KIO 721/20 POSTANOWIENIE dnia 20 kwietnia 2020 roku

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 721/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 20 kwietnia 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  20  kwietnia  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  3  kwietnia  2020  roku 

przez  wykonawcę  STRABAG  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie  

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjnych  K.B.I.  J.  L.  z  siedzibą 

w  Katowicach  (pełnomocnik)  oraz  

Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  K.B.I.  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Katowicach  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

o sygn. akt KIO 721/20 po stronie 

Zamawiającego  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  ba

nkowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

STRABAG  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Pruszkowie kwoty 18 000 

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Szczecinie. 

Prze

wodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 721/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  w  przedmiocie  Rozbudowa  drogi  S3/A6  odc.  W,  Kijewo  /  z 

węzłem  /  -  w.  Rzęśnica  /  bez  węzła/  -  Rozbudowa  węzła  Kijewo  –  dokończenie  budowy 

wiaduktu WD-

1L w ciągu drogi DK10. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

w dniu 6 grudnia 2019 roku pod numerem 2019/S 236-577520. 

W dniu 3 kwietnia 2020 

roku działając na podstawie art. 180, 182 ust. 2 pkt 1ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”) 

Od

wołujący wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi S3/A6 odc. W, Kijewo / z węzłem / 

w. Rzęśnica / bez węzła/ - Rozbudowa węzła Kijewo – dokończenie budowy wiaduktu WD-

1L  w  ciągu  drogi  DK10  polegającej  na  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  i  zaniechaniu 

wyboru oferty Odwołującego. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  10  kwietnia  2020  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samy  dniu,  kopię  wniesionego  odwołania 

przekazał w dniu 3 kwietnia 2020 roku wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu. 

Do  Preze

sa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  w  dniu  6  kwietnia  2020  roku  wpłynęło  zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  od  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. J. L. z 

siedzibą  w  Katowicach  (pełnomocnik)  oraz  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  K.B.I. 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. 

W dniu 17 kwietnia 2020 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwołującego  z  dnia  17  kwietnia  2020  roku,  które  w  swej  treści  zawiera  oświadczenie  

o następującej treści:  działając w imieniu STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (…) 

cofam  odwołanie  w  całości.”      W  piśmie  tym  wykonawca  wskazał  również  nazwę 

Zamawiającego,  nazwę  postępowania  o  udzielnie  zamówienia  publicznego.    Oświadczenie 

to  zostało  złożone  przez  pełnomocnika  –  Radca  prawny  M.  B.,  działającego  

na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16 stycznia 2020 roku,  załączonego do odwołania. 

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że przedmiotowe postępowanie podlega umorzeniu  w  oparciu  o art.  187 ust.  8 


ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel