KIO 717/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

sygn. akt: KIO 717/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

wobec  cofnięcia  w  dniu  26  maja  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  kwietnia  2020  roku,  przez 

wykonawcę  Arriva  Bus  Transport  Polska  sp.  z  o.o.,  ul.  Dąbrowskiego  8/24;  87-100 

Toruń, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Komunikacji Miejskiej 

w Elblągu sp. z o.o., ul. Browarna 90; 82-300 Elbląg

przy  udziale  wykonawcy 

„Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w  Grodzisku 

Maz.”  sp.  z  o.o.,  ul.  Chełmońskiego  33;  05-825  Grodzisk  Mazowiecki,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

1. Umarza p

ostępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Arriva  Bus  Transport  Polska  sp.  z  o.o.,  ul.  Dąbrowskiego  8/24;  87-100 

Toruń  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu

Przewodniczący: 

………………………… 


sygn. akt: KIO 717/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu sp. z o.o., prowadzi postępowanie 

o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego 

przedmiotem  jest 

„Świadczenie  usług  publicznego  transportu  zbiorowego  w  zakresie 

komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących”

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 2

3 marca 2020 roku, nr ogłoszenia: 2020/S 058-139098. 

Dnia  2  kwietnia  2020  roku,  wykonawca  Arriva  Bus  Transport  Polska  sp.  z  o.o.  (dalej 

odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Sz

acunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący,  pismem  z  dnia  26  maja  2020  roku  oświadczył,  iż  wycofuje  wniesione 

odwołanie. 

Z  uwagi  na  powyższe,  działając  na  podstawie  przepisu  art.  187  ust.  8  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz 

postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel