.  Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  nie 

wywiązał  się  właściwie  z  nałożonego  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  obowiązku 

wyjaśnienia  informacji  o  braku  dysponowania  przez  ww.  Konsorcjum  osobą  M.  S.  i  braku 

spełniania przez niego warunków wymaganych przez SIWZ.  

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosiło 

Konsorcjum Najstarszy Cis. 

W  dniu  23  czerwca  2020  r. 

Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

oświadczył, że w całości uwzględnia zarzuty podniesione w odwołaniu.  

Na  posiedzeniu  Izby  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania  odwoławczego 

Konsorcjum Najstarszy Cis złożyło oświadczenie, że zgłasza sprzeciw wobec uwzględnienia 

przez Zamawiającego zarzutów podniesionych w odwołaniu.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  wymieniony  w  treści  uzasadnienia,  jak 

również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do 

protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody.  

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że 

zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.   


Izba  nie  stwie

rdziła  naruszenia  przez  Zamawiającego  wskazanych  w  odwołaniu 

przepisów ustawy Pzp przez uznanie faktu, że Konsorcjum Najstarszy Cis było uprawnione 

do 

wskazania 

ofercie 

M. 

S. 

na 

potwierdzenie 

spełniania 

warunku,  

o którym mowa w pkt 6.2. ppkt 3) lit. c SIWZ (w zakresie pakietu 3). Konsorcjum Najstarszy 

Cis w sposób nie budzący wątpliwości wykazało uprawnienie do wskazania pana S. w swojej 

ofercie  składając  Umowę  o  pracę  na  czas  określony  zawartą  w  dniu  1  kwietnia  2019  r. 

pomiędzy G. G. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych G. 

G. 

z siedzibą w Cigacicach a M. S., w której wskazano, że okres zatrudnienia to 17 kwietnia 

2019  r. 

–  2  kwietnia  2020  r.,  stanowisko:  pilarz,  wymiar  czasu  pracy:  1/8,  zaś  dzień 

rozpoczęcia pracy to 17 kwietnia 2019 r. Potwierdzeniem ww. uprawnienia przysługującego 

Konsorcjum  Najstarszy  Cis  są  także  złożone  przez  ww.  Konsorcjum  w  toku  postępowania 

odwoławczego: 

- Orzeczenie  lekarskie  nr  274.4.19  wydane  na  podstawie  skierowania  na  badania  lekarskie  

z 2019-04-

01 dotyczące M. S. zatrudnionego/przyjmowanego do pracy przez: Zakład Usług 

Leśnych G. G. na stanowisku robotnik leśny pilarz;   

-  Druk 

Zgłoszenie  do  ubezpieczeń  (ZUS  P  ZUA)  przez  G.  G.  obejmujące  M.  S.,  data 

powstania obowiązku ubezpieczeń: 17 kwietnia 2019 r.; 

Deklaracja ZUS ZSWA uwzględniająca M. S.; 

Świadectwo  pracy  wystawione  przez  G.  G.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą Zakład Usług Leśnych G. G. na rzecz M. S. potwierdzające zatrudnienie w okresie 17 

kwietnia  2019  r. 

–  31  stycznia  2020  r.  w  wymiarze  1/8,  umowa  na  czas  określony, 

stanowisko: robotnik leśny; 

Zaświadczenie  z  dnia  31  października  2019  r.  o  ukończeniu  szkolenia  w  dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez M. S.; 

Lista  osób  biorących  udział  w  szkoleniu  BHP  31  października  2019  r.,  wśród  których 

wymieniony został M. S.; 

Test BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych wypełniony przez M. S.; 

Indywidualna lista płac z 3 października 2019 r. dotycząca M. S.; 

Indywidualna lista obecności za października 2019 r. 


Izba stwierdziła, że brak jest podstaw do kwestionowania autentyczności ww. dokumentów. 

Ponadto, M. S. 

na rozprawie potwierdził, że podpisy złożone na ww. dokumentach stanowią 

jego podpisy.  

Potwierdzeniem  faktu  zatrudnienia  M.  S.  przez  G.  G. 

prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  G.  G.  są  także  złożone  przez  Konsorcjum 

Najstarszy Cis oświadczenia z dnia 24 czerwca 2020 r. M. D., J. W. oraz P. B., którzy, jako 

pracownicy  G.  G. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych 

G.  G., 

potwierdzili,  że  znają  osobiście  M.  S.,  że  osoba  ta  świadczyła  pracę  dla  G.  G.  od 

kwietnia  2019  r.  do  stycznia  2020  r.

,  że  uczestniczyli  z  M.  S.  w  szkoleniu  BHP  

w dniu 31 października 2019 r., że M. S. w okresie zatrudnienia w Zakładzie Usług Leśnych 

G.  G. 

wykonywał  pracę  robotnika  leśnego  także  w  charakterze  drwala  (operatora  pilarki 

spalinowej),  jak  również,  że  podczas  wielomiesięcznej  wspólnej  pracy  pan  S.  nigdy  nie 

podnosił  braku  posiadania  uprawnień  pilarza.  M.  D.  dodatkowo  oświadczył,  że  w  imieniu 

pracodawcy (G. G.

) wypłacał panu S. miesięczne pobory.    

Mając  na  uwadze  wymienione  powyżej  dokumenty  Izba  stwierdziła,  że  zarzut 

wprowadzenia w błąd Zamawiającego przez Konsorcjum Najstarszy Cis nie może się ostać. 

Za nieprawdziwe Iz

ba uznała twierdzenie Odwołującego, że pan S. „nigdy nie był faktycznie 

związany  żadną  umową  o  pracę  z  G.  G.”.  Wymienione  powyżej  dokumenty,  podpisane  w 

większości  przez  M.  S.,  niezbicie  potwierdzają  uprawnienie  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  do 

wskazania osoby M. S. 

w ofercie, jako że na dzień składania ofert (19 listopada 2019 r.) ww. 

Konsorcjum dysponowało tą osobą. Obalić ww. dowodów nie mogą zeznania M. S. . M. S. 

potwierdzi

ł  okoliczność  podpisania  umowy  z  G.  G.  prowadzącym  działalność  gospodarczą 

pod firmą Zakład Usług Leśnych G. G., potwierdził też autentyczność podpisów na złożonych 

przez Konsorcjum Najstarszy Cis dokumentach. 

Brak pełnej świadomości M. S. co do treści 

dokumentów, które podpisał, nie może stanowić o braku podstaw Konsorcjum Najstarszy Cis 

do wskazania tej osoby w ofercie. 

Analogiczny brak świadomości pan S. wykazał bowiem w 

przypadku oświadczeń dołączonych do odwołania z dnia 10 stycznia 2020 r.    

Za  wykazaną  przez  Odwołującego  Izba  uznała  okoliczność,  że  Konsorcjum 

Najstarszy  Cis  nie  potwierdziło  skutecznie  ukończenia  przez  M.  S.  szkolenia 

dopuszczającego  do  pracy  z  pilarką  zgodnie  z  §  21  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z 

dnia  24  sierpnia  2006  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu 

niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 nr 161, poz. 1141) lub posiadania 

odpowiadających  im  uprawnień  wydanych  na  podstawie  poprzednio  obowiązujących 

przepisów  albo  odpowiadających  im  uprawnień  wydanych  w  innych  Państwach 


Członkowskich Unii Europejskiej (pkt 6.2. ppkt 3) lit. c SIWZ w zakresie pakietu 3). § 21 ww. 

rozporządzenia  stanowi,  że  do  pracy  z  użyciem  pilarki  dopuścić  można  wyłącznie 

pracowników,  którzy  ukończyli  z  wynikiem  pozytywnym  szkolenie.  Szkolenie,  

o którym mowa w ww. przepisie, obejmuje część teoretyczną i praktyczną Część teoretyczna 

szkolenia  obejmuje  zagadnienia  z  zakresu  użytkowania  i  obsługi  pilarki,  technik  ścinki  

i obalania drzew, technik okrzesywania i przerzynki drewna, bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy  eksploatacji  pilarki.  Część  praktyczna  szkolenia  jest  prowadzona  w  warunkach 

terenowych  i  obejmuje  eksploatację  pilarki,  techniki  ścinki,  obalania  drzew,  okrzesywania  

i przerzynki drewna (

§ 22 ww. rozporządzenia).  

Izba  miała  na  względzie  złożone  przez  Odwołującego  oświadczenie  T.  L.  z  dnia  20 

czerwca 2020 r., w którym pan L. oświadczył, że w dniu 9 czerwca 2020 r. zakupił na aukcji 

Allegro:  Zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu  drwal-operator  pilarki  spalinowej,  a  opłaty  za 

kurs  dokonał  w  tym  samym  dniu  przelewem.  Po  podaniu  danych  niezbędnych  do 

wystawienia  zaświadczenia,  zaświadczenie  wysłano  jeszcze  w  tym  samym  dniu  listem 

poleconym.  Pan  T.  L. 

oświadczył,  że nie przechodził  kursu operatora pilarki,  nie zapewniał 

wystawcy  zaświadczenia  o  tym,  że  taki  kurs  przeszedł,  a  wystawca  o  to  nie  pytał.  Pan  L., 

zgodnie  z  jego  oświadczeniem,  nie  otrzymał  żadnych  materiałów  szkoleniowych.  Do 

oświadczenia  pana  L.  zostały  dołączone  wydruki  ze  stron  internetowych  potwierdzające 

okoliczności wskazane w ww. oświadczeniu. Okoliczności wystawienia zaświadczenia przez 

Niepubliczną  Placówkę  Kształcenia  Ustawicznego  nr  1  w  Poznaniu,  tj.  fakt  wystawienia 

zaświadczenia w dniu jego zakupu, potwierdzają, że nie może to być zaświadczenie zgodne 

§  21  rozporządzenia  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu 

niektórych  prac  z  zakresu  gospodarki  leśnej,  o  którym  mowa  w  warunku  udziału  w 

postępowaniu. Izba stwierdziła, że nie mogą odpowiadać faktom informacje podane w treści 

zaświadczenia,  tj.  wymiar  godzinowy  szkolenia  -  104  godziny  wykładów  oraz  55  godzin 

ćwiczeń.  Co  oczywiste,  takiej  liczby  godzin  wykładów  i  ćwiczeń  nie  można  zrealizować  w 

jednym dniu. 

Już tylko powyższe stanowi o tym, że zaświadczenie uzyskane przez T. L. nie 

może potwierdzać ukończenia szkolenia zgodnego z § 21 ww. rozporządzenia. Za wykazane 

przez  Odwołującego  Izba  uznała,  że  powyższe  dotyczy  także  zaświadczenia  pozyskanego 

dla  pana  M.  S.

, jako  że jest  ono  bliźniaczo podobne do  zaświadczenia pozyskanego  przez 

pana  L.

,  zostało  wystawione  przez  ten  sam  podmiot,  podpisane  przez  tę  samą  osobę,  a 

także  zawiera  taki  sam  opis  szkolenia.  Okoliczności,  w  jakich  można  pozyskać  ww. 

zaświadczenie wskazują na fakt, że zaświadczenie takie nie potwierdza spełniania warunku 

udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  pkt  6.2.  ppkt  3)  lit.  c  SIWZ  

(w zakresie pakietu 3).  


Izba  stwierdziła,  że  brak  jest  podstaw,  aby  przypisać  Konsorcjum  Najstarszy  Cis 

najlżejszy nawet stopień winy z tytułu przedstawienia Zamawiającemu informacji, że pan S. 

odbył stosowne szkolenie. Odwołujący nie dowiódł, że ww. Konsorcjum posiadało wiedzę co 

do sposobu, 

w jaki można pozyskać takie zaświadczenie, jak też że to członek Konsorcjum 

Najstarszy  Cis  zakupił  zaświadczenie  na  aukcji  podając  dane  pana  M.  S..  Zaświadczenie 

samo  w  sobie  także  nie  wskazuje,  że  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  powinno  było  powziąć 

wątpliwości co do faktu odbycia przez pana S. wymaganego szkolenia. Nie może być zatem 

mowy o niezachowaniu staranności przez Konsorcjum Najstarszy Cis. Dowodu na powyższe 

nie  stanowi  korespondencja  elektroniczna  z  dnia  31  marca  2020  r.  pomi

ędzy  panem  S.  a 

wystawcą  zaświadczenia.  Treść  ww.  korespondencji  nie  potwierdza,  że  podmiotem,  który 

zakupił zaświadczenie na rzecz pana S. jest członek Konsorcjum Najstarszy Cis. Z uwagi na 

powyższe,  Izba  stwierdziła,  że  nie  zostały  wypełnione  przesłanki  wykluczenia  Konsorcjum 

Najstarszy Cis 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. 

Izba  stwierdziła  jednak,  że  ze  względu  na  ujawnione  w  toku  postępowania 

odwołującego  okoliczności,  w  jakich  wysoce  prawdopodobne  jest,  że  zostało  pozyskane 

zaświadczenie  na  nazwisko  M.  S.,  Zamawiający  powinien  podjąć  decyzję,  że  zaistniały 

przesłanki  do  wykluczenia  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  z  udziału  w  postępowaniu  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp ze względu na nie wykazanie spełniania warunku 

udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  odbycia  przez  wskazaną  w  ofercie  osobę  szkolenia 

dopuszczającego  do  pracy  z  pilarką,  o  którym  mowa  w  §  21  rozporządzenia  

w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  niektórych  prac  z  zakresu 

gospodarki  leśnej.  Przed  ewentualnym  dokonaniem  takiej  czynności  Zamawiający 

zobowiązany  jest  jednak  wezwać  Konsorcjum  Najstarszy  Cis  na  podstawie  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  

w postępowaniu w opisanym powyżej zakresie.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono 

jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  2  pkt  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).    

Przewodniczący :  ………………………………   


wiper-pixel