KIO 720/20 POSTANOWIENIE dnia 23 czerwca 2020 roku

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt KIO 720/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 23 czerwca 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

 Protokolant:  

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  23  czerwca  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

z  udziałem  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  3  kwietnia  2020  roku  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie 

Zakład  Usługowy  DREWZEL  G.  S.,  G.  S.  z  siedzibą  w  Orchowie  (pełnomocnik)  oraz 

DREWZEL G. S. 

spółka jawna z siedzibą w Orchowie (partner) 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gminę Łask 

przy  udziale  wykonawcy  Zigger 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Warsz

awie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 

720/20 p

o stronie Zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  Zakład  Usługowy  DREWZEL G. 

S.,  G.  S. 

z  siedzibą  w  Orchowie  (pełnomocnik)  oraz  DREWZEL  G.  S.  spółka  jawna  z 

siedzibą w Orchowie (partner) kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Sieradzu. 

Pr

zewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO  720/20 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  Gmina  Łask  –  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Utrzymanie i pielęgnacja zieleni 

na terenie miasta i gminy Łask na lata 2020-2021. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem o

głoszenia 2020/S 017-036923.  

Odwołujący  w  dniu  3  kwietnia  2020  roku  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  

i  zaniechań  Zamawiającego  podjętych  w  ww.  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego. 

W  dniu  23  czerwca  2020  roku

,  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  Odwołujący  złożył  

do  protokołu  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  w  całości.  Oświadczenie  to  złożył 

umocowany  do  reprezentacji 

Odwołującego  pełnomocnik  Odwołującego  –  Pan  R.  G., 

działający  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  26  marca    2020  roku,  załączonego  do 

odwołania.   

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  umorzeniu  w  oparciu  o  art.  187  ust.  8 

ustawy  oraz  zgodnie  z  tym  przepise

m  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel