KIO 70/20 WYROK dnia 6 lutego 2020 r.

Data: 6 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 70/20 

WYROK 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:              

Aldona Karpińska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  5  lutego  2020 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 stycznia 2020 r. przez wykonawcę Mostostal Zabrze 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Gliwicach

,  Plac  Piastów  10,  44-101  Gliwice  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  Wielospecjalistyczny  Szpital  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej w Nowej Soli, 

ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól  

przy udziale 

wykonawców: 

A.  CLIMAMEDIC 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z 

siedzibą  w  Regułach,  ul.  Stanisława  Bodycha  73A,  05-816  Michałowice  zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

B. 

WEGNER  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z 

siedzibą  w  Poznaniu,  ul.  Bukowska  177,  60-196  Poznań  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  


Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  Mostostal  Zabrze  Gliwickie 

Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Przemysłowego  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Gliwicach, i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego Wielospecjalistyczny Szpital 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli kwotę 1318 zł 04 

gr 

(słownie:  tysiąc  trzysta  osiemnaście  złotych  cztery  groszy)  tytułem  kosztów 

związanych z dojazdem na posiedzenia i rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 70/20 

U z a s a d n i e n i e 

Wielospecjalistyczny  Szpital  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w 

Nowej  Soli 

(dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na 

podstawie ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  Prawo zamówień  publicznych 

(tj. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp” lub „ustawa”, w trybie 

przetargu  nieograniczonego  pt: 

„Modernizacja  poprzez  rozbudowę  Bloku  Operacyjnego 

Wielospecjalistycznego  Szpitala  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w 

Nowej  Soli”,  numer  referencyjny:  DZP-280-1-14/2019.  Wartość  zamówienia  przekracza 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  21 

sierpnia 2019, nr 

ogłoszenia: 2019/S 160-393834. 

Zamawiający  w  dniu  3  stycznia  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty 

i  odrzuceniu oferty jednego z  czterech  wykonawców,  którzy  złożyli 

oferty  w  postępowaniu.  W dniu 13  stycznia 2020  r.  wykonawca  Mostostal  Zabrze Gliwickie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie, 

w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy poprzez nierówne traktowanie 

wykonawców  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  CLIMAMEDIC  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  (dalej  również:  „CLIMAMEDIC”),  mimo  że 

oferta ta zwiera błędy w obliczeniu ceny, 

2)  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz art. 26 ust. 3 ustawy w zw. 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  do 

przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  - 

zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń 

Społecznych  potwierdzającego,  że  wykonawca  CLIMAMEDIC  nie  zalega  z  opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

3)  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustawy  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty 

wykonawcy  CLIMAMEDIC  (omyłkowo,  podobnie  jak  w  ww.  pkt  2  odwołania, 

określonego:” Konsorcjum”) jako najkorzystniejszej. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o: 


uwzględnienie odwołania; 

unieważnienie  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze  oferty  wykonawcy 

CLIMAMEDIC; 

nakazanie  Zamawiającemu  ponownego  przeprowadzenia  czynności  badania  i  oceny 

ofert i odrzucenie oferty CLIMAMEDIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Regułach  i  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zgodnie  z 

warunkami SIWZ, 

ewentualnie nakazanie Zamawiającemu ponownego przeprowadzenia czynności badania 

i oceny ofert i wezwania do przedstawienia dok

umentów potwierdzających brak podstaw 

do  wykluczenia  - 

zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzającego, że wykonawca CLIMAMEDIC nie zalega z 

opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  oraz  wyboru 

najkorzystniejszej oferty zgodnie z warunkami SIWZ, 

zasądzenie kosztów postępowania od Zamawiającego na rzecz Odwołującego. 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in., iż Zamawiający nie narzucił w 

SIWZ  ani  w  załącznikach  do  SIWZ  konkretnej  stawki  podatku  VAT.  W  Formularzu  Oferty 

należało podać cenę ogółem brutto zgodnie z Tabelą elementów scalonych - suma pozycji 1-

5,  z  obowiązującą  stawką  podatku  VAT  oraz  wartość  ogółem  netto.  Tabela  elementów 

scalonych

,  stanowiąca  załącznik  do  Formularza  ofertowego  zawiera  następujące  kolumny: 

Lp., Branża, Zestawienie kosztów netto, Podatek VAT i Zestawienie kosztów brutto.  

Odwołujący  stwierdził,  że  przyjęcie  przez  wykonawcę  w  cenie  oferty  niewłaściwej 

stawki podatku VAT winno skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy,  chyba  że  błędna  stawka  podatku  nadaje  się  do  poprawienia  na  podstawie  art.  87 

ust. 2 pkt 3 ustawy jako tzw. inna 

omyłka. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 

cztery  oferty.  Z  treści  złożonych  ofert  wynika,  że  cena  trzech  ofert  została  obliczona  z 

uwzględnieniem  dwóch  stawek  podatku  VAT  tj.  8%  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia 

wskazanego  w  pozycjach  4.5  i  4.9  Tabeli  e

lementów  scalonych  (odpowiednio:  Instalacja 

gazów  medycznych  i  Zewnętrzne  instalacje  gazów  medycznych)  oraz  23%  w  zakresie 

pozostałego  przedmiotu  zamówienia  -  roboty  budowlane.  Cena  jednej  oferty  -  oferty 

wykonawcy 

CLIMAMEDIC została obliczona z uwzględnieniem jednej stawki podatku VAT - 

23%  dla  całego  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  zwrócił  się  pismami  z  dnia  21 

listopada  2019  r.  do  wszystkich  wykonawców  o  wyjaśnienie  podstaw  zastosowania  stawki 

VAT  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia  wskazanego  w  pozycjach  4.5  i  4.9  Tabeli 

elementów scalonych. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęły wyjaśnienia 

trzech  wykonawców.  Każdy  z  wykonawców  podtrzymał  swoje  oświadczenie  w  zakresie 


zastosowanych  stawek  podatku  VAT.  Po  uzyskaniu  wyjaśnień  Zamawiający  pozostawił  ich 

wynik  bez  dalszej  analizy  wb

rew  obowiązkowi  badania  i  oceny  ofert  i  wynikającemu  z 

procedury  odwróconej  obowiązkowi  zbadania  na  tym  etapie  czy  któraś  z  ofert  podlega 

odrzuceniu,  zanim  przejdzie  do  weryfikacji  podmiotowej  z  zastosowaniem  kryteriów  oceny 

ofert. 

Stosownie  do  treści  art.  24aa  ustawy  Zamawiający  zastosował  bowiem  w 

pr

zedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  tzw.  procedurę 

odwróconą.  

Odwołujący  podniósł,  że  zastosowanie  przez  wykonawcę  CLIMAMEDIC  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Regułach  stawki 

podatku  VAT  w  wysokości  23%  w  odniesieniu  do  wykonania  zakresów  rzeczowych 

zawartych  w  pozycjach  4.5  i  4.9  Tabeli 

elementów  scalonych    w  jest  nieprawidłowa.  Tym 

samym  oferta  tego  wykonawcy  zawiera  błąd  w  obliczeniu  ceny  i  winna  zostać  odrzucona 

przez Zamawiającego. Z ostrożności Odwołujący wskazał za uchwałą Sądu Najwyższego w 

sprawie 

sygn. akt III CZP 53/11, że: „dla oceny, że doszło do wystąpienia błędu w obliczeniu 

ceny w rozumieniu ort. 89 ust. 1 pkt 6 PZP nie ma bezpośrednio znaczenia okoliczność, czy 

przyjęcie  nieprawidłowej  stawki  podatku  VAT,  jako  elementu  kształtującego  określoną  w 

ofercie  wysokość ceny, było  zachowaniem  świadomie zamierzonym  przez  wykonawcę,  czy 

też  nie  miało  takiego  charakteru.  Nawet  bowiem  w  sytuacji,  w  której  obliczenie  w  ofercie 

wysokości  ceny,  dokonane  z  zastosowaniem  nieprawidłowej  stawki  podatku  VAT,  nie  było 

elementem świadomej manipulacji ze strony wykonawcy zmierzającego za wszelką cenę do 

uzyskania  zamówienia  publicznego,  a  tylko  rezultatem  błędnej  interpretacji  przez  niego 

przepisów  określających  stawki  tego  podatku,  to  i  tak  nie  neguje  to  wystąpienia  błędu  w 

obliczeniu ceny. Wystąpienie tego błędu, o którym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP, oceniać 

należy  w  kategoriach  obiektywnych,  a  więc  niezależnych  od  zawinienia  czy  motywów 

zachowania wykonawcy przy kształtowaniu treści oferty.” Dokonanie należytej oceny ofert, w 

tym  również  badanie  prawidłowości  zastosowanej  stawki  VAT,  jest  obowiązkiem 

Zamawiającego.  Odwołujący  przywołał  wyroki  Krajowej  Izby  Odwoławczej:  z  dnia  6  lipca 

2017 r., sygn. akt KIO 1248/17, z dnia 8 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1046/19, z dnia 28 maja 

2019  r.,  sygn.  akt  KIO  881/19,  z  dnia  11  maja  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  785/18,  z  dnia  27 

kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 740/18, z dnia 24 marca 2016 r., sygn. akt KIO 349/16, z dnia 

10  stycznia  2012  r.,  sygn.  akt:  KIO  2794/11,  z  dnia  16  kwietnia  2012  r.,  sygn.  akt:  KIO 

639/12, z dnia 10 kwietnia 2012 r. sygn. akt KIO 588/12. 

Dodatkowo,  na  potwierdzenie  prawidłowości  zastosowania  przez  Odwołującego 

dwóch  stawek  VAT  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia,  Odwołujący  załączył  do  odwołania 

Interpretację indywidualną wydaną mu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 


9  grudnia  2019  r.  (0111-KDIB3-1.4012.608.2019.2.ICZ), 

wskazując,  iż  została  wydana  po 

dniu  składania  ofert  w  tym  postępowaniu  (25.10.2019  r.),  ale  stanowi  odzwierciedlenie 

stosowania powszechnie obowiązujących przepisów  podatkowych w  zakresie podatku  VAT 

przez  Odwołującego  w  tym,  jak  i  w  poprzednich  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  w  których  brał  udział,  a  które  mają  za  przedmiot  zamówienia,  obok  robót 

budowlanych, wykonanie instalacji gazów medycznych. Odwołujący zwrócił także uwagę na 

fakt,  że  sam  wykonawca  CLIMAMEDIC  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Regułach  stosuje  dwie  stawki  podatku  VAT  (8%  i  23%)  w 

złożonej  ofercie  w  innym  przetargu,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane  i  instalacje 

gazów  medycznych,  gdzie  termin  składania  ofert  upłynął  w  dniu  29  listopada  2019  r., 

załączając  do  odwołania  Formularz  ofertowy  wykonawcy  CLIMAMEDIC  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, zamieszczony przez Zamawiającego 

na jego stronie internetowej 

i stwierdził, że oferty, dla których w tych samych okolicznościach 

faktycznych i prawnych zastosowano różne stawki podatku VAT są nieporównywalne. Stąd 

ustalen

ie  prawidłowej  stawki  podatku  VAT  jest  istotne  dla  zachowania  zasady  równego 

traktowania  wykonawców,  a  czego  w  tym  postępowaniu  Zamawiający  zaniechał. 

Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia 

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców 

oraz zgodnie z zasadami pro

porcjonalności i przejrzystości.  

Uzasadniając  drugi  z  zarzutów  Odwołujący  podał,  iż  wnosi  go  z  ostrożności 

procesowej,  jako  ewentualny,  Wykonawca  CLIMAMEDIC 

Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Regułach  przedstawił  dwa 

Zaświadczenia  o  niezaleganiu  w  opłacaniu  składek  wydane  przez  ZUS  III  Oddział  w 

Warszawie  Inspektorat  w  Pruszkowie,  odpowiednio  z  dat:  z  dnia  09.10.2019  r.  i  z  dnia 

02.12.2019  r.  Oba  dokumenty  wykonawca  ten  przedłożył  Zamawiającego  w  formie 

elektronicznej, 

jednak  oba  jako  kopie  dokumentów  elektronicznych.  Żaden  z  tych 

dokumentów  nie  jest  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  wystawcy 

dokumentu elektronicznego - 

pracownika ZUS upoważnionego do wydania zaświadczenia.  

Dokumenty,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  wykonawca  jest  zobowiązany 

przedkładać  w  oryginale.  W  niniejszej  sprawie  oba  dokumenty  zostały  sporządzone  w 

postaci  dokumentu  elektroniczn

ego  przez  ich  wystawcę.  Zatem  w  sytuacji  gdy  ww. 

dokumenty  wykonawca  przedłożył  w  formie  elektronicznej,  jednak  oba  jako  kopie 

dokumentów elektronicznych sygnowanych jednie przez pełnomocnika wykonawcy, żaden z 

tych  dokumentów  nie  może  stanowić  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia 

wykonawcy  CLIMAMEDIC.  Z

daniem  Odwołującego  wykonawca  ten  nie  przedstawił 


zaświadczenia  potwierdzającego,  że  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie 

społeczne  i  zdrowotne.  Zamawiający  natomiast  w  toku  badania  i  oceny  ofert  zaniechał 

wezwania  tego  wykonawcy  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  (w  zw.  art.  24  ust.  1  pkt  12 

ustawy) do uzupełnienia dokumentu mającego potwierdzić brak podstaw do wykluczenia (art. 

25  ust.  1  pkt  3  ustawy). 

Odwołujący  przywołał  §  5  ust.  i  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1320).  

ocenie  Odwołującego  zachowanie  Zamawiającego  doprowadziło  do  sytuacji 

dokonania  wyboru  oferty  wykonawcy  CLIMAMEDIC  z  naruszeniem  przepisów  ustawy, 

natomiast 

zgodnie  z  zasadą  uczciwej  konkurencji  zamówienia  udziela  się  wyłącznie 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.  

W dniu 24 stycznia 2020 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego 

oddalenie 

oraz  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentacji  przetargu  oraz  załączonych: 

wizualizacji  budowy  Bloku  operacyjnego  i  wydruku  potwierdzenia  weryfikacji

,  a  także  o 

zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  prawnego 

według stawek wynikających z obowiązujących przepisów.  

Na  wstępie  Zamawiający  wskazał,  iż  prowadzi  postępowanie  w  procedurze  unijnej 

klas

ycznej, a nie w procedurze odwróconej. Nigdzie w zapisach ogłoszenia o zamówieniu i 

SIWZ  nie  powoływał  się  bowiem  na  zapisy  art.  24  aa  ustawy  Pzp,  który  odnosi  się  do 

procedury odwróconej.  

Ustosunkowując  się  do  pierwszego  z  zarzutów  odwołania  Zamawiający  przedstawił 

zawarty  w  dokumentacji  projektowej  rzut  przedmiotu  zamówienia  oraz  -  w  załączeniu  - 

wizualizację  przedmiotu  zamówienia  obrazującą  złożoność  i  skalę  zaplanowanego 

zamierzenia  budowlanego  i  stwierdził,  że  zasadniczą  usługą  składającą  się  na  przedmiot 

zamówienia są roboty budowlane. Zamawiający podał m.in. iż przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie  robót  budowlanych,  budowa  nowego  obiektu  tj.  bloku  operacyjnego  wraz  z 

centralną  sterylizatornią  i  pomieszczeniami  technicznymi,  zaś  dostawa  instalacji  gazów 

medycznych  jest  jedynie  świadczeniem  o  charakterze  pobocznym,  stanowiącym  zaledwie 

3,7% w stosunku do wszystkich robót budowlanych. Nie sposób oddzielić montażu instalacji 

gazów  medycznych  od  prac  budowlanych.  Blok  operacyjny  to  wydzielona  część  szpitala 

służąca  wykonywaniu  zabiegów  operacyjnych,  podczas  których  są  wykorzystywane  gazy 

medyczne  w  anestezjologii,  przy  zabiegach  m.in.  laparoskopowych,  endoskopowych  oraz 

leczniczo. P

rzygotowując opis przedmiotu zamówienia zastosował przepisy ustawy Pzp. Do 


opisu  prze

dmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  art.  31  ust.  1  ustawy  Pzp,  posłużyła  całościowa 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone 

przez  Zamawiającego  do  SIWZ  przedmiary  stanowiły  materiał  pomocniczy,  który  miał 

wspomóc wykonawców w wyliczeniu wynagrodzenia ryczałtowego za wykonany całościowo 

przedmiot  zamówienia.  W  rozdziale  III  SIWZ  podano,  iż  kody  CPV  obejmują  odpowiednio: 

45.00.00.00 -7 (Roboty budowlane), 45.21.51.00 -

8 (Roboty budowlane w zakresie placówek 

zdrowotnych),  45.21.51.40-

O  (Roboty  budowlane  w  zakresie  obiektów  szpitalnych), 

45.21.51.41-8  (Roboty  budowlane  w  zakresie  sal  operacyjnych),45.40.0.00  -0  (Roboty 

wykończeniowe  w  zakresie  obiektów  budowlanych),  45.30.0.00  -0  (Roboty  w  zakresie 

instalacji  budowlanych),  445.31.0.00  -0  (Roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych), 

45.33.0.00-9  (Roboty  instalacyjne  wodno-kanalizacyjne  i  sanitarne),  45.33.10.00-6 

(Instalacje  wentylacji  i  klimatyzacji),  45.23.31.40-2  (Roboty  drogowe). 

Zamawiający 

przygotowując dokumentację  składającą się na SIWZ,  Załącznik  nr  4 do  S1WZ  - formularz 

ofertowy, 

skonstruował  w  ten  sposób,  iż  w  pkt  1  wymagał  podania  ceny  netto,  brutto  za 

wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  jego  opisem  zgodnie  z  Tabelą  elementów 

scalonych z 

obowiązującą stawką podatku VAT. Zamawiający nie podał w SIWZ jakie stawki 

podatku  VAT  wykonawcy 

mają przyjąć na  potrzeby  obliczenia ceny. W konsekwencji to na 

wykonawcach  spoczywał  obowiązek  wskazania  prawidłowej  stawki,  odpowiedniej  do  ich 

sytuacji  prawno  -  podatkowej. 

Opracowując  Tabelę  elementów  scalonych  Zamawiający 

bazował wyłącznie na przedmiarach robót.  

Zamawiający zauważył, iż z dokumentów składających się na SIWZ wynikało, iż wycena 

instalacji  gazów  medycznych  w  pkt  4  ppkt  4.5  i  4.9  Tabeli  elementów  scalonych,  stanowi 

jeden  z  elementów  wchodzących  w  zakres  kompleksowych  robót  budowlanych,  w  tym 

instalacji.  Nie  wymagano  od  w

ykonawców  wpisania  stawki  podatku  VAT,  lecz  tylko  kwoty 

podatku  VAT. 

Dokumentacja  na  instalacje  gazów  medycznych  zawarta  jest  w  projekcie 

budowlanym  na  instalacje  sanitarne,  nie  stanowi  odrębnej  dokumentacji,  co  wynika 

jednoznacznie  z  projektu  budowlanego  -  opis  techniczny  -  instalacje  sanitarne.    Nadto 

m

ontaż  rurociągów  instalacji  gazów  medycznych  należy  rozpocząć  po  wykonaniu  instalacji 

wentylacji  oraz  instalacji  sanitarnych. 

Zgodnie z  art.  31  ust.  1 i  2 ustawy  Pzp  zamawiający 

opisuje  przedmiot  zamówienia  na  roboty  budowlane  za  pomocą  dokumentacji  projektowej 

oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  Szczegółowy zakres i 

formę  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego  określa  rozporządzenie  Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U, z 2013 r. poz. 1129) - dalej r,z.i.f. Zgodnie z § 

4  ust.  I  r.z.

j.f.  dokumentacja  projektowa,  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, 


składa się w szczególności z: projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę 

robót  budowlanych,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót,  informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  w  przypadkach  gdy  jej  opracowanie  jest  wymagane  na 

podstawie  odrębnych  przepisów.  Problematyka  zawartości  projektu  budowlanego  regulacje 

znajduje 

w  art.  34  p.b.  oraz  w  rozporządzeniu  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i 

Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 

projektu  budowlanego  (Dz.  U.  poz.  462).  P.b.  stanowi,  iż  projekt  budowlany  powinien 

zawierać:  projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  sporządzony  na  aktualnej  mapie, 

projekt  architektoniczno-

budowlany,  określający  funkcję,  formę  i  konstrukcję  obiektu 

budowlanego,  jego  charakterystykę  energetyczną  i  ekologiczną  oraz  proponowane 

niezbędne  rozwiązania  techniczne,  a  także  materiałowe,  ukazujące  zasady  nawiązania  do 

otoczenia,  a w  stosunku  do  obiektów  budowlanych,  o których mowa w  art.  5 ust.  1  pkt  4 - 

również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych; stosownie do potrzeb oświadczenia 

właściwych  jednostek  organizacyjnych  o  zapewnieniu  dostaw  energii,  wody,  ciepła  i  gazu, 

odbioru  ścieków  oraz  o  warunkach  przyłączenia  obiektu  do  sieci  wodociągowych, 

kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych,  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych  oraz 

dróg  lądowych,  oświadczenie  właściwego  zarządcy  drogi  o  możliwości  połączenia  działki  z 

drogą  publiczną  zgodnie  z  przepisami  o  drogach  publicznych;  w  zależności  ód  potrzeb, 

wyniki badań geologiczno- inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych.  Projekty  wykonawcze  z  kolei,  powinny: 

uzupełniać  i  uszczegółowiać  projekt 

budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 

kosztorysu  inwestorskiego,  przygotowania  oferty  prze

z  wykonawcę  i  realizacji  robót 

budowlanych  (§  5  ust.1  r.z.i.f).    Opisanie  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  ww. 

dokumentów  potwierdza,  iż  celem  Zamawiającego  jest  usługa,  której  przedmiotem  jest 

budowa  bloku  operacyjnego. 

Z  przepisów  rozporządzenia  wynika  też,  iż  projekty 

wykonawcze 

są jedynie uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu budowlanego.  

W  ocenie  Zamawiającego  złożone  przez  wykonawcę  CLIMAMEDIC  obszerne 

wyjaśnienia  dotyczące  zastosowanej  stawki  podatku  VAT  nie  budziły  wątpliwości. 

Zamawiający  podniósł,  iż  z  wyjaśnień  z  dnia  21  listopada  2019  r.  wynika,  iż  wykonanie 

instalacji gazów medycznych wykonawca CLIMAMEDIC zleci podwykonawcy, jak również to, 

iż  od  września  2017  r

  wykonawca  ten 

nie  posiada  statusu  producenta/wytwórcy  wyrobów 

medycznych,  w 

tym  instalacji  gazów  medycznych  i  wykonanie  tego  zakresu  podzleca 

podwykonawcom.  J

est  generalnym  Wykonawcą  robót,  korzystających  z  podwykonawców, 

dlatego  też  nie  jest  uprawniony  do  stosowania  preferencyjnej  stawki  VAT  8  %  dla  usług 

obejmujących wykonanie instalacji gazów medycznych, realizowanych w ramach wykonania 


budowy  lub  modernizacji  (remontu)  budynków  szpitali  zakładów  opieki  zdrowotnej,  lecz 

stawki VAT 23 %.  

Odnosząc  się  do  orzecznictwa  przywołanego  przez  Odwołującego  w  odwołaniu, 

Z

amawiający za wyrokiem Izby z dnia 30 listopada 2017 r. sygn. akt KIO 2407/17 zaznaczył, 

iż w przypadku usług złożonych i świadczeń kompleksowych możliwość ich rozdzielenia lub 

połączenia zależy od danego stanu faktycznego, który może być różny w różnych sytuacjach 

lub  różnić  się  ze  wzglądu  na  różne  sposoby  realizacji  świadczenia  przez  wykonawców. 

Przywołał także wyrok z dnia 18.08.2015 sygn. akt  KIO 1643/15 oraz - z ostrożności - wyrok 

Izby  z  dnia 30  listopada 2017  r.  sygn.  akt  KIO 2407/17  i  podniósł,  iż  trudno  CLIMAMEDIC 

Spółka  z  o.  o.  Sp.  Kom.  w  Regułach  czynić  zarzut  z  zastosowania  podstawowej  stawki 

podatku  VAT  w  wysokości  23%  w  sytuacji,  gdy  oferta  wykonawcy,  pomimo  zastosowania 

stawki podstawowej jest ofertą najkorzystniejszą. 

Odnosząc się do załączonej przez Odwołującego interpretacji podatkowej Dyrektora US 

z dnia 9 grudnia 2019 r. nr 0111-KD1B3-1.4012.608.2019.2.ICZ UNP 861291, 

Zamawiający 

stwierdził,  iż  Odwołujący  wnosząc  o  wydanie  interpretacji  zaakcentował  jako  świadczenie 

główne  prace  związane  z  instalacją  gazów  medycznych  oraz  dostawę  i  montaż  innych 

wyrobów medycznych, a roboty budowlane zostały potraktowane jako dodatkowe czynności 

podejmowane  w  ramach  przedmiotu  zamówienia,  co  w  sposób  oczywisty  nie  odpowiada 

opisowi  przedmiotu  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  przetargowym.  W 

przedmiotowym postępowaniu usługą główną jest wykonanie prac budowlanych związanych 

z  wzniesieniem  b

loku operacyjnego, a wykonanie instalacji gazów medycznych jako usługa 

pomocnicza  służyła  osiągnięciu  celu  głównego,  jakim  jest  wybudowanie  w  pełni 

wyposażonego  w  niezbędne  instalacje  bloku  operacyjnego.  Pojedyncza  usługa  traktowana 

jest  jako  element  usługi  kompleksowej,  jeżeli  cel  świadczenia  usługi  pomocniczej  jest 

zdeterminowany  przez  usługę  główną  oraz  nie  można  wykonać  lub  wykorzystać  usługi 

głównej beż usługi pomocniczej. W wywołanym przez Zamawiającego przetargu celem było 

uzyskanie  jako  rezultatu  b

loku  operacyjnego  wyposażonego  we  wszelkie  instalacje,  w  tym 

instalacje gazów medycznych, co oznacza, że samo jego wybudowanie bez instalacji gazów 

medycznych  jak  i  wykonanie  instalacji  gazów  medycznych  bez  wybudowania  bloku 

operacyjnego  nie  mogą  istnieć.  W  aspekcie  gospodarczym  świadczenia  te  tworzą 

obiektywną całość, ponieważ tylko w takiej konfiguracji prowadzą do osiągnięcia celu, jakim 

jest  wybudowanie  b

loku  operacyjnego.  Nie  można  powiedzieć,  że  instalacja  gazu 

medycznego  jest  wykonywana  jedynie  przy  okazji  b

udowy  bloku  operacyjnego,  gdyż  jest 

elementem  służącym  do  pełnego  zrealizowania  celu.  Dlatego  też  nie  ma  charakteru  bytu 

samoistnego.  Poza  tym  z  Interpretacji 

wynika,  że  wykonawca  ma  dostarczyć  i  dokonać 


montażu także innych wyrobów medycznych. Wobec tego, że rzeczywisty stan faktyczny nie 

pokrywa  się  z  opisem  zdarzenie  przyszłego  podanym  przez  Odwołującego,  wydana 

interpretacja indywidualna nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.  

Ustosunkowując  się  do  drugiego  z  zarzutów  odwołania,  Zamawiający  podtrzymał 

stanowisko,  iż  wykonawca  CLIMAMEDIC  prawidłowo  złożył  zaświadczenia  właściwej 

terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  a  stanowisko 

Odwołującego  oparte  jest  na  poglądach  prawnych,  które  na  skutek  zmian  legislacyjnych, 

uległy  dezaktualizacji.  Od  dnia  wejścia  w  życie  zmiany  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń 

społecznych  tj.  od  dnia  13  czerwca  2017  r.  wykonawcy  mogą  bowiem  przedkładać  w  celu 

wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  wydruk  z  systemu  ZUS.  W  konsekwencji 

prawidłowo  sporządzone  wydruki  zaświadczeń  ZUS  traktowane  są  na  równi  z  oryginałem 

takiego  dokumentu,  także  w  przestrzeni  zamówień  publicznych,  co  wynika  z  uzasadnienia 

projektu  ww.  nowelizacji: 

W  celu  usunięcia  wątpliwości  dotyczących  możliwości 

posługiwania  się  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  w  innych 

postępowaniach,  w  których  uczestniczą  płatnicy  składek  (przedsiębiorcy),  dokumentem 

elektronicznym  o  niezaleganiu  w  opłacaniu  składek,  wygenerowanym  z  PUE  ZUS  lub 

wydrukiem  tego  dokumentu,  za  zasadne  uznano  dokonanie  zmiany  w  ww. 

ustawie”. 

Zważywszy  na  powyższe  w  obowiązującym  stanie  prawnym  nie  budzi  wątpliwości,  że 

wyko

nawcy  wezwanemu  do  złożenia  zaświadczenia  ZUS  przysługuje  uprawnienie  do 

posłużenia się wydrukiem zaświadczenia ZUS, które o ile spełnia ustawowe wymagania, jest 

trakto

wane  tak  samo  jak  tradycyjna  forma  takiego  zaświadczenia.  Zamawiający  podał,  że 

dokonał weryfikacji ze skutkiem pozytywnym.  

W odniesieniu  do 

trzeciego z zarzutów Zamawiający podniósł, iż  wobec przedstawionej 

przez  niego  argumentacji, 

która  wskazuje,  że  oferta  CLIMAMEDIC  Spółka  z  o.  o.  Sp.  k.  w 

Regułach jest ofertą ważną, zarzut naruszenia przepisu art, 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 91 

ust. 1 ustawy Pzp 

należy uznać za chybiony.  

Na  rozprawie  strony  podtrzymały  swoje  stanowiska.  Przystępujący  poparli  stanowiska 

stron do których przystąpili. 

Izba  dopuściła  dowody  w  postaci  dokumentacji  postępowania,  przedłożonej  przez 

Zamawiającego  na  nośniku  CD,  a  także  ww.  dowody  załączone  do  pism  Stron 

postępowania,  a  także  i  złożone  przez  Odwołującego,  tj.  4  indywidualne  interpretacje 

podatkowe:  z  dnia  6  sierpnia  2015  r.  IBPP2/4512-441/15/WN,  z  dnia 

15  września  2016  r. 

IPPP3/4512-517/16-1/RD,  z  dnia  1  marca  2018  r.  0114-KDIP1-1.4012.694.2017.2.JO,  19 

września  2018  r.  0112-KDIL1-3.4012.460.2018.2.AP  (dowody  oznaczone  nr  1-4),  Projekt 


wykonawczy Instalacje gazów medycznych (nr 5), Tabela elementów scalonych-załącznik do 

Formularza ofertowego (nr 6), wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 6 i 23 września 2019 r. oraz 1 i 

10  października 2019 r.   (nr  7-10),  Projekt  Umowy  (nr  11), Odwołanie  CLIMAMEDIC  Sp.  z 

o.o. Sp. 

k. z dnia 24 stycznia 2020 r. w postępowaniu prowadzonym przez Instytut „Centrum 

Zdrowia  Matki  Polki”  w  Łodzi  nr  ZP/113/2019  (nr  12),  Aparatura medyczna  wbudowana na 

stałe  w  elementy  budowlane  wykaz  Blok  porodowy  –  etap  I  (nr  13),  oraz  dowód  złożony 

przez 

Wykonawcę  CLIMAMEDIC  w  postaci  zrzutu  ekranu  strony  ZUS,  obejmującego 

Zaświadczenie  o  niezaleganiu  w  opłacaniu  składek  z  dnia  9  października  2019  r.  dla 

CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp. k. 

Po zapoznaniu się z treścią dokumentacji postępowania i przeprowadzeniu analizy 

dowodów  złożonych  w  sprawie,  po  przeprowadzeniu  posiedzenia  i  rozprawy    oraz 

wysłuchaniu stanowisk Stron i Przystępujących, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

podał, iż złożył ofertę i ubiega się o udzielenie mu zamówienia. W wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego  przepisów  ustawy  poniósł  szkodę.  Gdyby  bowiem  Zamawiający  postąpił 

zgodnie z przepisami ustawy Pzp, 

to dokonałby czynności zaniechanych i nie dokonałby ww. 

czynności naruszających ustawę. W przypadku gdyby odwołanie zostało uwzględnione przez 

Krajową  Izbę  Odwoławczą  to  oferta  Odwołującego  mogłaby  zostać  wybrana  jako 

najkorzystniejsza. S

tosownie do art. 24aa ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zastosował 

bowiem  procedurę  odwróconą.  Działanie  Zamawiającego  spowodowało  brak  możliwości 

uzyskania przedmiotowego zamówienia przez Odwołującego. 

W ocenie Izby  zauważenia  wymaga,  iż  jakkolwiek  zgodzić  się należy  ze stwierdzeniem 

Zamawiającego,  że  nie  wprowadził  w  SIWZ  lub  ogłoszeniu  o  zamówieniu  zapisów 

w

skazujących  wprost  na  zastosowanie  art.  24aa  ustawy  Pzp,  to  jednak  wprowadził  zapisy 

pośrednio  wskazujące  na  zastosowanie  tej  procedury.  Nadto  na  rozprawie  przyznał,  że 

jedynie  od  wykonawcy,  który  złożył  ofertę  ocenioną  jako  najkorzystniejsza,  żądał 

dokume

ntów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Pozostali  wykonawcy  nie  zostali  zatem  zweryfikowani  pod  względem  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu i podlegania wykluczeniu. W związku z powyższym, w ocenie Izby 

zostały  wykazane  przesłanki  o których  mowa  w art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie 

interesu w 

uzyskaniu zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy w przypadku potwierdzenia się zarzutów odwołania. 

Po

mimo, iż oferta Odwołującego została sklasyfikowana na dalszej pozycji w rankingu ofert, 

jest  on 

uprawniony  do  złożenia  odwołania  na  wybór  oferty  najkorzystniejszej  bez 

kwestionowania wszystkich ofert sklas

yfikowanych na wyższych pozycjach, ponieważ oferty 


te  nie  zostały  jeszcze  zweryfikowane  przez  Zamawiającego  na  podstawie  dokumentów 

potwierdzających  brak  podstaw  do  wykluczenia  oraz  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu.  

Pismami z dnia 17 stycznia 2020 r., 

złożonymi do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

postaci  elektronicznej  z  podpisem  kwalifikowanym, 

swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  wnieśli  wykonawcy:  po  stronie  -  Zamawiającego  CLIMAMEDIC  Spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Regułach  oraz  po 

stronie  Odwołującego  -  WEGNER  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa 

z  siedzibą  w  Poznaniu. Wykonawcy  Ci  wypełnili  wymogi,  o  których  mowa  w 

art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp i stali się uczestnikami postępowania odwoławczego. 

Następnie Izba ustaliła: 

Jak wynika z dokumentacji przetargowej i 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

przedstawionego 

przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie, którego Odwołujący nie 

kwestionował,  polega  on  na  budowie  wolnostojącego,  dwukondygnacyjnego  budynku  o 

powierzchni  użytkowej  4.479,59  m2  i  kubaturze  21.903,70  m3  dla  potrzeb  bloku 

operacyjnego  wraz  z  zagospodarowaniem  termu  i  wykonaniem  sieci  zewnętrznych. 

Przewidywane jest 

wykonanie dwóch łączników, które pozwolą stworzyć funkcjonalną całość 

nowego  obiektu  z  istniejącym  budynkiem  szpitala.  W  kompleksie  planowanego  do  budowy 

obiektu  przewiduje  się  na  poziomie  drugiej  kondygnacji  rozmieszczenie  pomieszczeń 

dedykowanych  dla  bloku  operacyjnego,  w  tym  8  sal  operacyjnych  (dwie  sale  operacyjne  o 

powierzchni ok. 45,00-

50,00 m2 każda, dla ortopedii i neurochirurgii oraz sześć pozostałych 

sal  operacyjnych  o  powierzchni  ok.  37,00-39,00  m2),  sala  pooperacyjna,  pomieszczenie 

socjalne,  śluzy  szalniowe  damska  i  męska,  pomieszczenia  przygotowawcze  dla  personelu, 

pomieszczenie  gospodarcze,  pomieszczenia  przygotowania  pacjenta  usytuowane  przy 

salach  operacyjnych,  pomieszczenia  magazynowe,  śluza  dla  pacjenta,  pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne

, korytarz czysty i brudny. W przyziemiu przewiduje się pomieszczenia 

techniczne 

niezbędne  do  funkcjonowania  bloku  operacyjnego,  w  tym:  pomieszczenie 

agregatu  prądotwórczego,  pomieszczenia  wentylatorowi,  pomieszczenia  rozdzielni 

elektrycznych,  pomieszczeni

e  dla  centrali  próżni,  maszynownia  sprężonego  powietrza, 

maszynownia  sprężonego  powietrza  technicznego,  pomieszczenie  dla  gazów  medycznych 

(C02,  N20),  pomieszczenie  stacji  uzdatniania  wody.  Oprócz  pomieszczeń  technicznych  w 

pozostałej  części  przyziemia  znajdować  się  będą  również  pomieszczenia  do  mycia  i 

dezynfekcji  łóżek,  szatnie  dla  pracowników  bloku  operacyjnego,  pro-morte  oraz 

pomieszczenia  dla  potrzeb  Centralnej  Sterylizatorni.  Zakup  wyposażenia  dla  sal 

operacyjnych  oraz  pozostałych  pomieszczeń  wchodzących  w  skład  wykonywanego 


kompleksowo  bloku  operacyjnego  nastąpi  w  ramach  odrębnego  postępowania 

przetargowego. 

Dotyczy 

to 

m.in. 

zakupu 

kolumn 

chirurgicznych, 

kolumn 

anestezjologicznych,  mostów  sufitowych  (sala  pooperacyjna),  lamp  bezcieniowych,  lamp 

bakter

iobójczych  przepływowych,  stołów  operacyjnych,  myjni  chirurgicznych,  zabudowy 

meblowej  w  pomieszczeniach  przygotowania  pacjenta,  szafy  formalinowej  wentylowanej, 

regałów  magazynowych  ze  stali  nierdzewnej,  negatoskopu  analogowego,  a  na  potrzeby 

Centralnej 

S

terylizatorni:  urządzenia  do  ręcznego  mycia  i  dezynfekcji  pianą, 

sterylizatora/aeratora na tlenek etylenu, myjnia dezynfektor przelotowa, automatyczna myjnia 

dezynfektor do wózków, kontenerów, wózek wsadowy do mycia kontenerów.

W  rozdziale  XVII  SIWZ  zosta

ł  określony  sposób  obliczenia  ceny,  przy  czym, 

Zamawiający nie określił stawki podatku VAT dla poszczególnych elementów robót. Wskazał 

jedynie  w  ust.  4: 

UWAGA:  Określenie  stawki  podatku  VAT  jest  obowiązkiem  Wykonawcy. 

Zgodnie  z  ust.1  Komunikatu  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  z  dnia  24  stycznia 

2005r.  (Dz.  Urz.  GUS  Nr  1  z  2005r.,  poz.11)  w  sprawie  trybu  wydawania  opinii 

interpretacyjnych  - 

„Zasadą  jest,  że  zainteresowany  podmiot  sam  klasyfikuje  prowadzoną 

działalność,  swoje  produkty  (wyroby  i  usługi),  towary,  środki  trwałe  i  obiekty  budowlane 

według  zasad  określonych  w  poszczególnych  klasyfikacjach  i  nomenklaturach, 

wprowadzonych  rozporządzeniami  Rady  Ministrów  lub  stosowanych  bezpośrednio  na 

podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 

W  Tabeli  eleme

ntów  scalonych,  stanowiącej  załącznik  do  Formularza  ofertowego 

wykonawca Climamedic Sp. z o.o. Sp.k zastosował stawkę podstawową podatku VAT (23%) 

dla elementów stanowiących przedmiot zamówienia tj. dla robót budowlanych i instalacji, w 

tym  instalacji 

gazów  medycznych  (pozycji  4.5  i  4.9).  W  wyjaśnieniach  złożonych  na 

wezwanie  Zamawiającego,  wykonawca  ten  podał  m.in.,  iż  nie  był  uprawniony  do 

zastosowania  preferencyjnej  stawki  podatku  VAT,  tj.  8%  dla  pozycji  4.5  i  4.9  Tabeli 

e

lementów scalonych (Instalacje gazów medycznych). Wykonanie zakresu określonego tych 

pozycjach,  realizowane  w  ramach  wykonania  budowy  budynku  szpitala,  nie  mieści  się 

bowiem w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Dodatkowo o 

braku uprawnienia do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT, tj. 8% dla instalacji 

gazów  medycznych,  świadczy  również  fakt,  iż  obecnie  nie  posiada  statusu 

producenta/wytwórcy  wyrobów  medycznych,  w  tym  instalacji  gazów  medycznych  i 

wykonanie  instalacji  gazów  medycznych  powierza  do  wykonania  profesjonalnym 

podwykonawcom,  wyspecjalizowanym  w  zakresie  instalacji  gazów  medycznych  oraz 

posiadającym stosowane certyfikaty i uprawnienia. 

Izba zważyła, co następuje. 


Odwołanie podlega oddaleniu. Zarzuty odwołania nie potwierdziły się.  

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zamawiający przygotowuje 

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości. W myśl  art.  7 ust.  3 ustawy  Pzp  zamówienia  udziela się 

wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.  

Zgodnie  z  art.  41  ust.  1  w  związku  z  art.  146aa  pkt  1  ustawy  o  podatku  od  towarów  i 

usług (Dz. U. 2018 poz. 2174 wraz z późn. zm. - dalej „ustawa o VAT") stawka podstawowa 

podatku  VAT 

wynosi    23%.  W  załączniku  nr  3  do  ustawy  o  VAT  poz.  105,  jako  objęte 

pre

ferencyjną  stawką  podatku  VAT,  wynoszącą  8%,  zostały  wymienione,  bez  względu  na 

symbol  PKWiU,  wyroby  medyczne,  w  rozumieniu  ustawy  o  wyrobach  medycznych 

dopuszczone  do  obrotu  na  teryto

rium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  inne  niż  wymienione  w 

pozostałych pozycjach załącznika.  

Na wstępie  zauważenia  wymaga,  iż  należy  uznać,  że  instalacje gazów  medycznych po 

spełnieniu wymogów dla nich przypisanych, są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z 

dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych  (Dz.  U.  2019  poz.  175  ze  zm.).  Wynika  to 

także  z  załącznika  nr  1A  do  SIWZ  Projektu  wykonawczy  CZ_3  -  07_Instalacje  Sanitarne  - 

gazy  medyczne  - 

opis)  gdzie  Zamawiający  wskazał,  że  instalacja  gazów  medycznych 

podlega klasyfikacji i zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/EWG, sklasyfikowana jest 

do klasy II b, wiąże się to ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru zgodnie z normą 

PN-EN  ISO  7396-1,  7396-

2.  Zainstalowane  urządzenia  spełniają  Ustawę  o  Wyrobach 

Medycznych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowa z dn. 30.04.2004, zakwalifikowane są do 

wyrobów  medycznych  klasy  IIb.  Montaż  instalacji  winno  wykonać  specjalistyczne 

przedsiębiorstwo,  posiadające  referencje  spełnienia  wiarygodności  technicznej  w  świetle 

obowiązującego  prawa  budowlanego,  a  pracownicy  powinni  posiadać  odpowiednie 

uprawnienia do  lutowania i  spawania rurociągów  miedzianych.  Ponadto firmy Wykonawcze 

powinny  posiadać  certyfikat  ISO  9001  oraz  ISO  13  485  potwierdzające  jakość  wykonania 

zgodną z obowiązującymi przepisami.  

Z  tych  względów  rozstrzygnięcia  Izby  wymaga,  czy  w  okolicznościach  analizowanej 

sprawy Zamawiający zasadnie przyjął, że chodzi o świadczenie kompleksowe i w związku z 

tym, 

czy  zasadnie  uznał,  że  wykonawca  CLIMAMEDIC  prawidłowo  zastosował  stawkę 

podstawową podatku VAT dla całego przedmiotu zamówienia.  


Jak  słusznie  zostało  zauważane  w  złożonych  przez  Odwołującego  interpretacjach 

podatkowych 

przepisy  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  regulacje  Dyrektywy 

2006/U2/WE  Rady  z  dnia  28  listopada  2006  r.  w  sprawie  wspólnego  sytemu  podatku  od 

wartości  dodanej  (Dz.  Urz.  UE  L  347  s.  I  z  późn.  zm.),  nie  regulują  kwestii  czynności 

złożonych  (kompleksowych).  Jak  zostało  słusznie  zauważone  w  złożonej  przez 

Odwołującego  (dowód  nr  2)  Interpretacji  indywidualnej  z  dnia  15  września  2016  r. 

(IPPP3/4512-517/16-1/RD),  w

ytyczne  w  tym  zakresie  wynikają  z  polskiego  i  europejskiego 

orzecznictwa 

podatkowego,  w  którym  wielokrotnie  zaznaczano,  że  nie  należy  sztucznie 

dzielić  czynności  złożonych.  Świadczenie  obejmujące  z  ekonomicznego  i  gospodarczego 

punktu  widzenia  jedn

ą  czynność  nie  powinno  być  sztucznie  dzielone.  W  przypadku  gdy 

wykonywana  czynność  stanowi  dla  klienta  całość,  nie  należy  jej  rozbijać  na  poszczególne 

elementy  składowe,  lecz  traktować  jako  jedno  świadczenie,  zgodnie  z  elementem,  który 

nadaje  całemu  świadczeniu  charakter  dominujący.  Jeśli  wykonywanych  jest  więcej 

czynności,  a  są  one  ze  sobą  ściśle  powiązane  oraz  stanowią  całość  pod  względem 

ekonomicznym  i  gospodarczym,  to  dla  potrzeb  podatku  VAT 

należy  je  potraktować  jako 

jedną czynność opodatkowaną. Skutkiem tego świadczenie pomocnicze, co do zasady, dzieli 

los  prawny  świadczenia  głównego,  w  tym  w  zakresie  stawki  podatku  VAT.  W  wyroku  w 

sprawie  C-

349/96  Card Protection  Plan  Ltd., Trybunał  Sprawiedliwości  UE  uznał,  że każde 

świadczenie  usług  powinno  być,  co  do  zasady,  traktowane  jako  świadczenie  odrębne  i 

niezależne.  Jeżeli  jednak  dwa lub  więcej  niż  dwa świadczenia (czynności)  dokonane przez 

podatnika są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną 

całość, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów 

podatku od wartości dodanej.  

W  ocenie  Izby  okoli

czności  sprawy  wskazują,  że  Zamawiający  zasadnie  przyjął,  iż  w 

sprawie  występuje  na  tyle  silne  powiązanie  poszczególnych  świadczeń  tak  ze  względów 

gospodarczych,  funkcjonalnych  jak  i  technicznych,  że  uprawnione  jest  przyjęcie,  że 

występuje  świadczenie  kompleksowe.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wybudowanie  obiektu 

budowlanego.  W  ramach 

robót  budowlanych  mają  być  wykonane  m.in.  roboty  branży 

instalacyjnej,  w  tym  wykonanie  instalacji  gazów  medycznych,  która  nie  stanowi  dla 

Zamawiającego celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi 

zasadniczej. 

W  związku  z  tym  w  okolicznościach  analizowanej  sprawy  argumentacja 

Odwołującego  podnoszona  na  rozprawie,  iż  w  przypadku  instalacji  gazów  medycznych 

występują dwa elementy tj. element techniczny polegający na dostawie samej instalacji oraz 

element w postaci robót budowlanych niezbędnych do ich montażu, które organy podatkowe 

przyjmują za element pomocniczy dla dostawy gazów medycznych jest nietrafiona. Dotyczy 

ona  bowiem  innego  przedmiotu  zamówienia.  Należy  bowiem  zgodzić  się  z  Zamawiającym, 


że to, iż w wyniku wykonania robót w zakresie instalacji gazów medycznych powstanie wyrób 

medyczny, który jest objęty szczególnymi wymogami dotyczącymi certyfikacji i dopuszczenia 

do  użytkowania,  co,  jak  zostało  przedstawione  na  rozprawie,  następuje  dopiero  po  ich 

wykonaniu i dostarczeniu niezbędnego wyposażenia, które w analizowanej sprawie nie jest 

objęte  przedmiotem  zamówienia,  nie  zmienia  charakteru  samych  robót,  które  są  objęte 

przedmiotem zamówienia.  

Ocena  czy 

w danych okolicznościach faktycznych  występuje świadczenie kompleksowe 

winna być dokonywana również przy uwzględnieniu specyfiki potrzeb Zamawiającego, który 

stwierdzi

ł (co należy uznać za w pełni uzasadnione, skoro chodzi o nowobudowany obiekt), 

że  instalacja  gazów  medycznych  nie  zostałaby  przez  niego  przewidziana,  gdyby  nie 

świadczenie  główne,  jakim  jest  wybudowanie  bloku  operacyjnego.  W  konsekwencji  należy 

uznać, iż przedmiot analizowanego zamówienia jest świadczeniem złożonym, pomiędzy jego 

po

szczególnymi  elementami  istnieje  bowiem  m.in.  funkcjonalny  i  technologiczny  związek. 

Nadto z 

punktu widzenia Zamawiającego dopiero wykonanie wszystkich elementów pozwoli 

na  osiągnięcie  stawianego  celu,  dopiero  wtedy  objęte  zamówieniem  świadczenia  będą 

bowiem 

stanowiły  całość,  pozwalającą  na  pełne  wykorzystanie  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem.  

W  ocenie  Izby 

stanowisko  organów  podatkowych  zajęte  w  złożonych  przez 

Odwołującego  indywidualnych  interpretacjach  podatkowych  nie  stanowi  dowodu  na 

okoliczność,  która  ze  stawek  podatku  od  towarów  i  usług  jest  właściwa  w  rozpoznawanej 

sprawie

. Okoliczności faktyczne podawane przez wnioskujących o wydanie tych interpretacji, 

z  którymi  związane  jest  stanowisko  organów  podatkowych,  różnią  się  bowiem  od 

okoliczności  badanej  sprawy.  Tymczasem  stosownie  do  przepisów  ustawy  –  Ordynacja 

podatkowa,  interpretacja  indywidualna  zawiera  ocenę  stanowiska  wnioskodawcy  wraz  z 

uzasadnieniem 

prawnym tej oceny, co oznacza, że jej przedmiotem może być jedynie ocena 

sta

nowiska 

wnioskodawcy 

dotyczącego 

przedstawionego 

we 

wniosku 

stanu 

faktycznego/zdarzenia przyszłego. To wszystkie okoliczności konkretnego stanu faktycznego 

winny  służyć  za  podstawę  do  oceny  w  zakresie  czy  wskazują  one  na  świadczenie 

kompleksowe  czy  odrębne.  Nadto  zgodnie  z  Ordynacją  podatkową  organy  podatkowe 

przestrzegają  z  urzędu  swojej  właściwości,  co  m.in.  oznacza,  że  nie  mają  umocowania 

prawnego  do  dokonywania  interpretacji  przepisów  prawa  innych  niż  przepisy  prawa 

podatkowego

,  oraz,  że  Dyrektor  Izby  Skarbowej  nie  jest  organem  kompetentnym  do 

dokonywania  oceny  w  zakresie  stwierdzenia,  czy  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o 

wyrobach  medycznych  sprzedawany  towar  stanowiący  przedmiot  zapytania  jest  wyrobem 

medycznym,  nie  jest  te

ż  organem  uprawnionym  do  badania,  czy  zostały  spełnione wymogi 


związane  z  wprowadzeniem  wyrobu  do  obrotu,  określone  w  ustawie  o  wyrobach 

medycznych

,  Zauważenia  również  wymaga,  iż  stanowiska  wnioskodawców  oraz 

przedstawiane  przez  nich  uzasadnienie  prawne, 

wskazują na  istnienie  szeregu  wątpliwości 

interpretacyjnych 

ro  rozbieżnych  stanowisk  orzecznictwa,  co  do  wysokości  opodatkowania 

podatkiem VAT, a j

ak zostało wskazane w ww. Interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 

2016 r. 

w takim przypadku zastosowanie powinna mieć stawka podstawowa z uwagi na to, 

że  obniżone  stawki  podatku  mają  charakter  wyjątkowy  i  nie  podlegają  ani  wykładni 

rozszerzającej ani zawężającej, nie jest możliwe wychodzenie poza wykładnię literalną.  

Również  pozostałe  dowody  złożone  przez  Odwołującego  nie  wskazują  na  to,  iż  w 

okolicznościach  analizowanej  sprawy  nie  jest  uprawnione  przyjęcie,  że  występuje  usługa 

kompleksowa, w tym 

dowód nr 5 tj. projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych. Jest 

to bowiem projekt

, który jest tworzony w odniesieniu do konkretnego projektu budowlanego, 

a  nie  od  niego  odrębny.  W   projekcie  wykonawczym  rozwiązania  przewidziane   projekcie 

budowlanym  są  doprecyzowane,  poprzez  opisanie  parametrów  technicznych  ich  budowy. 

Zatem  okoliczność,  iż  w  postępowaniu  występuje  również  ww.  projekt  wykonawcy,  nie 

przesądza o braku kompleksowości świadczenia. Na marginesie zauważenia wymaga, iż jak 

zwrócił  na  rozprawie  uwagę  Przystępujący  CLIMAMEDIC,  zakres  tego  opracowania 

obejmuje również  instalację  sprężonego  powietrza  technicznego  i  maszynowni  sprężonego 

powietrza 

technicznego, które nie są wyrobem medycznym i to, że pozostają w opracowaniu 

dotyczącym instalacji gazów medycznych, nie powoduje, że staną się wyrobem medycznym. 

S

tosuje się do nich podstawową stawkę podatku VAT. Powinny być wymienione w pkt 4.5 i 

4.9  Tabeli  elementów  scalonych  z  uwagi  na  brak  innej  odpowiedniej  pozycji.  Wskazuje  to 

dodatkowo,  że  projekt  wykonawczy  instalacji  gazów  medycznych,  nie  jest  dokumentem 

przesądzającym o konieczności uwzględnienia w poz. 4.5 i 4.9 Tabeli elementów scalonych 

preferencyjnej  stawki  podatku  VAT. 

Jak  zostało  wyżej  przedstawione  dokumentacja  na 

instalacje gazów medycznych zawarta jest w projekcie budowlanym na instalacje sanitarne.  

Złożone przez Odwołującego jako dowody wyjaśnienia SIWZ, które dotyczą wyłączenia z 

przedmiotu zamówienia określonych dostaw np. butli tlenu, podtlenku azotu oraz dwutlenku 

węgla, potwierdzają, iż przedmiot zamówienia obejmuje jedynie roboty budowlane, w tym w 

zakresie  przedmiotowych  instalacji,  a  nie  dostawy 

(dowód  nr  7).  Także  okoliczność 

wynikająca  z  dowodu  nr  8,  iż  zostały  zaniechane  roboty  dotyczące  „przebudowy  budynku 

łącznika  rozbudowy  budynku  głównego  oraz  szybu  windowego”  i  związanej  z  tym  sieci 

zewnętrznej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  zaprojektowanej  do  tych  budynków,  nie 

wskazują  na  to,  iż  świadczenie,  które  jest  objęte  przedmiotem  zamówienia  (budowa  bloku 

operacyjnego)  nie  ma  charakteru kompleksowego.  Podobnie należy  ocenić  to,  co wynika z 


dowodu  nr  9  tj.  iż  rurociąg  pary  i  kondensatu  przedstawiony  w  odrębnym  opracowaniu  nie 

jest objęty przedmiotem postępowania, a wykonawca ma jedynie zapewnić wpięcie się do tej 

instalacji, 

oraz z dowodu nr 10, tj. że dostawa i montaż generatora pary jest poza zakresem 

przedmiotu  zamówienia.    Tak  jak  zostało wyżej  zaznaczone  wykonanie  robót  budowlanych 

obejmujące  wykonanie  m.in.  instalacji  gazów  medycznych  jest  objęte  przedmiotem 

zanalizowanego zamówienia. Natomiast to, iż ww. elementy zostały z niego wyłączone, nie 

przekłada się automatycznie uznanie odrębności instalacji gazów medycznych.  

Z  dowodu  nr  11  tj.  projektu  umowy  wynika,  iż  w  postępowaniu  zastosowanie  ma 

wynagrodzenie 

ryczałtowe  za  całość  przedmiotu  zamówienia,  a  jak  wyjaśnił  na  rozprawie 

Zamawiający, Tabela elementów scalonych, stanowiąca załącznik do Formularza ofertowego 

miała jedynie służyć do sprawdzenia czy Wykonawca wycenił wymienione w niej pozycje i do 

ewentualnego badania ofert 

pod kątem rażąco niskiej ceny, zaś kosztorys ofertowy miał być  

złożony jedynie przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.  Nadto w § 14 projektu 

umowy 

zostały  przewidziane  płatności  częściowe  wynagrodzenia  umownego  do  wysokości 

80%  wartości  wynagrodzenia  ryczałtowego,  a  pozostałe  20%  -  po  dokonaniu  odbioru 

końcowego. Instalacje gazów medycznych będą wykonywane w trakcie realizacji obiektu, co 

potwierdza  m.in.  dowód  nr  13,  a  ich  certyfikacja,  niezbędna  dla  uznania  ich  za  wyrób 

medyczny

,  do  którego  mogłaby  być  zastosowana  preferencyjna  stawka  podatku  VAT, 

nast

ąpi dopiero po wykonaniu robót i dostawie niezbędnego wyposażenia, co powoduje, że 

na  etapie  realizacji  prac  nie  występuje  jeszcze  wyrób  medyczny,  a  dopiero  m.in.  po 

uzyskaniu  certyfikatu

.  Wyposażenie,  które  jak  stwierdził  na  rozprawie  Przystępujący 

CLIMAMEDIC,  który  do  2017  roku  posiadał  w  tym  zakresie  uprawnienia,  a  zatem  należy 

uznać  jego  twierdzenia  za  wiarygodne,  jest  niezbędne  do  przeprowadzenia  procedury 

certyfikacyjnej, 

nie  jest  objęte  przedmiotem  analizowanego  zamówienia,  lecz  będzie 

zakupione w wyniku innego 

postępowania. Na etapie składania ofert oraz w trakcie realizacji 

zamówienia,  w  tym  zakresie  chodzi  zatem  o  zdarzenie  przyszłe  i  niepewne.  Ponadto,  jak 

podał  Zamawiający  na  rozprawie  również  dostawa  gazu  nie  jest  objęta  przedmiotem 

zamówienia, bowiem jest on w posiadaniu butli. Trudno więc uznać na etapie składania ofert 

za  błąd  w  obliczeniu  ceny  oferty,  zastosowanie  podstawowej  stawki  podatku  VAT,  która 

uprawnia  do  wystawienia  faktury  zgodnej  z  obowiązującymi  przepisami  podatkowymi,  na 

każdym etapie realizacji zamówienia.  

Także dowód nr 12  w postaci odwołania wykonawcy CLIMAMEDIC złożonego w innym 

postępowaniu,  prowadzonym  przez  innego  zamawiającego  i  w  innych  okolicznościach 

sprawy  (

zamawiający  w  tamtym  postępowaniu  wymagał  uwzględnienia  w  cenie ryczałtowej 


sprzętu  medycznego),  nie  wskazuje,  że  w  analizowanym  postępowaniu  Zamawiający 

niezasadnie uznał, iż ma do czynienia ze świadczeniem kompleksowym. 

Z tych względów, w ocenie Izby, należy uznać, iż w okolicznościach analizowanej sprawy 

nie wystąpiła przesłanka odrzucenia oferty wykonawcy CLIMAMEDIC, o której mowa w art. 

89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  

wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

lub nie wyka

zał braku podstaw wykluczenia. Stosownie do art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw 

wykluczenia 

zamawiający wskazuje m.in. w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. W myśl art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp 

zamawiający  przed  wykluczeniem  z  postępowania  jest  obowiązany  do 

wezwania wykonawcy m.in. do uzupełnienia wymaganych dokumentów.  

S

tosownie do Rozdziału VIII pkt 8.4 ppkt 4 SIWZ celem potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia  z  postępowania  Wykonawca  winien  przedstawić  zaświadczenie  właściwej 

terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  potwierdzające,  że 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Odwołujący nie podnosi, iż wykonawca CLIMAMEDIC zalega z opłatą składek na ZUS. Jego 

zarzut  sprowadza  się  do  kwestionowania  formy,  w  jakiej  nastąpiło  złożenie  przez  tego 

wykonawcę  zaświadczenia  ZUS

Jak  zostało  wykazane  na  rozprawie  Przystępujący 

CLIMAMEDIC 

pozyskał  zaświadczenie  z  ZUS  w  formie  wydruku,  poświadczył  go  za 

zgodność i złożył na wezwanie Zamawiającego

Stosownie

  art.  50  ust.  4a,  4b  i  4c  ustawy 

z  dnia  13  października  1998  r.  o  systemie 

ubezpieczeń społecznych (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 300), zaświadczenia 

o  niezaleganiu  w  opłacaniu  składek  oraz  decyzje  o  odmowie  wydania  zaświadczenia  o 

niezaleganiu  w  opłacaniu  składek  wydane  przez  Zakład  w  postaci  dokumentu  elektronicznego 

opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  mogą  być  wykorzystywane  w  formie 

wydruku  przez  płatnika  składek,  który  je  uzyskał.  (ust.  4a)  Zakład  umożliwia  weryfikację 

zaświadczenia lub decyzji,  o  których  mowa w  ust.  4a,  przez  udostępnioną przez  Zakład stronę 

internetową,  po  podaniu:   danych  identyfikujących  zaświadczenie  albo  decyzję;   typu 

identyfikatora płatnika składek i jego numeru;  daty wydania zaświadczenia lub decyzji.(ust. 4b). 

Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez 

Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, umożliwiające ich weryfikację w sposób 

określony w tym przepisie (ust. 4c). 

Wykonawca  CLIMAMEDI

C  Spółka  z  o.  o.  Sp.  k.  w  Regułach  przekazał  w  formie 

elektronicznej  dwa  dokumenty  wygenerowane  z  portalu 

www.zus.pl  z  datą  9  października 


2019  r.  i  2  grudnia  20l9  r.,  oba  po

świadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez 

pełnomocnika.  Zamawiający  dokonał  weryfikacji,  o  której  mowa  w  ww.  przepisie  art.  50 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze skutkiem pozytywnym. Zatem należy uznać, 

że  Zamawiający  zasadnie  uznał  je  za  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  tego 

Wykonawcy z postępowania.  W sytuacji, gdy zaświadczenia potwierdzają brak zaległości w 

opłacaniu  składek  ZUS,  to  słusznie  Zamawiający  uznał,  iż  wykonawca  wykazał,  iż  nie 

naruszył  obowiązków  dotyczących  płatności  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub 

zdrowotne.  

W  ocenie  Izby, 

od  daty  wejścia  w  życie  w  2017  r.  zmiany  ustawy  o  systemie 

ubezpieczeń  społecznych,  dopuszczenie  na  gruncie  ustawy  Pzp  zaświadczenia  z  ZUS  w 

formie  wydruku  dokumentu  elektronicznego, 

należy  traktować  analogicznie  jak  np. 

dopuszczenie wydruk

ów komputerowych odpisów z KRS, dla których również w akcie rangi 

ustawowej,  tj.  w  art.  4  ust.  4aa  ustawy  z  dnia  20  sierpnia  1997  r.  o  Krajowym  Rejestrze 

Sądowym  (tj.  Dz.  U  z  2019  r.,  poz.  1500  ze  zm.)  wskazano,  że  pobrane  samodzielnie 

wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rej

estru mają moc 

zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w 

ust.  3

,  który  stanowi,  iż  Centralna  Informacja  wydaje  odpisy,  wyciągi  i  zaświadczenia  oraz 

udziela informacji, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci 

papierowej lub elektronicznej

Izba  nie  podziela  stanowiska  Odwołującego,  który  wywodzi,  iż  wadliwość  

zaświadczenia  ZUS  złożonego  przez  wykonawcę  CLIMAMEDIC  wynika  z  §  5  ust.  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji 

elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i 

przechowywania  dokumentów  elektronicznych  z  dnia  27  czerwca  2017  r.  (Dz.U.  z  2017  r. 

poz.1320).  Jak  bowiem 

stwierdził  na  rozprawie,  w  sytuacji,  gdy  istnieje  dokument  wydania 

zaświadczenia w oryginale w formie elektronicznej, to w takiej formie powinien być złożony 

Zamawiającemu. 

Ww. przepis stanowi:

Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których 

mowa w 

art. 25 ust. 1 

ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia,  nie  zostały  sporządzone  w  postaci  dokumentu  elektronicznego, 

wykonawca  może  sporządzić  i  przekazać  elektroniczną  kopię  posiadanego  dokumentu  lub 

oświadczenia.

Dokument  wygenerowany  z  właściwego  systemu  funkcjonuje  w  obrocie  jako 

oryginał,  jeśli  odpowiednia  ustawa  tak  przewiduje.  Skoro  zatem

wydruk  zaświadczenia  z 

ZUS (podobnie jak  np. wydruk  komputerowy  odpisu z KRS) 

w myśl ustawy jest traktowany 

jak oryginał, to przepis § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia nie stoi na przeszkodzie jego złożeniu 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  


Mając  powyższe  na  uwadze,  skoro  nie  potwierdziły  się  ww.  zarzuty  odwołania,  nie 

potwierdził się także zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy, 

który  stanowi,  iż  z

amawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny 

ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,

  poprzez  dokonanie  wyboru 

oferty wykonawcy CLIMAMEDIC.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  orzekła  jak  w  

sentencji.  

O kosztach post

ępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9  

i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 

§ 3 pkt 1 i 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  z  uwzględnieniem  kwoty  uiszczonego  przez  Odwołującego 

wpisu oraz uzasadnionych kosztów dojazdu strony na posiedzenia i rozprawę na podstawie 

rachunk

ów  złożonych  przed  zamknięciem  rozpraw.  Izba  nie  zasądziła  kosztów 

wynagrodzenia pełnomocników Zamawiającego z uwagi na brak złożenia rachunku, o którym 

mowa w 

§ 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. 

Przewodniczący:      ………..…………………….. 


wiper-pixel