KIO 705/20 POSTANOWIENIE dnia 27 kwietnia 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 705/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 27 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  J.  P., 

prowadzącego  w  Zalesiu  Wielkim  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład 

Budowlany JAN-BUD J. P. 

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylin z siedzibą w Kobylinie 

postanawia: 

odrzuca odwołanie, 

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  J.  P.,  prowadzącego  w  Zalesiu  Wielkim 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Budowlany  JAN-BUD  J.  P.  i  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10.000  zł  00  gr  (słownie:  dziesięciu 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  J.  P.,  prowadzącego  w  Zalesiu  Wielkim 

działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany JAN-BUD J. P. tytułem wpisu od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu

Przewodniczący:      …………….……… 


Sygn. akt: KIO 705/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  Gmina  Kobylin  z  siedzibą  w  Kobylinie,  prowadzi  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r.  poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, 

którego  przedmiotem  jest  „budowa  budynku  użyteczności  publicznej  - 

oświatowego: przedszkole i pomieszczenia szkoły podstawowej z biblioteką szkolną, wraz z 

pomieszczeniami biblioteki publicznej - 

ETAP I część 2.”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 14 lutego 2020 r., poz. 512806-N-2020. 

Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane.  Szacunkowa  wartość  zamówienia 

wynosi  2.337.711,49  zł  netto,  co  stanowi  równowartość  547.563,18  euro,  a  więc  nie 

przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

pismo zamawiającego z 22 kwietnia 2020 r., w aktach sprawy).  

W  dniu  25  marca  2020  r.  z

amawiający,  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej, 

zawiadomił wykonawcę J. P., prowadzącego w Zalesiu Wielkim działalność gospodarczą pod 

nazwą  Zakład  Budowlany  JAN-BUD  J.  P.,  zwanego  dalej  „odwołującym”,  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  H.  K.,  prowadzącego  w  Kobylinie 

działalność gospodarcza pod nazwą H. K., Wil-Bud. Odwołujący zawiadomienie to otrzymał 

w tym dniu 

poczta elektroniczną w ten sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (wydruk 

dowodu  nadania  korespondencji  pocztą  elektroniczną  z  25  marca  2020  r.,  przy  piśmie 

zamawiającego  z  10  kwietnia  2020  r.,  w  aktach  sprawy).  Odwołujący  w  treści  odwołania 

dodatkowo  przyznał,  że  zawiadomienie  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  otrzymał  25 

marca 2020 r. 

W  dniu  2  kwietnia  2020  r.,  o

dwołujący  wniósł  odwołanie  w  formie  pisemnej  do 

Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej (prezentata Izby uwidoczniona na odwołaniu, w aktach 

sprawy). 

Ww.  k

orespondencja  z  odwołaniem  została  nadana  za  pośrednictwem  Poczty 

Polskiej  w  dniu  30  marca  2020    r.  (koperta-potwierdzenie 

nadania  przesyłki  przez  Pocztę 

Polską, w aktach sprawy). 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp, 

Izba  odrzuca  odwołanie  wniesione  po 

upływie terminu określonego w ustawie.  


Art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp stanowi, że odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia 

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 

10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane.  Szacunkowa  wartość  zamówienia 

wynosi  2.337.711,49  zł  netto,  co  stanowi  równowartość  547.563,18  euro,  a  więc  nie 

przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

Pzp. 

Zgodnie bowiem z wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp przepisem § 1 pkt 

2  lit.  b 

Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  w  sprawie  kwot  wartości  zamówień  oraz 

k

onkursów,  od  których  jest  uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  urzędowi 

publikacji Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2450)

, dla robót 

budowlanych  zamawianych  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego  prób  ten  wynosi 

równowartość 5.350.000 euro. 

Zatem,  w 

myśl  znajdującego  zastosowanie  dla  ustalenia  terminu  na  wniesienie 

odwołania w niniejszym przypadku art. 182 ust. 1 pkt 2 in initio Pzp  odwołanie wnosi się w 

terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej 

podstawę  jego  wniesienia.  Nie  ulegało  bowiem  wątpliwości,  że  informacja  o  zaskarżonej 

czynności  zamawiającego  została  odwołującemu  przesłana  w  sposób  określony  w  art.  180 

ust. 5 zdanie drugie Pzp. W art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie

, do którego odsyła art. 

182  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  jest  mowa  o 

przesyłaniu korespondencji przy użyciu środków 

komunikacji  elektronicznej

.  Zamawiający  informację  o  czynności  stanowiącej  podstawę 

wniesienia odwołania przesłał odwołującemu pocztą elektroniczną w dniu 25 marca 2020r., a 

więc  właśnie  przy  pomocy  środka  komunikacji  elektronicznej.  Tym  samym,  pięciodniowy 

termin na wniesienie odwołania upływał odwołującemu w dacie 30 marca 2020 r. Natomiast 

odwołanie zostało wniesione do Prezesa Izby w formie pisemnej dopiero w dniu  2 kwietnia 

2020 r. 

Odwołujący  nadał  wprawdzie  odwołanie  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej  S.A.  w 

dniu  30  marca  2020  r

.  Podkreślenia  w  tym  miejscu  wymaga  jednak,  że  ustawa  Prawo 

zamówień publicznych w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie 

ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  o  zmianie  niektórych  innych  ustaw  nie  wiąże 

żadnych skutków z nadaniem odwołania w placówce operatora wyznaczonego. Po rzeczonej 

nowelizacji,  dla  zachowania  terminu  na  wniesienie  odwołania  koniecznym  jest  faktyczne 

doręczenie  odwołania  Prezesowi  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  ustawowym  terminie.  W 

przepisach  Prawa  zamówień  publicznych  po  nowelizacji  z  dnia  2  grudnia  2009  roku  brak 

bowiem  domniemania,  że  złożenie  odwołania  w  placówce  pocztowej  operatora 

wyznaczonego 

jest  równoznaczne  z  jego  wniesieniem  do  Prezesa  Izby.  Przepisy  Prawa 


zamówień publicznych w dotychczasowym brzmieniu (sprzed nowelizacji) wyraźnie stanowiły 

iż  „złożenie  odwołania  w  placówce  pocztowej  operatora  publicznego  jest  równoznaczne  z 

wniesieniem go do Prezesa Urzędu” (art. 184 ust. 2 zd. drugie Prawa zamówień publicznych 

w  brzmieniu  sprzed  nowelizacji).  Skoro  ustawodawca  zrez

ygnował  z  takiego unormowania, 

jego  c

elem  musiało  być  utożsamienie  „wniesienia  odwołania”  z  jego  doręczeniem. 

Potwierdzeniem słuszności powyżej zaprezentowanej interpretacji jest odmienne od regulacji 

dotyczącej terminu na wniesienie odwołania, uregulowanie tego terminu na wniesienie skargi 

do  Sądu,  gdzie  kwestia  dotrzymania  terminu  do  wniesienia  skargi  na  orzeczenie  Izby 

związana  jest  z  jej  złożeniem  w  placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego,  co  zostało 

wyraźnie w ustawie przewidziane (art. 198b ust. 2 zd. drugie Prawa zamówień publicznych 

po nowelizacji). Powyższe oznacza, że ustawodawca dla skutecznego wniesienia odwołania 

zastrzegł  wyraźnie doręczenie odwołania  w  ustawowym  terminie do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  

Przedstawione  stanowisko  jest  ugruntowane  i  prezentowane  jednolicie  w 

orzecznictwie  Izby 

i  sądów.  Prawidłowość  tego  stanowiska  potwierdza  również  uchwała 

Sądu Najwyższego z 7 lutego 2014 r., sygn. akt II CZP 90/13, w której stwierdził, że nie ma 

znaczenia  dla  zachowania  terminu  do  wniesi

enia  odwołania  do  Prezesa  KIO  okoliczność, 

kiedy  pismo  z  odwołaniem  zostanie  złożone  w  placówce  operatora  wyznaczonego,  gdyż 

istotna jest jedynie data wpływu odwołania do Izby. 

Żadnych  zmian  w  zakresie  terminu  i  sposobu  wniesienia  odwołania  do  prezesa 

Kraj

owej  Izby  Odwoławczej  nie  wprowadziły  również  przepisy  specjalne  uchwalone  w 

związku z epidemią COVID-19. 

Tak  więc  za  datę  wniesienia  odwołania  w  niniejszej  sprawie  należy  uznać  dzień  2 

kwietnia  2020  r. 

–  tj.  datę  wniesienia  odwołania  do  Prezesa  KIO  w  formie  pisemnej,  a  nie 

dzień nadania odwołania na poczcie. 

Alternatywnie, celem dochowania terminu, odwołujący mógł wnieść w  zastrzeżonym 

terminie  (to  jest  do  30  marca  2020  r.) 

odwołanie  w  postaci  elektronicznej,  opatrzonej 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  (por.  art.  180  ust.  4  ustawy  Pzp),  czego  jednak 

również nie uczynił. 

Reasumując,  należy  uznać,  że  odwołanie  które  wpłynęło  w  dniu  2  kwietnia  2020  r. 

jest  odwołaniem  wniesionym  z  uchybieniem  ustawowego  terminu  na  jego  wniesienie,  co 

skutkuje  koniecznością  jego  odrzucenia  zgodnie  z  art.  189  ust.  2  pkt  3  Prawa  zamówień 

publicznych.    Termin  na  wniesienie  odwołania  ma  bowiem  charakter  terminu  zawitego,  nie 

podlegającego  przywróceniu,  a  uchybienie  temu  terminowi  powoduje  wygaśnięcie  prawa 

skorzystania ze środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie. 


W  związku  z  powyższym,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zd.  2,  art.  189  ust.  2  pkt  3, 

ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.  

Zgodnie  z  art.  189  ust.  3  zd.  1  ustawy  Pzp  odwołanie  odrzucono  na  posiedzeniu 

niejawnym.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  oraz  w 

oparciu  o  przepi

sy  § 5  ust.  4 w  zw.  z  §  3 pkt  1  rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów  z 

dnia 15 marca 2010 

r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.  j.  Dz.  U.  z 

2018  r.  poz.  972). 

W  myśl  powołanych  przepisów,  a  także  zgodnie  z  poglądem  jednolicie 

prezentowanym w orzecznictwie tak Izby jak i Sądów Okręgowych, w przypadku odrzucenia 

odwołania  odwołującego  obciąża  się  całością  wniesionego  wpisu,  zgodnie  z  zasadą 

odpowiedzialności  za  wynik  postępowania  wynikającą  z  art.  192  ust.  10  ustawy  Pzp  (por. 

przykładowo wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 listopada 2012 r., sygn. akt XII Ga 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel