KIO 722/20 POSTANOWIENIE dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 722/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  18  czerwca    2020  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

3  kwietnia  2020  r. 

przez  wykonawcę  Famur  S.A.,  ul.  Armii  Krajowej  51,  40-698  Katowice  

w  postępowaniu prowadzonym  przez  Polska Grupa Górnicza S.A.,  ul.  Powstańców  30,  40-

039 Katowice,  

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Famur  S.A.,  ul. 

Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice Warszawa 

stanowiącej 90% uiszczonego od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 722/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamaw

iający  –  Polska  Grupa  Górnicza  S.A.,  ul.  Powstańców  30,  40-039  Katowice 

nieograniczonego  na 

Świadczenie  usług  serwisowych  spągoładowarek  dla  oddziałów 

Polskiej 

Grupy 

Górniczej 

S.A. 

okresie 

miesięcy. 

Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem 2020/S 149583-2020

. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów 

właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

Dnia 

27.03.2020  r.  Zamawiający  udostępnił  wykonawcom  Specyfikację  Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 W  dniu  3.04.2020  r.  wykonawca  Famur  S.A.,  ul.  Armii  Krajowej  51,  40-698  Katowice  

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  zapisów  SIWZ  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

poprzez przygotowanie postępowania o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  nie 

zapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  a  tym  samym  ją  utrudniający,  a  także  nie 

zapewniający  równego  traktowania  wykonawców  w  szczególności  poprzez  wprowadzenie 

zr

óżnicowanego  terminu  płatności  za  realizuję  przedmiotu  umowy  przez  wykonawcę  w 

zależności  od  posiadanego  przez  niego  statusu  mikro,  małego,  średniego  bądź  dużego 

przedsiębiorcy  co  ma  bezpośredni  wpływ  na  kalkulację  oferty  składanej  przez 

poszczególnych wykonawców w przedmiotowym postępowaniu; 

2.  art.  353

  K.c.  w.  zw.  z  art.  5  K.c.  i  w  zw.  z  art,  14  ustawy  Pzp  oraz  z  w.  z  art.  7  ust.  2 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych  (dalej  „Ustawa  o  terminach  zapłaty”)  poprzez  sformułowanie  postanowień  §  4 

ust. 23 Załącznika nr 7 do SIWZ w sposób sprzeciwiający się właściwości (naturze) stosunku 

prawnego,  ustawie  oraz  zasadom  współżycia  społecznego  oraz  poprzez  narzucenie  w 

Istotnych  postanowieniach  umowy  oświadczeń,  które  zgodnie  z  ustawą  powinny  być 

wynikiem wzajemnych uzgodnień stron, a na które Odwołujący nie wyraża zgody. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Odwołujący  w  dniu  18.06.2020  roku,  przed  otwarciem rozprawy  przed  Krajową  Izbą 

Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 


Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  post

aci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w  tym  zakres

ie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………   


wiper-pixel