KIO 701/20 WYROK dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt KIO 701/20 

 WYROK 

  z dnia 19 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  17  czerwca  2020  r. 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu  1 kwietnia 2020 r. przez 

wykonawcę  DP  System  Sp.  z  o.o.  w  Łodzi  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego -  Miasto Zduńska Wola 

przy udziale wykonawcy Pollight Sp. z o.o. w Warszawie zgłaszającego przystąpienie 

do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  oraz 

wykonawcy  LUG 

Light Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej 

Górze  zgłaszającego  przystąpienie  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po 

stronie od

wołującego 

     orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Miastu  Zduńska  Wola  unieważnienie 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  odrzucenie  oferty  Pollight  Sp.  z 

o.o.  w  Warszawie  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  z  powodu  nie 

spełnienia wymagania opisanego w pkt VI.8.2 lit. c) SIWZ - złożenia certyfikatu 

ENEC  Plus  lub  równoważnego  potwierdzającego,  że  oferowany  produkt 

spełnia  wymagania  dla  otrzymania  certyfikatu  ENEC  Plus  dla  oprawy 

oświetleniowej  (dotyczy  opraw  ulicznych),  oraz  nakazuje  powtórzenie 

czynności badania i oceny ofert; 

oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 


kosztami postępowania obciąża Pollight Sp. z o.o. w Warszawie i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę 

Pollight Sp. z o.o. w 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Pollight Sp. z o.o. w Warszawie na rzecz  DP System Sp. z o.o. w 

Łodzi  kwotę  3.600  zł  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych)  stanowiące 

uzasadnione koszty 

strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej 

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu. 

Przewodniczący:    

……………………… 

Sygn. akt KIO 701/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Miasto Zduńska Wola – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019  r. 

poz.  1843  ze  zm.),  dalej  jako:  „ustawa”  lub  „Pzp”  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 

Zduńska  Wola.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych pod numerem 507950-N-

2020 6 lutego 2020 r. Wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W związku z przesłaniem przez zamawiającego 27 marca 2020 r. informacji o wyniku 

postępowania  1  kwietnia  2020  r.    wykonawca  DP  System  Sp.  z  o.o.  w  Łodzi  wniósł 

odwołanie.  Zachowany  został  termin  ustawowy  i  obowiązek  przekazania  zamawiającemu 

kopii odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

89  ust  1  pkt  2  Pzp  przez  niedokonanie  przez  zamawiającego  odrzucenia  oferty 

Pollight  sp.  z  o.o.,  mimo,  że  oferta  wykonawcy  nie  odpowiada  treści  Specyfikacji 


Istotnych  Warunków  Zamówienia,  dalej  jako:  „SIWZ”  w  zakresie  wymagań 

dotyczących  posiadania  przez  zaoferowane  oprawy  certyfikatu  akredytowanego 

ośrodka  badawczego,  potwierdzającego  spełnienie  deklarowanych  parametrów 

elektrycznych  i  stosowanie  systemu  zarządzania  jakością  procesów  produkcji  - 

certyfikat  ENEC  PLUS 

(dotyczy  opraw  ulicznych)  lub  równoważnego,  co  powoduje, 

że  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  przeprowadzone  zostało  w  sposób 

niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców; 

2.   art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez niedokonanie 

przez zamawiającego odrzucenia oferty 

Pollight sp. z o.o., mimo że oferta tego wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ oraz 

jej  załącznikom,  tj.  treści  załącznika  nr  5  -  Programu  Funkcjonalno-Użytkowy  w 

zakresie braku przekazania przez Pollight prawidłowego certyfikatu ENEC Plus wraz 

z  wykazem  przebadanych  komponentów,  mających  potwierdzać  wykonanie  opraw 

oświetleniowych przeznaczonych do zainstalowania zgodnie z normami europejskimi, 

co powoduje,  że postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone  zostało  w 

sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców; 

3.   art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  PZP  przez  niedokonanie  przez 

zamawiającego  odrzucenia  oferty  Pollight  sp.  z  o.o.,  pomimo  że  wykonawca 

przedstawił    informacje  wprowadzające  zamawiającego  w  błąd  w  zakresie 

dotyczącym  uznania  przedstawionego  przez  wykonawcę  sprawozdania  z  badania 

dwóch opraw jako dokumentu równoważnego certyfikatowi ENEC Plus, podczas gdy 

przedstawione  sprawozdanie  z  badania  nie  dotyczy  zaoferowanych  opraw,  nie 

obejmuje całej rodziny opraw, a jedynie dwa egzemplarze przekazane do badania, w 

związku z czym nie może być traktowany jako równoważny; 

art.  89  ust.  1  pkt  1  i  2  Pzp  przez  niedokonanie  przez  zamawiającego  odrzucenia 

oferty Poll

ight sp. z o.o., pomimo że zamawiający złożył w treści oferty oświadczenia 

niezgodne z prawdą, w tym w szczególności złożył oświadczenie o zapoznaniu się z 

treścią  SIWZ  oraz  treścią  wzoru  umowy,  podczas  gdy  w  dalszej  korespondencji 

przedstawiał  i  podtrzymywał  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminach 

niezgodnych z treścią SIWZ i umowy. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy Pollight sp. z o.o.; 

powtórzenie czynności wyboru ofert 

3.  odrzucenie  oferty  wykon

awcy  Pollight  sp.  z  o.o.,  jako  niespełniającej  wymagań 

określonych przez zamawiającego w treści SIWZ, 


dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej 

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów. 

W  uzasadnieniu  odwo

łujący  stwierdził,  że  badanie  będące  podstawą  do  wydania 

sprawozdania przedstawionego przez Pollight sp. z o.o. jest badaniem jedynie częściowym, 

co wynika wyraźnie z jego treści i obejmującym jedynie badanie w zakresie punktu 6.2., 6.4, 

6.5.  (4.3.2.).  7.1.2.,  7.1,3.  wg  normy  PN-EN  13032-4:2015-09.  Ponadto  nie  obejmuje  ono 

badania  stosowania  systemu  zarządzania  jakością  procesów  produkcji,  w  związku  z  czym 

nie  może  potwierdzać  spełnienia  pełnego  zakresu  wymagania  określonego  punktem  III.7. 

SIWZ. Sprawozdanie z badania przedstawione przez Pollight sp. z o.o. ograniczone tylko do 

dwóch  egzemplarzy  opraw  o  konkretnych  mocach,  nie  obejmuje  zaoferowanych  opraw 

oświetleniowych. 

Odwołujący wskazał, że certyfikat ENEC PLUS, w przypadku wydania go dla rodziny opraw, 

wprost wymienia oprawy z danej „rodziny” objętej certyfikatem, co jest opisane w procedurze 

certyfikacji  ENEC  PLUS  „PD  ENEC  301  ANNEXE  E”  oraz  wynika  z  treści  certyfikatu,  w 

którym wymienia się całe listy produktów objęte certyfikatem.  

Odwołujący ocenił, że równoważny proces certyfikacji to proces zawierający te same zasady 

certyfikacji  i  jasno  określający  proces  i  kroki  certyfikacji  oraz  przede  wszystkim 

przedstawiający te same wnioski możliwe do wyciągnięcia z procesu certyfikacji.  

Odwołujący zarzucił, że Pollight sp. z o.o. nie dostarczył przebadanych komponentów, 

co było żądane przez zamawiającego w PFU, w punkcie 3.4, ppkt 1 litera b. 

Podniósł  również,  że  Pollight  sp.  z  o.o.  złożył  nieprawdziwe  oświadczenie  o 

zapoznaniu się z treścią SIWZ oraz wzorem umowy. W treści umowy, która jest załącznikiem 

do  SIWZ,  w  §  2  ust.  1  wyraźnie  wskazano  na  terminy  wykonania  zamówienia,  tj.  termin  1 

czerwca 2020 r. dla dokumentacji projektowej oraz termin 30 października 2020 r. dla całego 

zadania.  Termin  wykonania  zad

ania  został  także  potwierdzony  w  treści  SIWZ  (punkt  IV). 

Tymczasem  Pollight  sp.  z  o.o.  oświadczył,  że  zamierza  zrealizować  przedmiot  umowy 

niezgodnie z postanowieniami umowy do 31 października 2020 r. 

Wykonawca  Pollight  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  przystąpił  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym po stronie zamawiającego, wykonawca LUG Light Factory spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Zielonej  Górze  przystąpił  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  po 

stronie  odwołującego.  Przystępujący  wnieśli  odpowiednio  o  oddalenie  odwołania  i  o 

uwzględnienie odwołania. 

Zamawiający pismem z 15 kwietnia 2020 r. uwzględnił w całości zarzuty odwołania, w 

związku z czym Pollight Sp. z o.o. pismem z 20 kwietnia 2020 r. wniósł sprzeciw. 


Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas 

której strony i uczestnik podtrzymali dotychczasowe stanowiska.  

Izba ustaliła, co następuje: 

W pkt III.7 SIWZ zamawiający wskazał, że zaoferowane oprawy muszą być oznakowane 

znakiem CE oraz posiadać certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzającego 

spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością 

procesów produkcji - certyfikat ENEC (dotyczy opraw ulicznych i parkowych) i ENEC PLUS lub 

równoważny (dotyczy opraw ulicznych).  

W  pkt  VI.8.2.  SIWZ  zamawiający  wymagał  przedstawienia  następujących  dokumentów 

potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego: 

a. 

deklaracji własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta 

znaku CE dla oprawy oświetleniowej; 

b. 

certyfikatu  ENEC  lub  równoważnego  wydanego  przez  jednostkę  oceniającą 

zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 Pzp potwierdzającego, że oferowany produkt 

spełnia  wymagania  dla  trzymania  certyfikatu  ENEC  dla  oprawy  oświetleniowej 

(dotyczy opraw ulicznych i parkowych); 

c. 

certyfikatu ENEC Plus lub równoważnego wydanego przez jednostkę oceniającą 

zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 Pzp potwierdzającego, że oferowany produkt 

spełnia  wymagania  dla  trzymania  certyfikatu  ENEC  Plus  dla  oprawy 

oświetleniowej (dotyczy opraw ulicznych); 

d. 

kart  katalogowych,  specyfikacji  technicznych  lub  innych  dokumentów 

równoważnych  podpisanych  przez  przedstawiciela  producenta  oprawy 

oświetleniowej,  które  posiadają  niezbędne  dane  do  potwierdzenia  wymaganych 

dla niej parametrów i cech, określonych przez zamawiającego. 

W  pkt  3.4.  ppkt  1  lit.  b  PFU  zamawiający  wymagał,  aby  oprawy  oświetleniowe 

przeznaczone  do  zainstalowania  posiadały  certyfikat  potwierdzający  ich  wykonanie  zgodnie  z 

normami  eu

ropejskimi  nadany  przez  niezależne  laboratorium  badawcze,  posiadające 

akredytację  na  terenie  Unii  Europejskiej,  m.in.  certyfikat  ENEC  PLUS  wraz  z  wykazem 

przebadanych komponentów.  

W  pkt  IV  SIWZ  zamawiający  ustalił  termin  wykonania  zamówienia  do  30  października 

2020 r. Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ  w § 2 głosi: 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  zakończyć  realizację  przedmiotu  zamówienia  do  dnia: 

30.10.2020 r. w tym: 


1)  dokumentację  projektową  wraz  z  decyzją  administracyjną  pozwalającą  na 

przeprowadzenie robot budowlano - 

montażowych – do 1 czerwca 2020 roku, 

2) roboty budowalne i montażowe - do dnia 30 października 2020 roku. 

2.  Przez  termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  zamówienia  należy  rozumieć 

wykonanie wszystkich robót wskazanych w niniejszej umowie. 

W toku postępowania zamawiający wyjaśniał treść SIWZ. W piśmie z 17 lutego 2020 r. w 

odpowiedzi na pytanie nr 4 zamawiający wyjaśnił, że  przez certyfikat równoważny do ENEC+ 

rozumie spełnienie warunku równoważnego polegającego na przeprowadzeniu przez niezależne 

akredytowane  na  terenie  Unii  Europejskiej  laboratorium,  badania,  które  potwierdzi  zgodność  z 

normami  obowiązującymi  na  jej  terenie,  parametrów  funkcjonalnych  wyrobu  tj.  na  przykład: 

skuteczność  świetlna,  rozsył  światłości,  prąd  i  napięcie  zasilania,  strumień  świetlny,  luminacja, 

maksymalna  temperatura  pracy,  temperatura  barwowa,  wskaźnik  oddawania  barw,  moc,  czy 

zakres temperatur otoczenia. 

Pollight  sp.  z  o.o.  zaoferował  oprawy  oświetleniowe  uliczne  firmy  Sinoco,  jako  model 

wskazując: seria ST-52.  

Zamawiający uznał ofertę Pollight sp. z o.o. za najkorzystniejszą i wezwał na podstawie 

art. 26 ust. 2 ustawy  do  złożenia oświadczeń  i  dokumentów. W odpowiedzi  wykonawca  złożył 

karty katalogowe: Sinoco ST 52-40W o mocy 38W, Sinoco ST-52 55W o mocy 53W oraz Sinoco 

ST-

52  80W  o  mocy  78W.  Załączył  zostało  dodatkowo  sprawozdanie  nr  LO-19.054  z  badania 

wyrobu  wykonane  przez  Stowarzyszenie  Elektryków  Polskich  Biuro  Badawcze  ds.  Jakości 

dotyczące  2  konkretnych  modeli  opraw  tj.  Sinoco  ST-52  30W  oraz  Sinoco  ST-52  100W.  Na 

stronie 3 sprawozdania znajduje się zastrzeżenie, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do 

badanych egzemplarzy wyrobów. 

Pismem  z  20  marca  20202  r.  zamawiający  działając  na  podstawie  art.  26  ust.  3  Pzp 

wezwał przystępującego do złożenia certyfikatu ENEC Plus lub równoważnego wydanego przez 

jednostkę  oceniającą  zgodność  zgodnie  z  art.  30b  ust.  1  Pzp  potwierdzający,  że  oferowany 

produkt  spełnia  wymagania  dla  otrzymania  certyfikatu  ENEC  Plus  dla  oprawy  oświetleniowej 

(dotyczy  opraw  uliczny

ch).  Zamawiający  wskazał,  że  sprawozdanie  z  badania  wyrobu  dotyczy 

opraw  ST-52  o  mocy  30W  oraz  100W  zatem  innych  mocy, 

niż  oferowanych  w  postępowaniu 

(wynikających  z  kart  katalogowych).  Ponadto,  ze  złożonego  dokumentu  wynika,  że  badania 

przeprowadzono w zakresie punktu 6.2, 6.4, 6.5 (+4.3.2), 7.1.2, 7.1.3 wg normy PN-EN 13032-

4:2015-09  (EN  13032-

4:2015)  zatem  nie  odpowiadają  one  punktom  normy  badanym  podczas 

procesu certyfikacji ENEC PLUS tj. pkt. 6.3, 7, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.3. W odpowiedzi z 24 

mar

ca  2020  r.  przystępujący  wskazał  m.in.,  że  wybrane  przez  producenta  i  zbadane  modele 

opraw ST-52 30W oraz ST-

52 100W są kluczowymi przedstawicielami rodziny opraw ulicznych 

ST-

52,  a  wyniki  badań  tych  modeli  są  reprezentatywne  dla  pozostałych  odmian  tej  rodziny 


opraw, zgodnie z metodologią przyjętą dla badań na ENEC+. Wyjaśnił, że wybrał do badań na 

równoważność ENEC + reprezentatywne próbki opraw: 

A) ST 52 30W - 

reprezentatywność danego modelu z serii ST 52 wynika z następujących cech 

technicznych: 

  najniższa moc znamionowa z całej rodziny (od 30W do 150W); 
  mały korpus (w rodzinie są 2 rozmiary korpusów); 
  mały moduł LED; 

B) 

ST 52 100W - 

reprezentatywność danego modelu z serii ST 52 wynika z następujących 

cech technicznych: 

  moc pośrednia (moc kształtuje się mniej więcej w środku rozpiętości od 30W do 150W); 
  większy korpus; 
  większy moduł LED 
Wskazał,  że  powyższe modele  lamp  pokrywają mocą  i rozmiarami  wszystkie  zaoferowane 

oprawy  ST  52  od  35W  (mały  korpus)  do  75W  (większy  korpus).  Na  podstawie  pomiarów  na 

danych oprawach określa się parametry techniczne całej rodziny zaoferowanych opraw. 

W  toku  postępowania  zamawiający  badał  cenę  oferty  przystępującego.  Do  wyjaśnień 

elementów oferty mających wpływ na cenę oferty przystępujący dołączył ofertę ECOLUCE sp. z 

o.o., w której jako termin wykonania dokumentacji projektowej wskazany został 31 października 

2020 r. Kwestia ta była badana przez zamawiającego. Przystępujący w piśmie z 9 marca 2020 r.  

pod

aną datę uznał za prawidłową w świetle postanowienia SIWZ, jednak w piśmie z 12 marca 

2020 r. oświadczenie to uznał za pomyłkę.  

Na  rozprawie  w  celu  wykazania  zgodności  swojej  oferty  z  SIWZ  przystępujący  złożył 

oświadczenie  Stowarzyszenia  Elektryków  Polskich  BBJ  -  Biura  Badawczego  ds.  Jakości  z  8 

czerwca  2020  r. 

–  jednostki  certyfikującej  posiadającej  akredytację  Polskiego  Centrum 

Akredytacji.  Stwierdzono  w  nim, 

że  jednostka  ta  wykonała  badanie  nr  LO-19.054  opraw 

Sinoco  ST-52-30W  oraz  100W  i  badanie  nr  LO-19.064  oprawy  Sinoco  ST-52M-150W  jako 

opraw  reprezentujących  całą  rodzinę  opraw  Sinoco.  Wskazano  w  nim,  że  sprawozdanie 

potwierdza  „spełnienie  warunku  równoważnego  polegającego  na  przeprowadzeniu  przez 

niezależne  akredytowane  na  terenie  Unii  Europejskiej  laboratorium,  badania,  które 

potwierdzi  zgodność  z  normami  obowiązującymi  na  jej  terenie,  parametrów  funkcjonalnych 

wyrobu  tj.  na  przykład:  skuteczność  świetlna,  rozsył  światłości,  prąd  i  napięcie  zasilania, 

strumień  świetlny,  luminacja,  maksymalna  temperatura  pracy,  temperatura  barwowa, 

wskaźnik oddawania barw, moc, czy zakres temperatur otoczenia”. Wyjaśniono, że z uwagi 

na  fakt,  że  oprawy  posiadają  certyfikat  ENEC,  założono  przestrzeganie  dla  wszystkich 

wyrobów  rygorystycznych  warunków  produkcji  zakładając  np.  powtarzalność  wyrobów, 

niezmienność  certyfikowanych  i  wymienionych  w  certyfikatach  ENEC  komponentów, 


przestrzeganie podczas produkcji procedur zarządzania jakością itp. Ponadto wykonując na 

zlece

nie klienta badania przyjęto założenia wyboru próbek w sposób identyczny, jak podczas 

procesu certyfikacji na znak ENEC+. Zakłada ona przebadanie określonych parametrów dla 

całej  rodziny  na  co  najmniej  jednym  wybranym  przez  jednostkę  certyfikacyjną 

przedst

awicielu rodziny wyrobów, Zdecydowano się przebadać więcej niż jedną próbkę - trzy 

próbki - dwie skrajne i jedną środkową, jeżeli chodzi o podane moce.  

W oświadczeniu stwierdzono również, że w ramach równolegle prowadzonej dla klienta 

certyfikacji ENEC i 

ENEC+ jednostka akredytowana zweryfikowała proces produkcyjny firmy 

Sinoco,  który  spełnia  wymagania  zarządzania  jakością  procesu  produkcji  -  wykonano 

inspekcję  w  miejscu  produkcji.  Należy  zatem,  zgodnie  z  metodologią  procesu  badań  i 

certyfikacji  na  znak  EN

EC  i  ENEC+,  wynikającym  z  analizy  ryzyka  i  prawdopodobieństwa 

stwierdzić,  że  przebadane  opraw  Sinoco  ST  52  -  30W,  100W  i  150W  reprezentują  rodzinę 

opraw Sinoco, a tym samym wyniki badań są adekwatne również dla opraw Sinoco ST 52 o 

innych mocach. 

Izba zwa

żyła, co następuje: 

Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp. Jest 

wykonawcą,  który  złożył  ofertę  i  ma  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia.  Zarzucane 

zamawiającemu  naruszenia  przepisów  powodują,  że  odwołujący  może  ponieść  szkodę  w 

postaci  utraty  możliwości  uznania  jego  oferty  za  najkorzystniejszą  oraz  nieuzyskania 

zamówienia. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Zgodnie  z  art.  180  ust.  1  Pzp  odwołanie  przysługuje  wyłącznie  wobec  niezgodnej  z 

przepisami  ustawy  c

zynności  zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest  zobowiązany  na 

podstawie  ustawy.  Z  powołanego  przepisu  wynika,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  Izba 

dokonuje oceny czynności zamawiającego, zatem na podstawie oświadczeń i dokumentów, 

którymi  dysponował  zamawiający  w  momencie  jej  dokonania,  bada,  czy  na  ich  podstawie 

zamawiający wyciągnął prawidłowe, odpowiadające prawu wnioski.  

Czynnością  ocenianą  w  tym  postępowaniu  jest  wybór  oferty  przystępującego  jako 

najkorzystniejszej.  Izba  wzięła  pod  rozwagę  sprawozdanie  z  badania  wyrobu  wykonane 

przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości dotyczące 2 modeli 

opraw  tj.  Sinoco  ST-52  30W  oraz  Sinoco  ST-

52  100W  oraz  wyjaśnienia  przystępującego, 


którymi  zamawiający  dysponował  w  dacie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  i  uznała,  że 

czynność ta została dokonana z naruszeniem przepisów ustawy. 

W  pkt  VI.8.2  c)  SIWZ  zamawiający  w  odniesieniu  do  opraw  ulicznych  wymagał 

złożenia  certyfikatu  ENEC  Plus  lub  równoważnego  wydanego  przez  jednostkę  oceniającą 

zgodność  zgodnie  z  art.  30b  ust.  1  Pzp,  potwierdzającgo,  że  oferowany  produkt  spełnia 

wymagania  dla  otrzymania  certyfikatu  ENEC  Plus  dla  oprawy  oświetleniowej.  Opisane 

wymaganie  zamawiającego  zawiera  dwa  elementy.  Po  pierwsze,  zamawiający  wymagał 

certyfikatu  ENEC  Plus  lub  równoważnego.  Po  drugie,  zamawiający  wskazał,  że  złożony 

dokument musi dotyczyć oferowanych opraw. 

Zgodzić  się  należy  z  zamawiającym  i  przystępującym,  że  wymagania  dotyczące 

równoważności zostały przez zamawiającego ustalone odpowiedzią na pytanie Nr 4 w piśmie 

z 17 lutego 2020 r. Udzielając odpowiedzi zamawiający wymienił parametry funkcjonalne, jako 

przykładowe, co otwiera możliwość interpretacji zakładającą, że zamawiający nie nakazuje, 

aby  wszystkie  parametry  wskazane  w  odpowiedzi  zostały  wymienione  w  dokumencie 

równoważnym certyfikatowi ENEC Plus. Dostrzec jednak trzeba, że zamawiający w sposób 

wyraźny  nie  wskazał  również,  że  wystarczające  jest  podanie  parametrów  funkcjonalnych  

wybranych przez wykonawcę, ani nie liczby parametrów, którą uzna za wystarczającą. Taki 

stan rzeczy prowadzi do przekonania, że prawdopodobny zamysł zamawiającego uzyskania 

potwierdzenia  w  odniesieniu  do  wszystkich  parametrów  wymienionych  w  odpowiedzi  albo 

wszystkich  parametrów  wynikających  ze  stosownej  normy,  nie  znalazł  dostatecznie 

jednoznacznego  wyrazu  w  udzielonej  odpowiedzi. 

Zasady  prowadzenia  postępowania 

zawarte w art. 7 ust. 1 Pzp nakazują, że brak jednoznaczności wymagań zamawiającego nie 

może  być  wykładany  ze  szkodą  dla  wykonawcy.    związku  z  tym  Izba  przyjęła  wykładnię 

względniejszą  dla  przystępującego  i  uznała,  że  niewskazanie  w  złożonym  sprawozdaniu 

wszystkich  parametrów  funkcjonalnych  nie  powoduje  niezgodności  treści  oferty  z  treścią 

SIWZ.  Wobec  treści  odpowiedzi  udzielonej  przez  zamawiającego  uznać  należy,  że 

wykazanie  równoważności  może  nastąpić  przez  wskazanie  wybranych  parametrów  z  listy 

podanej przez zamawiającego w odpowiedzi na pytanie Nr 4. 

Niesporne  jest  jednak  między  stronami,  że  sprawozdanie  złożone  przez 

przystępującego  w  wyniku  wezwania  z  art.  26  ust.  2  Pzp  nie  dotyczy  bezpośrednio 

oferowanych  opraw  ulicznych.    Należy  więc  odpowiedzieć,  czy  jest  ono  dokumentem 

mogącym  mieć  do  tych  opraw  zastosowanie  na  zasadach,  jakie  dla  rodziny  opraw 

przewiduje  certyfikat  ENEC  Plus.  Na  tak  postawione  pytanie  należy  udzielić  odpowiedzi 

negatywnej.  

Przede  wszystkim  z  samej  treści  sprawozdania  wynika  wyraźnie,  że  dotyczy  ono 

wyłącznie przebadanych egzemplarzy, zatem nawet nie typów opraw. Brak jest też podstaw 


do przyjęcia, że sprawozdanie może dotyczyć rodziny opraw na zasadach analogicznych jak 

certyfikat  ENEC.  Możliwość  taka  nie  wynika  ze  stanowiska  organu  certyfikującego,  który 

wyraźnie zastrzegł, że sprawozdanie dotyczy wyłącznie zbadanych egzemplarzy. Podstawą 

do takiego twierdzenia są jedynie wyjaśnienia przystępującego z 24 marca 2020 r.  

Art.  30b 

ust.  1  Pzp  stanowi,  że  zamawiający  może  wymagać  od  wykonawców 

przedstawienia  certyfikatu  wydanego  przez  jednostkę  oceniającą  zgodność  lub 

sp

rawozdania  z  badań  przeprowadzonych  przez  tę  jednostkę  jako  środka  dowodowego 

potwierdzającego  zgodność  z  wymaganiami  lub  cechami  określonymi  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia,  kryteriach  oceny  ofert  lub  warunkach  realizacji  zamówienia.  Ponieważ 

powołany  przepis  zakłada  oparcie  oceny  zgodności  na  stanowisku  niezależnego  podmiotu 

certyfikującego, oświadczenie przystępującego z 24 marca 2020 r. nie może mieć większej 

mocy dowodowej niż treść sprawozdania z badań dokonanych przez podmiot certyfikujący. 

W związku z tym Izba uznała, że zamawiający badając ofertę przystępującego błędnie uznał, 

że  sprawozdanie  dotyczące  opraw,  które  nie  zostały  zaoferowane  w  tym  postępowaniu, 

może  być  uznane  za  dokument  potwierdzający  zgodność  oferty  z  wymaganiami 

zamawiającego.  Sprawozdanie  to  nie  może  być  uznane  za  dokument  równoważny  do 

certyfikatu ENEC Plus dotyczący oferowanych opraw ulicznych. 

O

świadczenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich BBJ - Biura Badawczego ds. Jakości 

z  8  czerwca  2020  r.   

nie  skłania  do  przeciwnych  wniosków.  Wymienia  ono  wprawdzie 

sprawozdanie nr LO-19.054, 

jednak z analizy treści całego oświadczenia wynika, że odnosi 

się  ono  do  dwóch  różnych  badań  -  nr  LO-19.054  oraz  nr  LO-19.069,  z  których  drugie 

prawdopodobnie dotyczy uzyskania przez oprawy certyfikatów ENEC i ENEC plus lub innego 

badania dotyczącego trzech opraw. Zwraca bowiem uwagę, że wyjaśnienia przystępującego 

z  24  marca  2020  r. 

wskazują  na  wybór  dwóch  opraw  przez  ich  producenta,  natomiast 

o

świadczenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich BBJ z 8 czerwca 2020 r. wskazuje na trzy 

oprawy  losowo  wybrane  przez  jednostkę  certyfikującą.  Przebadanie  parametrów  dla  całej 

rodziny w czasie certyfikacji na ENEC + zakłada badanie próbek wybranych przez jednostkę 

certyfikującą. Wyniki badania trzech próbek dotyczą opraw o innych mocach, niż oferowane 

zamawiającemu w tym postępowaniu.  

Stowarzyszenie 

Elektryków  Polskich  BBJ  dokonuje  oceny  w  związku  z  odpowiedzią 

zamawiającego dotyczącą równoważności, podczas gdy od niezależnej jednostki certyfikującej 

należałoby  oczekiwać  oceny  dotyczącej  jakości  lub  zgodności  z  normą  oraz  wskazania 

okoliczności  faktycznych  w  postaci  konkretnych  parametrów  funkcjonalnych.  Ponadto  w  treści 

oświadczenia, z jednej strony założono przestrzeganie rygorystycznych warunków produkcji, 

z drugie

j wskazano na ich weryfikację oraz inspekcję w miejscu produkcji.  


Z  tych  powodów  oświadczeniu  Stowarzyszenia  Elektryków  Polskich  BBJ  odmówiono 

wiarygodności i mocy dowodowej. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  uznała,  że  potwierdził  się  zarzut  naruszenia  przez 

zam

awiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Przystępujący pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 

3  Pzp  nie  wykazał,  że  jego  oferta  spełnia  wymagania  zamawiającego  opisane  w  VI.8.2  c) 

SIWZ, w konsekwencji oferta ta podlega odrzuceniu. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ma 

wpływ  na  wynik  postępowania,  w  związku  z  tym  odwołanie  podlega  uwzględnieniu  w  tym 

zakresie. 

Pozostałe zarzuty odwołania nie znalazły potwierdzenia. 

W  odpowiedzi  na  pytanie  nr  4  z  17  lutego  2020  r.  zamawiający  nie  odniósł  się  do 

stosowania  syste

mu  zarządzania  jakością  procesów  produkcji,  w  konsekwencji  kwestia  na 

nie została uwzględniona w opisie wymagania stawianego dokumentowi równoważnemu do 

certyfikatu  ENEC  PLUS 

i  nie  może  być  wzięta  pod  rozwagę  przy  ocenie  zgodności  oferty 

przystępującego z SIWZ.  

Sposób  wykazania  zgodności  oferowanych  robót  budowlanych  z  opisanymi 

wymaganiami  zamawiający  opisał  w  pkt  VI.8.2.  SIWZ.  Natomiast  załącznik  nr  5  Program 

Funkcjonalno-

Użytkowy stanowi zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 Pzp opis przedmiotu zamówienia 

oraz 

stawiane  mu  wymagania,  zatem  elementy  PFU  nie  mają  znaczenia  dla  katalogu  i 

zakresu  oświadczeń  i  dokumentów  służących  zgodnie  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  Pzp 

potwierdzeniu spełniania przez oferowane świadczenie wymagań zamawiającego.  

Również  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  z  powodu,  że  sprawozdanie 

złożone przez przystępującego nie dotyczy zaoferowanych opraw, nie obejmuje całej rodziny 

opraw, a jedynie dwa egzemplarze przekazane do badania, 

nie znalazł potwierdzenia. Izba 

miała  przede  wszystkim  na  względzie,  że  informacje  dotyczące  wprowadzenia  w  błąd 

zamawiającego, o którym mowa w przywołanym przepisie, to informacje dotyczące faktów – 

twierdzenia  wykonawcy  wskazują  fakty  niezgodne  z  rzeczywistością  (vide:  wyrok  SN  z  5 

kwietnia 2002 r. sygn. akt I

I CKN 1095/99 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 

2003, Nr 3, poz. 42 oraz wyroki KIO: z 6 kwietnia 2010 r. sygn. akt KIO/UZP 372/10 oraz z 

17 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 2668/19). Oznacza to, że jeżeli oświadczenia wykonawcy 

dotyczą  postanowień  SIWZ,  treść  tych  postanowień  musi  być  jasna  i  niebudząca 

wątpliwości.  Pogląd,  że  w  sytuacji  braku  jednoznaczności  postanowień  SIWZ  zarzut 

dotyczący  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przez  złożenie  oświadczenia  dotyczącego 

tych postanowień nie jest skuteczny, kształtuje się w orzecznictwie Izby (vide przykładowo: 

wyrok z 27 czerwca 2019 r. sygn. akt KIO 1067/19, wyrok z 26 września 2019 r. sygn. akt 

KIO  1773/19)  i  Izba  w  tym  składzie  orzekającym  go  podziela.  Skoro  ustalenie  wymagań 


zamawiającego  wymagało  uwzględnienia  wyjaśnień  SIWZ,  które  również  mogły  podlegać 

rozbieżnej interpretacji, brak jest podstaw do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. 

Polemika  przystępującego  co  do  terminu  wykonania  dokumentacji  projektowej, 

zawarta  w  wyjaśnieniach  dotyczących  badania  ceny  oferty,  nie  może  skutkować 

odrzuceniem  oferty  przystępującego.  Przede  wszystkim  punktem  wyjścia  nie  była  tu  treść 

oferty  przystępującego,  ale  wyłącznie  oferta  cenowa  podmiotu,  który  nie  był  przewidziany 

jako  podwykonawca,  złożona  w  celu  wykazania  prawidłowego  obliczenia  ceny  oferty. 

Ponadto  przystępujący  wskazał  na  możliwość  wykonania  dokumentacji  projektowej  we 

wcześniejszym  terminie  i  oświadczył,  że  dopuścił  się  omyłki.  Omyłka  ta  w  świetle 

postanowień  SIWZ  dotyczących  treści  oferty,  gdzie  termin  wykonania  umowy  nie  był 

odrębnie  wskazywany  przez  wykonawców,  ani  nie  miał  znaczenia  dla  oceny  ofert  w 

przyjętych kryteriach oceny, nie ma doniosłości prawnej. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji.  

O  kosztach  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp,  uwzględniając  koszty 

wynagrodzenia  pełnomocnika  odwołującego  w  kwocie  3.600  zł,  zgodnie  z  §  3  pkt  2  lit.  b 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. z 2018  poz. 972). Rozprawa toczyła się w 

wyniku sprzeciwu, zatem stroną przegrywającą był przystępujący.  

Przewodn

iczący: 


wiper-pixel