KIO 713/20 POSTANOWIENIE dnia 20 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 713/20 

POSTANOWIENIE 

   z dnia 20 kwietnia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  bez 

udziału  stron  w  dniu  20  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania wniesionego w dniu 2 kwietnia 2020 r. przez wykonawcę Neomed Polska Sp. z o.o. Sp. 

K.  w  Górze  Kalwarii  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im. 

Mikulicza-

Radeckiego we Wrocławiu  

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2.  nakazuje 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  dokonanie  zwrotu  kwoty  15.000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) poniesionej z tytułu wpisu od odwołania na rzecz Neomed 

Polska Sp. z o.o. Sp. K. w Górze Kalwarii. 

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 713/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Mikulicza-Radeckiego  we Wrocławiu  – 

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2020  r. poz.  1843  ze zm.)  dalej  jako „ustawa”  lub  „Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  dostawę  sprzętu  medycznego  jednorazowego  użytku. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

17grudnia 2019 r. pod numerem 2019/S 243-596616.  

2  kwietnia  2020  r. 

wykonawca  Neomed  Polska Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  w  Górze  Kalwarii  wniósł 

odwołanie  w  zakresie  pakietu  93.  Zachowany  został  termin  ustawowy  i  obowiązek  przekazania 

za

mawiającemu kopii odwołania wskazany w art. 180 ust. 5 Pzp.  

O

dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

art.  7  ust.  1  ustawy  w  związku  z  naruszeniem  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  przez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Medicus  Sp.  z  o.o.  SKA  w 

Tychach, 

dalej jako „Medicus” pomimo, że treść tej oferty nie odpowiada treści SIWZ; 

) art. 7 ust. 1 i 3 Pzp w  związku z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy  przez  zaniechanie 

dokonania wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej oferty. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia 

czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Medicus  jako  oferty  najkorzystniejszej, 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert, odrzucenia oferty Medicus z powodu niezgodności 

jej  treści  z  treścią  SIWZ  i  w  konsekwencji  dokonał  wyboru  oferty  odwołującego  jako 

najkorzystniejszej oferty. 

W  uzasadnieniu  podniesionych  zarzutów  odwołujący  sprecyzował,  że  oferta  Medicus  nie 

spełnia  wymagania,  aby  worki  wykonane  z  EVA  były  kompatybilne  z  podłączeniem  mieszalnika 

MM12. 

Nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Zamawiający  przed  otwarciem  posiedzenia  Izby  pismem  z  9  kwietnia  2020  r.  złożył 

odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  uwzględnił  w  całości  zarzuty  odwołania  oraz  oświadczył,  że 

dokonał ponownej oceny ofert zgodnie z żądaniami odwołania. 

Izba zważyła, co następuje: 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp 

w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili 


stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

O

świadczenie zamawiającego  o uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania  wyczerpuje 

dyspozycję art. 186 ust. 2 zd. 1 Pzp i obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego. 

W tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  186  ust.  2  zd.  1  Pzp 

umorzyła postępowanie 

odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 Pzp. O kosztach 

postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  in  initio 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów  w postępowaniu odwoławczym i sposobu 

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel