KIO 707/20 Sygn. akt: KIO 718/20 Sygn. akt: KIO 719/20 POSTANOWIENIE dnia 5 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 707/20 

Sygn. akt: KIO 718/20 

Sygn. akt: KIO 719/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska - Romek 

wobec  cofnięcia  w  dniu  5  czerwca  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołań 

wniesionych  w dniu 2 kwietnia 2020r. 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez: 

A. 

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie Sygn. akt: KIO 707/20, 

B. 

Nexus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Sygn. akt: KIO 718/20, 

C. 

CompuGroup Medical Pols

ka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie Sygn. akt: KIO 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Szpital  Praski  p.w.  Przemienienia  Pańskiego                  

Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

przy udziale: 

A. 

CompuGroup  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Lublinie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 707/20 oraz KIO 718/20 

po stronie odwołującego, 

B. 

ASSECO  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  KIO  718/20  oraz  KIO  719/20  po  stronie 

odwołującego. 

postanawia: 

umarza postępowania odwoławcze. 


2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

Asseco  Poland  S.A.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

Nexus  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie kwoty 13 500 zł 00 gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie  

7 dni od dnia jeg

o doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga 

Przewodniczący:      ……………………….. 


Sygn. akt: KIO 707/20 

Sygn. akt: KIO 718/20 

Sygn. akt: KIO 719/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Szpital  Praski  p.w.  Przemienienia  Pańskiego  sp.  z  o.o.  -  prowadzi                 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  dostawę                   

i  wdrożenie  systemu  informatycznego  e-usługi  wraz  z  modernizacją  lub  wymianą 

zintegrowanego systemu zarządzania HIS+ERP systemów powiązanych i sprzętu w ramach 

projektu  współfinansowanego  z  funduszy  europejskich  w  ramach  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014-2020  (RPO  WM  2014-  2020) 

„Rozwój  e-usług  poprzez  rozbudowę  systemu  informatycznego  w  Szpitalu  Praskim  p.w. 

Przemienienia  Pańskiego  sp.  z  o.o.  w  Warszawie

Postępowanie  prowadzone  jest  na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r.  poz.  1843  ze  zm.)  - 

zwanej  dalej  „Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane                

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 marca 2020r.pod poz. 138202-2020.  

W dniu 2 kwietnia 2020r. Odwołujący - Asseco Poland S.A., Nexus Polska Sp. z o.o.  oraz 

CompuGroup  Medical  Polska  Sp.  z  o.o.  - 

wnieśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołania na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie: 

1.  braku jednoznacznego wskazania rodzaju migrowanych danych, zakresu czasowego 

danych  podlegających  migracji  oraz  powiązania  rodzaju  migrowanych  danych                        

z systemami, z którymi mają być one przenoszone, 

podania  niekompletnych  danych  dotyczących  integracji  systemów  w  zakresie 

konieczności  dostarczenia  interfejsów  do  podłączenia  zewnętrznych  systemów 

informatycznych LIS, RIS i PACS do Zintegrowanego Systemu Informatycznego, 

braku  sprecyzowania  z  jakimi  dokładnie  urządzeniami  medycznymi  system  ma  się 

zintegrować, 

przyjęcia  wizji  lokalnej  w  siedzibie  Zamawiającego  jako  podstawy  uzyskania 

informacji,  w  sytuacji  gdy  przeprowadzenie  tej  wizji  w  okresie  epidemii  COVID-19 

wiązałoby  się  z  ryzykiem  zarażenia  wirusem  SARS-CoV-2,  co  uniemożliwia  udział                 

w  wizji  lokalnej  i  skutkuje  uprzywilejowaniem  Comarch  Healthcare  tj.  dostawcy 

działających obecnie systemów u Zamawiającego. 


W  dniu  3  czerwca  2020r.  Zamawiający  złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

wniosek  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego  i  poinformował,  że  unieważnił 

przedmiotowe p

ostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 

1 pkt 6 Pzp. 

W dniu 4 czerwca 2020r. Odwołujący Nexus Polska sp. z o.o. złożył pisemne oświadczenie       

o  wycofaniu  odwołania.  Oświadczenie  o  wycofaniu  zostało  złożone  przez  osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego  i  skutkuje  koniecznością  umorzenia 

postępowania odwoławczego.  

W dniu 5 czerwca 2020r., w toku posiedzenia z udziałem stron, przed otwarciem rozprawy, 

Odwołujący - CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. oraz Odwołujący Asseco Poland S.A. 

złożyli do protokołu posiedzenia oświadczenia o wycofaniu wniesionych odwołań.  

W związku z cofnięciem odwołań przed otwarciem rozprawy, Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz każdego z odwołujących się wykonawców 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy 

Pzp. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 


wiper-pixel