KIO 700/20 Sygn. akt KIO 700/20 POSTANOWIENIE dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt KIO 700/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Protokolant:              

Piotr Cegłowski  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  19  czerwca  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2020  r.  przez 

odwołującego:  Enter  T&T  Sp.  z  o.o.  Plac  Władysława  Andersa  7;  61-894  Poznań    w 

postępowaniu  powadzonym    przez  zamawiającego:  Szpital  Specjalistyczny  im.  Ludwika 

Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Osiedle 

Złotej Jesieni 1; 31-826 Kraków 

przy udziale 

przystępującego: Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. ul. Szkotnik 

2B, 33-

100 Tarnów po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami postępowania obciąża odwołującego Enter T&T Sp. z o.o. Plac Władysława 

Andersa 7; 61-

894 Poznań i: 

zalicza  do  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  750  zł  00  gr  (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego Enter 

T

&T  Sp.  z  o.o.  Plac  Władysława  Andersa  7;  61-894  Poznań  tytułem  wpisu  od 

odwołania 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Enter T

&T Sp. z o.o. Plac Władysława Andersa 7; 61-894 Poznań kwotę 6.750,00 


zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy), 

stanowiącą 90% uiszczonego wpisu od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie  - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący:      ……………………………….. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego 

na 

świadczenie 

usług 

telekomunikacyjnych 

telefonów 

stacjonarnych  wraz  z  usługą  najmu,  serwisem  i  obsługą  centrali  telefonicznej    i  aparatów 

systemowych  dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. 

Zamawiający nadał postępowaniu wewnętrzny numer - 293/ZP/2019. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  14 

listopada 2019 roku pod nr 622743-N-2019. 

Pismem z dnia 16 czerwca 2020r., złożonym za wpływem bezpośrednim w dniu 18 czerwca 

2020r.

, zamawiający postanowił uznać w całości odwołanie. 

Również w dniu 18 czerwca 2020r. za pośrednictwem  poczty elektronicznej odwołujący cofnął 

odwołanie, wnosząc o zwrot 90% wpisu od odwołania.    

Krajowa Izba Odwoławcza rozważając zaistniałą sytuację zarówno uwzględnienia odwołania 

jak i cofnięcia odwołania, uznała jako przedmiot podlegający rozpoznaniu  cofnięcie odwołania. 

Czynność cofnięcia odwołania, nawet po czynności uwzględnienia odwołania  powoduje, że 

uwzględnienie w całości odwołania jest czynnością bezprzedmiotową, w związku z cofnięciem 

odwołania,  które  może  nastąpić  aż  do  czasu  zamknięcie  rozprawy  (art.187  ust.8  zdanie 

pierwsze ustawy Pzp.). W zaistniałej sytuacji wystąpił brak przedmiotu do rozpoznania, wobec 

cofnięcia odwołania, a tym samym do jego uwzględnienia przez zamawiającego. W związku z 

powyższym Izba, na mocy art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie 

ustawy Pzp., 

umorzyła postępowanie odwoławcze wydając postanowienie w sprawie.    

Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp. oraz § 5 

ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (j.t. Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972), w 

związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na 

rzecz odwołującego 90 % należnego wpisu od odwołania w kwocie 6.750,00zł. zaliczając w 

koszty postępowania kwotę 750,00 zł. to jest 10% z kwoty wpisu od odwołania to jest z kwoty 

,00 złotych.                                                                       

Przewodniczący:      ……………………………….. 


wiper-pixel