KIO 711/20 Sygn. akt KIO 712/20 POSTANOWIENIE dnia 07 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 711/20 

Sygn. akt KIO 712/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 07 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  07  maja  2020  roku  w 

Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 02 kwietnia 

2020  r.  przez 

SUEZ  Zachód  Sp.  z  o.o.  ul.  Jerzmanowska  13,  54-530  Wrocław  

postępowaniu  prowadzonym    przez  Związek  Międzygminny  "Gospodarka  Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" ul. Św. Michała 49, 61-119 Poznań   

                                                      postanawia: 

Umorzyć oba postępowania odwoławcze 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego SUEZ Zachód Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław   kwoty 27 

dwadzieścia  siedem  tysięcy  2  x  13  500,00)  złotych  tytułem  zwrotu  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu od 

każdego odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Poznaniu. 

Przewodniczący:             ………………..…..  


Sygn. akt: KIO 711/20 

Sygn. akt KIO 712/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  Związek  Międzygminny  "Gospodarka  Odpadami  Aglomeracji 

Poznańskiej"  ul.  Św.  Michała  49,  61-119  Poznań,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  szacunkowej  wartości 

przedmiotu zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

11  ust.  8  ustawy  Pzp  na 

usługę  odbioru  i  transportu  niesegregowanych  (zmieszanych) 

odpadów  komunalnych  oraz  odbioru  transportu  i  zagospodarowania  Bioodpadów  i 

pozostałych  odpadów  komunalnych  zbieranych  w  sposób  selektywny  z  nieruchomości 

zamieszkany

ch  oraz  nieruchomości  niezamieszkanych  objętych  działalnością  ZM  GOAP 

(sygn. KIO 711/20) 

w zakresie sektorów IX, X, XIII, XIV i XV. Sygn. postęp.: DP.271.12.2020.  

Oraz  w  zakresie  odwołania  KIO  712/20  na  usługę  odbioru  i  transportu  niesegregowanych 

(zmiesz

anych)  odpadów  komunalnych  i  Bioodpadów  oraz  odbioru  transportu  i 

zagospodarowania  pozostałych  odpadów  komunalnych  zbieranych  w  sposób  selektywny  z 

nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych objętych działalnością 

ZM  GOAP  p

ołożonych  na  terenie  Sektorów  II,  V  i  VI  wchodzących  w  skład  Związku 

Międzygminnego  „Gospodarka  Odpadami  Aglomeracji  Poznańskiej".,  sygn.  postepowania: 

DP.271.11.2020. 

Oba odwołania zarządzeniem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 kwietnia 

2020 r

oku zostały skierowane do łącznego ich rozpoznania przez ten sam skład orzekający. 

obu odwołaniach odwołujący podniósł zarzuty wobec treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ")  sformułowanych przez  Zamawiającego  niezgodnie z 

ustawą  Pzp. Wskazując  na  naruszenia  konkretnych  przepisów  prawa  odwołujący  podniósł, 

że  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  wskazanych  w  odwołaniach, 

interes  o

dwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia  może  doznać  uszczerbku.  Wnoszone 

odwołania  dotyczą  bowiem  zapisów  SIWZ  kształtujących  kryteria  oceny  ofert  oraz 

obowiązków  wykonawcy  i  zasad  świadczenia  usług  objętych  Zamówieniem.  Podniósł,  że  

gdyby  postanowienia  SIWZ 

zostały  pozostawione  w  niezmienionym  kształcie  -  stanowiłyby 

realną  przeszkodę  dla  obrony  interesów  odwołującego,  jako  wykonawcy  przygotowującego 

ofertę oraz kolejno realizującego umowę o zamówienie. 

W  dniu  30  kwietnia 

2020    roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

informacja od odwołującego w której oświadczył, że cofa oba wniesione odwołania i wnosi o 

umorzenie  postępowań  odwoławczych  oraz  dokonanie  zwrotu  90%  uiszczonego  wpisu  od 

każdego odwołania. 


Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  i  na 

podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 

1092),  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  wpisu,  który 

został uiszczony od każdego odwołania w wysokości po 15 000,00 złotych .  

Przewodniczący:         ………………..….. 


wiper-pixel