KIO 703/20 WYROK dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 703/20 

WYROK 

  z dnia 3 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  

   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

 Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  INFRA  –  Centrum  Doradztwa  Sp. 

o.o. z siedzibą w Warszawie, Instytut Kolejnictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ARCADIS Sp

. z o.o. z siedzibą w Warszawie

postępowaniu  prowadzonym  przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  siedzibą 

w Warszawie

przy  udziale  wykonawcy  TPF  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka:  

Oddala odwołanie; 

Kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania 

odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie  prowadzi 

w trybie przetargu nie

ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 204 

na  odcinku  Malbork-

Braniewo"  w  ramach  projektu  pn.:  „Prace  przygotowawcze  dla 

wybranych projektów". Wartość zamówienia jest  większa niż  kwoty  określone w przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  27  stycznia 2020  r.  pod  numerem 

2020/S 018-040432. 

W  dniu  2  kwietnia  2020  r.  INFRA 

–  Centrum  Doradztwa  Sp.  z  o.o.  jako  lider 

Konsorcjum  w  składzie  INFRA  –  Centrum  Doradztwa  Sp.  z  o.o.,  Instytut  Kolejnictwa  Sp. 

o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  ARCADIS  Sp.  z  o.o.,  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

odrzucenia  jego  oferty.  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów:  art.  90 

ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  w  dniu  23  marca  2020  r.  zawiadomił  go 

o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

Pismem z dnia 13 marca 2020 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy 

Pzp  zwrócił  się  do  Odwołującego  o  udzielenie  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny, 

tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu,  ponieważ  zaoferowana 

przez  Odwołującego  cena  ofertowa,  wydała  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  wzbudziła  wątpliwości  Zamawiającego,  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 

wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  Zamawiający,  działając  zgodnie  z  pkt.  14.15  IDW, 

zamieścił  przedmiotowe  wezwanie  na  dedykowanej  do  prowadzenia  postępowania  oraz 

służącej  do  komunikacji  pomiędzy  Zamawiającym,  w  wykonawcami  Platformie  Zakupowej 

Zamawiającego w zakładce Informacje od Zamawiającego. 

Odwołujący podał, że w odpowiedzi na wezwanie, pismem z 16 marca 2020 r. zwrócił 

się  do  Zamawiającego  z  prośbą  o  wydłużenie  czasu  dostarczania  ww.  dokumentów  do  25 

marca 2020 r. Odwołujący swoją prośbę motywował m.in. obszernością przygotowywanych 

wyjaśnień,  wysokim  stopniem  ich  złożoności  oraz  koniecznością  opracowania  dokumentów 

sposób  wyczerpujący  i  rzetelny,  co  wymagało  ze  strony  Odwołującego  dużego  nakładu 

pracy. Odwołujący zgodnie z wymogami SIWZ zamieścił przedmiotowe pismo na Platformie 


Zakupowej  Zamawiającego  w  zakładce  Informacje  skierowane  do  Zamawiającego.  Jak 

twierdzi  Zamawiający  w  dniu  17  marca  2020  r.  udzielił  za  pośrednictwem  Platformy 

Zakupowej odpowiedzi, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień. 

Zamawiający swoją decyzję, argumentował tym, że w jego ocenie wyznaczony na  złożenie 

wyjaśnień  termin  od  13  do  19  marca  do  godziny  14:00  był  wystarczający,  aby  Odwołujący 

sposób należyty mógł przygotować i złożyć wyjaśnienia dla Zamawiającego. 

Odwołujący  podniósł,  że  do  18  marca  2020  r.  nie  był  w  stanie  zalogować  się  do 

Platformy  Zakupowej.  Problemy  techniczne  potwierdził  również  podczas  rozmowy 

telefonicznej  z  Odwołującym  przedstawiciel  Zamawiającego  w  dniu  17  marca  2020  r., 

podczas  której  udzielił  on  Odwołującemu  informacji,  że  termin  na  złożenie  wyjaśnień 

zostanie przez Zamawiającego wydłużony. Mając na uwadze powyższe, Odwołujący będąc 

przekonanym,  że jego  prośba  została  uwzględniona,  nie  złożył  wyjaśnień  w  odpowiedzi  na 

wezwanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym  przez  niego  pierwotnym  terminie.  W  dniu  23 

marca 2020 r. Odwołujący za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, otrzymał 

informację o odrzuceniu jego oferty. Nie zgadzając się z powyższą decyzją Zamawiającego, 

Odwołujący w dniu 24 marca 2020 r. wezwał Zamawiającego do usunięcia naruszeń ustawy 

Pzp  poprzez  usunięcie  nieprawidłowości  polegającej  na  odrzuceniu  jego  oferty 

wyznaczenie  nowego  terminu  na  złożenie  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny. 

Odwołujący  w  przedmiotowym  piśmie  wskazał,  że  w  dniu  17  marca  2020  r.  wysłał  do 

Zamawiającego za pośrednictwem poczty email prośbę o ustosunkowanie się do złożonego 

przez Odwołującego wniosku, wskazując jednocześnie, że w tym dniu Platforma Zakupowa 

Z

amawiającego  była  niedostępna.  Odwołujący  wskazał  również,  że  niemal  jednocześnie 

uwagi na brak możliwości zalogowania się do Platformy, z Odwołującym skontaktował się 

telefonicznie  upoważniony  przedstawiciel  Zamawiającego.  W  trakcie  rozmowy,  Odwołujący 

wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej 

ceny.  Upoważniony  przedstawiciel  Zamawiającego  pozytywnie  ustosunkował  się  do  prośby 

Odwołującego informując, że terminy zostaną wydłużone zgodnie z prośbą Odwołującego. 

Odwołujący  podniósł,  że  złożone  przez  Odwołującego  się  wyjaśnienia 

przedłużonym oraz ustalonym w trakcie rozmowy telefonicznej terminie uznane zostałyby 

zapewne  przez  Zamawiającego  za  wystarczające,  z  uwagi  na  fakt,  że  zaoferowana  przez 

Odwołującego  się  cena  nie  jest  ceną  rażąco  niską,  co  skutkowałoby  wyborem  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wskazał,  że  pismem  z  dnia  26  marca  2020  r.  Zamawiający  podtrzymał 

swoją  decyzję  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego.  Pismem  z  dnia  27  marca  2020  r. 

Odwołujący  ponownie  skierował  do  Zamawiającego  pismo  za  pośrednictwem  Platformy 

Zakupowej  wskazując  na:  brak  możliwości  udzielenia,  brak  poinformowania  wykonawcy 


odmowie  wydłużenia  terminu  do  złożenia  wyjaśnień  oraz  udzielenie  informacji 

przedłużeniu  terminu  na  udzielenie  wyjaśnień  w  drodze  rozmowy  telefonicznej 

upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

Odwołujący podniósł, że Zamawiający przede wszystkim zdaje się nie dostrzegać, że 

w  dniu  13  marca  2020  r.  zostało  wydane  rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  w  sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a w dniu 

20 marca 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 

z  późn.  zm.).,  które  to  akty  prawne  wprowadziły  szereg  obostrzeń  i  zakazów  skutkujących 

znacznymi  utrudnieniami  w  funkcjonowaniu  przedsiębiorstw,  w  tym  przedsiębiorstwa 

wykonawcy. Należy wskazać, że z uwagi na wskazane powyżej akty prawne, ale także liczne 

wytyczne  i  zalecenia  Ministra  Zdrowia  oraz  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  wykonawca 

zobligowany był (praktycznie z dnia na dzień) do całkowitej reorganizacji pracy, zapewnienia 

wszystkim swoim pracownikom i współpracownikom warunków do pracy zdalnej, a także do 

uzupełnienia zespołu, który z powodów zdrowotnych nie mógł świadczyć pracy. Odwołujący 

próbował  uświadomić  Zamawiającemu,  że  ten  zdaje  się  nie  zauważać,  że  termin  na 

uzupełnienie  tj.  od  dnia  13  marca  2020  r.  do  19  marca  2020  r.  to  był  pierwszy  tydzień 

„narodowej  kwarantanny",  gdzie  wszyscy  pracodawcy  w  Polsce  wprowadzali  zalecenia 

Ministra  Zdrowia,  Głównego  Inspektora  Sanitarnego,  ale  i  też  nakazy  płynące  z  wejścia 

rozporządzeń  w  życie,  a  osoby  odpowiedzialne  za  zarządzanie  w  danych  podmiotach 

zobligowane  były  wprost  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  swoim  pracownikom  i  klientom, 

poprzez  podejmowanie  ponadstandardowych  działań  i  środków,  które  w  oczywisty  sposób 

wpływały na możliwości logistyczne i techniczne wykonawcy. 

Odwołujący  podkreślił,  że  przywołane  okoliczności,  stanowiące  w  oczywisty  sposób 

siłę  wyższą,  dostrzegł  również  sam  ustawodawca,  który  w  okresie  wymiany  stanowisk 

pomiędzy  Zamawiającym,  a  Odwołującym  procedował  ustawę,  która  ostatecznie  weszła 

życie  w  dniu  1  kwietnia  2020  r.,  zgodnie  z  którą  zawieszeniu  ulegną  terminy  zarówno 

procesowe  jak  i  terminy  prawa  materialnego,  a  warunkowane  to  będzie  terminem 

(zawieszenie  będzie  działać  wstecz),  w  którym  opublikowano  pierwsze  z  rozporządzeń. 

Powyższe jeszcze bardziej potwierdza, że stanowisko Zamawiającego w przedmiocie braku 

zgody  na  wydłużenie  terminu  do  udzielenia  wyjaśnień  jest  nieprawidłowe,  niezasadne 

całkowicie  nieakceptowalne  z  punktu  widzenia  zasad  udzielania  zamówień  publicznych, 

szczególności art. 7 ustawy Pzp. 

Odwołujący  podniósł,  że  całkowicie  nieprawdziwe  jest  twierdzenie  Zamawiającego, 

że  wykonawca  przygotowując  ofertę  miał  świadomość  tego,  że  zostanie  przez 

Zamawiającego  wezwany  do  udzielenia  wyjaśnień  na  podstawie  ar.  90  ust  1  ustawy  Pzp. 


Zd

aniem  Odwołującego  wykonawca  nie  może  mieć  wiedzy,  kiedy  oraz  w  jakim  zakresie 

zostanie  wezwany  przez  Zamawiającego,  a  tym  bardziej  nie  może  i  nie  jest  w  stanie 

przygotować się na to, że wykonanie bliżej nieokreślonego co do zakresu wezwania, nastąpi 

w  cza

sie,  gdy  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  będzie  panował  stan  zagrożenia 

epidemią lub stan epidemii. 

Dalej  Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  nie  poinformował  go  o  braku  zgody  na 

przedłużenie terminu. W zakładce platformy kontaktowej używanej w ramach Postępowania 

folderze  wiadomości  do  Wykonawcy  nie  ma  odpowiedzi  Zamawiającego  na  pismo 

przedmiocie  wydłużenia  terminu.  Tym  samym  należy  przyjąć,  że  jedyną  odpowiedzią 

udzieloną  przez  Zamawiającego  jest  informacja  udzielona  telefonicznie  przez 

upoważnionego  przedstawiciela  Zamawiającego  o  przedłużeniu  terminów  do  złożenia 

wyjaśnień. 

Odwołujący stwierdził, że informację o przedłużeniu terminu na udzielenie wyjaśnień 

przedmiocie  rażąco  niskiej  ceny  uzyskał  od  upoważnionego  przedstawiciela 

Zamawiającego  od  Pani  S.  B.-S.  (nr  22  473  27  20).  O  godzinie  13:12,  17  marca  br. 

Odwołujący  nie  mogąc  się  zalogować  na  Platformę  Zakupową  Zamawiającego  wysłał 

wiadomość  email  do  Pana  P.  B.  z  prośbą  o  ustosunkowanie  się  do  pisma Wykonawcy  za 

zakres

ie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień. Następnie, o godzinie 

13:18, 17 marca br. do Odwołującego zadzwoniła przedstawicielka Zamawiającego, Pani S. 

B.-S. 

z  informacją,  że  z  uwagi  na  wyjątkowe  okoliczności  oraz  panujący  w  Polsce  stan 

zagrożenia  epidemią  (a  później  stan  epidemii)  wszystkie  terminy  zostaną  wydłużone  i 

Odwołujący będzie mógł przestać wyjaśnienia we wnioskowanym terminie. 

Odwołujący  podkreślił,  że  wiedząc  kim  jest  przedstawicielka  Zamawiającego  i  jaki 

projekt 

z ramienia Zamawiającego prowadzi, uznał, że dostał odpowiedź ustną na przesłaną 

uprzednio wiadomość email.  

W dniu 18 marca 2020 r., Odwołujący po chwilowym ustaniu problemów technicznych 

po  stronie  Zamawiającego,  zalogował  się na  Platformę  Zakupową Zamawiającego,  i  pobrał 

zakładki  Korespondencja/lnformacje  otrzymane  od  Zamawiającego  pismo  prolongujące 

złożenie  wyjaśnień  RNC  w  postępowaniu  o  nr:  9090/1RZR3/01424/00327/20/P. 

Równocześnie Wykonawca powziął informację o braku w przedmiotowej zakładce Platformy 

Zakupowej  Zamawiającego  (zgodnie  z  opisem  w  pkt  II  niniejszego  pisma)  pisma  od 

Zamawiającego  dotyczącego  postępowania  będącego  przedmiotem  niniejszego  odwołania. 

świetle  zaistniałego  stanu  faktycznego  Odwołujący  uznał,  że  Zamawiający  najwyraźniej 

nadal  ma  problemy  techniczne  z  zamieszczaniem  pism  na  Platformie  Zakupowej  i  za 


wiążącą  uznał  wiadomość  telefoniczną,  przygotowując  jednocześnie  odpowiedź  w  terminie 

wskazanym we wniosku kierowanym do Zamawiającego. 

Odwołujący wskazał, że mając na uwadze powyższe, w szczególności brak podstaw 

do  kwestionowania  zaoferowanej  przez  Odwołującego  ceny,  ponownie  wezwał 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do anulowania czynności odrzucenia oferty 

Odwołującego  oraz  wyznaczenie  nowego  terminu  na  złożenie  przez  niego  wyjaśnień  oraz 

niezwłocznego  doprowadzenia  do  stanu  zgodnego  z ustawą  Pzp  w  terminie  3  dni  od  dnia 

otrzymania  niniejszego  pisma.  Do  dnia,  w  którym  upływał  termin  na  wniesienie  odwołania, 

Zamawiający nie ustosunkował się do prośby Odwołującego. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia  czynności 

odrzucenia  oferty  Odwołującego,  przywrócenia  terminu  na  złożenie  przez  Odwołującego 

wyjaśnień dotyczących ceny oferty oraz dokonania badania i oceny ofert oraz wyboru oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca 

TPF Sp. z o.o., wnosząc o oddalenie odwołania. 

Na  podstawie  dokument

acji  przedmiotowego  postępowania  oraz  biorąc  pod  uwagę 

stanowiska stron, Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

Pzp  przesłanki  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej,  tj.  ma  interes  w uzyskaniu 

zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować 

poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Wartość  przedmiotowego  zamówienia  powiększona  o  podatek  VAT  wynosi 

8.370.814,20 zł. Wartość zamówienia została przez Zamawiającego podana w punkcie II.1.5 

ogłoszenia o zamówieniu. 

Odwołujący złożył ofertę z ceną 4.489.500,00 zł. 

W dniu 13 marca 2020 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  zaoferowanej  ceny,  która  jest  niższa  o  co  najmniej  30%  od  wartości 

zam

ówienia,  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług.  Zamawiający  wskazał 

wezwaniu, że: wykonawca zobowiązany jest korzystać z form komunikacji dostępnych na 

Platformie  Zakupowej  w  zakładce  dedykowanej  przedmiotowemu  Postępowaniu.  Prosimy 

złożenie dokumentów zgodnie z ppkt. 14.15.2 IDW (…) w terminie do dnia 19.03.2020 r., 

do godziny 14:00


Pismem z 16 marca 2020 r. Odwołujący zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie 

terminu  na  złożenie  wyjaśnień  do  25  marca  2020  r.  Odwołujący  uzasadnił  swój  wniosek 

obszernością  przygotowywanych  wyjaśnień  i  wskazał,  że  ze  względu  na  wysoki  stopień 

złożoności,  opracowanie  dokumentów  w  sposób  wyczerpujący  i  rzetelny,  wymaga  dużego 

nakładu pracy.  

Pismem  z  17  marca  2020  r.  zamieszczonym  na  platformie  zakupowej  Zamawi

ający 

poinformował,  że  nie  wyraża  zgody  na  wydłużenie  terminu  na  złożenie  wyjaśnień  do  25 

marca 2020 r. 

Pismem  z  23  marca  2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  Odwołującego  o  odrzuceniu 

jego oferty. W uzasadnieniu czynności odrzucenia Zamawiający podał: W dniu 13.03.2020 r. 

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Centrum  Realizacji  Inwestycji  Region  Północny  zgodnie 

art. 90 ust. 1a Ustawy zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie rażąco 

niskiej ceny w terminie do 19 marca 2020 r. do godziny.  14:00. Powo

dem wystąpienia była 

obawa  Zamawiającego  co  do  faktycznych  możliwości  prawidłowego  wykonania  przedmiotu 

zamówienia,  w  oparciu  o  wymagania  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  oraz  wymagania  wynikające  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów, 

regulacji i norm. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 

rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  udzielił  wyjaśnień 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do 19 marca 2020 r. do godziny 14:00

Pismem  z  24  marca  2020  r.  Odwołujący  skierował  do  Zamawiającego wezwanie do 

usunięcia  naruszeń,  w  którym  wskazał:  (…)  w  dniu  16.03.2020  skierowaliśmy  do 

Zamawiającego  wniosek  o  przedłużenie  terminu,  na  złożenie  przedmiotowych  wyjaśnień. 

W dniu  17.03.202

0  wysłaliśmy  mail  z  prośbą  o  ustosunkowanie  się  Zamawiającego  do 

naszego  wniosku.  Równolegle  platforma  przetargowa  była  niedostępna.  Jednocześnie 

uwagi na aktualną sytuację w kraju oraz brak możliwości zalogowania się do platformy, na 

której  Zamawiający  prowadził  postępowanie  oraz  którą  wykorzystuje  do  komunikacji 

wykonawcami  biorącymi  udział  w  postępowaniu,  skontaktował  się  telefonicznie  z  nami 

upoważniony  przedstawiciel  Zamawiającego.  W  treści  rozmowy  wystąpiliśmy  z  prośbą 

przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień na ustosunkowanie się do pisma otrzymanego od 

Zamawiającego  w  przedmiocie  rażąco  niskiej  ceny.  Upoważniony  przedstawiciel 

Zamawiającego,  pozytywnie  ustosunkował  się  do  prośby  INFRA  wyrażając  zgodę  na 

złożenie  wyjaśnień  informując,  że  terminy  zostaną  wydłużone  zgodnie  z  pismami. 

Tymczasem, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 23 marca 2020 r, otrzymanym przez 

INFRA  w  dniu  23  marca  2020  r.  za  pośrednictwem  platformy  przetargowej,  oferta  INFRA 

została  odrzucona  na  podstawie  art.  90  ust.  3  ustawy  PZP  –  ponieważ  w  ocenie 

Zamawiającego wykonawca  nie  złożył  wyjaśnień w  zakresie rażąco  niskiej  ceny  w terminie


wyznaczonym  przez  Zamawiającego  w  przedmiotowym  wezwaniu.    Podkreślenia  wymaga, 

że  złożone  przez  INFRA  wyjaśnienia,    w  przedłużonym  oraz  ustalonym  w  trakcie  rozmowy 

telefonicznej z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, terminie uznane zostałyby 

zapewne  przez  Zamawiającego  za  wystarczające,  z  uwagi  na  fakt,  iż  zaoferowana  przez 

INFRA  cena  nie  jest  ceną  rażąco  niską,  co  skutkowałoby  wyborem  oferty  złożonej 

przedmiotowym  postępowaniu  przez  INFRA  –  ponieważ  oferta  INFRA  była  ofertą 

najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu (…).   

Pismem z 26 marca 2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie, 

podając,  że  w  dniu  17  marca  2020  r.  za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  udzielił 

wykonawcy odpowiedzi, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień 

dotyczących  ceny  oferty.  W  ocenie  Zamawiającego  wyznaczony  na  złożenie  wyjaśnień 

termin od 13.03.2020 r. do 19 marca 202

0 r. do godz. 14:00 był wystarczający, aby w sposób 

należyty Wykonawca mógł te wyjaśnienia przygotować i złożyć. Zamawiający podkreślił, że 

wykonawca mógł zapoznać się w ogłoszeniu o zamówieniu z kwotą szacunkową zamówienia 

i  przygotowując  ofertę  miał  świadomość  tego,  że  zostanie  przez  Zamawiającego  wezwany 

do  udzielenia  wyjaśnień  na  podstawie  art.  90  ust.  1a  Ustawy.  Wykonawca  nie  udzielił 

wyjaśnień  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie.  Zamawiający  stwierdził,  że  we 

wniosku  z  17  marca  2020  r.  wykonawca 

nie  zgłosił  problemu  z  zalogowaniem  się 

funkcjonowaniem  Platformy  Zakupowej  oraz  „aktualną  sytuacją w  kraju".  Zamawiający nie 

odnotował  próby  powiadomienia  ze  strony  wykonawcy  o  problemach  technicznych 

związanych z Platformą Zakupową w okresie od 13 do 19 marca 2020 r., dlatego zwraca się 

do  w

ykonawcy  o  przedstawienie  dowodów  na  zgłoszenie  powyższych  problemów,  tj.  imię 

nazwisko osoby/osób  zgłaszającej/ych;  numer/y  telefonu  lub  adres/y  e-mail,  z  którego/ych 

wykonane  zostało  zgłoszenie;  data  i  godzina,  kiedy  dokonano  zgłoszenia;  zrzut  ekranu 

z komputera  z  widocznym  problemem  lub/i  nagranie  wideo  z  zarejestrowanym  problemem, 

przy  czym  dowody  w  postaci  zrzutu  ekranu  lub/i 

nagrania  wideo  powinny  być  możliwe  do 

zweryfikowania  w  czasie. 

Zamawiający  podkreślił,  że:  zgodnie  z  art.  9  ust.  1  ustawy 

postepowanie  o  udzielenie  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  wyjątków  określonych  w  ustawie, 

prowadzi  się  z  zachowaniem  formy  pisemnej.  Forma  oferty,  innych  dokumentów 

oświadczeń  w  postępowaniu  została  również  szczegółowo  opisana  w  ppkt.  13.5  IDW, 

natomiast  forma  komunikacji  została  opisana  w  pkt  14.15  IDW.  W  świetle  ustawy 

powyższych postanowień IDW nie jest możliwe wystąpienie o przedłużenie terminu złożenia 

wyjaśnień  na  wezwanie  Zamawiającego  ustnie,  w  treści  rozmowy  telefonicznej.  Nie  jest 

również możliwe udzielenie w takiej formie zgody na powyższe przez Zamawiającego

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie z art. 90 ustawy Pzp: 


1.  Jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco 

niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do 

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się 

o ud

zielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu, 

szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 

pa

ździernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1a. W przypa

dku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej 

cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień, 

których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które 

nie wymagają wyjaśnienia; 

2)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej  z  uwzględnieniem  okoliczności,  które  nastąpiły  po  wszczęciu 

postępowania,  w  szczególności  istotnej  zmiany  cen  rynkowych,  zamawiający  może 

z

wrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena 

wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. (…) 


Stosownie  do  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli 

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W ocenie Izby Zamawiający zasadnie odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 

89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp.  Odwołujący  nie  złożył  w  wyznaczonym 

terminie  wyjaśnień  dotyczących  ceny  oferty  i  nie  wykazał,  aby  ich  złożenie  nie  było 

obiektywnie  możliwe.  Odwołujący  nie  udowodnił  swoich  twierdzeń  o  niemożliwości 

zalogowania  się  do  platformy  zakupowej  w  celu  odczytania  odpowiedzi  Zamawiającego  na 

wniosek o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, a poleganie na informacjach, które – 

jak twierdzi 

– uzyskał w rozmowie telefonicznej od pracownika Zamawiającego, należy uznać 

za niezgodne ze standardami należytej staranności wymaganej od profesjonalistów. 

Po  pierwsze,  twierdzenia 

Odwołującego,  że  niemożliwe  było  zalogowanie  się  do 

platformy  zakupowej  i 

odczytanie  informacji,  że  Zamawiający  nie  przedłużył  terminu  na 

złożenie wyjaśnień, pozostały gołosłowne. Odwołujący nie przedstawił zrzutów ekranów lub 

jakichkolwiek innych dowodów na tę okoliczność. Odwołujący miał wiedzę, że na platformie 

zakupowej  została  zamieszczona  odpowiedź  Zamawiającego  na  jego  wniosek,  dostał 

bowiem  automatyczne  powiadomienie  mailowe  o  zamieszczeniu  tej  korespondencji 

(okoliczność  przyznana  przez  Odwołującego).  Skoro  wiedział,  że  taka  korespondencja 

została do niego skierowana, to przyjmując nawet (choć to nie zostało udowodnione), że miał 

problem  z  zalogowaniem  się,  w  żaden  sposób  tego  Zamawiającemu  nie  zgłosił.  Złożony 

przez  Odwołującego  na  rozprawie  wydruk  maila  do  Zamawiającego  zawiera  wyłącznie 

wniosek  o  jak  najszybszą  odpowiedź  na  jego  prośbę,  nie  ma  w  nim  mowy  o  jakichkolwiek 

problemach  technicznych  i  związaną  z  tym  niemożliwością  odczytania  korespondencji.  Co 

więcej,  Zamawiający  w  piśmie  z  26  marca  2020  r.  zwrócił  się  do  Odwołującego 

o przedstawienie  konkretnych  informacji  i 

dowodów  dotyczących  problemów  technicznych, 

Odwołujący takich informacji i dowodów nie przedstawił.  

Skoro  wykonawca  wiedział,  że  została  do  niego  skierowana  odpowiedź  na  wniosek 

przedłużenie  terminu  na  złożenie  wyjaśnień,  to  należyta  staranność  wymagana  od 

profesjonalisty  nakazywałaby,  aby  w  sytuacji  problemów  z  jej  odczytaniem,  zgłosił  te 

problemy Zamawiającemu, a w przypadku ich nieusunięcia, złożył wyjaśnienia w pierwotnie 

wskazanym  terminie.  Nieotrzymani

e  wyraźnej  zgody  na  przedłużenie  terminu  powinno 

bowiem  prowadzić  do  uznania,  że  termin  przedłużony  nie  został.  Odwołujący  takiej 

staranności  nie  dołożył,  a  następnie  powoływał  się  na  nieudowodniony  przebieg  rozmowy 

pracownikiem Zamawiającego.  

O  zasadno

ści  odwołania  w  żadnej  mierze  nie  świadczy  wskazana  przez 

Odwołującego  na  rozprawie  okoliczność,  że  Odwołujący  nie  mógł  odczytać  pisma 


Zamawiającego, gdyż  została ona  zamieszczona w  zakładce  dotyczącej korespondencji  do 

Zamawiającego.  Po  pierwsze,  stoi  to  w  sprzeczności  z  prezentowanym  w  odwołaniu 

stanowiskiem, że nie przeczytał pisma, gdyż nie mógł zalogować się na platformę zakupową. 

Po  drugie 

–  okoliczność  ta  nie  była  podstawą  faktyczną  zarzutów  przedstawionych 

odwołaniu,  a  została  podniesiona  dopiero  na  rozprawie.  Niezależnie  od  powyższego, 

przyjmując  nawet,  że  było  to  źródłem  jakichkolwiek  problemów  z  odczytaniem  odpowiedzi 

Zamawiającego,  to  wykonawca,  mając  wiedzę  o  skierowaniu  do  niego  korespondencji,  nie 

sygnalizował, że nie może jej na platformie odnaleźć.  

Odnosząc  się  do  powoływanej  przez  Odwołującego  rozmowy  z  pracownikiem 

Zamawiającego  zauważyć  należy,  że  treść  tej  rozmowy  nie  została  udowodniona.  Złożony 

na  rozprawie 

zrzut  ekranu  może  co  najwyżej  uprawdopodobnić,  że  wykonywane  były 

połączenia  telefoniczne między  Zamawiającym  a Odwołującym,  w  żadnej mierze natomiast 

nie  dowodzi,  jakie  informacje  wykonawca  uzyskał.  Niezależnie  od  powyższego,  przyjmując 

nawet,  że  rzeczywiście  wykonawca  uzyskał  informację,  że  termin  będzie  przedłużony,  nie 

mogło stanowić do podstawy do przyjęcia, że są to informacje w jakikolwiek sposób wiążące. 

Podkreślić  należy,  że  zgodnie  z  art.  9  ust.  1  ustawy  Pzp  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem 

formy  pisemnej

,  a  sposób  komunikacji  między  Zamawiającym  a  wykonawcami  określają 

postanowienia  SIWZ.  Wykonawca  jako  profesjonalista  nie  może  polegać  na  jakichkolwiek 

ustnych  obietnicach  pracowników  Zamawiającego  i  od  nich  uzależniać  wywiązywanie  się 

ciążących na nim obowiązków.  

Podsumowując,  twierdzenia  Odwołującego  co  do  okoliczności  faktycznych,  na które 

się  powołuje,  nie  zostały  udowodnione.  Niezależnie  od  tego,  zakładając,  że  rzeczywiście 

zaistniały  problemy  z  zalogowanie  się  na  platformę  oraz  że  pracownik  Zamawiającego 

przekazał ustną informację o przedłużeniu terminu na złożenie wyjaśnień, to sposób, w jaki 

zachował  się  Odwołujący,  należy  uznać  za  nieusprawiedliwiony.  Dokładając  należytej 

staranności wykonawca powinien po pierwsze zgłaszać w przewidzianej formie niemożność 

odczytania  korespondencji,  o  której  wiedział,  że  została  do  niego  skierowana,  po  drugie 

powinien  stosować  się  do  wezwań  wyrażonych  we  właściwej  formie,  a  nie  polegać  na 

ustnych informacjach. 

Odnosząc  się  do  odmowy  przedłużenia  terminu  na  złożenie  wyjaśnień  dotyczących 

ceny

, Izba nie dopatrzyła się w tym naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawa. Po 

pierwsze  nie  można  uznać  za  przekonującą  argumentacji  Odwołującego,  że  złożenie 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie nie było możliwe z uwagi na stan epidemii. Zauważenia 

wymaga, że w skierowanym do Zamawiającego wniosku o przedłużenie terminu okoliczności 

te nie zostały w żaden sposób podniesione, a znalazły się one dopiero w odwołaniu. Należy


więc  uznać  to  jedynie  za  argumentację  przyjętą  na  potrzeby  postępowania  odwoławczego. 

W  tej  sytuacji  na  marginesie  jedynie  zauważyć  należy,  że  nie  zostało  wykazane,  iż 

wprowadzenie  stanu  epidemii  i  związanych  z  tym  stanem  restrykcji,  uniemożliwiało  czy 

istotnie  utrudniało  złożenie  wyjaśnień.  W  ocenie  Izby  powszechnie  stosowane  narzędzia 

elektroniczne  pozwalały  na  przygotowanie  wyjaśnień  i  nie  wpływały  na  to  obostrzenia 

związane  chociażby  z  przemieszczaniem  się  czy  organizowaniem  spotkań.  Ponadto 

zauważenia  wymaga,  że  wykonawca,  który  rzetelnie  skalkulował  cenę  oferty,  powinien 

dysponować  szczegółami  kalkulacji  oraz  przyjętymi  do  niej  założeniami,  co  pozwala  na 

sprawne  przygotowanie  wyjaśnień.  Wyjaśnienia  dotyczące  ceny  nie  mają  bowiem 

(a z 

pewnością  nie  powinny  mieć)  charakteru  nowo  tworzonej  koncepcji,  ale  mają 

przedstawiać to, co już wykonawca opracował, przeanalizował i skalkulował przed złożeniem 

oferty.  Dodatkowo,  jak 

słusznie  zauważył  Zamawiający,  skoro  wykonawca  znał  wartość 

szacunkową zamówienia (została ona podana w ogłoszeniu o zamówieniu), to oferując cenę 

o  ponad  30%  niższą  od  tej  wartości  powinien  wiedzieć,  że  będzie  na  nim  spoczywać 

obowiązek  złożenia  wyjaśnień.  Trudno  zatem  uznać,  że  złożenie  wyjaśnień  w  terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego było obiektywnie niemożliwe.  

Wobec  niestwierd

zenia  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy, 

odwołanie podlegało oddaleniu. 

O  k

osztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z 2018  

r. poz. 972), stosownie do wyniku postępowania obciążając tymi kosztami Odwołującego. 

Przewodniczący:      ………………… 


wiper-pixel