KIO 706/20 WYROK dnia 18 czerwca 2020 r.

Data: 16 lipca 2020

 Sygn. akt: KIO 706/20 

WYROK 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:              

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawach  w  dniu  15  czerwca  2020  r.  oraz  w  dniu  17  czerwca  2020  r.  

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 kwietnia 2020 r. przez 

wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: UNIBEP Spółka Akcyjna 

z  siedzibą  w  Bielsku Podlaskim,  ul.  3  Maja 19, 17-100 Bielsk  Podlaski  i  Przedsiębiorstwo 

Drogowo-

Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w 

Lublinie, ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin  

przy udziale wykonawcy 

STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Pruszkowie,  ul. Parzniewska 10, 05-

800 Pruszków zgłaszającego swoje przystąpienie do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego   

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  oznaczonego  w  odwołaniu  numer  I.  1,  i: 

nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy STRABAG 

Sp

ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie jako najkorzystniejszej, 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert, wykluczenie wykonawcy STRABAG Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Oddala odwołanie w zakresie zarzutów oznaczonych w odwołaniu numer I. 2 i numer I.3; 


Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  STRABAG  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Pruszkowie,  ul.  Parzniewska  10,  05-800  Pruszków, 

który  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  i  wniósł 

sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania przez Zamawiającego, i:   

.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania; 

.2.  zasądza od  wykonawcy  STRABAG  Spółka z  ograniczona  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na rzecz Odwołującego 

- wykonawc

ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: UNIBEP Spółka 

Akcyjna 

z  siedzibą  w  Bielsku  Podlaskim  i  Przedsiębiorstwo  Drogowo-Mostowe 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy 

tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem kosztów postępowania odwoławczego, 

w tym kwotę wpisu od odwołania uiszczonego przez Odwołującego oraz kwotę 3 600 

zł 00 gr tytułem wynagrodzenia pełnomocnika strony; 

zasądza od  wykonawcy  STRABAG  Spółka z  ograniczona  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na rzecz zamawiającego 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin kwotę 

600 zł 00 gr tytułem wynagrodzenia pełnomocnika strony. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:    ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 706/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej: „ustawa Pzp” lub „Pzp”, 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pn.:  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  Nr  835  Lublin  - 

Wysokie - 

Biłgoraj - Sieniawa -Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska od 

km  90+490  do  km  115+875  na  odcinku  Biłgoraj  -  gr.  Województwa",  numer  referencyjny 

Z2/5358 

(dalej: „Postępowanie”). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 15 

października 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem  2019/S 199-

Zamawiający  w  dniu  23  marca  2020  r.  powiadomił  o  wyborze  oferty  wykonawcy 

STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (dalej również: „Strabag”). W dniu 2 kwietnia 

2020 r. 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum: UNIBEP 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider) i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy (Partner) – dalej wspólnie: „Odwołujący” wnieśli odwołanie 

wobec cz

ynności podjętych przez Zamawiającego w Postępowaniu, tj. wobec : 

zaniechania wykluczenia z Postępowania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w 

Pruszkowie  z  uwagi  na  zaistnienie  wobec  tego  podmiotu  przesłanek  wykluczenia  z 

Postępowania; 

2)  zaniechania 

wezwania  wykonawcy  STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  do 

przedłożenia  wyjaśnień  i  dowodów,  że  podjęte  przez  tego  wykonawcę  środki  są 

wystarczające  do  wykazania  rzetelności  (wobec  uznania  przez  Zamawiającego,  że  nie 

zachodzą przesłanki skutkujące automatycznym wykluczeniem z Postępowania); 

przyznania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie maksymalnej liczby 

punktów z tytułu doświadczenia p. D. K. (Kierownik budowy); 

4)  dokonania wyboru oferty wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. z 

siedzibą w Pruszkowie jako 

najkorzystniejszej; 

zaniechania dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy 

STRABAG S

p. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie z Postępowania, pomimo że wykonawca 

ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  a  przynajmniej 

lekkomyślności lub niedbalstwa, przedstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające 


w  błąd,  mające  istotne  znaczenie  dla  decyzji  podejmowanych  przez  Zamawiającego  w 

Postępowaniu, polegające na udzieleniu przeczącej odpowiedzi na pytanie w Jednolitym 

Europejskim Dokumencie Zamówienia: „Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 

wcześniejsza  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  wcześniejsza  umowa  z 

podmiotem  zamawiającym  lub  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  koncesji  została 

rozwiązana  przed  czasem,  lub  w  której  nałożone  zostało  odszkodowanie  bądź  inne 

porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?", gdy tymczasem informacja 

ta  jest  nieprawdziwa wobec rozwiązania umowy  pn.  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 

226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański  - 

Przejazdowo’’ oraz umowy „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do 

drogi krajowej nr 98 - 

w formule „zaprojektuj i wybuduj"; 

2)  art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy STRABAG 

Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie z Postępowania, pomimo że wykonawca ten, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie wykonał zamówienia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański  - 

Przejazdowo", co doprowadziło do rozwiązania umowy; 

ewentualnie; tj. na wypadek, gdyby Krajowa Izba 

Odwoławcza uznała, że nie ma podstaw do 

automatycznego  wykluczenia  wykonawcy  STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  z 

Postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp 

lub art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp: 

-   art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania 

wykonawcy  STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  do  złożenia  wyjaśnień  oraz 

przedstawienia  dowodów  na  to,  że  podjęte  środki  są  wystarczające  do  wykazania 

rzetel

ności  wykonawcy  w  kontekście  okoliczności  związanych  z  realizacją  umowy 

„Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  226  na  odcinkach  węzeł  Rusocin  autostrady  A1  - 

Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo", 

3)  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przyznanie wykona

wcy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą 

w  Pruszkowie  punktów  w  ramach  kryterium  pozacenowego  „Doświadczenie  kierownika 

budowy”  z  tytułu  doświadczenia  nabytego  przez  p.  D.  K.  w  ramach  inwestycji  pn. 

„Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej  nr 8  do  parametrów  drogi ekspresowej  na 

odcinku Jeżewo - Białystok od km 614+850 do km 639+365”, gdy tymczasem p. K. nie 

nabył w ramach tej inwestycji doświadczenia zgodnego z postanowieniami Rozdziału XV 

ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

a w konsekwencji: 


4)  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp  poprzez  naruszenie  zasady  prowadzenia  postępowania  o 

udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, równe 

traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o: 

rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Pruszkowie; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

wykluczenia wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie z Postępowania, 

ewentualnie,  tj.  na  wypadek,  gdyby  Izba  uznała,  że  wykluczenie  STRABAG  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Pruszkowie z Postępowania jest niezasadnej; 

przyznania STRABAG 

Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie z tytułu kryterium pozacenowego 

„Doświadczenie kierownika budowy’’ 6 (zamiast 10) punktów; 

wezwania  STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  do  złożenia  wyjaśnień  oraz 

przedstawienia  dowodów  na  to,  że  podjęte  środki  są  wystarczające  do  wykazania 

rzetelności  wykonawcy  w  kontekście  okoliczności  związanych  z  realizacją  umowy 

„Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  226  na  odcinkach  węzeł  Rusocin  autostrady  A1  — 

Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo"; 

w każdym przypadku: 

uznania oferty złożonej przez Odwołującego za najkorzystniejszą; 

2)  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  według  norm  przewidzianych 

przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie. 

W  uzasadnieniu  zarzutów  odwołania  oznaczonych  I.1.Odwołujący  wskazał  m.in.,  iż 

Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wykluczenia wykonawcy Strabag z P

ostępowania, pomimo że ten wprowadził Zamawiającego 

w  błąd,  udzielając  przeczącej  odpowiedzi  na  pytanie  o  zerwane  /  rozwiązane  kontrakty. 

Odwołujący podniósł, iż art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp mają szczególne znaczenie w ustawowej 

strukturze  przepisów  odnoszących  się  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego. Regulacje dotyczące zamówień publicznych, zarówno europejskie 

jak  i  krajowe,  wyznaczają  swoisty  wzorzec  profesjonalizmu  i  należytej  staranności 

wymaganych od podmiotów, którym powierzone zostaną inwestycje realizowane z publicznych 

pieniędzy.  We  wzorcu  tym  mieści  się  obowiązek  rzetelnego  informowania  instytucji 


zamawiających o przeszłości wykonawcy. Mechanizm ten daje zamawiającemu każdorazowo 

możliwość dokonania oceny czy problemy, na które natknął się wykonawca w toku realizacji 

innych inwestycji są na tyle poważne i na tyle wpływają na obraz wykonawcy, że uzasadniają 

wykluczenie go z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 2 lub 4 Pzp, a więc przepisy, 

które przewidują sankcję w postaci wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy dopuścili 

się naruszeń prowadzących do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zarówno 

art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, jak i art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp zawierają przesłanki ocenne, podlegające 

subiektywizowaniu  i  wart

ościowaniu.  Pierwszy  z  tych  przepisów  posługuje  się  tak 

niedookreślonymi pojęciami jak np. „zawiniony sposób”, „poważne naruszenie”, „podważenie 

uczciwości”.  Drugi  spośród  badanych  przepisów  (art.  24  ust.  5  pkt  4  Pzp  jest  już  znacznie 

precyzyjniejszy,  niem

niej  także  z  jego  treści  wynika  obowiązek  dokonania  oceny  czy 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 

Odwołujący  przywołał  pytania  z  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu 

Zamówienia, które skorelowane są z powyższymi przepisami: art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp  oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp. Czy wykonawca jest winien po

ważnego wykroczenia zawodowego? 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 

sprawie  koncesji  została  rozwiązana  przed  czasem,  lub  w  której  nałożone  zostało 

odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Na 

podkreślenie,  zdaniem  Odwołującego,  zasługuje  istotna  różnica,  jaka  występuje  pomiędzy 

tymi  dwoma  pytaniami.  P

ierwsze  z  nich  opiera  się  na  ocennym  i  subiektywnym  określeniu 

(„poważne  wykroczenie  zawodowe”).  Wykonawca,  o  ile  nie  czuje  się  winny  problemom  w 

związanym  z  historycznym  kontraktem,  a  stanowisko  to  znajduje  oparcie  w  materiale 

dowodowym, uprawniony jest do udzielenia na to pytanie przeczącej odpowiedzi. Zaistnienie 

„poważnego  wykroczenia  zawodowego”  jest  bowiem  okolicznością,  którą  co  do  zasady, 

weryfikuje  sąd  powszechny,  rozstrzygając  spór  pomiędzy  wykonawcą  a  instytucją 

zamawiającą. Oczywiste jest przy tym, że na gruncie przesłanek wykluczenia okoliczność tę 

bada 

również Krajowa Izba Odwoławcza, niemniej jednak dopóki wyrok (sądu lub Izby) nie 

zapadł,  wykonawca  uprawniony  jest  do  obstawania  przy  swoim  stanowisku  i  udzielania 

przeczącej odpowiedzi. Nawiasem mówiąc, udzielenie odpowiedzi twierdzącej, w sytuacji, w 

której wykonawca np. toczy spór przed sądem powszechnym, byłoby zupełnie nieracjonalne. 

Odmiennie kształtuje się natomiast sytuacja na gruncie pytania dotyczącego art. 24 ust. 5 pkt 

4 Pzp. Jakkolwiek, przepis ten uzależnia wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  od  zaistnienia  okoliczności  w  postaci  obciążenia  wykonawcy  przyczynami 

zaistnia

łej sytuacji, to przesłanka ta nie pojawia się w treści samego pytania JEDZ. Pytanie to 

bowiem  sprowadza  się  jedynie  do  weryfikacji  czy  wykonawca  znajdował  się  w  sytuacji,  w 

której:  wcześniejsza umowa została rozwiązana przed czasem, lub na wykonawcę nałożono 


odszkodowanie  bądź  inne  sankcje  w  związku  z  wcześniejszą  umową,  Zatem  obowiązkiem 

wykonawcy  udzielającego  odpowiedzi  na  to  pytanie  jest  jedynie  wskazanie  czy  ów  fakt 

(rozwiązanie  umowy,  nałożenie  odszkodowania/  innej  sankcji)  miał  miejsce.  Fakt  istnienia 

dystynkcji  pomiędzy  pytaniem  o  przesłanki  z  art.  24  ust.  5  pkt  2  i  4  Pzp  jest  zrozumiały. 

Pierwszy  z  porównywanych  przepisów  odnosi  się,  jedynie  do  ocennych  i  subiektywnych 

okoliczności,  a  więc  zasadność  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  o  oparciu  o  tę 

regulację  wymaga  szczegółowej  analizy,  przy  uwzględnieniu  okoliczności  danej  sprawy. 

Sytuacja z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp jest zupełnie inna. Podstawą do zastosowania tego przepisu 

jest bowiem mierzalna, obiektywna okoliczność, jaką jest rozwiązanie umowy lub zasądzenie 

odszkodowania.  W

ystąpienie  jednego  z  tych  elementów  nie  oznacza  automatycznego 

wykluczenia  z  postępowania,  to  będzie  możliwe  dopiero  po  ustaleniu,  że  niewykonanie  lub 

nienależyte wykonanie zamówienia jest skutkiem przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

Niemniej  jednak  wykonawca  bezwzględnie  zobligowany  jest  do  podania  informacji  o  tych 

okolicznościach już w JEDZ, po czym przysługiwać mu będzie pełne prawo do wykazania, że 

nie  zasługuje  na  wykluczenie.  Zatem  na  etapie  wypełniania  JEDZ  wykonawca  nie  może 

założyć, że, skoro, w jego opinii, nie zasługuje na wykluczenie z postępowania w oparciu o art. 

24 ust. 5 pkt 4 Pzp (gdyż nie ponosi winy za niewykonanie/ nienależyte wykonanie umowy), to 

ma  prawo  udzielić  przeczącej  odpowiedzi.  W  ten  sposób  odbiera  bowiem  zamawiającemu 

prawo  do  oceny  czy  te  obiektywne,  „zerojedynkowe”  okoliczności  w  istocie  rzutują  na  jego 

wiarygodność,  rzetelność  i  uczciwość.  Powyższe  znajduje  potwierdzenie  w  orzecznictwie 

zarówno Izby, jak i sądów powszechnych. W wyroku z dnia 24 października 2017 r. sygn. akt 

XXIII  Ga  9218/17 

Sąd  Okręgowy  w  Warszawie,  odnosząc  się  do  analogicznej  sytuacji, 

stwierdził:  „Ta  rubryka  pomija  całkowicie  element  odpowiedzialności/winy  po  którejkolwiek 

stronie  umowy  o  zamówienie  publiczne.  Ten  aspekt  jest  dopiero  w  kolejnej  rubryce  JEDZ, 

która powinna była zostać uzupełniona przez (...), gdyż stanowiła konsekwencję rozwiązania 

przed  czasem  umowy  z  (...).  Rubryka  ta  brzmi  następująco:  "Jeżeli  tak,  czy  wykonawca 

przedsięwziął  środki  w  celu  samooczyszczenia?  ()  Tak  ()  Nie  Jeżeli  tak,  proszę  opisać 

przedsięwzięte  środki:"  (...)  nie  wypełniło  tej  rubryki  gdyż  uznało,  że  nie  znajdowało  się  w 

sytuacji  wyżej  wskazanej.  Całkowicie  bezpodstawnie,  powinno  było  to  uczynić".  W  dalszej 

części uzasadnienia sąd wskazuje, że nic nie stało na przeszkodzie, ażeby wykonawca uniknął 

wykluczenia  z  postępowania,  wykazując  szczegółowo  zamawiającemu,  że  rozwiązanie 

umowy nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Za spóźnione należy uznać 

podnoszenie tych argume

ntów na późniejszych etapach, tj. kiedy postawiony został już zarzut 

wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd.  Podsumowując  obowiązki  spoczywające  na 

wykonawcy  sąd  stwierdził:  „To  on  musiał  być  transparentny  w  tym  zakresie  i  "zaoferować" 

Zamawiającemu  pełną  informację  o  dotychczasowych  doświadczeniach  w  zakresie 

realizowanych umów, jeśli umowy te zakończyły się przed czasem, nałożeniem na wykonawcę 


odszkodowania  lub  inną  podobną  sankcją”.  Podobne  stanowisko  wyraziła  Izba  w  wyroku  z 

dnia  30  stycznia  2019  r.  sygn.  akt  KIO  80/19: 

„Nie  ulega  zatem  wątpliwości,  że  w 

rozpoznawanej  sprawie  zaszły  okoliczności,  wobec  których  na  zawarte  w  JEDZ  pytanie  w 

brzmieniu: "czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie 

zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym tub wcześniejsza 

umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało 

odszkodowanie  bądź  inne  porównywalne  sankcje  w  związku  z  tą  wcześniejszą  umową?" 

należało odpowiedzieć twierdząco. Izba podkreśla, że twierdząca odpowiedź na przytoczone 

wyżej pytanie nie jest uzależniona od faktu, iż do przedwczesnego rozwiązania umowy doszło 

z winy którejkolwiek ze stron, w szczególności z winy wykonawcy. Pytanie dotyczy wyłącznie 

obiektywnego zdarze

nia polegającego na wcześniejszym rozwiązaniu umowy. W tej sytuacji 

odwołujący,  który  udzielił  negatywnej  odpowiedzi  na  tak  zadane  pytanie,  wprowadził 

zamawiającego w błąd (...) W ocenie Izby odwołujący, nie informując o fakcie przedwczesnego 

rozwiązania umowy z ŚZDW, dopuścił się co najmniej rażącego niedbalstwa”. W tym samym 

wyroku  Izba  zwraca  również  uwagę  na  istotne  znaczenie  informacji  przekazywanych 

zamawiającym w JEDZ. Otóż wobec odformalizowania postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego,  co  znajduje 

odzwierciedlenie  m.  in.  w  braku  załączania  do  oferty  kompletu 

dokumentów obrazujących spełnienie warunków oraz braku podstaw do wykluczenia) JEDZ 

stał  się  głównym  źródłem  informacji  na  temat  wykonawców  na  etapie  następującym  po 

złożeniu ofert.  Zatem  wszelkie informacje  ujęte w  tym  dokumencie muszą być  precyzyjne  i 

kategoryczne. 

Odwołujący  stwierdził,  że  wykonawca  Strabag  zataił  przed  Zamawiającym  informacje  o 

rozwiązanych umowach: 

a) 

„Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  226  na  odcinkach  węzeł  Rusocin  autostrady  A1  - 

Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo" oraz 

b) 

„Budowa  drogi  wojewódzkiej  od  drogi  wojewódzkiej  nr  455  do  drogi  krajowej  nr  98  -  w 

formule „zaprojektuj i wybuduj. 

Informacje o rozwiązaniu tych kontraktów są powszechnie dostępne i można je zweryfikować 

w  Internecie,  np.:  https://pruszczadanski-naszemiasto.pl/pruszcz-ad-problem-z-przebudowa-

ul-zastawnei-zarzad-droa/ar/c4-4573327  oraz  https://gazetawroclawska.pi/ruszv-budowa-

wschodniei-obwodnicv-wroclawia- lanv-dluaoleka/ar/c1 -14641749.  

Odwołujący  podniósł  ponadto,  że  informacja  o  rozwiązaniu  pierwszej  z  powyższych  umów 

została  potwierdzona  z  zamawiającym  w  tamtej  inwestycji,  którym  był  Zarząd  Dróg 

Wojewódzkich  w  Gdańsku.  Przyczyny  rozwiązania  tych  kontraktów  są,  zdaniem 


Odwołującego, bez znaczenia w świetle ww. obowiązków wykonawcy, a wykonawca Strabag 

przedstawił nieprawdziwe informacje w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania. 

Zarówno w przypadku art. 24 ust. 1 pkt 16, jak i pkt 17 Pzp ustawodawca wskazał na 

„błąd"  jako  skutek  działania  wykonawcy.  Jak  wynika  z  orzecznictwa  „przez  błąd  należy 

rozumieć  rozbieżność  między  obiektywną  rzeczywistością  a  wyobrażeniem  o  niej  lub  jej 

odbiciem w świadomości gospodarza postępowania". W przypadku dyspozycji art. 24 ust. 1 

pkt  16  Pzp  niezbędne  jest  zaistnienie  stanu  dokonanego,  tj.  wywołanie  sytuacji,  w  której 

„wykonawca  poprzez  przedstawienie  informacji  wywołał  w  świadomości  zamawiającego 

fałszywe wyobrażenie o rzeczywistości. Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w art. 24 ust. 

1 pkt 17 Pzp, gdzie usta

wodawca nie oczekuje wywołania stanu „wprowadzenia w błąd", lecz 

nakazuje sankcjonować już „przedstawienie informacji wprowadzających w błąd".  Potwierdza 

to orzecznictwo Izby: 

„Przesłanka wykluczenia określona wart. 24 ust. 1 pkt 16 p.z.p. posługuje 

się zwrotem w formie dokonanej - "wprowadził w błąd', zatem podstawą wykluczenia w błąd 

nie  może  być  sama  próba  bądź  zamiar  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  a  jedynie 

faktycz

ne wywołanie u zamawiającego mylnego wyobrażenia o faktach dotyczących kwestii 

podlega

nia  wykluczeniu  wykonawcy,  spełnienia  warunków  udziału  łub  kryteriów  selekcji. 

Ustawodawca odmiennie ukształtował przesłankę wykluczenia wykonawcy wyrażoną w art. 24 

ust  1  pkt  17  p.z.p.  -  dl

a  jej  zaistnienia  wystarczające  jest  samo  przedstawienie  (w  wyniku 

lekkomyślności lub niedbalstwa) informacji "wprowadzających w błąd" zamawiającego, które 

to  informacje  mogą  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego.  Z 

powyższego  wynika,  że  po  stronie  zamawiającego  nie  musi  powstać  mylne  wyobrażenie  o 

faktach, na skutek przedstawionych przez wykonawcę informacji, wystarczającym jest, iż takie 

wyobrażenie  mogło  powstać.  Istotna  jest  sama  treść  informacji  i  to,  jaki  skutek  mogły  one 

wywołać  w  świadomości  zamawiającego,  niezależnie  od  okoliczności  czy  wprowadzenie  w 

błąd rzeczywiście nastąpiło”. Istotą „błędu", o którym mowa w analizowanym przepisie, jest 

więc próba wykreowania u zamawiającego przekonania, iż dana okoliczność/zdarzenie miały 

miejsce, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było. Oczywiste jest przy tym, że do takiego 

stanu doprowadzić musi swoim działaniem wykonawca poprzez przedstawienie nieprawdziwej 

informacji, która stała się (lub mogła się stać) źródłem błędnego przekonania zamawiającego 

o danej okoliczności/zdarzeniu. Warunkiem zaistnienia stanu błędu po stronie zamawiającego 

jest  podanie  przez  wykonawcę  informacji  nieprawdziwych,  nieodpowiadających 

rzeczywistości. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Izby zapadłym na gruncie 

aktualnie brzmiących przepisów. W wyroku z dnia 18 kwietnia 2017 r. sygn. akt KIO 576/17 

Izba 

stwierdza: 

„Przez 

przedstawienie 

nieprawdziwych 

informacji 

(informacji 

wprowadzających  w  błąd)  należy  rozumieć  m.in.  złożenie  przez  wykonawcę  własnego 

oświadczenia wiedzy (lub przedstawienie oświadczenia wiedzy podmiotu trzeciego), którego 


treść  pozostaje  w  sprzeczności  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy.  Z  taką  właśnie  klasyczną 

konstrukcją  błędu  mamy  do  czynienia  w  niniejszej  sprawie.  Strabag  oświadczył,  że  nie 

znajduje  się  w  sytuacji,  w  której  doszło  do  rozwiązania  umowy.  Informacja  ta  okazała  się 

jednoznacznie  nieprawdziwa,  co  powinno  skłonić  Zamawiającego  do  obligatoryjnego 

wykluczenia Strabag z p

ostępowania. Określając stronę podmiotową w art. 24 ust. 1 pkt 17 

Pzp ustawodawca wskazał na lekkomyślność lub niedbalstwo (będące formami wprowadzenia 

w  błąd  wskazującymi  na  niższy  stopień  nieprawidłowości  działań  wykonawcy,  niż  ten 

określony w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. Jak wynika z orzecznictwa zarówno Izby, jak i sądów 

powszechnych  obowiązek  starannego  działania  dotyczy  zarówno  zamawiających,  jak  i 

wykonawców.  Jednym  z  przejawów  staranności  jest  obowiązek  przedstawiania 

zamawiającemu informacji opartych na prawdzie, rzetelnych i znajdujących odzwierciedlenie 

w faktach. Tylko w takim przypadku możliwe jest bowiem zadośćuczynienie podstawowemu 

celowi,  jaki  przyświeca  regulacjom  Pzp,  jakim  jest  wybór  oferty  złożonej  przez  wykonawcę 

gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia finansowanego ze środków publicznych. 

Jak wskazuje Izba:  „Nie  może jednak  umknąć, że przepis  art.  24  ustawy  Pzp ma stanowić 

przede  wszystkim  zabezpieczenie  dl

a  zamawiającego,  że  ma  do  czynienia  z  wykonawcą 

rzetelnym, który prawidłowo zrealizuje jego zamówienie. Niewątpliwie wykonawca rzetelny to 

wykonawca  przedstawiający  zamawiającemu  prawdziwe,  zgodne  ze  stanem  faktycznym 

informacje.  Naganność  podania  zamawiającemu  informacji  wprowadzających  w  błąd  jest 

oczywista i nie może podlegać dyskusji. 

Zdaniem 

Odwołującego 

wykonawca 

Strabag 

nie 

sprostał 

obowiązkom 

spoczywającym na wykonawcy ubiegającym się o zamówienie publiczne. Jako strona obydwu 

wskazanych  powyżej  umów  o  zamówienie  publiczne  miał  pełną  i  niczym  nieograniczoną 

wiedzę  odnośnie  tych  kontraktów.  Mógł  zatem  wyposażyć  Zamawiającego  w  komplet 

informacji,  które  z  jednej  strony  dałyby  Zamawiającemu  pełen  obraz  sytuacji  i  mogłyby 

przekonać go co do istnienia lub braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z Postępowania, 

z drugiej natomiast w pełni chroniłyby interes wykonawcy Strabag. Zatajenie tych informacji 

niewątpliwie  nastąpiło  w  warunkach  zamierzonego  działania.  Trudno  bowiem  przyjąć,  że 

profesjonalny wykonawca, ubiegający się o liczne zamówienia publiczne, nie miał wiedzy o 

konsekwencjach  wynikających  z  niepodania  tego  typu  informacji.  Zatem,  zatajając  tę 

informację, Strabag liczył zapewne na to, że Zamawiający nie wejdzie w jej posiadanie, co z 

kolei  skutkować  będzie  przyznaniem  zamówienia.  Nawet,  gdyby  przyjąć  (co  w  opinii 

Odwołującego  jest  jednak  nieuzasadnione),  że  nie  występuje  zamierzone  działanie,  to 

wykonawcy  Strabag  należy  bezsprzecznie  przypisać  działanie  w  warunkach  rażącego 

niedbalstwa, a więc drugiej z alternatywnych przesłanek art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. Wniosek taki 

jest  zasadny,  biorąc  pod  uwagę  zarówno  dysponowanie  kompletem  informacji  w  zakresie 


rozwiązanych  umów,  jak  i  wzorzec  profesjonalnego  wykonawcy.  Do  podobnych  zresztą 

wniosków  doszedł  Sąd  Okręgowy  w  Warszawie,  w  cytowanym  powyżej  wyroku  z  dnia  24 

października 2017 roku. Ustalenie, że działanie wykonawcy prowadzone było w warunkach 

rażącego niedbalstwa konsumuje zwykłe niedbalstwo oraz lekkomyślność, a więc łagodniejsze 

formy podmiotowe działania wykonawcy, które wskazane zostały w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Nie budzi przy tym wątpliwości, że w niniejszej sytuacji zastosowanie znajdzie zatem również 

art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp

. Niepodanie bowiem tak istotnych informacji, które rzutują na ocenę 

przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niewątpliwie 

zakwalifikować należy jako co najmniej niedbalstwo lub lekkomyślność. Zmaterializowały się 

również w niniejszej sytuacji skutki, o których mowa w obu analizowanych przepisach. Art. 24 

ust. 1 pkt 16 Pzp wskazuje bowiem, że skutkiem tym musi być „wprowadzenie zamawiającego 

w błąd”. Co więcej, przepis ten wprost wskazuje na nieprawidłowość polegającą na zatajeniu 

informacji,  a  więc  stan,  z  którym  mamy  do  czynienia  w  przypadku  postępowania.  Efekt,  o 

którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp zaistniał, czego dowodem jest dokonanie wyboru 

oferty Strabag. Tym samym spełniony jest również skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

17 Pzp - 

ten przepis nie wymaga bowiem wprowadzenia w błąd/ zatajenia (stan dokonany), a 

jedynie przedstawienia informacji mogących mieć istotny  wpływ  na  decyzje zamawiającego 

(stan hipotetyczny). 

Spełniona jest także przesłanka odnosząca się do zakresu informacji. Jak 

wynika z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp informacje, o których mowa w tym przepisie muszą odnosić 

się do określonego zakresu przedmiotowo istotnego w kontekście czynności w postępowaniu, 

w tym odnoszących się do oceny podstaw wykluczenia z postępowania. Takiego ograniczenia 

nie zawiera art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, który wskazuje jedynie na szeroko rozumiane decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu. Niewątpliwie zatem spełnione zostały 

przesłanki uzasadniające wykluczenie wykonawcy Strabag w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 16 i 

17 Pzp. 

W podsumowaniu tego zarzutu 

Odwołujący podniósł, że na obecnym etapie nie istnieją 

podstawy do sanowania zidentyfikowanej wadliwości. Procedura samooczyszczenia, o której 

mowa w art. 24 ust. 8 

Pzp nie może być bowiem traktowana jako forma ratowania wykonawcy, 

który  wprowadził  instytucję  zamawiającą  w  błąd.  Wskazuje  na  to  jednoznacznie  w  swoim 

orzecznictwie  Izba,  np.  w  wyroku  z  dnia  13  sierpnia  2019  r. 

„Samooczyszczenie,  o  którym 

mowa w art. 24 u

st 8 p.z.p. / niepodleganie wykluczeniu z art. 24 ust 9 p.z.p. w związku z art. 

24 ust 1 pkt 17 p.z.p. jest niemożliwe, gdyż wykonawca w danym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  w  którym  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  nie  może  jednocześnie  rzetelnie 

wy

kazywać,  że  przedsięwziął  takie  środki  zaradcze,  aby  Zamawiający  mógł  uznać 

samooczyszczenie  uznać  za  dopuszczalne”.  Podobnie  w  wyroku  z  dnia  28  lutego  2018  r.: 

„Łączna  interpretacja  art.  24  ust  8  i  9  p.z.p.  prowadzi  do  wniosku,  że  to  wykonawca  ma 


wystąpić z inicjatywą samooczyszczenia i przedstawić zamawiającemu dokumenty dające mu 

podstawę do odstąpienia od obowiązku wykluczenia tego wykonawcy. Procedura wskazana 

w  art.  24  ust  8  p.z.p.  służy  dobrowolnemu  naprawieniu  szkody  -  wykonawca  winny 

wprowadzenia w 

błąd musi się do tego przyznać, zanim fakt ten uświadomi sobie zamawiający. 

W  przeciwnym  wypadku  zastosowanie  ma  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  p.z.p.  Przepis  ten  nie 

przewiduje możliwości zaoferowania wykonawcy "drugiej szansy". Gdyby bowiem uznać, że 

wykona

wca,  nawet  gdy  wprowadzi  zamawiającego  w  błąd,  dostanie  kolejną  szansę, 

stanowiłoby  to  niczym  nieuzasadnione  i  niebezpieczne  z  perspektywy  systemu  zamówień 

publicznych  przyzwolenie  na  przedstawianie  instytucji  zamawiającej  nieprawdziwych 

informacji (wykona

wcy mogliby wówczas liczyć, że nawet jeśli zamawiający zorientuje się, że 

podane mu informacje są nieprawdziwe, to i tak dostanie kolejną szansę). Odwołujący dodał, 

że od rozwiązania ww. umów upłynęło mniej niż 3 lata (pierwsza rozwiązana została w lutym 

2018 r., druga w 2019 roku). 

Uzasadniając  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp  Odwołujący  podniósł,  iż 

n

iezależnie  od  przedstawienia  Zamawiającemu  nieprawdziwych,  wprowadzających  w  błąd 

informacji  odnośnie  kontraktu  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  226  na  odcinkach  węzeł 

Rusocin  autostrady  A1 

„  Pruszcz  Gdański  i  Pruszcz  Gdański  -  Przejazdowo",  samoistną 

prze

słanką  wykluczenia  wykonawcy  Strabag  z  postępowania  jest  już  sam  przebieg  tej 

inwestycji, który jednoznacznie wskazuje na ziszczenie się przesłanki, o której mowa w art. 24 

ust.  5  pkt  4  Pzp.  Z  informacji  pozyskanych  od  zamawiającego  będącego  stroną  umowy 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz 

Gdański i Pruszcz Gdański Przejazdowo (Dowód: Pismo z dnia 27 lutego 2018 r.)  wynika, że: 

a) 

pismem  z  dnia 27  lutego  2018  r.  zamawiający  odstąpił  od  umowy  z  wykonawcą z  winy 

wykonawcy, w oparciu o art. 635 kc w zw. z art. 656 § 1 kc w zw. z art. 139 ust. 1 Pzp oraz 

§ 22 umowy; 

b)   

Strabag spóźniał się z realizacją umowy tak dalece, że nie było prawdopodobne, aby mógł 

wykonać przedmiot umowy w ustalonym terminie (30 sierpnia 2018 r.); 

c) 

Strabag  nie  przedłożył  zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  projektowej 

(dokumentacja miała zostać wykonana do 30 listopada 2017 r.), pomimo że zamawiający 

pismami  z  dnia  18  i  19  stycznia  2018  r.  wzywał  do  niezwłocznego  przedłożenia  tej 

dokumentacji; 

d) 

pismem  z  dnia  19  lutego  2018  r.  Strabag  przyznał,  że  nie  wywiązał  się  z  obowiązku 

przedłożenia kompletnej dokumentacji; 

e) 

Strabag  miał  obowiązek  zakończyć  roboty  budowlane  do  30  czerwca  2018  r.,  do  30 

sierpnia 2018 r. miał zostać złożony wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub 


miało zostać złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu, do chwili odstąpienia 

od umowy Strabag nie zwrócił się do zamawiającego nawet o przekazanie placu budowy. 

Zdaniem  Odwołującego  ziściły  się  przesłanki  art.  24  ust.  5  pkt  4  Pzp,  takie  jak 

niewykonanie umowy i jej rozwiązanie. Ostatnią z okoliczności, która musi być wykazana na 

gruncie tego przepisu jest zawinienie wykonawcy. O

koliczności wskazane powyżej zdają się 

jednoznacznie potwierdzać,  że zaistniała sytuacja nastąpiła z  przyczyn leżących po  stronie 

wykonawcy  Strabag.  Wykonawca 

Strabag  w  sposób  fundamentalny  uchybił  swoim 

obowiązkom związanym z analizowaną inwestycją. Jak wynika z postanowień umowy (§ 2 ust. 

1) przedmiot jej powinien zostać wykonany do 30 sierpnia 2018 r., w tym roboty budowlane do 

30 czerwca 2018 r., a złożenie wniosku, o którym mowa powyżej do 30 sierpnia 2018 roku. 

Strabag  tymczasem  nie  wywiązał  się  już  z  podstawowych  i  wstępnych  obowiązków 

spoczywających na wykonawcy, w tym z obowiązku dostarczenia zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji  projektowej.  Nie  lepiej  było  na  kolejnych  etapach  inwestycji,  czego  dowodem 

jest  brak  chociażby  zwrócenia  się  do  zamawiającego  o  przekazanie  placu  budowy. 

Okoliczności  te  wskazują  zatem,  że  Strabag  od  początku  uchybiał  swoim  obowiązkom  w 

zakresie omawianej inwestycji i nie wykazywał się wymaganą gotowością do wywiązania się 

z obowiązków spoczywających na wykonawcy umowy o zamówienie publiczne. Zatem już z 

tej przyczyny Strabag powinien zostać wykluczony z Postępowania. Odwołujący jednocześnie 

stwierdził, że ma świadomość zawarcia pomiędzy Strabag a Zarządem Dróg Wojewódzkich w 

Gdańsku ugody sądowej, na mocy której strony zrzekły się wzajemnych roszczeń, jednakże 

z

awarcie ugody nie wpływa jego zdaniem na ocenę prawidłowości realizacji umowy, która to 

realizacja  znalazła  odzwierciedlenie  w  stanowisku  instytucji  zamawiającej  wyrażonym  w 

piśmie z dnia 27 lutego 2018 roku. Celem ugody jest uchylenie niepewności co do roszczeń 

wynikających  z  stosunku  prawnego  (art.  917  kc),  nie  przesądza  ona  jednak  o  istnieniu  lub 

braku  istnienia  zawinienia  którejkolwiek  ze  stron  (wywołuje  bowiem  skutki  na  przyszłość). 

Odwołujący  dodał,  że  jeśli  zawarta  ugoda  miałaby  posłużyć  do  odtworzenia  okoliczności 

istotnych 

z punktu widzenia art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp, tj. ustalenia tego, kto w istocie zawinił, to 

ustalenia  te  nie  byłyby  dla  Strabag  korzystne.  Jak  wynika  bowiem  z  pkt.  7  ugody  Strabag 

zobowiązał  się  do  zapłaty  na  rzecz  zamawiającego  kwoty  2  398  447,30  zł,  co  jest  niczym 

innym  jak  pokryciem  nałożonych  na  Strabag  przez  zamawiającego  kar  umownych.  W 

kontekście  niniejszej  sprawy  bez  znaczenia  jest  również  oświadczenie  o  cofnięciu  przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pkt 1 ugody). 

W orzecznictwie sądów powszechnych jednoznacznie zostało rozstrzygnięte, że oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy nie może zostać skutecznie cofnięte. Tak chociażby Sąd Najwyższy 

w wyroku z dnia 6 marca 2009 r.: 

„Podzielić należy pogląd, do którego w tej kwestii odwołuje 

się skarżący w uzasadnieniu podstaw skargi, że po dotarciu oświadczenia o odstąpieniu od 


umowy do jego adresata skutki oświadczenia nie mogą być uchylone, nawet za jego zgodą. 

Późniejszą,  po  nastąpieniu  skutku  odstąpienia,  zgodę  strony,  do  której  skierowane  zostało 

oświadczenie o odstąpieniu należy traktować jako przyjęcie oferty zawarcia umowy kreującej 

taki  sam,  lecz  już  nie  ten  sam  stosunek  prawny.  Z  chwilą  skuteczności  oświadczenia  o 

odstąpieniu  ustaje  bowiem  więź  obligacyjna  łącząca  dotychczasowe  strony,  przestaje  więc 

istnieć zarówno przedmiot w odniesieniu do którego odstępujący mógłby złożyć oświadczenie 

o  cofnięciu  odstąpienia,  jak  i  strona,  do  której  to  oświadczenie  miałoby  być  skierowane”

Stanowisko  to  znalazło  pełne  poparcie  w  późniejszym  orzecznictwie,  np.  w  wyroku  Sądu 

Okręgowego  w  Katowicach  z  dnia  11  lipca  2013  r.13,  czy  wyroku  Sądu  Okręgowego  w 

Szczecinie z dnia 10 lipca 2019 roku. 

Odwołujący zaznaczył, że obowiązkiem instytucji zamawiającej jest dokonanie weryfikacji 

info

rmacji i dokumentów przedstawianych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Nic  nie  stało  na  przeszkodzie,  aby  Zamawiający  ustalił,  że 

okoliczność rozwiązania omawianego kontraktu miała miejsce. Tym bardziej, że łatwo można 

to 

ustalić 

oparciu 

doniesienia 

medialne, 

np. 

https://www.radiotczew.pl/wiadomosci/2124.utrudnienia-w-remoncie-drogi-i- 

rozwiazanie-

umowv-z-wvkonawca-dojazd-do-a1-z-problemami 

czy 

http://pruszczanie.pl/nie-bedzie-

remontu-ul-zastawnei/. 

Zamawiający mógł (i powinien) dokonać weryfikacji w tym zakresie i 

na  tej  podstawie  dojść  do  wniosku,  iż  zasadne  jest  wykluczenie  wykonawcy  Strabag  z 

Postępowania.  Minimalną  formą  dbałości  o  prawidłowość  prowadzonego  postępowania 

powinno  być  zwrócenie  się  do  Strabag  z  wnioskiem  o  przedstawienie  szczegółowych 

wyjaśnień. Jeśli zatem Izba uzna, że nie jest zasadne wykluczenie Strabag z postępowania, 

to  Zamawiający  powinien  zostać  zobligowany  do  zwrócenia  się  do  Strabag  z  wnioskiem  o 

przedstawienia  wyjaśnień,  w  tym  w  szczególności  dowodów  potwierdzających,  że  środki 

przedsięwzięte przez wykonawcę są wystarczające do wykazania jego rzetelności. W oparciu 

o  tak  przeprowadzoną  procedurę  samooczyszczenia  Zamawiający  wszedłby  w  posiadanie 

kompletu  informacji  pozwalających  ponad  wszelką  wątpliwość  ustalić  zasadność 

zastosowania wobec St

rabag przesłanki wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 

ust. 5 pkt 4 Pzp. 

Jednocześnie Odwołujący podniósł, że nakazanie Zamawiającemu wezwania 

Strabag do wywiązania się z procedury samooczyszczenia może mieć miejsce nie tylko po 

ustaleniu, że automatyczne wykluczenie jest niezasadne, ale i po uznaniu, że wobec Strabag 

nie znajdą zastosowania podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. Zastosowanie 

tych  przepisów,  wyłącza  możliwość  przeprowadzenia  procedury  wyjaśniającej  bądź 

samooczyszczenia i skutkować powinno automatycznym wykluczeniem z Postępowania. 

Uzasadniając trzeci zarzut Odwołujący wskazał, że zgodnie z Rozdziałem XV ust. 3 SIWZ 

Zamawiający  przyznawał  punkty  w  ramach  kryterium  pozacenowego  „Doświadczenie 


kierownika budowy’ w oparciu o doświadczenie opisane w następujący sposób: „Punktowane 

będzie  doświadczenie  kierownika  budowy  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy  lub 

kierownika  robót  branży  drogowej  na  inwestycji  drogowej  polegającej  na  budowie  lub 

przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane” Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186) drogi publicznej i wartości robót co najmniej 65 000 000,00 zł (netto), przy czym 

inwestycja  winna  być  odebrana  ostatecznie  przez  jej  zamawiającego”. Wykazanie  czterech 

inwestycji zgodnych z powyższym opisem skutkować miało przyznaniem maksymalnej liczby 

punktów w związku z omawianym kryterium (10 punktów). 

Wyk

onawca Strabag wskazał do pełnienia funkcji Kierownika budowy Pana D. K. . W treści 

formularza  ofertowego  przedstawione  zostały  cztery  inwestycje.  Pierwszą  z  nich  jest 

„Zaprojektowanie  i  rozbudowa  drogi  krajowej  Nr  8  do  parametrów  drogi  ekspresowej  na 

odcinku Jeżewo - Białystok od km 614+850 do km 639+365” („Zadanie Jeżewo - Białystok”). 

Inwestycja  ta  realizowana  była  na  rzecz  białostockiego  oddziału  Generalnej  Dyrekcji  Dróg 

Krajowych  i  Autostrad,  jej  wartość  została  określona  jako  553  299  486,02  zł  netto.  Pan 

Kaczmarczyk  nie  nabył  w  toku  realizacji  Zadania  Jeżewo  -  Białystok  doświadczenia 

niezbędnego  do  uzyskaniu  w  ramach  omawianego  kryterium  oceny  ofert  dodatkowych 

punktów. Jak wynika z informacji uzyskanych przez Odwołującego od białostockiego oddziału 

GDDKiA w trakcie realizacji Zadania Jeżewo - Białystok funkcję Kierownika Budowy pełniła 

inna  osoba  tj.  Pan  A.  C.,  a  Pan  D.  K. 

pełnił  funkcje  Kierownika  Budowy  w  zastępstwie 

dwukrotnie przez 7 i 2 dni, w terminach: od 16 sierpnia 2011 r. do 22 sierpnia 2011 r. oraz od 

24 maja 2012 r. do 25 maja 2012 roku. (

Dowód: pismo z dnia 17 marca 2020 r.). Odwołujący 

stwierdził,  że  ma  świadomość,  że  treść  kryterium  sformułowana  przez  Zamawiającego  nie 

wskazuje  na  obowiązek  pozostawania  na  stanowisku  Kierownika  budowy  przez  określony 

czas, np. od początku do końca zadania, lub przez okres jednego roku. Niemniej jednak nie 

sposób  zaakceptować  sytuacji,  w  której  dana  osoba  zastępując  przez  kilka  dni  Kierownika 

budowy  faktycznie 

sprawującego  swoją  funkcję  nabyła  doświadczenie,  którego  wymagał 

Zamawiający.  Tym  bardziej,  że analizowana inwestycja trwała kilka  lat (umowa zawarta 12 

sierpnia 2009 r., protokół odbioru końcowego robót podpisano natomiast 19 lutego 2015 roku). 

Zgodnie z 

treścią kryterium za referencyjne mogły być uznane jedynie inwestycje o wartości 

min.  65  min  zł  netto.  Zgodnie  z  intencją  Zamawiającego  zatem  nie  każde  doświadczenie 

nabyte  na  stanowisku  Kierownika  budowy  miało  zagwarantować  przyznanie  wykonawcy 

dodatkowy

ch punktów, a jedynie takie, które zdobywane było w toku inwestycji o niebagatelnej 

wartości. Tymczasem analiza realizacji Zadania Jeżewo - Białystok wskazuje, że w okresie, w 

którym  Pan  K.  zastępował  Pana  C.  na  stanowisku  Kierownika  budowy  wykonano  prace  o 

wartości  nieprzekraczającej  kilku  milionów  PLN  .  Wskazuje  to,  że  wykonawca  Strabag,  jak 

również Zamawiający, zdecydowali się potraktować opis kryterium oceny ofert w oderwaniu 


od  jego  istoty,  która  sprowadza  się  do  weryfikacji  faktycznie  nabytego  przez  Kierownika 

budowy doświadczenia. Taka ocena doświadczenia ma charakter jedynie pozorny i prowadzi 

do  absurdalnego  wniosku,  zgodnie  z  którym  Zamawiający  powinien  przyznać  dodatkowe 

punkty  wykonawcom,  którzy  posłużą  się  Kierownikiem  budowy,  który  swoje  doświadczenie 

nabył  poprzez  pełnienie  owej  funkcji  przez  np.  jeden  dzień.  Koncepcji  takiej  nie  sposób 

pogodzić  z  celem,  jaki  przyświeca  kryteriom  oceny  ofert  czy  warunkom  udziału  w 

postępowaniu,  jakim  jest  weryfikacja  faktycznie  nabytego  doświadczenia.  Wykonawca 

Strabag powinien uzyskać 6 zamiast 10 punktów z tytułu kryterium doświadczenia Kierownika 

budowy. W ten sposób oferta Odwołującego zostałaby sklasyfikowana na pierwszym miejscu 

w Postępowaniu. 

Zamawiający pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. uwzględnił w całości zarzuty Natomiast 

pismem  z  dnia  22  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  poinformował  o  zmianie  stanowiska 

wyrażonego w piśmie z 17 kwietnia 2020 r. i o uwzględnieniu odwołania w części, tj. zakresie 

zarzutów pkt II.l i II.2 według numeracji uzasadnienia odwołania, co odpowiada pkt I.1 i I.2. 

odwołania.  Następnie  w składanych pismach  Zamawiający  przedstawił  swoje stanowisko  w 

sprawie,  podtrzymując  swoje  stanowisko  co  do  braku  zasadności  odwołania  w  zakresie 

trzecie

go  zarzutu,  jak  również  stwierdzając  m.in.,  że  w  uzasadnieniu  odwołania  brak  jest 

szczegółowej argumentacji w zakresie podniesionego zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp.  Zamawiający  oświadczył,  że  nie  dopuścił  się  naruszenia  zasady  wyartykułowanej  we 

wskazanym przepisie. Postępowanie prowadzone było w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej  konkurencji,  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. O okolicznościach podniesionych w odwołaniu związanych 

z  rozwiązaniem  umów  przez  Strabag  Sp.  z  o.o.  Zamawiający  nie  miał  wiedzy  w  chwili 

podejmowania decyzji związanych z wyborem oferty tego wykonawcy.  

Odnosząc  się  do  trzeciego  zarzutu  sformułowanego,  Zamawiający  stwierdził,  że 

sprowadza się on do polemiki z postanowieniami SIWZ, czyli jest spóźniony. Ogłoszenie w 

sprawie przedmiotowego zamówienia zostało opublikowane w dniu 15 października 2019 r., 

zatem termin na złożenie odwołania w tej kwestii upłynął w dniu 25 października 2019 r. Nadto 

Zamawiający przytoczył postanowienie Rozdziału XV ust. 3 SIWZ oraz art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp i wskazał m.in., że w toku oceny ofert, jest związany opisem kryteriów i sposobu oceny, 

jaki zawarł w SIWZ. Dlatego też musi on zawierać wszystkie elementy, które będą brane pod 

uwagę  przy  ocenie  danego  kryterium.  Zamawiający  oceniając  oferty  nie  może  ani 

uszczegółowić  zasad  oceny  poprzez  badanie  w  sposób,  który  nie  został  jednoznacznie 

wyartykułowany  w  zapisach  SIWZ,  ani  też  odstępować  od  zasad,  które  opisał  uprzednio. 

Odwołujący nie wskazuje, aby treść kryterium cenowego była dla niego niezrozumiała, bądź 

niejednoznaczna. 

Zamawiający  w  sposób  w  pełni  świadomy  sformułował  wskazane  wyżej 


kryterium  cenowe.  Kryterium  to  zostało  powiązane  z  wartością  inwestycji,  przy  czym 

Zamawiający,  kierując  się  wieloletnim  doświadczeniem  w  zakresie  realizacji  inwestycji 

drogowych  przyjął,  że  kierownikiem  robót  lub  kierownikiem  robót  branży  drogowej,  na 

inwestycjach o wartości ponad 65.000.000,00 PLN nie zostają przypadkowe osoby. Bardzo 

istotny  jest  zapis  zawarty  w  przywołanym  kryterium  wskazujący,  że  „inwestycja  winna  być 

odebrana  ostatecznie  przez  jej  zamawiającego".  Kryteria  oceny  ofert  konstruowane  przez 

Zamawiających  nie  mogą  prowadzić  do  ograniczenia  kręgu  potencjalnych  wykonawców 

zamówień publicznych. Częstą praktyką jest realizacja inwestycji przez kilku kierowników robót 

lub kierowników branży drogowej. Także czas realizacji poszczególnych inwestycji jest mocno 

zróżnicowany - trwa on od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Nie sposób jest zatem przewidzieć 

wszystkie  występujące  stany  faktyczne.  Rolą  Zamawiającego  jest  takie  skonstruowanie 

kryterium  oceny  ofert,  które  będzie  precyzyjne,  jednakowo  zrozumiałe  dla  wszystkich 

zainteresowanych, a przede wszystkim weryfikowalne. 

Kwestionowane przez Odwołującego 

kryterium jest jasne, 

zrozumiałe i precyzyjne, a zarzuty odwołania nietrafione. 

Odnosząc się do dwóch pierwszych zarzutów Odwołania, które zostały przez niego 

uwzględnione, Zamawiający wskazał, że nie posiadał wiedzy o rozwiązanych przez Strabag 

Sp.  z  o.o.  umowach  z  Zamawiającymi.  Nie  wiedział  w  szczególności  o  okolicznościach,  w 

jakich te mowy zostały rozwiązane. W ocenie Zamawiającego nie jest zasadne automatyczne 

wykluczenie  Wykonawcy,  który  rozwiązał  umowy  z  Zamawiającymi.  Niezbędne  jest  w  tym 

zakresie  przeprowadzenie  przez  niego 

postępowania  wyjaśniającego,  uzyskanie  wszelkich 

możliwych i dostępnych informacji. Zapoznania się z postanowieniami rozwiązanych umów, 

w

ysłuchanie obu stron rozwiązanych umów. W związku z uzyskaniem wiedzy (wynikającej z 

odwołania)  o  rozwiązaniu  przez  Strabag  Sp.  z  o.o.  umów  z  dwoma  Zamawiającymi  w 

okolicznościach, które na pierwszy rzut oka mogą uzasadniać zastosowanie normy z art. 24. 

ust.  5  pkt  4  Pzp  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp,  zasadnym  wy

daje  się  unieważnienie 

czynności wyboru oferty STRABAG Sp. z o.o., a następnie powtórzenie czynności badania i 

oceny ofert. 

Pismem z dnia 6 kwietnia 2020 r. swoje przystąpienie do postepowania odwoławczego 

po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie 

(dalej również: „Przystępujący”), który zgłosił sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania przez 

Zamawiającego i wniósł o oddalenie odwołania w całości. W uzasadnieniu swojego stanowiska 

wykonawca  Strabag 

odniósł  się  do  wszystkich  zarzutów  odwołania  i  podał  m.in.,  iż  

O

dwołujący, uzasadniając zarzut naruszenia art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy Pzp odnośnie umowy 

z  nr  544/2016-

2018  z  5  października  2016r.  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  226  na 

odcinkach węzeł Rusocin autostrady Al - Pruszcza gdański i Pruszcz Gdański Rusicin” 


po 

pierwsze  błędnie,  bo  niezgodnie  z  brzmieniem  tego  przepisu  wskazuje,  że  „(...) 

samoistną  przesłanką  wykluczenia  wykonawcy  Strabag  z  Postępowania  jest  już  sam 

przebieg tej inwestycji, który jednoznacznie wskazuje, na ziszczenie się przesłanki o której 

mowa w art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy 

Pzp”; 

po drugie, 

nawet gdyby przyjąć, że tak trzeba czytać ten przepis to ocena przebiegu tej 

inwestycji wyrażona w odwołaniu jest bardziej niż pobieżna i nie obiektywna. Dokonana 

bowiem  została  w  oparciu  o  stanowisko  jednej  strony  ww.  umowy  tj.  Zamawiającego  - 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, wyrażone w jednym dokumencie - tj. piśmie z 

dn.  27  lutego  2018r.  co do którego jego autor  - Zarząd  Dróg wojewódzkich w  Gdańsku 

złożył oświadczenie o cofnięciu; 

po  trzecie, 

autor  odwołania  zupełnie  dewaluuje  zasadniczy  dla  oceny  ziszczenia  się 

przesłanek art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy pzp fakt, że w toku procesu wywołanego pozwem 

Strabag przeciwko Województwu Pomorskiemu - Zarządowi Dróg Wojewódzkich doszło 

do  zawarcia  ugody  w  k

tórej  Województwo  Pomorskie  -  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w 

Gdańsku (i) cofnął oświadczenie z dn. 27 lutego 2018r. a więc oświadczenie w oparciu o 

które  Odwołujący  formułuje  nieuprawniony  (bo  jako  oparty  na  wybiórczym  materiale-

niemożliwy) pogląd o tym, że posiada wiedzę o przebiegu realizacji całości inwestycji (ii) 

strony oświadczyły o rozwiązaniu umowy ww. umowy za porozumieniem stron (iii) Strony 

wyraźnie wskazały - w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, że rozwiązanie umowy 

za porozumieniem stron ni

e następuje z winy którejkolwiek ze stron umowy; 

Umowa nr 544/2016-

2018 z 5 października 2016r. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na 

odcinkach  węzeł  Rusocin  autostrady  Al  -  Pruszcza  gdański  i  Pruszcz  Gdański  Rusicin” 

rozwiązana została za porozumieniem stron w ugodzie sądowej zawartej 07.09.2018 roku, w 

postępowaniu  wywołanym  przez  pozew  Strabag  Sp.  z  o.o.  przeciwko  Województwu 

Pomorskiemu  - 

Zarządowi  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku.  Sposób  jej  rozwiązania  nie 

wyczerpuje dyspozycji art. 25 ust 4 pkt 5 ustawy Pzp. 

Nie sposób zgodzić się już co do zasady 

że  stanowiskiem  Odwołującego,  że  samoistną  przesłanką  wykluczenia  Strabag  z 

postępowania jest już sam przebieg tej inwestycji, który wskazuje na ziszczenie się przesłanki 

o której mowa w art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy Pzp. Analiza tego przepisu powinna prowadzać 

bowiem  do  wniosku,  że  przesłanką  zastosowania  tego  przepisu  jest  rozwiązanie  umowy 

będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy. Do tego 

elementem  warunkującym  zastosowanie  tej  fakultatywnej  przesłanki  jest  niewykonane  lub 

nienależyte wykonanie umowy i to w stopniu istotnym. Innymi słowy zgodnie z treścią art. 24 

ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp  przesłanką  wykluczenia  jest  leżące  po  stronie  wykonawcy  nie 

wykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  w  istotnym  stopniu  wcześniejszej  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego,  co  doprowadziło  w  konsekwencji  do  rozwiązania  umowy  lub 


zasądzenia odszkodowania Tym samym, jak wyjaśniła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 

dn.  11  grudnia  2017r.  (sygn.  akt  KIO  2

522/17)  „(...)  odstąpienie  od  umowy  jest  jednym  z 

elementów  konstrukcji  tego  przepisu  (...)”.  Element  ten  ma  charakter  wtórny  czy  też 

wynikowym,  gdyż  jak  wyjaśniła  we  wskazanym  wyroku  Krajowa  Izba  Odwoławcza  „(...) 

najistotniejsze  i  konieczne  do  wykazania 

przez  Zamawiającego  jest  nie  wykonanie  lub 

nienależyte  wykonanie  umowy  w  cywilistycznym  rozumieniu  tych  pojęć  oraz  jednoczesne 

wykazanie, że odnosi się ono do istotnej części umowy i, że odpowiedzialność za taki stan 

rzeczy ponosi wykonawca. Choć odstąpienie od umowy jest oświadczeniem woli o charakterze 

prawno- 

kształtującym nie oznacza, że nie może ono być wadliwe lub bezskuteczne. Jak każde 

oświadczenie  woli,  którego  skuteczność  zależy  od  spełnienia  określonych  warunków  w 

znaczeniu  klasycznym,  może  być  skutecznie  kwestionowane  przez  jego  adresata.  (...)  ”.  " 

Zastosowanie art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy P

zp wymaga więc rozwiązania umowy (lub zasądzenia 

odszkodowania)  będącego  następstwem  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania 

zobowiązania w stopniu który można określić jako istotny a okoliczności te Zamawiający (tu: 

Odwołujący  musi  wykazać). W  analizowanym  stanie faktycznym  nie  doszło  do  rozwiązania 

umowy  z  Przystępującym  z  powodu nie wykonania czy  też  nienależytego wykonania przez 

niego umowy w stopniu istotnym. 

Podstawą rozwiązania tej umowy było porozumienie stron o 

jej rozwiązaniu wyrażone w ugodzie zawartej 7 września 2018r. przed Sądem Okręgowym w 

Gdańsku w sprawie o sygn. akt IC 325/18. Zgodnie z treścią zawartej ugody: 1)Województwo 

Pomorskie - 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku cofnął oświadczenie zawarte w piśmie z 

dn.  27  lutego  2018r.  o  odstąpieniu  od  umowy  nr  544/2016-2018  z  5  października  2016r. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady Al - Pruszcza 

gdański i Pruszcz Gdański Rusicin”; 2) Strabag Sp. z o.o. cofnął oświadczenie z 19 kwietnia 

2018r. o odstąpieniu od umowy nr 544/2016-2018 z 5 października 2016r. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady Al - Pruszcza gdański i Pruszcz 

G

dański Rusicin”; 3)  Województwo Pomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich i Strabag Sp. z 

o.o., oświadczyły że z dniem zawarcia ugody rozwiązują za porozumieniem stron umowę nr 

2018 z 5 października 2016r. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach 

węzeł  Rusocin  autostrady  Al  -  Pruszcza  Gdański  i  Pruszcz  Gdański  Rusicin”;  4)  W  celu 

uniknięcia  jakichkolwiek  wątpliwości  Strony  w  ugodzie  oświadczyły,  że  przyjmują  iż 

rozwiązanie umowy nie następuje z winy którejkolwiek ze Stron ww. umowy (Dowód: ugoda z 

7 września 2018r. przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt IC 325/18). 

Odwołujący zupełnie pomija fakt, że ugoda ta została zawarta w toku procesu wywołanego 

przez  Strabag  sp.  z  o.o.  przeciwko  Województwu  Pomorskiemu  -  Zarządowi  Dróg 

Wojew

ódzkich w Gdańsku. W dniu 20.03.2018 roku Przystępujący skierował bowiem do Sądu 

Okręgowego  w  Gdańsku  pozew  o  ustalenie  nie  istnienia  po  stronie  Województwa 

Pomorskiego - 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku prawa do odstąpienia od ww. umowy 


z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przedmiotem pozwu było ponadto ustalenie przez 

Sąd istnienia pomiędzy stronami stosunku prawnego nawiązanego Umową nr 544/2016/2018 

z  dnia  05.10.2016  roku. 

Fakt,  że  ugoda  ta  została  zawarta  w  toku  procesu  oznacza,  że 

podlegała badaniu Sąd Okręgowy w Gdańsku pod kątem przesłanek z art. 203 §4 kpc w zw. 

z  art.  223§2  zgodnie  z  którym  „Sąd  może  uznać  za  niedopuszczalne  cofnięcie  pozwu, 

zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że 

wymieni

one  czynności  są  sprzeczne  z  prawem  lub  zasadami  współżycia  społecznego  albo 

zmierzają do obejścia prawa.” Oznacza to, że skuteczność oświadczenia wyrażonego przez 

Województwo Pomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w piśmie z 27 lutego 2018r. 

tj.  o

świadczenia  o  cofnięciu  przez  Województwo  Pomorskie  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w 

Gdańsku  odstąpienia  poddana  została  ocenie  sądu  pod  kątem  zgodności  z  prawem,  który 

zatwierdził  tę  ugodę  i  wydał  postanowienie  o  umorzeniu  postępowania.  Wobec 

uprawomocnienia si

ę postanowienia o umorzeniu postępowania w wyniku zawarcia ugody jej 

treść i oceniona przez Sąd zgodność z prawem nie może być teraz skutecznie kwestionowana 

przez Odwołującego, który nie znając okoliczności sprawy i podejmując żadnych czynności 

procesowyc

h  zmierzających  do  wzruszenia  postanowienia  o  umorzeniu  postępowania 

powołuje jedynie wyroki z innych spraw dotyczące braku możliwości cofnięcia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy. Przystępujący pragnie w tym miejscu podkreślić, że błędne - jeśli nie 

celo

we, jest wskakiwanie w odwołaniu jedynie regulacji art. 917 kc w zakresie możliwości, i 

skutków,  zawarcia  ugody.  O  ile  przepis  ten  tłumaczy  czym  jest  ugoda  w  sensie 

materialnoprawnym  to  nie  wyczerpuje  on  całości  regulacji  ustawowych  dotyczycących 

możliwości zawarcia ugody w toku procesu na podstawie art. 223 kpc w zw. z art. 203 kpc. A 

w przypadku umowy pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin 

autostrady  Al  - 

Pruszcza  Gdański  i  Pruszcz  Gdański  Rusicin”  (dalej:  umowy  w  Pruszczu 

Gda

ńskim) strony zawarły ugodę przed sądem nie zaś ugodę pozasądową. Odwołujący nie 

wykazał,  że  ugoda  której  skuteczność  kwestionuje  w  Odwołaniu  została  wyeliminowana  z 

obrotu  prawnego.  Tym  samym  nie  ma 

podstaw  do  przyjęcia,  że  do  rozwiązania  umowy  w 

Pruszczu 

Gdańskim  doszło  inaczej  niż  w  sposób  wskazany  w  tej  ugodzie  tj.  w  drodze 

porozumienia stron p

o wcześniejszym cofnięciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Tym 

samym

,  zdaniem  Przystępującego,  w  odniesieniu  do  tej  umowy  nie  została  spełniona 

przesłanka zastosowania art. 24 ust 5 pkt ustawy Pzp, gdyż do rozwiązania umowy doszło w 

drodze porozumienia stron z wyraźnym wskazaniem, że rozwiązanie umowy nie następuje z 

winy  którejkolwiek  ze  stron.  Jak  potwierdza  zaś  doktryna,  i  wskazane  orzecznictwo, 

wykluczenie 

na  tej  podstawie  może  nastąpić  jedynie,  jeżeli  wskutek  niewykonania  lub 

nienależytego wykonania doszło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. W 

pierwszym  przypadku  wystarczające jest  stwierdzenie faktu  rozwiązania umowy  z  przyczyn 

leżących po  stronie wykonawcy,  co będzie przybierało formę odstąpienia od  umowy  lub  jej 


wypowiedzenia przez zamawiającego. Konstrukcja omawianego przepisu powoduje, że w tym 

przypadku pod pojęciem „rozwiązanie” należałoby raczej rozumieć wypowiedzenie umowy lub 

odstąpienie  od  niej,  gdyż  w  rzeczywistości  to  ten  rodzaj  zakończenia  współpracy  jest 

najczęściej efektem nienależytej realizacji i łączy się z dodatkowymi sankcjami. 

Na wypadek uznania, że przedstawiona wyżej argumentacja jest niewystarczająca do 

uznania,  że  zarzut  naruszenia  art.  24  ust  5  pkt  4  ustawy  Pzp  jest  bezzasadny  gdyż  do 

rozwiązania  umowy  doszło  w  za  porozumieniem  stron  zatwierdzonym  ugodą  sądową, 

Przystępujący  wskazał  m.in.,  że  Odwołujący  powinien  był  skazać  na  czym  polegało 

niewykonanie  czy  nienależyte  wykonanie  umowy  za  które  odpowiedzialność  ponosi 

Wykonawca  a  które  doprowadziło  do  rozwiązania  umowy,  jego  istotny  charakter  oraz 

niewykonanie  czy  nienależyte  wykonanie  umowy  zastąpiło  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

wykonawcy. 

Stwierdzenia  odwołania  o  tym,  że  Strabag  w  sposób  fundamentalny  uchybiał 

obowiązkom  związanym  z  analizowaną  inwestycją  nie  mogą  sprowadzać  się  do  ogólnych 

haseł, których nie można by poddać weryfikacji w kategorii prawda - fałsz. Jak wynika z treści 

Odwołania tym nienależytym wykonaniem umowy w Pruszczu Gdańskim było niedostarczenie 

zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Fakt, ten Odwołujący stara się wykazać 

za  pomocą  załączonego  do  oferty  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  złożonego  przez 

zamawiającego  w  piśmie  z  dn.  27  lutego  2018r.  Stwierdzenia  odwołania  o  tym,  że 

przystępujący z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie nie wykonał należycie umowy w 

Pruszczu Gdańskim nie dostarczając na czas dokumentacji projektowej nie jest prawdziwe i 

nie zostało w odwołaniu udowodnione. Po pierwsze, przedstawiony w tym zakresie dowód - 

oświadczenie Zamawiającego z 27 lutego 2018r. zostało cofnięte a skuteczność tej czynności 

została potwierdzona przez  Sąd Okręgowy  w  Gdańsku który  zatwierdził  zawartą przed  nim 

ugodę  zawierającą  oświadczenie  o  cofnięciu  oświadczenia  o  odstąpieniu  wyrażonego  w 

piśmie z dn. 27 lutego 2018 r. Oświadczenie to nie funkcjonuje więc w obrocie prawnym i nie 

może  stanowić  dowodu  na  okoliczności  wskazane  przez  Odwołującego.  Po  drugie,  nawet 

kwestionując  skuteczność  cofnięcia  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  wyrażonego  w 

ugodzie zawartej 7 września 2018r. Odwołujący - skoro jak wskazuje treści odwołania zna jej 

treść, niezasadnie pomija, że z treści ugody wynika, że Przystępujący od samego początku 

kwestio

nował  skuteczność  odstąpienia  od  umowy  przez  zamawiającego  w  tamtej  sprawie. 

Choć  odstąpienie  od  umowy  -  jak  wskazuje  sam  Odwołujący,  jest  oświadczeniem  woli  o 

charakterze  prawno- 

kształtującym  nie  oznacza  to,  że  nie  może  ono  być  wadliwe  lub 

bezskuteczne. 

Jak  każde  oświadczenie  woli,  którego  skuteczność  zależy  od  spełnienia 

określonych warunków może być skutecznie kwestionowane przez jego adresata. Potwierdza 

to orzecznictwo, zgodnie z którym z punktu widzenia art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp oparcie 

się wyłącznie na jednostronnych oświadczeniach zamawiających, wskazujących na przyczyny 


odstąpienia  od  umów,  bez  analizy  stanowiska  drugiej  strony  umowy,  analizy  dowodów 

składanych przez wykonawcę nie może być uznane za wyczerpującą i wszechstronną ocenę 

powodów  odstąpienia  przez  instytucję  zamawiającą  od  realizacji  umowy.  Gdyby  bowiem 

przyznać  prymat  oświadczeniom  składanym  przez  instytucje  zamawiające  o  przyczynach 

odstąpienia  od  umów  i  tylko  na  takiej  podstawie  decydować  o  wykluczeniu  wykonawców  z 

postępowania,  to  prowadziłoby  to  do  nieuprawnionego  uprzywilejowania  instytucji 

zamawiających  na  rynku  zamówień  publicznych,  a  w  konsekwencji  częstokroć  do 

eliminowanie  z  rynku  wykonawców,  których  stanowiska  czy  argumentacja  zostaje 

bezzasadnie  pominięta.  Oświadczenie  woli  zamawiającego  o  odstąpieniu  od  umowy  jest 

jedynie  poglądem  strony  odstępującej  i  nie  stanowią  dowodu  na  nienależyte  wykonanie 

Umowy. 

Należy wiec uzupełnić stan faktyczny tamtej sprawy o informacje, których Odwołujący 

nie  podał  mimo,  że  z  opisu  dokumentów  jakimi  dysponuje  -  a  co  najmniej  powinien 

dysponować w świetle powołanego orzecznictwa w celu skutecznego postanowienia zarzutu 

naruszenia art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy P

zp są mu one znane. Otóż od samego początku tj. od 

daty otrzymania oświadczenia zamawiającego o odstąpieniu od umowy w Pruszczu Gdańskim 

Przystępujący  zakwestionował  tak  zasadność  jak  i  skuteczność  tego  oświadczenia. 

Skuteczność oświadczenia o odstąpieniu jako pozbawionego podstaw faktycznych i prawnych 

została  zakwestionowana  przez  STRABAG  Sp.  z  o.o.  pismem  z  dnia  02.03.2018r.  oraz  na 

drodze postępowania sądowego poprzez złożenie powództwa o ustalenie nieistnienia prawa 

Zamawiającego  do  odstąpienia  od  umowy  i  ustalenia,  że  nadal  istnieje  stosunek  prawny 

wynikający z umowy o zamówienie publiczne. (Dowód: pismo Wykonawcy z dnia 02.03.2018r. 

na okoliczność kwestionowania odstąpienia od umowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Gdańsku; dowód: kopia pozwu z dnia 20.03.2018r. z prezentatą potwierdzającą złożenie w 

sądzie, na okoliczność wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia prawa Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy). Wobec kwestionowania podstaw oświadczenia o odstąpieniu z 27 

lutego 2018r., Przystępujący pismem z dnia 19.04.2018 roku, złożył względem Województwa 

Pomorskiego  - 

Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku  oświadczenie  o  odstąpieniu  od 

umowy  544/2016-

2018  z  uwagi  na  fakt,  iż  pomimo  wezwania  ze  strony  wykonawcy, 

zamawiający  nie  przedstawił  Strabag  zamiennej  decyzji  środowiskowej,  koniecznej  do 

realizacji  inwestycji.  (D

owód:  kopia  pisma  Strabag  Sp.  z  o.o.  z  dnia  19.04.2018  roku,  na 

okoliczność;  złożenia przez  Strabag  względem Województwa Pomorskiego  -  Zarządu Dróg 

Wojewódzkich  w  Gdańsku  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  Umowy).  Skutkiem  złożenia 

oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  było  powstanie  po  stronie  Strabag  uprawnienia  do 

naliczenia zamawiającemu kary umownej przewidzianej na tę okoliczność a w konsekwencji 

przekształcenie  powództwa  o  ustalenie  w  powództwo  o  zapłatę  (Dowód:  kopia  pisma 

procesowego z 25 maja 2018r. zawierającego oświadczenie o przekształceniu powództwa). 

Przystępujący  wyjaśnił,  że  w  trakcie  wykonywania  prac  projektowych  wystąpiły  przeszkody 


niezależne  i  niezawinione  przez  przystępującego,  które  uniemożliwiły  terminową  realizację 

prac projektowych, objętych zawartą pomiędzy stronami umową. Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Gdańsku informowany był przez Przystępującego o utrudnieniach w wykonaniu przedmiotu 

Umowy  z  przyczyn  niezawinionych  przez  Wykonawcę,  zarówno  w  formie  pisemnych 

Wystąpień,  jak  również  na  spotkaniach,  które  odbywały  z  udziałem  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich w  Gdańsku  i  przedstawicieli Wykonawcy.  Przyczyny  powstania przeszkód  w 

projektowaniu związane były z nieprawidłowym przygotowaniem inwestycji przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Gdańsku, jak również z innymi okolicznościami niezależnymi od żadnej ze 

stron.  W  zakresie  przyczyn  powstania  opóźnienia  w  realizacji  prac  projektowych  należy 

wymienić:  zwłokę  Gminy  Miejskiej  Pruszcz  Gdański  w  uzgodnieniu  projektu  budowlanego, 

przedłużone  procedowanie  Starosty  Gdańskiego  w  sprawie  decyzji  o  pozwoleniu 

wodnoprawnym,  przedłużone  procedowanie  Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji 

Geodezyjno-

Kartograficznej  w  Pruszczu  Gdańskim  w  uzgodnieniu  projektu  podziału 

nieruchomości,  przekazanie-przez  Zamawiającego  na  etanie  postępowania  przetargowego 

wadliwej  dokumentacji  geologicznej,  przekazanie  przez  Zamawiającego  na  etapie 

postępowania przetargowego wadliwej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: nr 

OŚ1.6220.25.2014,26  z  dnia  24.11.2014  r,  wydana  przez  Wójta  Gminy  Pruszcz  Gdański, 

Wszyst

kie  wymienione  przyczyny  nie  leżały  po  stronie  Wykonawcy,  a  w  konsekwencji  nie 

mogły  stanowić  podstawy  do  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Wykonawcy.  Okoliczności  te  są  szczegółowo  opisane  w  załączonym  pozwie.  W  celu 

zapewnienia  ekonomiki  post

ępowania  Przystępujący  przywołał  przedstawione  tam 

twierdzenia  i  załączone  dowody  przedstawiając  je  jako  twierdzenia  i  dowody  w  niniejszej 

sprawie. 

Od momentu złożenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oświadczenia o 

odstąpieniu  od  umowy  Przystępujący  konsekwentnie  podnosił,  że  okoliczności  faktyczne  i 

prawne  wskazane  przez  tego  Zamawiającego  a  mające  stanowić  podstawę  odstąpienia  od 

Umowy z winy Wykonawcy, nie skutkowały powstaniem po jego stronie prawa do odstąpienia 

do Umowy zarówno na podstawie art. 635 k.c. jak również na podstawie §17 ust.2 Umowy. W 

rezultacie  w  ocenie  Przystępującego  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  nie  mając  prawa  do 

odstąpienia w istocie nie odstąpił skutecznie od przedmiotowej umowy. Warto też wskazać, że 

nawet  w  przypadku  kwe

stionowania  skuteczności  oświadczenia  o  cofnięciu  odstąpienia  od 

umowy  to  zawarta  ugoda  zawiera  również  stwierdzenia  mające  charakter  oświadczenia 

wiedzy  o  tym,  że  do  rozwiązania  umowy  nie  dochodzi  z  winy  żadnej  że  stron.  Art.  635  kc 

stanowi 

o możliwości odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia, podczas gdy § 17 ust 2 

umowy  o  zwłoce  wykonawcy.  Wobec  przywołanego  oświadczenia  zamawiającego 

wyrażonego w ugodzie, potwierdza to, że doszło do materializowania się przesłanki z art. 24 

ust 5 pkt 4 ustawy Pzp. To w 

takich okolicznościach faktycznych miedzy stronami doszło do 

zawarcia w toku procesu przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ugody sądowej w której strony 


oświadczyły  o  rozwiązaniu  umowy  za  porozumieniem  stron  i  wyraźnie  wskazały,  że  do 

rozwiązania umowy nie doszło z winy którejkolwiek ze stron. Odwołujący w żaden sposób nie 

odniósł się do tych okoliczności sprowadzając rozstrzygnięcie złożonego sporu związanego z 

rozwiązaniem wcześniej zawartej umowy do jednego pisma tj. oświadczenia Zamawiającego 

z 27 lutego 201

8r. Spory związane z realizacją umów o roboty budowlane mają niejednokrotnie 

wielopłaszczyznowe  uwarunkowania,  które  muszą  być  w  pierwszej  kolejności 

zidentyfikowane,  a  następnie  ewentualnie  przypisane  wykonawcy.  Oświadczenie 

zamawiającego  o  odstąpieniu  od  umowy  jest  wyłącznie  jednostronną  oceną  zdarzeń  jakie 

miały  miejsce  w  trakcie  realizacji  wykonawca  -  zamawiający.  Stanowi  subiektywną  ocenę 

sytuacji i działań wykonawcy przez zamawiającego i nie mogą być, w świetle zasad logiki i 

wskazanego  wyżej  orzecznictwa  KIO  uznane  za  jedyne  właściwe  źródło  informacji  o 

przyczynach odstąpienia od realizacji umów. Analiza pism złożonych przez Przystępującego 

podważa możliwość oparcia się tylko i wyłącznie na oświadczeniach samego zamawiającego, 

tak  jak  czyni  to Odwołujący.  Przystępujący  podał,  że  Krajowa Izba  Odwoławcza  w  sprawie 

sygn.  akt  KIO  1033/18  w

skutek  bowiem  wniesienia  23  maja  2018r.  odwołania  przez 

konsorcjanta firmy Unibep S.A. - 

MOST Sp. z o.o., poddała ocenie pod katem przesłanek art. 

25 ust 4 pkt 5 ustawy Pzp oraz 24 ust 16 i 17 ustawy P

zn sposób wykonania umowy z dnia 

05.10.2016  nr  544/20

16/2018  zawartej  pomiędzy  Strabag  sp.  z  o.o.  a  Województwem 

Pomorskim - 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, gdzie odwołujący w celu wykazania 

zasadności swoich stwierdzeń ograniczył się do tego samego dokumentu jakim dziś posługuje 

się Odwołujący - tj. pisma zamawiającego o odstąpieniu od umowy z 27 lutego 2018 i oddaliła 

odwołanie. 

Przystępujący  zauważył,  że  w  uzasadnieniu  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust  5  pkt  4 

ustawy  Pzp 

Odwołujący  nie  wskazuje  umowy  z  20.02.2017r.  nr  NI.2720.125.2015  zawartej 

pomiędzy Województwem Dolnośląskim  - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu a 

konsorcjum  firm:  Strabag  sp.  z  o.o.  a  Strabag  Infrastruktura  Południe  Sp.  z  o.o.,  której 

przedmio

tem była realizacja zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej 

nr 455 do drogi krajowej nr 98 - 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” pomimo, że umowa ta - tak 

jak umowa ZDW w Gdańsku rozwiązana została za porozumieniem stron. W dniu 20 lutego 

2017r. Strabag Sp. z o.o. zawarł umowę z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą 

Dróg i Kolei we Wrocławiu na wykonanie zadania pn. „ Budowa drogi wojewódzkiej od drogi 

wojewódzkiej  nr  445  do drogi krajowej  nr  98  w formule  „zaprojektuj  i  zbuduj”  (umowa znak 

NI.2720.125.2015),  a  w  dniu  7  sierpnia  2

019r.  Strony  zawarły  aneks  do  tej  umowy  na 

podstawie art. 144 ustawy Pzp w zw. z XV punkt 3.4.d Tomu SIWZ oraz 

§7 ust 2 umowy z 20 

lutego 2017r. (umowa znak NI.2720.125,20151 ograniczając jej zakres do prac wykonanych 


na dzień 31 lipca 2019r. (Dowód: aneks z 7 sierpnia 2019r. do umowy z 20 lutego 2017r. (znak 

NI.2720.125.2015) 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  24  ust  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Strabag  z  pos

tępowania,  pomimo  że  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa,  a  co  najmniej  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przedstawił  Zamawiającemu  informacje  wprowadzające  w  błąd  mające  istotne 

znaczenie dla decyzji podejmowanych prz

ez Zamawiającego w Postępowaniu, Przystępujący 

wskazał m.in., że jego zdaniem jego sposób działania znajduje uzasadnienie w przedstawionej 

wyżej  argumentacji.  Oceny  zasadności  tak  postawionego  zarzutu  należy  dokonać  z 

uwzględnieniem charakteru dokumentu jakim jest JEDZ, który jest składany na potwierdzenie 

przesłanek  i  warunków  udziału  w  postępowaniu,  które  Zamawiający  określa  w  ogłoszeniu  i 

SIWZ.  Treść  oświadczenia  wyrażonego  w  JEDZ  determinowana  jest  treścią  określonych  w 

ogłoszeniu i SIWZ warunków i przesłanek udziału w postępowaniu. Celem złożenia takiego 

oświadczenia,  które  zgodnie  z  art.  25  a)  ust  2  ustawy  Pzp  tylko  w  przetargach  o  wartości 

powyżej  progów  unijnych  przybiera  formę  JEDZ-a  jest  potwierdzenie,  że  wykonawca  nie 

podlega  wykluczeniu  i  że  spełnia  on  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Przystępujący 

przedstawił  analizę  m.in.  Rozporządzenia  w  sprawie  JEDZ  i  wskazał  Załącznik  nr  1 

zawierający  Instrukcję  dotyczącą  jego  stosowania.  We  wstępie  do  instrukcji  dotyczącej 

stosowania  JEDZ  zapisane  zostało,  że:  „Jednolity  europejski  dokument  zamówienia  jest 

składanym  przez  wykonawców  oświadczeniem  własnym  stanowiącym  dowód  wstępny, 

zastępującym  zaświadczenia  wydawane  przez  organy  publiczne  lub  osoby  trzecie. 

Przystępujący zauważył również, ze Urząd Zamówień Publicznych wydał wytyczne w postaci 

Instrukcji  Wypełniania  Jednolitego  Dokumentu  Zamówienia  JEDZ  dostępne  na  stronie 

https://www.uzp.gov.pl/ 

data/assets/pdf 

file/OO 

15/32415/lnstiukcia-wypelniania-JEDZ-

ESPD.pdf.  oraz,  że  Zamawiający  w  SIWZ  wskazał  zakres  informacji  jakie  podać  ma 

wykonawca  w  oświadczeniu  składanym  w  formularzu  JEDZ.  Wątpliwości  istniejące  w  tym 

zakresie nie mogą być na tym etapie postępowania rozstrzygane na niekorzyść wykonawcy. 

W rozpatrywanym stanie faktycznym Zamawiający wskazał z wyprzedzeniem informacje, które 

wykonawcy  musz

ą  przedstawiać  w  jednolitym  europejskim  dokumencie zamówienia. W pkt 

VII. 

1  SIWZ  Zamawiający  zapisał,  że  „Do  oferty  wykonawca  dołączy  aktualne  na  dzień 

składania  ofert  oświadczenie  w  formie  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia, 

dalej  JEDZ,  stanowiącego  załącznik  B  w  zakresie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w 

niniejszej  SIWZ.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu  stanowią  wstępne  potwierdzenie,  że 

wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu 

oraz  spełnia warunki  udziału w  postępowaniu.’’  Skoro 

JEDZ miał być oświadczeniem złożonym w zakresie wskazanym w SIWZ, a SIWZ odnośnie 

rozwiązanych umów przewidywało tylko i wyłącznie przesłankę z art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy 


Pzp  to 

zdaniem Przystępującego Zamawiający wskazał, że żąda informacji o rozwiązanych 

umowach  o  których  mowa  w  art.  24  ust  5  pkt  4  ustawy  Pzp.  Żadnego  bowiem  inaczej 

rozumianego  zakresu  tych  informacji  Zamawiający  nie  wskazał.  Zdaniem  Przystępującego, 

celowe jest 

porównanie brzmienia ww. pytania w Rozporządzeniu w wersji polskojęzycznej i 

angielskojęzycznej  i  na  tę  okoliczność  złożył  opinię  tłumacza  przysięgłego  J.  C.,  a  także 

zwrócenie uwagi  na to, że  rozwiązanie umowy  nie jest konstrukcją  prawną  przewidzianą  w 

którymkolwiek z przepisów prawa zobowiązań. Nie jest to pojęcie jednoznaczne. Konieczna 

jest wiec jego wykładania. W ocenie Przystępującego nie wprowadził on Zamawiającego w 

błąd. W związku z tym zarzut Odwołującego w tym zakresie jest bezzasadny, nadto zdaniem 

Przys

tępującego nie można mu przypisać żadnej z postaci winy. 

Odnośnie zarzutu  naruszenia art.  91  ust  1  pkt  1  ustawy  Pzp  Przystępujący  wskazał 

m.in., że z załączonego do odwołania pisma GDDKiA o/Białystok wynika, że:   p. D. K. pełnił 

funkcję kierownika budowy w okresie od 16 sierpnia 2011lr. do 22 sierpnia 2011r. oraz od 24 

maja 2012r. do 25 maja 2012r.;  

p.  D.  K.  10  marca  2011

r.  został  zaakceptowany  na 

stanowisku zastępcy kierownika budowy a w piśmie akceptującym zastrzeżono, że w czasie 

pełnienia obowiązków w zastępstwie p. A. C. (kierownika budowy) winien złożyć oświadczenie 

o  przejęciu  obowiązków  kierownika  budowy;  5  kwietnia  2011  r.  zgłoszono  p.  D.  K.  na 

stanowisko kierownika robót drogowych na odcinku od km 614+850 do km 620+377. Nie jest 

zatem 

prawdą stwierdzenie odwołania o tym, że p. D. K. pełniąc funkcję kierownika budowy 

zastępował kierownika budowy faktycznie sprawującego swoją funkcję.  Z przedstawionego 

dokumentu wyraźnie wynika, że w czasie kiedy p. K. pełnił funkcję kierownika budowy nie robił 

tego  zastępując  kierownika  budowy,  lecz  jako  samodzielny  kierownik  budowy.  Z  pisma 

GDDKiA jasno wynika, kiedy p. D. K. 

pełnił funkcję kierownika budowy (od 16 sierpnia 2011r. 

do 22 sierpnia 2011

r. oraz od 24 maja 2012r. do 25 maja 2012r.) a kiedy zajmował stanowisko 

zastępcy kierownika budowy (od 10 marca 2011r.). Nie bez powodu rozróżnia Zamawiający 

tu funkcję od stanowiska - pierwsze jest bowiem samodzielną funkcją techniczną w rozumieniu 

prawa budowlanego, o czym niżej, drugie stanowiskiem umownym. W ogóle nie jest prawdą, 

tym bardziej w kontekście czasu pełnienia funkcji kierownika budowy stwierdzenie o tym, że 

analizowana inwestycja trwała przez czas wskazany w odwołaniu kilka lat (umowa zawarta 12 

sierpnia  2009r.  protokół  odbioru  końcowego  robót  podpisano  natomiast  19  lutego  2015r.) 

Analizowana  inwestycja  realizowana  była  w  formule  projektuj  i  buduj  podczas  gdy  funkcję 

kierownika budowy, zgodnie z prawem 

budowlanym, można pełnić tylko na etapie realizacji 

robót budowlanych. Roboty objęte zadaniem rozpoczęły się 17 października 2010r. a zostały 

ukończone 18 sierpnia 2012r. Data rozpoczęcia robót nie mogła być zresztą wcześniejsza niż 

wskazana w załączonym do odwołania piśmie GDDKiA o/Białystok data wydania pozwolenia 

na budowę tj. 7 października 2010r. Analizowana inwestycja trwała więc znacząco krócej niż 


wskazuje to Odwołujący dodatkowo deprymując fakt,  że p.  D.  K.  posiada  doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika  budowy  na  tym kontrakcie.  (Dowód: świadectwo przejęcia oraz 

świadectwo wykonania dla zadania pn. „Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej Nr 8 do 

parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białystok - Jeżewo od km. 614+850 do km 639+365 

”). Zgodne z informacją od GDDKiA o/Białystok p. D. K. posiada również na tym kontrakcie 

doświadczenie w  zakresie objętego kryterium oceny ofert pełnienia funkcji kierownika robót 

drogowych  od  7 kwietnia  2011r. 

Sposób interpretacji kryterium oceny ofert dokonany przez 

Odwołującego nie wynika z jego z jego treści i prowadzi do bardzo dowolnej jego oceny czego 

dowodem dywagacje odwołania. Nie jest sporne w sprawie, że treść kryterium nie wskazuje 

na obowiązek pozostawania na stanowisku Kierownika budowy przez określony czas. Skoro 

nie  został  wskazany  w  treści  kryterium  obowiązek  pozostawania  na  stanowisku  kierownika 

budowy przez określony czas, to nie można postawić teraz zarzutu, że osoba wskazana przez 

Strabag nie pozostawała na tym stanowisku przez określony czas - a do tego sprowadza się 

zarzut odwołującego. Jaki bowiem czas należałoby uznać za wystarczający skoro Odwołujący 

rozważa czy ma to być od początku zadania do końca czy przez okres jednego roku. Funkcja 

kierownika  budowy  to  pojęcie  z  zakresu  ustawy  z  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane 

(Dz.U.2019.1186  t.j.  z  późn.  zm)  i  oznacza  ona  samodzielną  funkcję  techniczną  w 

budownictwie jaką pełnić mogą osoby o określonych uprawnieniach. Kierownik budowy jest 

uczestnikiem  procesu  budowlanego,  a  z  t

ytułu  zajmowanego  stanowiska  ponosi  określoną 

odpowiedzialność zawodową. Nie jest to zależne od tego jak długo pełni tę funkcję - w każdym 

czasie  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  osoba  taka  jest  uczestnikiem  procesu 

budowlanego  w  rozumieniu  prawa  budowl

anego  i  ponosi  z  tego  tytułu  odpowiedzialność 

zawodową. Jest to ważne też w uwagi na to, że Odwołujący błędnie mówi o tym, że p. D. K. 

zastępował w czasie kiedy pełnił funkcję kierownika budowy innego kierownika budowy, który 

w  tym  czasie  fak

tycznie  pełnił  swoją  funkcję.  W  świetle  przepisów  prawa  budowlanego,  i 

załączonego pisma GDDKiA, nie jest ani prawdziwe ani możliwe. Odwołujący pomija fakt że 

wg.  informacji  z  GDDKIA  p.  D.  K. 

posiada  także  na  tym  samym  kontrakcie  ponad  roczne 

doświadczenie  w  pełnieniu  funkcji  kierownika  robót  drogowych  które  również  objęte  było 

omawianym kryterium oceny ofert co zupełnie czyni ten zarzut niewiarygodnym i nietrafionym. 

Dowód:  pismo  GDDKIA  z  17  lutego  2020  r.;  oświadczenie  Inżyniera  Rezydenta).  Nie 

przyznanie  punktów  za  tę  inwestycję  osobie  która  pełniła  tam  zarówno  funkcję  kierownika 

budowy jak i kierownika robót drogowych nie jest zrozumiałe. Stwierdzenia odwołania o tym, 

że Zamawiający - tak jak Strabag - zdecydowali się potraktować kryterium w oderwaniu od 

jego istoty są spóźnione bo powinny być podniesione na etapie kwestionowania ogłoszenia i 

SIWZ. To wówczas bowiem Odwołujący powinien domagać się aby w treści kryterium oceny 

ofert określone zostało przez jaki czas osoba na stanowisku kierownika budowy czy kierownika 

robót powinna pełnić tę funkcję.  


Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania złożonej przez Zamawiającego na 

płycie CD oraz dowody załączone do pism składanych przez Odwołującego i Przystępującego 

i złożone na rozprawie.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie,                                             

uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowiska Stron i Przystępującego, a także zgromadzone dowody, ustaliła i zważyła co 

następuje: 

Odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych.  Wpis  w  prawidłowej  wysokości  został 

wniesiony w ustawowym terminie.  N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

odrzuceniem odwołania, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

wskazał, iż ma interes w uzyskaniu zamówienia będącego przedmiotem Postępowania oraz 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawa, bowiem 

gdyby Zamawiający przeprowadził czynności zgodnie z wymogami określonymi w Pzp, oferta 

Odwołującego powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza. 

W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym 

postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona  materialnoprawna 

przesłanka,  o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  zainteresowany 

pozyskaniem zamówienia i w tym celu złożył ofertę. W przypadku potwierdzenia się zarzutów 

odwołania, mógłby liczyć na udzielenie zamówienia. 

Wykonawca 

STRABAG  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  (dalej  również: 

„Przystępujący”) zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego wypełnił wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w związku z czym 

stał się uczestnikiem postępowania. 

Następnie Izba ustaliła:  

Przedmiotem 

zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - 

Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska od km 90+490 

do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - gr. województwa.  

Zgodnie  z  Rozdziałem  VI  ust.  1  pkt  2  i  4  SIWZ  Zamawiający  weryfikował  fakultatywne 

przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  Rozdziałem  XV  ust.  3  SIWZ  Zamawiający  przyznawał  punkty  w  ramach 

kryterium  pozacenowego  „Doświadczenie  kierownika  budowy”  w  oparciu  o  doświadczenie 

opisane w 

sposób: „Punktowane będzie doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej na inwestycji drogowej polegającej 


na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 iipca 1994 r. "Prawo budowlane" 

Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1186)  drogi  publicznej  i  wartości  robót  co  najmniej  65 000  000,00  zł 

(netto),  przy  czym  inwestycja  winna  być  odebrana  ostatecznie  przez  jej  zamawiającego. 

Przypisanie  kierownikowi  budowy  jednej  inwestycji  spełniającej  powyższy  wymóg  lub 

nieprzypisanie  żadnej  oznaczało  nieprzyznanie  punktów,  z  tytułu  dwóch  inwestycji 

przyznawano cztery punkty, za trzy inwestycje sześć punktów, a za cztery inwestycje dziesięć 

punktów. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie podlega uwzględnieniu.  

Zasadne okazały się bowiem zarzuty dotyczące przedstawienia przez Przystępującego w 

Jednolitym  Europejskim  Dokumencie  Zamówienia  (dalej:  „JEDZ”)  nieprawdziwej  informacji, 

skutkującej  zaistnieniem  obligatoryjnych  przesłanek  wykluczenia  tego  wykonawcy  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w pkt I 1 odwołania, tj. zostało 

wykazane,  że  wykonawca  Strabag  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa,  a  przynajmniej  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  przedstawił  Zamawiającemu 

informacje wprowadzające w błąd, mające istotne znaczenie dla decyzji podejmowanych przez 

Zamawiającego w Postępowaniu, polegające na udzieleniu przeczącej odpowiedzi na pytanie 

w  Jednolitym  Europejskim  Dokumencie  Zamówienia:  „Czy  wykonawca  znajdował  się  w 

sytuacji,  w  której  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  wcześniejsza 

umowa  z  podmiotem  zamawiającym  lub  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  koncesji  została 

rozwiązana  przed  czasem,  lub  w  której  nałożone  zostało  odszkodowanie  bądź  inne 

po

równywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?", podczas gdy informacja ta jest 

nieprawdziwa  wobec  rozwiązania  umowy  pn.  „Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  226  na 

odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo’’ 

(dalej również: „rozbudowa drogi 226”), gdzie zamawiającym było Województwo Pomorskie – 

Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Gdańsku(dalej:  „ZDWG”  lub  „Inwestor”)  a  wykonawcą 

Przystępujący.  

W  odwołaniu  Odwołujący  w  tym  zakresie  wskazywał  także  na  umowę:  „Budowa  drogi 

wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule „zaprojektuj i 

wybuduj", jednakże umowy tej nie łączył z zarzutem naruszenia art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp 

i nie przedstawił okoliczności wskazujących, że jej rozwiązanie wypełnia przesłanki określone 

w tym przepisie

. W związku z tym, iż nie jest sporne pomiędzy stronami, że odpowiedź na ww. 

pytanie  JEDZ  po

zostaje w związku z fakultatywną przesłanką wykluczenia z postepowania, 

określoną w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, umowa ta zatem nie jest brana pod uwagę przez 

Izbę,  przy  analizie  także  obligatoryjnych  podstaw  wykluczenia  z  postępowania 


Przystępującego  związanych  z  podaniem  w  JEDZ  nieprawdziwych  informacji  przez 

wykonawcę Strabag. 

Chronologia podstawowych zdarzeń  związanych  z  rozwiązaniem  umowy  rozbudowy 

drogi nr 226 przedstawiona w postępowaniu przed Izbą przez Przystępującego i Odwołującego 

i wynikająca ze złożonych dowodów, przedstawia się następująco: 

1)  u

mowa została zawarta w dniu 5 października 2016 r. , 

2)  w dniu 27 

lutego 2018 r. Inwestor złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy Strabag, wskazując, że odstąpienie następuje na postawie 

art. 635 k.c., zgodnie z którym zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy, 

jeżeli  przyjmujący  zamówienie  opóźnia  się  z  rozpoczęciem  lub  ukończeniem  dzieła  tak 

dalece,  że  nie  jest  prawdopodobne  aby  zdołał  je  wykonać  w  czasie  umówionym,  oraz 

wskazując na brak przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego 

zadania we 

wskazanym przez zamawiającego terminie; 

w  dniu  2  marca  2018  r.  wykonawca  Strabag  złożył  pismo  do  Inwestora  kwestionujące 

zasadność ww. odstąpienia od umowy; 

w  dniu  20  marca  2018  r.  wykonawca  Strabag  złożył  do  Sądu  Okręgowego  w  Gdańsku 

pozew o ustalenie nie

istnienia po stronie Inwestora prawa do odstąpienia od ww. umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

w dniu 19 kwietnia 2018 r. wykonawca Strabag złożył oświadczenie o odstąpieniu od ww. 

umowy

, a następnie przekształcił powództwo wnosząc o zapłatę; 

w dniu 7 września 2018 r. w sprawie sygn. akt I C 325/18 została zawarta ugoda sądowa, 

w wyniku której zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, a z której treści 

wynika, że w procesie obie strony występowały w roli powoda i pozwanego, co wskazuje 

na złożenie przez Inwestora powództwa wzajemnego. 

Powyższe wskazuje na rozwiązanie umowy w wyniku nieprawidłowości przy jej realizacji. 

S

pór stron zakończył się zawarciem przez nie ugody, a zatem Sąd Okręgowy nie rozpoznawał 

sprawy  merytorycznie  i  nie 

orzekł  m.in.  co  do  istnienia  lub  braku  istnienia  podstaw  do 

odstąpienia od ww. umowy przez Inwestora. Ugoda zawiera m.in. postanowienia, z których 

wynika, że: 

Strony cofają swoje oświadczenia o odstąpieniu od umowy i oświadczają, że rozwiązują ją 

za  poroz

umieniem  stron,  a  „dla  uniknięcia  wątpliwości”  przyjmują,  że  rozwiązanie  nie 

następuje z winy którejkolwiek ze stron, 

Inwestor zatrzyma dokumentację projektową, którą otrzymał od Wykonawcy Strabag i nie 

zgłasza  zastrzeżeń  co  do  jej  jakości  i  kompletności  oraz  zrzeka  się  roszczeń  z  tytułu 


gwarancji  jakości  co  do  tej  dokumentacji,  a  także,  że  następuje  wyłączenie 

odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi co do tej dokumentacji; 

Tytułem  rozliczenia  Wykonawca  Strabag  zapłaci  Inwestorowi  kwotę  2 398 447,30  zł,  a 

Inwestor zwróci wykonawcy gwarancję bankową złożoną jako zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, które to wyczerpują wzajemne roszczenia stron. 

Treść tych postanowień wskazuje, że strony ostatecznie doszły do porozumienia, jednak 

nie przeczy 

istnieniu nieprawidłowości przy jej realizacji i nie przeczy temu, że w ich wyniku 

doszło  do  rozwiązania  umowy.  To,  że  strony  zapisały  w  ugodzie,  że  rozwiązanie  umowy 

zamiast wcześniejszego odstąpienia od niej, następuje na zasadzie porozumienia stron, nie 

sprawia, że fakt, jakim jest rozwiązanie umowy wobec nieprawidłowości przy jej realizacji, nie 

miał miejsca. W związku z tym zawarcie powyższej ugody, w okolicznościach analizowanego 

postępowania,  nie  przesądza,  że  wykonawca  Strabag  za  jej  sprawą  został  zwolniony  z 

obowiązku  notyfikacji  faktu  rozwiązania  umowy  Zamawiającemu  w  analizowanym 

postępowaniu.  Wynika  to  m.in.  z  następujących  względów:  Po  pierwsze,  spór  pomiędzy 

stronami 

wprawdzie  został  zakończony  jednak  w  drodze  porozumienia  stron,  a  nie 

merytory

cznego  rozstrzygnięcia  sądu,  zapadłego  po  przeprowadzeniu  postępowania 

dowodowego. Po drugie, 

strony w ugodzie umówiły się wprawdzie, że rozwiązują umowę na 

zasadzie porozumienia stwierdzając, że żadna z nich nie ponosi winy za rozwiązanie umowy, 

jednakże przepis art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp stanowi o przyczynach leżących po stronie 

wykonawcy,  a  więc  szerzej  ujmuje  odpowiedzialność  wykonawcy,  nie  ograniczając  jej 

wyłącznie do jego winy w rozwiązaniu umowy. Po trzecie, z ugody wynika obowiązek zapłaty 

na 

rzecz  Inwestora  przez  Wykonawcę  Strabag  kwoty  2 398 447,30  zł,  co  w  powiązaniu  ze 

stwierdzeniem  w  ugodzie  dotyczącym  zatrzymania  przez  Inwestora  dokumentacji,  które  w 

zwykłych warunkach oznacza obowiązek zapłaty za wykonanie tej dokumentacji, musi rodzić 

p

ytania o to, dlaczego to Wykonawca dokonuje zapłaty na rzecz Inwestora, a nie odwrotnie. 

Ugoda  nie  zawiera  postanowienia  dotyczącego  skwitowania  Inwestora  w  tym  zakresie,  a 

jedynie  oświadczenie  o  wyczerpaniu  wzajemnych  roszczeń  stron  w  związku  z  zapłatą  ww. 

kwoty przez Wykonawcę Strabag i zwrotem gwarancji bankowej przez Inwestora. Odpierając 

sugestie Odwołującego (na poparcie tego stanowiska nie zostały przedstawione dowody), że 

ww. kwota stanowi kary umowne, 

pełnomocnik Przystępującego na rozprawie oświadczył, iż 

kwota ta nie stanowi kary umownej, ponieważ ta zgodnie z umową wynosiłaby ponad 3 mln zł, 

a  zatem  przekraczałaby  zapłaconą  kwotę,  oraz,  że  nie  wie  czego  dotyczyła  ta  kwota, 

przedstawiając w tym zakresie swoje przypuszczenia. Zakładając oczekiwany od wykonawcy 

profesjonalizm i stosując w związku z tym podwyższony miernik staranności zgodnie z art. 355 

k.c.  w  związku  z  art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp,  należałoby  natomiast  oczekiwać  od 

Przystępującego nie budzącego wątpliwości  wyjaśnienia powodów  zapłaty  ww. kwoty. Brak 


takiego wyjaśnienia może bowiem oznaczać, że nie można wykluczyć, że kwota ta stanowi 

rodzaj odszkodowania za niewykonanie umowy.    

Zau

ważenia wymaga, iż każda z przesłanek wykluczenia, wskazanych w pkt I.1 odwołania 

tj. art. 24 ust. 1 pkt 1

6 i 17 ustawy Pzp stanowi samodzielną podstawę wykluczenia wykonawcy 

z postępowania, przy czym, w przypadku wypełnienia się tych przesłanek, zamawiający jest 

zobowiązany wykluczyć wykonawcę z postępowania, na co wskazuje zwrot „wyklucza się”. 

W sprawie nie 

jest sporne, że w JEDZ Przystępujący na pytanie zawarte w części III sekcja 

C  w  brzmieniu

: „Czy wykonawca  znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w 

sprawie  zamówienia  publicznego,  wcześniejsza  umowa  z  podmiotem  zamawiającym  lub 

wcześniejsza  umowa  w  sprawie  koncesji  została  rozwiązana  przed  czasem,  lub  w  której 

nałożone  zostało  odszkodowanie  bądź  inne  porównywalne  sankcje  w  związku  z  tą 

wcześniejszą  umową?”  odpowiedział  przecząco.  W  konsekwencji  wykonawca  Strabag  nie 

podał szczegółowych informacji w tym zakresie i nie skorzystał z możliwości wykazania, że 

pomimo  zaistnienia  nieprawidłowości  przy  realizacji  umowy  rozbudowy  drogi  226,  jest 

rzetelnym wykonawcą i zasługuje na powierzenie mu przedmiotowego zamówienia. 

Jak  wynika  ze  stanowiska  Przyst

ępującego  zaprezentowanego  w  postępowaniu  przed 

Krajową Izbą Odwoławczą, nie wypełnił tych rubryk, ponieważ uznał, że nie znajdował się w 

sytuacji wyżej wskazanej, ponieważ w ww. ugodzie zostało zapisane, że rozwiązanie umowy 

nastąpiło  na  zasadzie  porozumienia  stron  bez  winy  którejkolwiek  ze  stron.  Przystępujący 

podjął taką decyzję będąc świadomym treści wytycznych, o których sam wspomina w swoim 

piśmie  zawierającym  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  odwołania  przez  Zamawiającego, 

zgodnie z którymi do pytania: „Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza 

umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  wcześniejsza  umowa  z  podmiotem 

zamawiającym  lub  wcześniejsza  umowa  w  sprawie  koncesji  została  rozwiązana  przed 

czasem,  lub  w  której  nałożone  zostało  odszkodowanie  bądź  inne  porównywalne  sankcje  w 

związku z tą wcześniejszą umową?” Urząd wskazał, że „W tym miejscu formularza wykonawca 

składa  oświadczenie  odnośnie  nieprawidłowości  w  zakresie  realizacji  przez  niego 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji. W przypadku 

zaistnienia  takich  nieprawidłowości  formularz  wymaga  od  niego  podania  szczegółowych 

informacji na ten temat. Ustawodawca przewidział w tym zakresie fakultatywną przesłankę do 

wykluczenia  z  postępowania  w  art.  24  ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp  (...)  Wykonawca  wypełnia 

formularz  w  tym  zakresie  tylko  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  przewidział  taką  podstawę 

wykluczenia”

W ślad m.in. za stanowiskiem wyrażonym  w  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 

dnia 23 sierpnia 2019 r., sygn. akt XXIII Ga 469/19

, które skład orzekający Izby podziela, oraz 


orzeczeniami  pr

zytoczonymi  powyżej  w  odwołaniu  tj.  wyrokiem  Sądu  Okręgowego  w 

Warszawie z dnia 14 października 2017 r. sygn. akt XXIII Ga 9218/17 i wyrokiem Izby z dnia 

30 stycznia 2019 r sy

gn. akt 80/19, a także wyrokiem Izby z dnia 24 lutego 2020 r. sygn. akt 

250/20, przywołanym w piśmie Odwołującego z dnia 18 czerwca 2020 r., wskazania wymaga, 

iż  ta  rubryka  pomija  całkowicie  element  odpowiedzialności/winy  po  którejkolwiek  stronie 

umowy o z

amówienie publiczne. Ten aspekt jest podnoszony dopiero w kolejnej rubryce JEDZ, 

która brzmi następująco - „Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:". 

W sprawie zostało wykazane, że doszło do rozwiązania przed czasem umowy rozbudowy 

drogi 226. Nadto m

ateriał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje, że doszło również w 

związku  z  tym  rozwiązaniem  do  zapłaty  przez  Przystępującego  na  rzecz  Inwestora  kwoty 

447,30 zł.  W tych okolicznościach odpowiedź negatywna na ww. pytanie JEDZ oznacza 

podanie nieprawdziwych informacji, które mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego, przy czym bez  wątpienia Przystępującemu można przypisać winę  w 

postaci lekkomyślności lub niedbalstwa. Tym samym zaistniała przesłanka wykluczenia tego 

wykonawcy  z 

postępowania,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  Pzp,  zgodnie  z 

którym  z  postępowania  wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub 

niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć 

istotny wpływ na decyzje podejmowane przez  zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Okoliczności  analizowanej  sprawy  wskazują  również  na  wypełnienie  się  przesłanki 

wykluczenia Przystępującego z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy 

Pzp

, który stanowi, iż z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego 

działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu 

informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub 

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który  zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić  wymaganych  dokumentów.  Przepis  ten  dotyczy  m.in.  sytuacji,  w  której 

wykonawca  przy  przedstawianiu  informacji

,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  oświadcza 

nieprawdę,  czyli,  jak  w  analizowanej  sprawie,  udziela  informacji  wbrew  faktom,  przy  czym 

czyni to 

na skutek co najmniej rażącego niedbalstwa. 

W

ykonawca Strabag, jako strona umowy miał świadomość istnienia nieprawidłowości przy 

realizacji 

umowy, jak również faktu rozwiązania umowy, oraz faktu zapłaty ww. kwoty w wyniku 

zakończenia sporu z Inwestorem na skutek zawarcia ugody sądowej. Miał wiedzę co wiązało 

się  z  odstąpieniem  od  tej  umowy  przez  Inwestora,  odstąpieniem  od  umowy  przez  tego 

wyko

nawcę  oraz  wytoczeniem  przez  niego  powództwa  oraz  wytoczeniem  przez  Inwestora 

powództwa wzajemnego, na co wskazuje treść zawartej przez strony ugody sądowej, złożonej 

przez Odwołującego i Przystępującego. W związku z tym, po zapoznaniu się z treścią SIWZ, 


gdzie  Zamawiający  przewidział  fakultatywną  przesłankę  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania określoną w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, Przystępujący winien powiadomić 

o  tych  faktach  Zamawiającego  i  skorzystać  z  możliwości  przedstawienia  wszystkich 

okolicz

ności  sprawy,  które  w  jego  ocenie  wskazują,  iż  mimo  faktu  przedwczesnego 

rozwiązania umowy i zapłaty na rzecz Inwestora ww. kwoty, nie powinien zostać wykluczony 

z  postępowania.  Pozwoliłoby  to  Zamawiającemu  na  ocenę  rzetelności  Wykonawcy,  w 

szcz

ególności na ocenę czy istnieją, bądź nie istnieją, przesłanki wykluczenia tego wykonawcy 

z postępowania na ww. podstawie, które to badanie, w okolicznościach analizowanej sprawy, 

było konieczne i uzasadnione. Inicjatywa w tym zakresie leżała po stronie Przystępującego. W 

myśl  m.in.  zasady  przejrzystości  postępowania  i  uczciwej  konkurencji,  powinien  być 

transparentny i przedstawić Zamawiającemu rzetelną informację odpowiadając twierdząco na 

ww. pytanie JEDZ i udzielając pełnych wyjaśnień. Podnoszenie tych argumentów dopiero na 

etapie postępowania przed Izbą należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp 

wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 

16-20  lub  ust.  5 

może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności (..). Natomiast w myśl art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, 

wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli  zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

ust. 8.  

Skład orzekający Izby nie podziela stanowiska Przystępującego z którego wynika, że SIWZ 

w zakresie wprowadzenia przesłanki fakultatywnej jest niejasna, ponieważ nie zawiera jakiś 

dodatkowych  informacji, 

jakich  zamawiający  miałby  oczekiwać,  bez  sprecyzowania  jakie  

miałyby  to  być  dodatkowe  informacje.  Nie  jest  bowiem  sporne,  że  SIWZ  zawiera  ww. 

fakultatywną podstawę wykluczenia z postępowania. Nie zostało wykazane, aby wykonawcy 

mieli  wątpliwości  jak  należy  rozumieć  SIWZ  w  tym  zakresie  i  zwracali  się  z  pytaniami  do 

Zamawiającego, jak również  aby  kwestionowali  sposób,  w  jaki  Zamawiający  powiadomił,  iż 

przewiduję tę przesłankę wykluczenia wykonawcy z postepowania.  

W ocenie Izb

y również podnoszona przez Przystępującego okoliczność, iż w wyroku z dnia 

12 czerwca 2018r. wydanym w sprawie KIO 1033/18, gdzie była badana kwestia odstąpienia 

od ww. umowy rozbudowy drogi 226 przez Inwestora, Izba orzekła o oddaleniu odwołania, nie 

zmienia ww. oceny

, iż wykonawca ten przedstawił Zamawiającemu nieprawdziwą informację, 

czego skutkiem było wprowadzenie go w błąd. Przede wszystkim, w tamtym postępowaniu, 

sprawa była na etapie zawisłego przed Sądem Okręgowym sporu, a zatem istniały podstawy, 

aby  sądzić,  że  zostanie  on  rozstrzygnięty  merytorycznie  przez  Sąd  po  przeprowadzeniu 

postępowania dowodowego w zakresie podstaw odstąpienia od ww. umowy przez Inwestora, 

nadto  tamto 

postępowanie  było  podprogowe,  a  zatem  wykonawca  nie  składał  JEDZ. 


Tymczase

m  obecnie  jest  wiadomym,  że  spór  został  zakończony  zawarciem  przed  Sądem 

ugody, tj. bez merytorycznego jego rozpatrzenia. Ugoda ta potwierdza fakt przedwczesnego 

rozwiązania umowy oraz nakłada na wykonawcę Strabag obowiązek zapłaty ww. kwoty, która, 

jakkolwiek nie jest wykazane

, dlaczego zostaje zapłacona przez Przystępującego, to jednak 

pozostaje w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy. Nawet zatem jeśli przyjąć (nie 

wdając  się  w  ocenę  skuteczności  oświadczenia  o  cofnięciu  oświadczenia  o  odstąpieniu  od 

umowy), że strony zdecydowały o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, rezygnując z 

merytorycznego  rozpatrzenia  sporu  przez  Sąd,  to  takie  rozwiązanie,  w  okolicznościach 

analizowanej sprawy, nie niweczy istnienia nieprawidłowości przy jej realizacji. W związku z 

tym Przystępujący powinien wiedzieć, iż ciąży na nim obowiązek rzetelnego przedstawienia 

informacji  Zamawiającemu,  skoro  SIWZ  przewiduje  fakultatywną  przesłankę  wykluczenia  z 

postępowania określoną w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp.  

Zatajając fakt przedwczesnego rozwiązania umowy z Inwestorem, Przystępujący dopuścił 

się  zatem  co  najmniej  rażącego  niedbalstwa.  Brak  poinformowania  Zamawiającego  o 

rozwiązaniu umowy dotyczącej rozbudowy drogi 226, oraz o fakcie zapłaty na rzecz Inwestora 

kwoty  2 398 

447,30  zł  i  związany  z  tym  brak  wyjaśnienia  Zamawiającemu  wszystkich 

okoliczności  związanych  z  nieprawidłowościami  istniejącymi  przy  realizacji  tej  umowy,  nie 

pozwolił  na  przeprowadzenie  przez  Zamawiającego  oceny  rzetelności  tego  wykonawcy  w 

kontekście fakultatywnej przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. 

Jak sam  wskazał  Przystępujący  w  piśmie  z  dnia  9 czerwca 2020  r.,  zawierającym  jego 

sprzeciw  wobec  uwzględnienia  zarzutów  przez  Zamawiającego,  wykluczając  wykonawcę  z 

post

ępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający nie może się opierać 

wyłącznie na fakcie rozwiązania wcześniejszej umowy zawartej z wykonawcą, ale musi także 

wykazać,  że  do  rozwiązania  umowy  (zasądzenia  odszkodowania)  doszło  z  powodu 

niew

ykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy.  Oznacza  to,  że  zamawiający  musi 

wykazać,  czego  wykonawca  konkretnie  nie  zrobił  lub  jakiego  obowiązku  wynikającego  z 

wcześniejszej  umowy  wykonawca  nie  wykonał.  Ponadto  zobowiązany  jest  wykazać,  że 

określone  we  wcześniejszej  umowie  zobowiązanie,  którego  wykonawca  nie  wykonał  lub 

wykonał  nienależycie,  było  dla  tej  umowy  istotne,  jak  również,  że  nastąpiło  to  z  przyczyn 

leżących  po  stronie  wykonawcy  (str.  5  akapit  pierwszy  pisma).  Nie  powinno  zatem  budzić 

wątpliwości,  że  aby  móc  wykazać  powyższe  okoliczności  Zamawiający  powinien  zostać 

poinformowany  przez  wykonawcę  o  faktach  mających  znaczenie  dla  oceny  w  zakresie 

wypełnienia się przesłanki, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, oraz o wszystkich 

okolicznościach  im  towarzyszących,  aby  móc  dokonać  oceny  pod  kątem  wypełnienia  się 

przesłanek  zastosowania  tego  przepisu.    Temu  służy  wstępne  oświadczenie  składane  w 

JEDZ.  Powyższe  oznacza,  że  w  sytuacji  gdy  wystąpiły  nieprawidłowości  przy  realizacji 


wcześniejszej umowy, w wyniku których doszło do rozwiązania umowy lub zapłaty określonej 

kwoty odszkodowania lub 

innej podobnej sankcji wykonawca, mając na uwadze podstawowe 

zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp, w ty

m zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji, Przystępujący powinien notyfikować 

takie  fakty  Z

amawiającemu  oraz  w  dobrze  pojętym  własnym  interesie  podać  wszystkie 

okoliczności pozwalające Zamawiającemu na ocenę rzetelności wykonawcy.  

W  analizowanej  spra

wie  Przystępujący  natomiast  zataił  informacje  o  faktach,  czym 

wprowadził Zamawiającego w błąd, że nie podlega wykluczeniu i nie jest potrzebne badanie 

wypełnienia przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. W związku 

z  tym  Zamawia

jący  dokonał  wyboru  oferty  tego  wykonawcy  bez  przeprowadzenia  badania 

wypełnienia  się  co  do  tego  wykonawcy  tych  przesłanek.  Tym  samym  doszło  również  do 

naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp,  bowiem  inni 

wykonawcy, którzy notyfikowali tego rodzaju fakty i  wyjaśnili okoliczności, 

narażali  się  na  ocenę  ich  rzetelności  przez  Zamawiającego,  natomiast  Przystępujący 

bezzasadnie, 

tego uniknął.  

Powyższe wskazuje, na wypełnienie się przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 

ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp.  Nastąpiło  bowiem  przedstawienie  przez  wykonawcę  Strabag 

informacji  niezgodnej  z  rzeczywistością,  która  wprowadziła  zamawiającego  w  błąd,  przy 

wykazywaniu bruku podstaw do wykluczenia, który polegał na przyjęciu przez Zamawiającego, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu, przy czym przedstawienie informacji było wynikiem 

co  najmniej 

rażącego  niedbalstwa.  Skutkiem  podania  nieprawdziwych  informacji  był  wybór 

oferty tego wykonawcy dokonany 

z pominięciem koniecznego badania jego rzetelności.   

Stosownie  do  art.  180  ust.  1  ustawy  Pzp  odwo

łanie  przysługuje  wyłącznie  od 

niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. Zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp 

Izba nie może orzekać co do zarzutów, 

które nie były zawarte w odwołaniu 

Z  uwagi  na  zatajenie  informacji,  Zamawiający  nie  badał  wypełnienia  się  wobec 

Przystępującego fakultatywnych przesłanek  wykluczenia z  postępowania. W  związku z  tym 

nie  można  uznać,  że  w  sposób  nieuprawniony  nie  przeprowadził  badania Wykonawcy  pod 

względem wypełnienia się tych przesłanek wykluczenia z postępowania, a w konsekwencji, że 

zaniechał  wykluczenia  go  z  postępowania.  Izba  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego,  z 

którego wynika, że Zamawiający powinien samodzielnie podjąć działania w celu pozyskania 

informacji ze wskazanych w odwołaniu stron internetowych, pomimo, iż jak wyżej zauważono, 


został  wprowadzony  w  błąd  przez  Przystępującego,  co  do  braku  nieprawidłowości  przy 

realizacji umowy rozbudowy drogi 226.    

W  ocenie  Izby,  jakkolwiek 

w  postępowaniu  odwoławczym  zostało  wykazane,  że 

Przystępujący  zataił  fakt  rozwiązania  umowy  rozbudowy  drogi  226  w  okolicznościach 

wskazujących  na  istnienie  podstaw  do  badania  jego  rzetelności,  to  jednak  nie  zostało 

wykazane  przez  Odwołującego  w  sposób  niebudzący  wątpliwości,  że  zostały  wypełnione 

wszystkie  przesłanki,  o  których  mowa  w  przepisie  art.  24  ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp.  W 

szczególności nie został wykazany powód zapłaty przez Przystępującego na rzecz Inwestora 

ww.  kwoty  2 398 

447,30  zł  w  związku  z  przedwczesnym  zakończeniem  umowy  (w 

postępowaniu  przed  Zamawiającym  okoliczność  ta  mogłaby  podlegać  szczegółowym 

wyjaśnieniom),  oraz,  czy  rzeczywiście  dopiero  w  dniu  9  stycznia  2018  r.  (umowa  została 

zawarta w dniu 5 października 2016 r.) Przystępujący wystąpił do Inwestora z powiadomieniem 

o  występowaniu  odmiennych  od  przyjętych  w  SIWZ  warunków  geologicznych,  czy  może 

jednak, była np. wcześniejsza korespondencja w tym zakresie. Tym bardziej, że z pisma tego 

wynika, że te odmienne warunki skutkują jego zdaniem niemożnością realizowania przedmiotu 

umowy  przy  dotychczasowych  założeniach  technologicznych,  że  ich  konsekwencją,  jest 

wzrost wynagrodzenia o prognozowaną kwotę 17 844 706 zł netto oraz wydłużenie terminu 

realizacji  umowy  o  dodatkowe  12  miesięcy.  Ponadto,  jak  wynika  ze  złożonej  przez 

Odwołującego za pismem z dnia 18 czerwca 2020 r. opinii Inżyniera kontraktu, wyjaśnienia 

wymaga  także  powód  braku  zawiadomienia  zarówno  jego  jak  i  zamawiającego  o 

wykonywanych  badaniach  geotechnicznych,  co 

uniemożliwiło  ich  uczestnictwo  w  tych 

badaniach,  w  wyniku  których  została  sporządzona  na  zlecenie  Przystępującego  opinia,  na 

którą  się  powołuje  w  swoim  wystąpieniu  do  Inwestora.  Ponadto  wyjaśnienia  wymaga 

podnoszona  przez  Przystępującego  na  rozprawie  kwestia  związana  z  wadliwą  decyzją 

środowiskową.  

Powyższe  ma  znaczenie  z  uwagi  na  to,  iż  dla  zastosowania,  jako  podstawy 

wykluczenia 

wykonawcy  z  postępowania,  art.  25  ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp  konieczne  jest 

wykazanie  zaistnienia  wszystkich  przesłanek  w  nim  wymienionych,  tj.  niewykonanie  albo 

nienależyte  wykonanie  w  istotnym  stopniu,  z  przyczyn  leżących  po  stronie  wykonawcy, 

wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne lub umowy koncesji, zawartej z zamawiającym, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania.  

Wprawdzie przepis ten nie zawęża odpowiedzialności wykonawcy do jego winy, lecz 

przewiduje odpowiedzialność wykonawcy za rozwiązanie umowy, jeżeli nastąpiło to z przyczyn 

leżących po jego stronie, jednakże, jeśli okazałoby się np., że przyczyny niewykonania umowy 

były tego rodzaju, że Przystępujący, przy zachowaniu wymaganej od niego staranności, nie 


mógł ich przewidzieć, a po powzięciu o nich informacji, niezwłocznie zgłosił je  Inwestorowi, 

mogłoby  to  mieć  wpływ  na  ocenę  rzetelności  wykonawcy  Strabag  i  w  efekcie  na  ocenę 

Zamawiającego w zakresie wypełnienia lub braku wypełnienia przesłanek wykluczania go z 

postępowania  na  ww.  fakultatywnej  podstawie.  Decyzja  w  tym  zakresie  mogłaby  zostać 

poddana kontroli Izby i sądu. 

Z tych względów zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp 

należy  uznać  za  niewykazany  przez  Odwołującego.  W  związku  z  tym  odwołanie  w  tym 

zakresie podlega oddaleniu.  

Wobec 

uwzględnienia  odwołania  w  zakresie  pierwszego  zarzutu  i  stwierdzenia 

wypełnienia  się  obligatoryjnych  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  zarzut 

ewentualny, postawiony w pkt I. 

2 odwołania, dotyczący naruszenia art. 26 ust. 4 w związku z 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podlega oddaleniu.   

Z

a nieuzasadniony, w ocenie Izby, należy uznać zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp, który stanowi, iż  zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Odwołujący  naruszenia  tego  przepisu  upatruje  w  tym,  iż  Zamawiający  przyznał 

wykonawcy STRABAG punkty 

w ramach kryterium pozacenowego „Doświadczenie kierownika 

budowy"  z  tytułu  doświadczenia  nabytego  przez  p.  DK  w  ramach  inwestycji  pn. 

„Zaprojektowanie  i  rozbudowa  drogi  krajowej  nr  8  do  parametrów  drogi  ekspresowej  na 

odcinku Jeżewo - Białystok od km 614+850 do km 639+365", gdy tymczasem ww. nie nabył w 

ramach tej inwestycji doświadczenia zgodnego z postanowieniami Rozdziału XV ust. 3 SIWZ, 

bowiem trwało ono zbyt krótko. W odwołaniu Odwołujący nie wskazał, jaki okres byłby według 

niego właściwy, zaś na rozprawie stwierdził, że według niego dla uzyskania punktów w tym 

kryterium oceny ofert, ww. osoba winna się legitymować doświadczeniem w pełnieniu funkcji 

kie

rownika budowy przez cały czas realizacji umowy.  

W  swojej  ofercie  w

ykonawca  Strabag  wskazał  do  pełnienia  funkcji  Kierownika  budowy 

Pana D. K. 

. W treści formularza ofertowego przedstawione zostały cztery inwestycje, w tym 

inwestycja: 

„Zaprojektowanie  i  rozbudowa  drogi  krajowej  Nr  8  do  parametrów  drogi 

ekspresowej  na  odcinku  Jeżewo  -  Białystok  od  km  614+850  do  km  639+365”  („Zadanie 

Jeżewo  -  Białystok”).  Inwestycja  ta  realizowana  była  na  rzecz  białostockiego  oddziału 

Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, jej wartość została określona jako 553 299 

486,02  zł  netto.  Jak  zauważył  Przystępujący  z  załączonego  do  odwołania  pisma  GDDKiA 

o/Białystok wynika, że:  p. D. K. pełnił funkcję kierownika budowy  w okresie od 16 sierpnia 

2011lr. do 22 sierpnia 2011r. oraz od 24 maja 2012r. do 25 maja 2012r.; zaś 10 marca 2011r. 

został zaakceptowany na stanowisku zastępcy kierownika budowy, a w piśmie akceptującym 


zastrzeżono, że w czasie pełnienia obowiązków w zastępstwie p. A. C. (kierownika budowy) 

winien złożyć oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy, natomiast 5 kwietnia 

2011  r.  zgłoszono  p.  D.  K.  na  stanowisko  kierownika  robót  drogowych  na  odcinku  od  km 

614+850 do km 620+377. 

Zgodnie  z  SIWZ  p

unktowaniu  podlegało  doświadczenie  kierownika  budowy  w  pełnieniu 

funkcji  kierownika  budowy  lub  kierownika  robót  branży  drogowej  na  inwestycji  drogowej 

polegającej  na  budowie  lub  przebudowie  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane  drogi 

publicznej i wartości robót co najmniej 65 000 000,00 zł (netto), przy czym inwestycja winna 

być  odebrana  ostatecznie  przez  jej  zamawiającego.  Nie  jest  kwestionowany  przez 

Odwołującego fakt odebrania inwestycji przez zamawiającego, jak też jej wartość, a jedynie 

czas  pełnienia  funkcji.  Tymczasem  treść  SIWZ  nie  wymaga,  aby  dla  uzyskania  punktów 

wskazana osoba pełniła funkcję cały czas realizacji inwestycji, bądź jakiś inny ściśle określony 

czas. 

W  związku  z  tym  czynienie  zarzutu  dokonania  oceny  oferty  Przystępującego  w  tym 

kryteriu

m  w  sposób  uwzględniający  postanowienia  SIWZ,  nie  może  stanowić  zarzutu 

naruszenia  ww.  przepisu  ustawy  Pzp.  Jak  bowiem 

słusznie zauważył  Zamawiający,  w  toku 

oceny ofert, jest on związany opisem kryteriów i sposobu oceny, jaki zawarł w SIWZ. Oceniając 

ofert

y nie może zatem ani uszczegółowić zasad oceny poprzez badanie w sposób, który nie 

został jednoznacznie wyartykułowany, ani też odstępować od zasad, które zostały opisane w 

SIWZ.  

W związku z tym, twierdzenie Odwołującego, o wymaganym czasie pełnienia funkcji przez 

wskazaną osobę, należy uznać za sprzeczne z literalnym brzmieniem SIWZ. Jakkolwiek może 

zastanawiać celowość punktowania niewielkiego doświadczenia wskazanej przez wykonawcę 

osoby, to jednak należy zgodzić się Zamawiającym, że zastrzeżenia w tym zakresie powinny 

być  zgłaszane  w  odpowiednim  czasie  i  w  odpowiedniej  formie  przed  upływem  terminu 

składania ofert, a ww. pism GDDKiA o/Białystok nie potwierdza stanowiska Odwołującego, że 

p. D. K. 

nie nabył wymaganego w SIWZ doświadczenia.   

Jak  wynika  ze 

stanowiska  Zamawiającego  w  sposób  świadomy  sformułował 

postanowienia  SIWZ  w  ww.  sposób  bowiem  dla  niego  wystarczającą  była  informacja 

dotycząca pełnienia przez tę osobę funkcji kierowa budowy bez względu na to, przez jaki czas 

to  następowało.  Gdyby  bowiem  wprowadził  dodatkowe  kryteria  służące  do  oceny  tego 

doświadczenia  wiązałoby  się  to  z  długim  czasem  i  trudnościami  związanymi  z  weryfikacją 

doświadczenia.  We  wcześniejszym  okresie  stosował  takie  dodatkowe  kryteria  dotyczące 

wymaganego  doświadczenia,  jednakże  nastręczały  wielu  problemów  z  uwagi  na  rozbieżne 

informacje od inwestorów, co czyniło je nieweryfikowalnymi. 

Odwołujący  podniósł  także  naruszenie  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  naruszenie  zasady 


prowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji,  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjon

alności i przejrzystości, nie wskazując w powiązaniu z jakim przepisem ustawy Pzp 

jest postawiony, 

oraz nie podając odrębnego uzasadnienia w tym zakresie. Z tych względów 

trudno  traktować  go  jako  odrębny  zarzut.  Jak  zaznaczono  powyżej,  w  ocenie  Izby, 

podst

awowe  zasady  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  szczególności 

zasada przejrzystości i uczciwej konkurencji, zostały naruszone wobec stwierdzenia istnienia 

obligatoryjnych  przesłanek  wykluczenia  Przystępującego  z  postępowania  z  uwagi  na 

przedstawienie  przez  niego 

nieprawdziwych  informacji  odnośnie  podstaw  wykluczenia  z 

postępowania.  

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i art. 186 

ust. 6 pkt 3 lit. b 

ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b i § 5 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), zasądzając od uczestnika 

postępowania,  który  wniósł  sprzeciw  wobec  uwzględnienia  zarzutów  odwołania  przez 

Zamawiającego rzecz Odwołującego i Zamawiającego koszty wynagrodzenia pełnomocników 

stron na podstawie faktur złożonych przed zamknięciem rozprawy.  

Przewodniczący:  …………………………………. 


wiper-pixel