KIO 702/20 POSTANOWIENIE dnia 4 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 702/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2020  r.  przez  wykonawcę  MEDLAB 

PRODUCTS  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Raszynie  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu 

postanawia: 

1. umo

rzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie kwoty 6 750 zł 00  gr 

(słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (

t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -    w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:      ………………………. 


Sygn. akt: KIO 702/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Sosnowiecki  Szpital  Miejski  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Sosnowcu 

prowadzi  w   trybie  przetargu  nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o 

udzielenie zamówienia pn. „Dostawa probówek do pobierania krwi". 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 27 lutego 2020 r., pod nr 517000-N-2020.   

W  dniu  3  czerwca  2020  r.  przed  otwarciem  rozprawy

,  Odwołujący  –  wykonawca 

MEDLAB  PRODUCTS 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Raszynie  -  cofnął  odwołanie  wniesione  do 

Prezesa KIO w dniu 1 kwietnia 2020 r. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z 

dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  z 

późn.  zm.)  umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  Izba  postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………. 


wiper-pixel