KIO 699/20 WYROK dnia 1 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 699/20 

WYROK 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Agnieszka Trojanowska 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 29 maja 

2020r. odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2020r. przez wykonawcę LUG Light 

Factory  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  ul. 

Gorzowska  11 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gmina  Ostrów 

Mazowiecka  z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. W. Sikorskiego 5   

przy udziale 

Pollight spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie, 

Al.  J.  Ch.  Szucha  11B  lok  H2 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  w  sprawie  sygn.  akt  KIO 

/20 po stronie zamawiającego 

orzeka : 

Oddala odwołanie, 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  LUG  Light  Factory  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11 i: 

zalicza na poczet post

ępowania odwoławczego kwotę 7 500zł. 00 gr. (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę LUG Light Factory 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  ul. 

Gorzowska 11 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Ostrołęce

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 699/20 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka zostało wszczęte 

ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20 grudnia 2019r. za 

numerem 638098-N-2019.  

W dniu 27 marca 2020r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

W  dniu  1  kwietnia  2020r. 

wykonawca  LUG  Light  Factory  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11 – dalej odwołujący wniósł 

odwołanie.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez  prezesa  zarządu  ujawnionego  w  KRS  i 

upoważnionego do reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 

1 kwietnia 2020r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:   

art.  7  ust.  1  ustawy  w  zakresie  naruszenia  zasad  uczciwej 

konkurencji  i  równego 

traktowania strony;  

art. 91 ust. 1 ustawy  w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy przez naruszenie zasady uczciwej 

konkurencji i niezgodne z prawem dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Pollight 

Sp. z o.o., podczas gdy oferta tego wy

konawcy podlegała odrzuceniu,   

Art. 82 ust. 3 ustawy przez uznanie przez zamawiającego, iż oferta Pollight Sp. z o.o.  

odpowiada treści SIWZ, gdy w rzeczywistości oferta ta była niezgodna z treścią SIWZ;  

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez nieodrzucenie oferty Pollight Sp. z o.o. jako oferty 

niegodnej z treścią SIWZ.   

Wniósł o:  

uwzględnienie odwołania w całości,  

nakazanie 

zamawiającemu 

unieważnienia 

czynności 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej,   

nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,   

nakazanie zamawiającemu odrzucenia oferty Pollight Sp. z o.o. jako niespełniającej 

wymogów SIWZ,  

nakazanie powtórnego wyboru oferty najkorzystniejszej i wybór oferty odwołującego jako 

najkorzystniejszej,  

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania, w tym 

uiszczony przez odwołującego wpis od odwołania, kosztów wynagrodzenia pełnomocnika 

przedstawionych w późniejszym toku postępowania, jak również zwrotu opłaty skarbowej 

uiszczonej od ewentualnych pełnomocnictw.   


Odwołujący wskazał, że posiada interes prawny i został on naruszony przez zamawiającego 

w  postępowaniu,  ponieważ  czynności  zamawiającego  objęte  odwołaniem  uniemożliwiają 

odwołującemu uzyskanie udzielenia zamówienia przez dokonanie wyboru jego oferty, jako 

spełniającej treść SIWZ. Uwzględnienie odwołania doprowadzi do wyboru najkorzystniejszej 

oferty przez zamawiającego, spełniającej opisane i wymagane warunki w SIWZ. Odwołujący 

jest podmio

tem, który ubiega się o zamówienie i złożył najkorzystniejszą ofertę spełniającą 

kryteria opisane w SIWZ.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł m.in. w Załączniku 1a do 

SIWZ 

–  „OPZ  –  wytyczne  dla  opraw  oświetleniowych”  jak  również  w  Załączniku  1b  – 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, który następnie zmodyfikował w dn. 

09.01.2020 r.  

Zamawiający  w  wyniku  badania  oferty  złożonej  przez  Pollight  Sp.  z  o.o.  (dalej  również: 

„Pollight”) pismem z dn. 10.02.2020 roku dokonał odrzucenia tej oferty jako niezgodnej z 

wymaganiami SIWZ, przy czym wobec wniesionego przez wykonawcę odwołania, w dniu 

02.03.2020  unieważnił  czynności  odrzucenia  oferty  Pollight  i  w  wyniku  powtórnego  jej 

badania wybrał jako najkorzystniejszą, przekazując tą informację pozostałym wykonawcom 

w dn. 27.03.2020.  

Odwołujący podniósł, że wybór oferty Pollight Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej nie powinien 

mieć miejsca, gdyż oferta ta nie odpowiada wymaganiom SIWZ określonym w szczegółowej 

dokumentacji postępowania w kilku istotnych punktach.  

W  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  że  Zamawiający  w  Załączniku  1b  do  SIWZ  tj. 

STWiOR  w  punkcie  2.5.a)  Dodatkowe  wymagania  dotyczące  opraw  oświetleniowych  i 

sterowania za

warł wymógł „w celu ujednolicenia wizerunku gminy oferowane oprawy uliczne 

muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być malowane na jednakowy kolor z palety 

RAL oraz posiadać jednakowy korpus (w jednej formie i rozmiarze)”. Zamawiający wobec 

braku  stosownej  informacji  w  kartach  katalogowych  złożonych  przez  Pollight,  wezwał 

wykonawcę do złożenia wyjaśnień wskazując odnośnie oprawy Sinoco model ST-52-70W, 

że „zgodnie z danymi na stronie producenta, zastosowana dla mocy 67W oprawa posiada 

wymiary L625 * W290 * H10

5mm, podczas gdy wszystkie pozostałe oprawy o mniejszych 

mocach posiadaj

ą wymiary L525 * W255 * H 105mm. Są to więc oprawy o innym korpusie 

pod względem rozmiarów, co nie odpowiada wymaganiom zamawiającego. W odpowiedzi 

wykonawca Pollight Sp. z o.o. przekazał że:  

„Wykonawca oświadcza, iż wszystkie zaoferowane przez niego oprawy oświetleniowe, są 

wykonane zgodnie z postawionym przez Zamawiającego, w treści pkt 5 SIWZ wymogiem- 

tj. są to oprawy pochodzące od jednego producenta, malowane na jednakowy kolor z palety 

RAL  oraz  posiadające  jednakowy  korpusy  o  wymiarach  L525*W290*H105mm,  na 

potwierdzenie czego Wykonawca przedkłada stosowną deklarację producenta w/w opraw 


oświetleniowych, potwierdzającego możliwość modyfikacji przez Wykonawcę, wzorcowych 

parametrów opraw, zaprezentowanych przez producenta na jego stronie internetowej.” 

Z informacji posiadanych przez odwołującego, oprawy ST-52-70W faktycznie wykonywane 

są  w  obudowach  o  rozmiarach  większych  od  pozostałych,  a  konkretnie 

620*290*125(105)mm, co potwierdza raport z badań stopnia ochrony tych opraw wg normy 

IEC 62262:2002 na stronie 4 i 5 dokumentu:  

Jako dowód odwołujący powołał: 

raport z badań wykonany przez laboratorium TUV SUD Certification and Testing Co, 

Ltd Shenzen z dnia 12.03.2020  

Zamawiający w Załączniku 1b do SIWZ tj. STWiOR w punkcie 2.2.a i b (strona 4) postawił 

wymagania  techniczne  dotyczące  oprawy  LED:  „  a)  musi  posiadać  znak  CE,  b)  musi 

posiadać certyfikat potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany 

przez  niezależne  laboratorium  badawcze,  posiadające  akredytację  na  terenie  Unii 

Europejskiej,(certyfikat  ENEC  wraz  z  wykazem  przebadanych  komponentów) 

potwierdzający  wykonanie  jej  zgodnie  z  normami  europejskimi  nadany  przez  niezależne 

laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej.  

Dokumenty przedłożone przez wykonawcę Pollight Sp. z o.o. (oryginały oraz tłumaczenia 

deklaracji WE  oraz  certyfikatu  ENEC)  w    tym  w  szczególności  oświadczenie  producenta 

sporządzone  na  okoliczność  nie  zawierają  potwierdzenia  możliwości  modyfikacji  przez 

Wy

konawcę, wzorcowych parametrów opraw przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z 

deklaracją  CE  oraz  certyfikatem  ENEC. W oświadczeniu z  dn.  31.01.2020  producent  nie 

wskazał, że oprawa ST-52-70 zaprogramowana na moc 67W jaką zaoferował  wykonawca 

Pollight  Sp. 

z  o.o.  może  być  wykonana  w  mniejszym  korpusie  (de  facto  byłaby  to  inna 

oprawa) i nie zadeklarował zgodności tej oprawy na znak CE oraz nie potwierdził objęcia jej 

certyfikatem ENEC. Oświadczenie producenta jest ogólne dotyczy ogólnie serii opraw ST 

52, jak

o grupy produktów dostępnych w różnych rozmiarach, nie zaś konkretnie oprawy ST-

52-70 wykonanej w mniejszym korpusie.  

Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  wykonawca  Pollight  Sp.  z  o.o.  przedstawił  wbrew 

przytoczonemu wyżej wymogowi certyfikat ENEC bez wykazu przebadanych komponentów, 

co samo w sobie stanowi o niezgodności oferty z treścią SIWZ i dlatego też zamawiający 

powinien ją odrzucić.  

Następnie odwołujący podniósł niezgodność wyjaśnień rażąco niskiej ceny i załączonego 

do  nich  raportu  z  badań  akredytowanego  laboratorium  BBJ  przedstawionych  przez 

wykonawcę Pollight na wezwanie zamawiającego, z treścią złożonej oferty, konkretnie kart 

katalogowych.  Z  analizy  zdjęć  w  raporcie  wynika,  że  oferowana  oprawa  ST-52-30 

wyposażona jest w zasilacz firmy Tridonic typu LCA (strona 8, sprawozdania z badań nr LO-

19.054/I)  który  współpracuje  z  sterownikiem  systemu  sterowania  tej  samej  firmy  typu 


„ready2mains  r2m  28001206  Tridonic”  jak  wynika  z  treści  odwołania  wniesionego  przez 

Pollight  do  KIO  pismem  z  dnia  17.02.2020.  Tymc

zasem  jak  można  ustalić  na  podstawie 

powiększonych  zdjęć  opraw  z  kart  katalogowych,  które  są  dostępne  również  na  stronie 

producenta Sinoco, zaoferowano oprawy wyposażone w zasilacze firmy Meanwell.  

Jako d

owód odwołujący powołał:  

zdjęcia opraw z oficjalnej strony producenta (Sinoco - https://www.sinocoled.com/led-

street-light/st-52.html, 

dostęp 01.04.2020 godz. 17:15) – 3 sztuki.  

Widoczny  na  zdjęciach  zasilacz  firmy  Meanwell  typu  HLG-40H-48B  ma  inne  parametry 

techniczne  niż  deklarowane  przez  wykonawcę  Pollight  w  karcie  katalogowej  m.in. 

temperatura pracy -

30 +65st C (nie zaś -40 +45st C), nie posiada interfejsu DALI, nie można 

go  przeprogramowywać  zdalnie  z  poziomu  szafki  oświetleniowej,  oraz  ma  trwałość  na 

poziomie 50 000 tyś godzin. Takie parametry techniczne producent Sinoco potwierdza na 

stronach publicznie dostępnych oferując oprawy serii ST 52 i dla takiej konfiguracji deklaruje 

zgodność z normami europejskimi oraz przedstawia certyfikat ENEC.     

Zamawiający postawił w Załączniku 1b do SIWZ tj. STWiOR w punkcie 2.2.j (strona 5), że 

oprawa,  ma  być  zabezpieczona  przed  przepięciami  pochodzącymi  z  sieci  zasilającej  na 

poziomie 10kV/5kA. Wykonawca Pollight nie potwierdził, że oferowane przez niego oprawy 

posiadają takie zabezpieczenie, również brak tych elementów na zdjęciach oprawy ST-52-

30 w raporcie BBJ.  

Ponadto  na  zdjęciach  w  kartach  katalogowych  obudowy  opraw  zamykane  są  na  klips, 

natomiast w raporcie z badań BBJ oprawy zamykane są na śrubę (inny sposób zamykania).  

Tym  samym  udzielone  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  oraz  dołączone  do  nich  załączniki 

świadczą m.in. o zastosowaniu zasilacza firmy Tridonic powodują zmianę treści oferty (tj. 

zmiana typu zasilacza i wynikających z tego faktu parametrów technicznych). Zmiana taka 

jest też technicznie nieuprawniona, gdyż zmiana zasilacza w przypadku produktów objętych 

certyfikatem ENEC jest możliwa wyłącznie na typ zasilacza przebadanego oraz objętego w 

wykazie  komponentów  do  certyfikatu  ENEC  (ewentualnie  raporcie  z  badań)  czego 

wykonawca Pollight w swoich wyjaśnieniach nie wykazał.    

Za kolejną niezgodność z wymaganiami postawionymi w SIWZ należy przyjąć uznanie przez 

zamawiającego wyjaśnień wykonawcy Pollight z zakresie utrzymania strumienia świetlnego. 

Wykonawca  zaoferował  na  kartach  katalogowych  „utrzymanie  strumienia  świetlnego  w 

czasie mierzonego parametrem L90B10 przy Ta-

25 st.C  ≥ 100 000 h” wiec nie może w toku 

wyjaśnień  potwierdzać  spełnienia  tego  parametru  na  podstawie  danych  policzonych. 

W

ykonawca w żaden sposób nie udowodnił, że przytoczone przez niego wyniki pomiarów / 

kalkulacji 

trwałości  są  charakterystyczne  (właściwe)  dla  oferowanego  typu  oprawy,  a 

z

amawiający  uznał  to  wyjaśnienie  wbrew  faktom,  wynikającym  z  przedstawionego  przez 

wykonawcę raportu LM-80 dla diod Nichia i standardu TM-21.   


W dniu 2 kwietnia 2020r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.  

W dniu 6 kwietnia 

2020r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił 

swój  udział  wykonawca  Pollight  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie  wnosząc  o  oddalenie  odwołania.  Zgłaszający  wskazał,  że  ma  interes  w 

rozstrzygnięciu  odwołania  na  korzyść  zamawiającego,  gdyż  przez  oddalenie  zarzutów  w 

określonym powyżej zakresie oferta przystępującego, która jako oferta spełniająca wymagania 

SIWZ,    otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w  ramach  przewidzianych  w  postępowaniu 

kryteriów  oceny  ofert    -  a  tym  samym  została  uznana  za  ofertę  najkorzystniejszą.  Zarzuty 

odwołującego  zmierzają  do  uchylenia  wyboru  dokonanego  w  dniu    26  marca  2020r.  znak 

sprawy:  IG.271.25.2019

,  który  to  wybór  został  dokonany  z  poszanowanie  obowiązujących 

przepisów  prawa oraz  niezgodnego  z  przepisami odrzucenia oferty  przystępującego,  a  tym 

samym  pozbawienia przystępującego możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia.  

W  przypadku  rozstrzygnięcia  Krajowej  Izby  Odwoławczej  na  korzyść  zamawiającego  w 

zakresie  wniesionych  w  odwo

łaniu  bezpodstawnych  zarzutów,  oferta  przystępującego 

pozostanie ofertą najkorzystniejszą, postępowanie nie będzie obarczone wadą jak również nie 

zostaną naruszone  interesy żadnego z uczestników postępowania.   

Wszystkie zarzuty podniesione przez odwołującego wobec zamawiającego dotyczące jakoby 

niezgodnej  z  przepisami czynności  oraz  ewentualnego  zaniechania czynności, co do której 

zamawiający  był  zobowiązany  jest  chybione  i  bezpodstawne.  Zarzuty  podniesione  przez 

odwołującego  wobec  przystępującego  oraz  złożonej  przez  niego  oferty,  a  zmierzające  do 

uznania  iż  zaoferowane  przez  przystępującego  roboty  budowlane  nie  odpowiadają 

wymaganiom  zamawiającego  określonym  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(dalej SIWZ lub Specyfikacja) i wyjaśnieniach (stanowiących integralną część specyfikacji) i w 

konsekwencji  odrzucenia  oferty  przystępującego  i  pozbawienia  go  możliwości  uzyskania 

przedmiotowego zamówienia są bezzasadne, niezgodne ze stanem faktycznym wynikającym 

z  przedmiotowego  postępowania.  Podniesione  w  odwołaniu  zarzuty  mają  na  celu 

wyeliminowanie najkorzystniejszej oferty (oferty przystępującego) w celu nieuzasadnionego i 

bezprawnego poprawienia sytuacji oferty odwołującego.    

Podnoszone  przez  odwołującego  argumenty  stanowiące  podstawę  dla  wniesionego 

odwołania mijają się ze stanem faktycznym a odwołujący zdaje się celowo pomijać wszystkie 

fakty wynikające z przedmiotowego postępowania i zgromadzonej w nim dokumentacji jak i 

przeinaczać treść oferty przystępującego.    

Jednocześnie przystępujący w ramach toczącego się odwołania zastrzega, że szczegółowe 

uzasadnienie  z 

odniesieniem  się  do  każdego  z  zarzutów  przedstawi  w  odrębnym  piśmie 

procesowym i na rozprawie do protokołu.   

Zgłoszenie  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie 

pełnomocnictwa  z  dnia  6  kwietnia  2020r.  udzielonego  przez  dwóch  członków  zarządu 


ujawnionych w KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu o odwołującemu 

w dniu 6 kwietnia 2020r.  

Zamawiający nie stawił się na rozprawie i nie złożył pisemnego stanowiska.  

Przystępujący zgłasza wniosek o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust 2 pkt 

3. P

odnosząc, iż w marcu 2020 r., nastąpiło odrzucenie oferty Przystępującego na co wniósł 

on  odwołanie  do  którego  oceny  Odwołujący  przystąpił.    Wówczas  już  były  znane 

od

wołującemu  okoliczności  które  podnosi  w  niniejszym  odwołaniu,  a  zatem  termin  na 

wniesienie od

wołania rozpoczął swój bieg właśnie od marcowej czynności Zamawiającego. 

Odwołujący wnosi o oddalenie wniosku o odrzucenie odwołania. Odwołanie dotyczy czynności 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  27  marca  2020  r.  N

atomiast  zupełnie  inne  były 

okoliczności  które  były  przedmiotem  wcześniejszego  odwołania  i  była  to  inna  czynność 

Zam

awiającego. W związku z tym termin został policzony prawidłowo. 

Podnosi dodatkowo

, że argumentacja odwołania nie pokrywa się z uzasadnieniem fatycznym 

i  prawnym  decyzji  Zam

awiającego  w  stosunku  do  obecnego  Przystępującego  na  którą 

wskazuje przystępujący. 

Przystępujący wniósł oddalenie ww. odwołania w całości zarzutów. Przystępujący wskazał, że 

zarzuty odwołującego są bezpodstawne, a podnoszona argumentacja sprzeczna ze stanem 

faktycznym,  w  tym  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej  SIWZ  lub 

Specyfikacja), treścią oferty przystępującego i wyjaśnieniami złożonymi w toku postępowania. 

Odnosząc się do zarzutu niezgodności oferty przystępującego z załącznikiem 1 b do SIWZ tj. 

STWiOR  pkt.  2.5.a)  przystępujący  podkreślił,  że  odwołujący  formułuje  zarzut  na  podstawie 

przypuszczeń i niepełnej wiedzy na temat zaoferowanego przez przystępującego produktu i 

rozwiązań  dostępnych  w  ramach  danego  producenta  oraz  na  podstawie  dokumentów  nie 

dotyczących  tego  postępowania,  nie  składanych  w  tym  postępowaniu  i  nie  dotyczących 

konkretnie tego produktu jaki został w przedmiotowym postępowaniu zaoferowany (zwłaszcza 

w zakresie wymiarów). 

Przywołany jako dowód, rzekomej niezgodności produktu, raport z badania wykonany przez 

laboratorium TUV  SUD Certyfication  and Testing  CO,  Ltd  Shenzen  z  dnia  12.03.2020  r.  po 

pierwsze nie obejmował wszystkich opraw ST-52 i wszystkich wariantowości wymiaru opraw. 

Po  drugie  był  sporządzany  w  zakresie  parametru  IK09  na  potrzeby  całkowicie  innego 

postępowania. 


Tym samym raportowi temu nie przysługuje żaden szczególny walor dowodowy i nie stanowi 

potwierdzenia 

niezgodności z SIWZ. 

Niezależnie od powyższego przystępujący wskazał, że przywołany powyżej raport, na który 

powołuje  się  odwołujący  sporządzony  jest  w  języku  obcym.  W  przypadku  dokumentów 

sporządzonych  w  języku  obcym,  odwołujący  jako  uczestnik  postępowania  odwoławczego, 

który się na nie powołuje, winien przedstawić taki dokument wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

Dokumenty,  które  zostały  złożone  w  postępowaniu  na  okoliczność  wykazywania 

poszczególnych twierdzeń w języku obcym, a które nie zostały przetłumaczone na język polski, 

nie podlegają uwzględnieniu przy rozpoznawaniu sprawy przez Izbę. 

Dodatkowo przystępujący wskazał, że ocena zgodności oferty z wymaganiami zamawiającego 

winna być dokonana w oparciu o dokumenty wymagane przez zamawiającego, które zgodnie 

z SIWZ wykonawcy byli zobowiązani złożyć wraz z ofertą lub złożyć na jego wezwanie. Przy 

czym  zamawiający  określając  katalog  wymaganych  dokumentów  winien  też  dookreślić  dla 

potwierdzenia których parametrów  dokumenty  są wymagane i  zakres  informacji jaki  w  tych 

dokumentach  winien  się  znaleźć.  Trudno  bowiem  przyjąć  by  karta katalogowa  obejmowała 

wszystkie parametry i informacje na temat produktu. Karta katalogowa jest dokumentem, co 

do którego zakres informacji nie jest powszechnie uregulowany. Karty katalogowe zazwyczaj 

zawierają wybrane przez producenta informacje. Szerszy zakres parametrów choć nie zawsze 

jest wskazany w specyfikacji technicznej produktu. Nie sposób wywodzić z zapisów SIWZ, że 

wymagane  dokumenty  (karty  katalogowe)  winny  potwierdzać  wszystkie  parametry 

oferowanego przedmiotu zamówienia, o których mowa w STWOR. 

Zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  Rozdział  8  pkt.  8.3.  SIWZ  „do  oferty  Wykonawcy 

zobowiązani byli złożyć karty katalogowe, deklaracje CE oraz certyfikat ENEC dla wszystkich 

proponowa

nych do realizacji zamówienia opraw oświetlenia ulicznego (...)". 

Przystępujący wskazał, że sam fakt zawężonego zakresu dokumentów i brak określenia, że 

dokumenty wymagane są dla potwierdzenia zgodności oferty z SIWZ w zakresie wszystkich 

parametrów,  wskazuje  że  zamawiający  nie  oczekiwał  wszystkich  parametrów  danego 

produktu. W przeciwnym razie wymagałby specyfikacji technicznej tego produktu lub innego 

dokumentu zawierającego wszystkie parametry techniczne czy jakościowe produktu. 

Tym  samym  brak  parametru 

w  karcie  katalogowej  złożonej  wraz  z  ofertą  nie  przesądza  o 

niezgodności oferowanego produktu z wymaganiami SIWZ. 

Powyższe potwierdza również sam zamawiający, który wobec braku jakiejś informacji w karcie 

katalogowej,  uwzględniając  brak  takiego  wymagania  w  SIWZ,  podejmował  czynności 

wyjaśniające w celu ustalenia danego parametru i potwierdzenia jego zgodności. Podkreślenia 

wymaga również to, że czynności wyjaśniające również nie dotyczyły każdego brakującego w 

karcie katalogowej parametru. 


Tym  samym  wobec  b

raku  danej  informacji  w  karcie  katalogowej,  zamawiający  na  etapie 

badania oferty, biorąc pod uwagę informacje dostępne na stronie producenta opraw, w celu 

rozwiania  wątpliwości  wezwał  przystępującego  do  złożenia  stosownych  wyjaśnień. 

Przystępujący wskazał jednocześnie, że nie uchylał się od wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 

zamawiającego  i  przedstawienia  dowodów,  które  potwierdzały  spełnienie  przez  oferowany 

przedmiot  wymagań  SIWZ.  Na  wezwanie  zamawiającego,  przystępujący  złożył  stosowne 

wyjaśnienia,  w  wymaganym  zakresie  wraz  z  deklaracją  producenta  opraw,  potwierdzając 

jednoznacznie zgodność oferowanych opraw z wymaganiami SIWZ. 

Odwołujący  zdaje  się  pomijać  fakt,  że  przystępujący  w  toku  postępowania  złożył  również 

oświadczenie  producenta  z  dnia  31.01.2020  r.,  zgodnie  z  którym  dane  zawarte  na  stronie 

internetowej  producenta  nie  odzwierciedlają  całej  oferty  handlowej,  a  jedynie  standardowe 

elementy oferty w większości na rynek azjatycki. 

Przystępujący odnosząc się do kolejnego zarzutu w zakresie deklaracji WE oraz certyfikatu 

ENEC wskazał, że również i w tym zakresie zarzut jest chybiony a przedstawione dokumenty 

odnoszą się do opraw ST-52. Nie sposób też uznać by zapisy SIWZ, przepisy obowiązującego 

prawa, czy też wymogi dla deklaracji WE czy certyfikacji ENEC nakładały ujęcie wszystkich 

informacji  i  parametrów  technicznych  danego  produktu  w  treści  deklaracji,  czy  certyfikatu 

ENEC. Nie sposób również przyznać racji odwołującemu, jakoby oświadczenie producenta, 

co  do  którego  treści  nie  były  stawiane  żadne  wymagania,  zawierały  informacje  w  zakresie 

modyfikacji  zwłaszcza  wielkości  obudowy  (parametru  niemającego  znaczenia  dla  WE  czy 

ENEC).  Przystępujący  podkreślił,  że  deklaracja  WE  oraz  certyfikat  ENEC  dotyczą 

oferowanych w przedmiotowym postępowaniu rozwiązań, a oczekiwanie odwołującego co do 

treści oświadczenia producenta są nadmiarowe wykraczające poza wymagania SIWZ. 

W  tym  miejscy  ponownie  koniecznym  jest  odniesienie  się  do  zapisów  SIWZ  Rozdziału  8, 

zgodnie  z  którym  zamawiający  ograniczył  wymaganie  w  zakresie  dokumentów  certyfikacji 

ENEC nie wymagając by wraz z tym certyfikatem by złożony wykaz komponentów czy raport. 

Odwołujący zdaje się sukcesywnie pomijać i nadinterpretować postanowienia SIWZ pomijając 

wymagania  rozdziału  8  SIWZ,  w  zakresie  dokumentów  które  są  składane  na  etapie 

postępowania.  Odwołujący  w  całości  odwołania  i  przywoływanych  zapisów  odnosi  się 

wyłącznie do wymagań opisu przedmiotu zamówienia jakim jest m.in. Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), w której wskazane są dokumenty w szerszym zakresie 

niż  wymagane  na  etapie  postępowania.  STWiOR  określa  bowiem  wszystkie  wymagania  i 

dokumenty jakie będą wymagane na etapie realizacji dla wszystkich elementów przedmiotu 

zamówienia  i  które  przedstawiane  są  na  etapie  prowadzenia  robót  przed 

instalacją/wbudowaniem lub też po wykonaniu robót w ramach dokumentacji powykonawczej 

(w zależności od postanowień Umowy). 


W związku z powyższym i w tym zakresie zarzut jest bezprzedmiotowy, bowiem Wykonawca 

dając zadość wymaganiom Rozdziału 8 SIWZ złożył wraz z ofertą deklarację CE oraz certyfikat 

ENEC  dotyczący  opraw  LED.  Biorąc  pod  uwagę  że  na  tym  etapie  postępowania  nie  było 

wymagane  złożenie wykazu przebadanych komponentów,  nie sposób  wywodzić  by  fakt  ich 

niezłożenia stanowił niezgodność z SIWZ. 

Również  za  bezpodstawny  i  chybiony  należy  uznać  zarzut  niezgodności  wyjaśnień  rażąco 

niskiej ceny i załączonego do nich raportu i tym samym rzekomej niezgodności oferty z SIWZ, 

wywodzony w oparciu porównanie raportu BBJ i występujących w nim zdjęć, względem zdjęć 

kart katalogowych, które są dostępne na stronie zamawiającego. Zarówno raport wykonany 

przez  niezależną  akredytowaną jednostkę  certyfikującą  -  Biuro  Badawcze ds. Jakości, jak  i 

zdjęcia dostępne na stronie producenta potwierdzają, że oprawy ST-52 występują zarówno z 

zasilaczem Tridonic typu LCA, jak również z zasilaczem Meanwell. 

Przystępujący  podkreślił,  iż  powyższe  w  żadnym  razie  nie  wskazuje,  że  w  przedmiotowym 

postepowaniu zaoferowane zostało rozwiązanie z zasilaczem Meanwell. 

Przystępujący  jednoznacznie  wskazał,  że  w  ramach  przedmiotowego  postępowania  w 

kwestionowanym  zakresie  zaoferowane  zostały  oprawy  ST  52  z  zasilaczem  Tridonic  i 

przedmiot ten spełnia wymagania SIWZ. 

W  żadnym  też  razie  nie  można  mówić  o  zmianie  treści  oferty,  bowiem  zaoferowane  przez 

przystępującego oprawy od początku były zaoferowane z zasilaczem Tridonic. 

Wadliwość zarzutów odwołującego dotyczy również przypuszczeń czy założeń jakoby oprawy 

z zasilaczem Tridonic nie były objęte przebadaniem w ramach certyfikacji. 

Przystępujący bezwzględnie potwierdza, że certyfikacja ENEC obejmowała również oprawy z 

zasilaczem Tridonic. 

Ponownie  podkreślenia  wymaga  fakt,  że  przywołanym,  dostępnym  na  stronie  producenta 

zdjęciom  nie  przysługuje  żaden  szczególny  walor  dowodowy.  Jak  wielokrotnie  w 

analogicznych  przypadkach  zauważyła  Izba,  „materiały  umieszczone  przez  producenta 

urządzenia na jego stronach internetowych, mogą być nieaktualne lub niepełne. Zdaniem Izby 

bez  znaczenia  jest  również,  co  (...)  deklarował  Wykonawca  w  innych  postępowaniach  o 

udzielenie zamówienia” sygnatury akt.: KIO 1148/19 

Powyższe stanowisko jest w pełni uzasadnione zwłaszcza w przedmiotowym postępowaniu, 

gdzie  odnoszenie  się  do  innych  postępowań  jest  odniesieniem  się  również  do  innych 

rozwiązań, zwłaszcza w takim spektrum rozwiązań dostępnych opraw w ramach opraw ST-

52.  Ponadto  stanowisko  KIO  wyrażane  w  analogicznych  przypadkach  w  pełni  znajduje 

potwierdzenie  również  w  zakresie  oświadczenia  producenta  jakie  było  złożone  w 

przedmiotowym postępowaniu, w którym producent wielokrotnie podkreślił fakt, że materiały 

dostępne na stronie nie uwzględniają wszystkich aktualnych rozwiązań. Nie sposób również 


kwestionować  wiarygodności  certyfikatu  ENEC  dla  zaoferowanych  opraw,  który  został 

przekazany przez producenta tych opraw. 

Odnosząc  się  do  ostatniego  zarzutu  rzekomej  niezgodności  zaoferowanego  przedmiotu  z 

wymaganiami SIWZ w zakresie utrzymania strumienia światła w czasie mierzonego parametru 

odpowiedniego  poziomu  żywotności  źródeł  światła  (tj.  żywotności  na  poziomie  100.000h, 

przy  współczynniku  L90B10,  oraz  przy  parametrze  temperatury  otoczenia  TA  25  st.  C), 

Przystępujący wskazał, że zarzut ten również i w tym przypadku jest chybiony a zaoferowany 

przedmiot  jest  zgodny  z  wymaganiami  określonymi  w  treści  Załącznika  nr  1a  do  SIWZ  — 

„Wytyczne dla opraw oświetleniowych”  

Wbrew twierdzeniom odwołującego mającym potwierdzać rzekomą niezgodność, Odwołujący 

sam  przeczy  wywodzonym  twierdzeniom  wskazując  na  parametr  wynikający  z  karty 

katalogowej  złożonej  wraz  z  ofertą  przez  przystępującego  wymaganej  dla  potwierdzenia 

zgodności, który jest zgodny z wymaganiami SIWZ.  

Przystępujący  jednoznacznie  pragnie  wskazać,  że  w/w  parametr  został  potwierdzony  na 

etapie  postępowania  w  ramach  wymaganych  kart  katalogowych  produktu  przedstawionych 

prze

z przystępującego zgodnie z Rozdziałem 8 SIWZ. 

Zgodnie z Wymaganiami STWiOR rozdział 2 pkt. 2 ppkt 3) „Oprawa ma być wyposażona w 

panel LED o następuiących cechach: 3) Co najmniej 100000 h pracy do L90B10 (...) str. 5 . 

Zgodnie  z  kartą  katalogową  przedstawioną  na  etapie  postępowania  —  parametry  układu 

optycznego utrzymanie strumienia świetlnego w czasie mierzonego parametrem L90B10 przy 

Ta-250C dla panelu LED oprawy ST-52 -100 000h. 

Powyższe w sposób jednoznaczny potwierdza spełnienie wymagań SIWZ. 

Niezależnie  od  powyższego  na  etapie  postępowania  Przystępujący  dodatkowo  złożył 

wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie. 

Przedłożone, w  wyniku Wezwania wyjaśnienia, a zwłaszcza stanowiący Załącznik nr 13 do 

Wyjaśnień  —  raport  LM  80-08,  w  sposób  jednoznaczny  potwierdza,  iż  panel  producenta 

NICHIA, użyty w zaoferowanych przez przystępującego, oprawach oświetleniowych, cechują 

się żywotnością na poziomie 114.000h przy współczynniku L90B10 i to nawet przy wyższym 

parametrze temperatury otoczenia TA - 55.5 st. C. 

Dla  dokładniejszego  zobrazowania  zagadnienia  wskazania  wymaga,  iż  laboratoria 

przeprowadzające test LM 80-08, którego przedmiotem jest ustalenie parametru żywotności 

źródeł światła, operują przy przedstawianiu wyników ww. testu, dwoma współczynnikami: 

  raportowym (z ang. 

— reported), tj. współczynnikiem minimalnej żywotności źródeł światła, 

ustalonym w wyniku przeprowadzenia testu laboratoryjnego, przy pewnych przyjętych przez 

laboratorium warunkach i założeniach przeprowadzonego testu, 


  policzonym (z ang. 

— calculated), tj. współczynnikiem policzonym (ekstrapolowanym zgodnie 

ze wzorem/standardem TM 21 

— zgodnie z wezwaniem do wyjaśnień) przez laboratorium na 

podstawie dokumentacji przekazanej przez producenta a odnoszącej się do konkretnej diody. 

Szczegółowy  raport  z  badania  w  odniesieniu  do  parametrów  do  których  odnosił  się 

zamawiający,  prowadzi  do  oczywistego  dla  przystępującego  wniosku  i  potwierdzenia 

spełniania  przez  oferowany  przedmiot  zamówienia  parametru  żywotność  źródeł  światła  na 

poziomie 114.000h. W tym m

iejscu przystępujący zamieścił tabelę z raportu 

Szczególnego w ocenie przystępującego podkreślenia wymaga fakt, iż spełnianie parametru 

żywotności źródeł światła przez oferowany produkt, zostało dowiedzione zarówno w ramach 

wymaganych  kart  katalogowych  ora

z  dodatkowo  raportem  z  badań  wskazując,  że 

zaoferowany  produkt  spełnia  wymagania  w  warunkach  znacznie  gorszych  niż  te,  których 

zaistnienia  wymagał  zamawiający,  na  potwierdzenie  spełnienia  ww.  parametru.  Stosownie 

bowiem  do  przywoływanych  wyżej  postanowień  Załącznika  nr  la  do  SIWZ  żywotności  na 

poziomie  100.000h,  przy  współczynniku  L90B10,  miała  zostać  osiągnięta  w  warunkach 

temperatury  otoczenia  TA  25  st.  C,  podczas  gdy  osiągnięty  przez  oferowane  przez 

odwołującego  oprawy,  parametr  żywotności  źródeł  światła  na  poziomie  114.000h  przy 

współczynniku L90B10, został  uzyskany  przy  dwukrotnie wyższych  warunkach  temperatury 

otoczenia TA - 55,5 st. C. 

Tym  samym  dokumenty  przedłożone  przez  przystępującego  w  toku  postępowania  nie 

pozostają w sprzeczności między sobą i w sposób jednoznaczny potwierdzają zgodność oferty 

odwołującego  z  SIWZ.  Podkreślić  należy,  że  w  zakresie  oferty  przystępującego  parametr 

odpowiedniej żywotności źródeł światła potwierdzony został dwukrotnie przez: 

załączone do oferty karty katalogowe, wystawione przez producenta Schenzen Sinoco 

Lighting Technologies Co. Ltd., które zgodnie z wymaganiem SIWZ potwierdzają spełnianie 

przez wszystkie oprawy z panelami LED, zaoferowane do realizacji przedmiotu zamówienia, 

parametru żywotności źródeł światła na poziomie przynajmniej 100.000 h, 

załączony  do  Wyjaśnień  raport  LM  80-08  w  sposób  jednoznaczny  potwierdza,  że 

wartość żywotności diody policzona przez laboratorium dla parametru L90 wynosi 114.000 h, 

przy znacznie wyższej temperaturze. 

W związku z powyższym i w tym zakresie zarzut odwołującego nie zasługuje na uznanie. 

Tym  samym  przystępujący  wskazał,  że  mając  na  uwadze  relewantne  na  gruncie  niniejszej 

sprawy orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym: 

„Aby odrzucić ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych należy 

mieć  na  względzie  całość  dokumentów  składających  się  na  ofertę  a  nie  włącznie  wybrany 

element (vide: wyrok KIO z dnia 8.04.2019 r., sygn. akt: KIO 468/19, LEX), 

 Odrzucenie  oferty  na  podstawie  art.  89  ust. 

1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

wymaga jednoznacznego stwierdzenia i wykazania przez zamawiającego niezgodności treści 


oferty  z  treścią  SIWZ.  Decyzja  ta  nie  może  być  oparta  jedynie  na  podejrzeniach  i 

przypuszczeniach zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający ma 

obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty (vide: wyrok KIO z dnia 

17.06.2019 r., sygn. akt: KIO 995/19, LEX), przytoczył także wyrok KIO z dnia 8.02.2019 r., 

sygn.  akt: KIO 100/19, LEX), wyrok KIO z dnia 25.02.2019 r., sygn. akt: KIO 259/19, LEX), 

wyrok KIO z dnia 15.04.2019 r., sygn. akt: KIO 563/19, LEX). 

Z  ostrożności  procesowej  według  przystępującego  wskazania  wymaga  również  fakt,  że 

wszystkie  zarzuty  odwołującego  są  w  zakresie  przypuszczeń  i  domniemań  niepopartych 

obiektywną i zasługująca na uznanie materią dowodową. Pamiętać należy, że to na podmiocie 

wywodzącym  skutki  prawne  z  odwołania  spoczywa  obowiązek  bezwzględnego  wykazania 

nieprawidłowości i przedstawienia obiektywnych dowodów na poparcie tych zarzutów. 

Materiały umieszczone przez producenta urządzenia na jego stronach internetowych, nie są 

kompletne i nie wykazują wszystkich dostępnych rozwiązań, dodatkowo jak słusznie zauważa 

Izba w dotychczasowych orzeczeniach, materiały mogą być nieaktualne lub niepełne. W pełni 

słuszne jest również stanowisko KIO, zgodnie z którym „bez znaczenia jest również, co (...) 

deklarowano w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia”. 

W świetle przedstawionego stanu faktycznego jak i prawnego zarzuty odwołującego jak i całe 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania dołączonej do niniejszej sprawy oraz 

do  sprawy  sygn.  akt  KIO  327/20  tj.  siwz  wraz  z  załącznikami,  modyfikacji  treści  siwz  i 

załączników,  wyjaśnień  treści  siwz,  oferty  przystępującego,  wezwań  kierowanych  do 

przystępującego i udzielonych przez niego wyjaśnień, a także informacji o odrzuceniu oferty 

przystępującego,  informacji  o  unieważnieniu  tej  czynności,  postanowienia  o  umorzeniu 

postępowania  w  sprawie  sygn.  akt  KIO  327/20,  informacji  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej,  informacji  o  wyniku  badania  skuteczności  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach przystępującego. 

Z  pkt.  4.5.  wynika, 

że  użycie  w  siwz  lub  załącznikach  wymogu  posiadania  certyfikatu 

wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań prowadzonych 

przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami 

lub warunkami realizacji z

amówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty 

wydane  przez  inne  równoważne  jednostki  oceniające  zgodność.  Zamawiający  akceptuje 

także  inne  odpowiednie  środki  dowodowe,  w  szczególności  dokumentację  techniczną 

producenta,  w  przypadku  gdy  da

ny  wykonawca  nie  ma  ani  dostępu  do  certyfikatów  lub 

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak 

dostępu  nie  może  być  przypisany  danemu  wykonawcy,  oraz  pod  warunkiem,  że  dany 


wykonawca  udowodni,  że  wykonane  przez  niego  roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi 

spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny 

ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

Z  pkt.  8.3  siwz  wynika,  że  zamawiający  wymagał  kart  katalogowych,  deklaracji  CE  oraz 

certyfikatu  ENEC  dla  wszystkich  proponowanych  do  realizacji  zamówienia  opraw 

oświetlenia  ulicznego  w  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  oprawy  oświetlenia  ulicznego 

odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  zamawiającego.  W  pkt.  8.8.3  w  celu 

potwierdzenia 

spełniania  przez  oferowane  dostawy  wymagań  określonych  przez 

zamawiającego,  zamawiający  wymagał  próbek  opraw  proponowanych  do  realizacji 

zamówienia.  Zamawiający  żądał  dołączenia  po  jednej  próbce  oprawy  z  rodziny  opraw 

proponowanych  do  realizacji  zamówienia.  Próbka  oprawy  musiała  posiadać  parametry 

zgodne  z  parametrami  rodziny  opraw  proponowanych  do  realizacji  zamówienia. 

Zamawiający  zastrzegł  sobie  prawo  przekazania  załączonej  do  oferty  próbki  oprawy  do 

badań w niezależnym laboratorium w celu potwierdzenia deklarowanych przez wykonawcę 

parametrów  technicznych  określonych  w  STWOiR  i  parametrów  fotometrycznych 

określonych w obliczeniach. Zgodnie z załącznikiem 1a do siwz do oferty stanowił on opis 

przedmiotu zamówienia – wytyczne dla opraw oświetleniowych. Do oferty należało dołączyć 

atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności,  kartę  katalogową  oraz  inne  dokumenty 

potwierdzające  spełnianie  określonych  w  załączniku  parametrów.  Z  wymaganych 

para

metrów wynikało, że oprawy muszą m. in.: 

posiadać znak CE,  

- efektyw

ność zasilacza powyżej 95%,  

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV 

- zakres temperatury -

40ºC +40ºC,  

żywotność (L90B10): 100 000h przy Ta = 25ºC,  

zasilacz umożliwiający zaprogramowanie pięciostopniowej skali redukcji mocy, 

- certyfikat ENEC.  

Z  z

ałącznika  1b  wynika,  że  w  pkt.  2  zamawiający  określił  oprawy  typu  LED  oświetlenia 

ulicznego  podając  w  literze  a,  że  wymaga  certyfikatu  CE,  w  literze  b  –  musi  posiadać 

certyfikat  potwierd

zający  wykonanie  jej  zgodnie  z  normami  europejskimi  nadany  przez 

nieza

leżne  laboratorium  badawcze,  posiadające  akredytację  na  terenie  Unii  Europejskiej 

(certyfikat ENEC wraz z wykazem przebadanych komponentów) potwierdzający wykonanie 

jej  zgodnie  z  normami  europejskimi  nadany  przez  niezależne  laboratorium  badawcze, 

posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, w literze i) zakres temperatur od -40ºC 

do  +45ºC,  w  literze  j)  ma  być  zabezpieczony  przed  przepięciami  pochodzącymi  z  sieci 

zasilającej na poziomie 10kV/5kA. W pkt. 2.3) oprawa ma być wyposażona w panel LED o 

na

stępujących cechach lit. b) co najmniej 100 000h pracy do L90B10 (po upływie 100 000 


godzin  świecenia  co  najmniej  90%  populacji  opraw  musi  emitować  strumień  świetlny  nie 

mniejszy  niż  90%  strumienia  nominalnego  oprawy),  lit.  e)  deklarowany  strumień  świetlny 

świetlny ma być mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niż 25ºC. w pkt. 

2.4) lit. b 

– oprawa ma być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach – układ 

zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV, 

lit. c) ma być wyposażony w interfejs DALI, lit. e) ma mieć możliwość zaprogramowania 5-

stopniowej autonomicznej redukcji mocy.  

Z  par.  8  pkt.  5  wzoru  umowy  wynika,  że  na  5  dni  roboczych  przed  ostatecznym 

rozpoczęciem czynności odbioru końcowego wykonawca dostarczy następujące dokumentu 

– lit. b) atesty, certyfikaty i gwarancje producenta na prefabrykaty, materiały i urządzenia, 

wymagane certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje i certyfikaty zgodności.  

Z wyjaśnień z 30 grudnia 2019r. na pytanie 3 wynika, że zgodnie z zapisami STWiOR oraz 

załącznika  Wytyczne  dla  opraw  oświetleniowych,  zamawiający  wymaga  zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowego do co najmniej 10kV 

W  dniu  9  stycznia  2020r.zamawiający  zmodyfikował  załącznik  nr  1b  i  dodał  pkt.  5  – 

dodatkowe  wymaganie  dotyczące  opraw  oświetleniowych  i  sterowania  lit.  a)  w  celu 

ujenolicenia  wizerunku  gminy  oferowane  oprawy  uliczne  muszą  pochodzić  od  jednego 

producenta,  muszą  być  malowane  na  jednakowy  kolor  z  palety  RAL  oraz  posiadać 

jednakowy korpus (w jednej formie i rozmiarze), w literze b) w przypadku opraw otwieranych 

w  sposób  beznarzędziowy  za  pomocą  tzw.  klipsa  (klipsów)  wymagane  jest  aby  oprawa 

posiadała  dodatkowe  zabezpieczenie  mechaniczne  zapobiegające  przypadkowemu 

otwarciu  podczas  eksploat

acji  (np.  przy  silnym  wietrze),  bez  zwolnienia  którego otwarcie 

oprawy klipsem (klipsami) nie jest możliwe, Przy dostępie beznarzędziowym wymagane jest 

również odcięcie zasilania oprawy (np. złącze nożowe lub inne rozwiązanie) prowadzące do 

powstania fizycznej p

rzerwy w obwodzie zasilającym oprawę po jej otworzeniu, w literze c) 

każda  oprawa  ma  być  wyposażona  w  sterownik  lub  zasilacz  umożliwiający  realizację 

następujących  funkcjonalności:  -  zaprogramowanie  pięciostopniowej  redukcji  strumienia 

świetlnego i mocy zgodnie z ustalonym harmonogramem (pierwszy harmonogram zostanie 

ustalony  z  wykonawcą  na  etapie  realizacji  prac  montażowych),  -  w  przypadku  awarii 

sterownika  przejście  w  stan  świecenia  na  100%,  -  bezpłatną  w  dowolnej  ilości,  grupową 

zmianę harmonogramu redukcji przez użytkownika w oprawach w warunkach polowych bez 

użycia  specjalistycznych  narzędzi  oraz  bez  użycia  podnośnika  tzw.  zwyżki,  - 

synchronizowanie godzin załączenia poszczególnych faz harmonogramu redukcji w oparciu 

o  pracę  sterownika  lub  innego  źródła  czasu  wzorcowego  –  w  przypadku  użycia 

dodatkowego s

terownika jego moc należy wliczyć w moc oprawy, w literze d) oprawy muszą 

posiadać  deklaracje  zgodności  CE  oraz  certyfikat  na  znak  ENEC  (lub  równoważny  –  za 

certyfi

kat  równoważny  uznany  zostanie  dokument  potwierdzający  zgodność  produktu  z 


europejską normą EN-60598-1:2015 dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego oraz 

świadczący  o  stosowanym  w  produkcji  systemie  zarządzania  jakością,  wydany  przez 

niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej. 

Zamawiający  zastrzegł  sobie  prawo  do  żądania  okazania  dodatkowych  dokumentów 

potwierdzających  oferowane  parametry  techniczno-użytkowe  opraw,  w  tym  dostarczenia 

próbek opraw.  

W dniu 14 

stycznia 2020r. zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 wyjaśnił, że wymaga 

zgodnie  z  treścią  załącznika  nr  1a  do  siwz,  aby  do  oferty  wykonawca  dołączył  karty 

katalogowe opraw, deklarację zgodności oraz certyfikat ENEC dla proponowanych opraw. 

Zamawiający  zastrzegł  sobie  prawo  do  żądania  dodatkowych  dokumentów 

p

otwierdzających oferowane parametry techniczno-użytkowej opraw na etapie późniejszym, 

w tym do żądania przedstawienia próbek opraw.  

W odpowiedzi na pytanie nr 2 zamawiający wyjaśnił, że karty katalogowe opraw powinny 

zawierać  informację  o  typie  oprawy,  jej  mocy,  strumieniu  oraz  innych  parametrach 

technicznych i użytkowych opisanych i wymaganych w siwz i załącznikach. Na podstawie 

kart  katalogowych  zamawiający  podejmie  wstępną  decyzję  o  spełnieniu  warunków 

technicznych  przez  proponowane  oprawy.  Na  pytanie  3  zamawiający  wskazał,  że 

doprecyzował  w  siwz  i  załącznikach,  ze  wymaga  certyfikatu  ENEC  dla  proponowanych 

oprawi  i  zapis  ten  pozostaje  bez  zmian. 

W  odpowiedzi  na  pytanie  9  pkt.  7  zamawiający 

podtrz

ymał wymaganie odnośnie temperatury prawy na poziomie +45ºC. 

Do oferty przystępującego POLLIGHT załączono karty katalogowe dla Serii ST-52 dla mocy 

30W, 50W, 70W w zakresie temperatur -

40ºC do +45ºC, malowany korpus proszkowo na 

wybrany  kolor  z  ogólnodostępnej  palety  RAL,  wysokość  oprawy  105mm.  Przystępujący 

złożył też deklarację zgodności WE dla modeli m. in. ST-52-30W, ST-52-50W i ST – 52-

70W, certyfikat ENEC nr 06 003436 0012 Rev.00 z 6 września 2019 dotyczący badania nr 

64142195008401  obejmujący  modele  ST-52-30W,  ST-52-50W,  ST-52-70W  nie  złożono 

wykazu komponentów. Z karty katalogowej Pollicht Sinoco oświetlenie uliczne LED serii ST 

–  52  dla  modelu  oprawy  ST-52-70W  podano  następujące  dane  moc  zaprogramowana 

oprawy 67W, zakres temperatur pracy od -

40ºC do +45ºC, znak CE, certyfikat ENEC – TAK, 

waga  5,5  kc  wysokość  oprawy  105mm,  dla  parametrów  układu  optycznego  podano 

utrzymanie strumienia świetlnego w czasie mierzonego parametrem L90B10 przy Ta =25ºC 

≥  100 000h,  parametry  układu  zasilania:  trwałość  układu  zasilania  ≥  100 000h,  ochrona 

przeciwprzepięciowa  10kV,  możliwość  zaprogramowania  5  stopni  automatycznej  redukcji 

mocy TAK, sterowanie DALI lub 1-

10V, na zdjęciach zamieszczonych w karcie nie można 

rozpoznać jakiego producenta jest zasilacz, natomiast brak jest widocznej śruby.  


W dniu 27 stycznia 2020r. zamawiający wezwał przystępującego m. in. do przetłumaczeni 

skrótu  WE,  a  także  do  wyjaśnień  niezgodności  zapisów  w  dostarczonych  wraz  z  ofertą 

kartach katalogowych, a danymi dotyczącymi tych samych opraw na stronie producenta: 

a) 

co do średnicy wysięgnika na którym oprawa jest montowana (wg oferty 48-60mm), 

wg producenta 60-76mm), 

b) 

materiału obudowy (wg oferty wysokociśnieniowy odlew aluminium, wg producenta 

stal  galwanizowana),  zamawiający  zażądał  oryginalnej  karty  technicznej  w  języku 

angielskim  w  wersji  papierowej  oraz  elektronicznej  wskazującej  w  elektronicznej 

metryce dokumentu datę jej powstania oraz przekazania jej dla wykonawcy przed 

datą złożenia oferty,  

c)  dostarczenia kopi raportu LM80-08 z badania ekstr

apolowanej trwałości strumienia 

świetlnego dla diod użytych w proponowanych oprawach,  

d) 

wykonawca  w  karcie  technicznej  oprawy  o  mocy  67W  wpisał  wagę  na  poziomie 

5,5kg identyczną jak dla opraw o mniejszej mocy. Waga ta na stronie producenta to 

7kg,  dodatkowo  wykonawca  nie  wpisał  do  wzmiankowanej  karty  danych  o  innych 

wymiarach  oprawy  w  porównaniu  do  pozostałych  o  mniejszej  mocy.  Zgodnie  z 

danymi  na  stronie  producenta  dla  mocy  67W  oprawa  posiada  wymiary 

L625*W290*H105mm,  podczas  gdy  pozostałe  oprawy  o  mniejszych  mocach 

posiadają wymiary L525*W255*H105mm, są to zatem oprawy o różnym korpusie, 

co 

nie odpowiada wymaganiom zamawiającego.  

W  dniu  3  lutego  2020r.  przystępujący  złożył  wyjaśnienia  wskazując,  że  jego  oprawy  są 

zgodne z wymaganiami siwz, zaś nie ma deklaracji zgodności CE, natomiast jest deklaracja 

zgodności  EU  uprawniająca  do  oznaczenia produktu  znakiem  CE,  średnice korpusów  na 

stronach internetowych producen

ta są przykładowe, a przystępujący posiada uprawnienie 

do modyfikacji i montażu na korpusach podanych w ofercie, co potwierdza oświadczenie 

producenta,  stal  galwaniczna  używana  jest  do  budowy  podkładki  pod  zasilacz,  a  nie  do 

produkcji  obudowy  lampy,  co  potwierdza  oświadczenie  producenta,  przystępujący 

przedłożył  również  karty  katalogowe  w  języku  angielski,  oraz  kopię  raportu  LM  80-08, 

wskazał, że głównym parametrem decydującym o wadze oprawy jest rodzaj korpusu, a nie 

moc źródła światła, a zaoferowane oprawy mają wszystkie jednakowe wymiary korpusów.  

Z oświadczenia producenta SINOCO z dnia 31 stycznia 2020r. wynika, że jego produkty są 

dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej i posiada

ją znak CE. Dotyczy to m. in produktów 

wymienionych  w  deklaracji  nr  20190912001.  Z  kolejnego  oświadczenia  producenta 

SINOCO  z  dnia  31  stycznia  2020r.  wynika,  że  karty  danych  przedstawione  przez 

przystępującego  w  pełni  odzwierciedlają  ofertę  producenta.  Informacje  na  stronie 

internetowej producenta nie stanowią całej oferty handlowej, a jedynie standardową ofertę 

na  rynek  azjatycki.  Oferta  przystępującego  została  przygotowana  w  porozumieniu  z 


producentem.  Oprawy  serii  ST 

–  52  mogą  być  montowane  na  słupie  lub  wysięgniku  o 

średnicy  48-60mm.  Producent  oferuje  oprawy  z  serii  ST  –  52  o  mocy  67W,  które  mogą 

występować w rozmiarach L525*W255*H105mm, których waga jest identyczna z masą tych 

samych korpusów z innymi źródłami światła tj. o niższej mocy. Producent oświadczył, że 

korpus  oprawy  ST-

52  został  wykonany  w  całości  z  aluminium  (odlew  aluminiowy 

wysokociśnieniowy).  Stal  ocynkowana  nie  jest  wykorzystywana  w  procesie  produkcji 

korpusu  opraw  z  serii  ST-

52, a jedynie do produkcji „płyty montażowej” tj. wewnętrznego 

e

lementu oprawy, na których jest zamontowany zasilacz i inne elementy. Z raportu BBJ nr 

LO-

19.054/I/E z 18 października 2019r.  wynika, że badanie na zgodność z normą PN-EN 

13032-4:2015-09 i EN 13032-

4:2015 dotyczyło opraw ST-52-30W i ST-52-100W. Na str. 8 

tego raportu jest zdjęcie otwartej obudowy, jednak jakość zdjęcia nie pozwala na odczytanie 

danych  z  zasilacza  jest  on  czarny  i  widnieje  nazwa  Tridonic,  przy  czym  jak  wynika  to  ze 

strony 7 zdjęcia dotyczą modelu ST-52 – 30W i mocowanie na str. 7 to śruba, na str. 10 

raportu 

zdjęcie dotyczy według strony 9 oprawy ST-52-100W i zasilacz jest biały natomiast 

nie możną odczytać żadnych danych i mocowanie jest na śrubę.. Z badania nr LM-80 z dnia 

30 czerwca 2014 wynika, że badanie prowadziła firma Nichia Corporation badanie dotyczyło 

pakietu  LED,  modelu  ciepła  biała  LED,  nr  NF2L757DR  (nominalny  CCT:2700KJ).  Z 

podsumowania  testu  wynika,  że  zbiór  danych  1  dla  temperatury  obudowy  >50ºC,  prąd 

100mA utrzymanie strumienia świetlnego dla 10 000h – 98,1%, zmiana chromatyczności dla 

10 000  h 

–  0,0014,  TM-21  projekcja  L90  (10k)  >  60600  godzin,  natomiast  z  tabeli  1-2 

utrzymanie strumienia wynika, że dla L90 (10k) obliczony 114 000 godzin, zgłoszony >60 

Zamawiający w dniu 10 lutego 2020r. odrzucił ofertę przystępującego m. in. na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy wskazując, że wymagał żywotności źródeł światła na poziomie 

000h przy współczynniku L90B10, a przedstawiony raport LM-80-08 wykazał żywotność 

na poziomie 60 600h. 

W dniu 2 marca 2020r. zamawiający unieważnił czynność odrzucenia oferty Pollight. W dniu 

3  marca  2020r.  Izba  wydała  postanowienie  o  umorzeniu  postępowania  odwoławczego 

wywołanego odwołaniem Polligiht na odrzucenie jego oferty w sprawie sygn. akt KIO 372/20 

na skutek uwzględniania przez zamawiającego zarzutów odwołania.  

W  dniu  24  marca  2020r.  zamawiający  wezwał  Pollight  do  złożenia  wyjaśnień,  czy 

wykonawca  wycenił  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej,  która  była  przedmiotem 

zamówienia.  

W  dniu  25  marca  2020r.  wykonawca  Pollight  wyjaśnił,  że  pozycja  11  kalkulacji 

„dokumentacja  projektowa  wykonawcza”  obejmuje  wszystkie  koszty  wykonania  pełnej 

dokumentacji  projektowej,  w  tym  dokumentacji  powykonawczej,  co  znajduje  pokrycie  w 

ofercie od biura projektowego. Do wyjaśnień załączono oświadczenie tego biura.  


W dniu 26 marca 2020r. zamawiający dokonał wyboru oferty Pollight jako najkorzystniejszej.  

Zamawiając uznał skuteczność zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w odniesieniu do 

wyjaśnień  z  dnia  3  lutego  2020r.  jedynie  w  zakresie  5  ofert  załączonych  do  wyjaśnień  – 

zatem oświadczenia producenta Sinoco, karty katalogowe w języku angielskim, raport BBJ 

i raport Nichia zostały przez zamawiającego odtajnione.  

Dowody złożone przez odwołującego 

Z  raportu  68.140.20.0072.01  z  dnia  12  marca  2020r.  wynika,  że  oprawy  ST-52-70W  są 

powiązane  z  ST-52-70W  IL  i  mają  wymiary  625*290*125,  a  oprawy  ST-52-30W  są 

powiązane z ST-52-30W IL i mają wymiary 525*255*H125. Na stronie 12 raportu oprawa 

ST-52-

60W, która była reprezentatywna dla 30W-150 W dla serii ST-52 jest przykręcana na 

śrubę. Złożono 3 zdjęcia opraw SINOCO, których nie można zidentyfikować do co modelu, 

który prezentują, z których na zdjęciu drugim widać wnętrze oprawy i oznaczenia MW oraz 

HLG-40H-48B. 

Z karty  katalogowej  w  języku  angielskim  dla  HLG-40H  można  ustalić,  że  urządzenie  jest 

koloru białego i ma logo MW, zaś z loga na karcie wynika, że MW oznacza MEAN WELL. 

Ze  sprawozdania z  badań wyrobu LO-19.154/I wynika,  że jest to  to  samo  badanie, które 

złożył przystępujący do swoich wyjaśnień w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

Z  certyfikatu  ENEC  30  nr  0151/ENEC/17/M2  z  6  czerwca  2018r.  wynika,  że  certyfikat 

podlega  wydaniu  w  sytuacji  zmodyfikowania  komponentów,  arkusza  wyrobu  czy  wykazu 

konfiguracji  systemu  o  wykazu  komponentów  i  wówczas  certyfikat  zastępuje  certyfikat 

wydany wcześniej, przy czym z załącznika wynika, że lista LED i układów elektronicznych 

zasilaczy  wskazuje  na  określone  serie  i  zawiera  wymienione  przykłady,  natomiast  lista 

komponentów jest wskazana i dla elektronicznych zasilaczy LED znajduje się oznaczenie 

A, które jak wyjaśniono pod tabelą oznacza że komponent może być zamieniony na inny 

również certyfikowany, o jednakowych charakterystykach.  

Ocena dowodów dokonana przez Izbę: 

z  siwz  wynika,  że  zamawiający  w  pkt.  8.3  dla  potwierdzenia  spełniania  wymagań 

przedmiotowych wymagał złożenia certyfikatu ENEC bez wskazania szczegółowego czy ma 

być  to  sam  certyfikat,  czy  też  certyfikat  z  wykazem  komponentów,  wymaganie  złożenia 

certyfikatu  ENEC  bez  wskazania  na  obowiązek  składania  wykazu  komponentów 

potwierdzone zostało w załączniku nr 1a do siwz. Natomiast w załączniku 1b zamawiający 

wymagał  posiadania  certyfikatu  ENEC  wraz  z  wykazem  komponentów,  ale  nie  zawarł 

wymagania składania certyfikatu ENEC wraz z wykazem komponentów. W ocenie Izby tak 

ustalon

y stan faktyczny nie pozwala na uznanie, że zamawiający postawił wymóg złożenia 

wraz z ofertą certyfikatu ENEC wraz z wykazem komponentów. Nie wynika to z literalnego 

brzmienia  siwz.  Tym  samym  Izba  uznała,  że  złożenie  certyfikatu  ENEc  bez  wykazu 

komponentów odpowiadało wymaganiu zamawiającego postawionemu w siwz. Izba ustaliła 


także, iż z kart katalogowych ST-52-70W w języku polskim załączonych do oferty jak i w 

języku angielskim załączonych do wyjaśnień wynika, że wysokość oprawy wynosi 105mm, 

a waga to 5,

5 kg, co odpowiada danym wynikającym z raportu TUV SUD 68.140.20.0072.01 

dla opraw o wymiarach 525x255x105 i wadze 5,5. W ocenie Izby dowody te świadczą, że 

przystępujący  od  momentu  złożenia  oferty  oferuje  panel  LED  o  mocy  67W  w  oprawie 

mniejszej niż wynika to z raportu TUV SUD złożonego przez odwołującego dla modelu ST-

70W.  Możliwość  zastosowania  oprawy  mniejszej  do  tego  modelu  potwierdza 

oświadczenie  producenta  załączone  do  wyjaśnień.  W  ocenie  Izby  odwołujący  nie 

przedstawił  dowodu,  że  montaż  takiego  panelu  w  mniejszej  oprawie  nie  jest  możliwy,  a 

jedynie wyraził wątpliwość, czy panel ST-52-70W umieszczony w mniejszej obudowie jest 

objęty  certyfikatem  ENEC.  Jednakże  skoro  Izba  ustaliła,  że  zamawiający  nie  wymagał 

złożenia  certyfikatu  ENEC  wraz  z  wykazem  komponentów,  to  w  ocenie  Izby  wątpliwość 

wyrażona przez odwołującego nie może być podstawą do odrzucenia oferty z powodu jej 

niezgodności  z  treścią  siwz.  Z  kart  katalogowych  wynika,  że  zaoferowany  zasilacz  ma 

parametry  :  trwałość  układu  zasilania  ≥  100 000h,  ochrona  przeciwprzepięciowa  10kV, 

możliwość zaprogramowania 5 stopni automatycznej redukcji mocy TAK, sterowanie DALI 

lub 1-10V, zatem wszystkie te, kt

órych brak odwołujący zarzucił zasilaczowi MEAN WELL. 

Natomiast  ze  zdjęć  w  karcie  katalogowej  nie  da  się  ustalić  nazwy  producenta  czy 

oznaczenia modelu zasilacza, poza kolorem białym, nie da się nic innego ustalić, a w ocenie 

Izby  to  nie  jest  wystarczające  do  ustalenia,  że  przystępujący  zaoferował  zasilacz  firmy 

MEAN  WELL.  Niewątpliwie  natomiast  zadeklarowane  parametry  zasilacza  są  zgodne  z 

wymaganiami  zamawiającego.  Przedstawione  dowody  tak  raport  BBJ,  jak  i  zdjęcia 

załączone przez odwołującego do odwołania wskazują na to, że oprawy typu ST-52 mogą 

być zasilane różnymi zasilaczami co najmniej TRIDONIC i MEAN WELL, ale na podstawie 

złożonych  kart  katalogowych  zamawiający  będzie  miał  podstawę  do  żądania  od 

odwołującego, aby zasilacz w oprawie ST-52-70W posiadał parametry wskazane w karcie 

katalogowej.  Możliwość  stosowania  w  oprawach  różnych  zasilaczy  potwierdza  także 

złożony przez odwołującego certyfikat ENEC. Tym samym w ocenie Izby należało ustalić, 

że  zaoferowany  przez  przystępującego  zasilacz  w  zakresie  zadeklarowanych  w  karcie 

katalogowej  parametrów  spełnia  wymagania  zamawiającego.  Zamawiający  nie  wymagał 

aby  wykonawcy  przedstawiali  karty  katalogowe  dla  komponentów  opraw,  a  jedynie  dla 

opraw, tym samym przystępujący przedstawił wymagany przez zamawiającego dokument, 

zatem oczekiwanie odwołującego, że przystępujący przedłoży kartę katalogową zasilacza i 

wykaz komponentów do certyfikatu ENEC nie znajduje oparcia w treści siwz.  

Jedynie na marginesie Izba wskazuje, że z dowodów przedstawionych przez odwołującego 

– raportu TUV SUD czy zdjęć nie da się ustalić zasilacza dla modelu ST-52-70W, bo raport 

obrazuje  modele  ST-52-

60W,  a  zdjęcia  nie  zawierają  oznaczenia  modelu,  również  nie 


można czynić jednoznacznych ustaleń na podstawie raportu BBJ bo zawiera zdjęcia modeli 

ST-52-30W i ST-52-

100W, a więc nie modelu ST-52-70W. Tym samym jedynym dowodem 

potwierdzającym parametry zasilacza są złożone do oferty karty katalogowe, które spełniają 

wymagania zamawiającego. Nadto odwołujący poza twierdzeniami w odwołaniu, że zasilacz 

MEAN WELL nie spełnia wymagań siwz nie przedłożył żadnego dowodu na tę okoliczność. 

Dowodem tym nie może być złożona karta produktu HLG-40H, z uwagi na ograniczenie tezy 

dowodowej  tylko  do  identyfikacji  producenta  z  logiem,  jak  również  ze  względu  na  to,  że 

została przedstawiona wyłącznie w języku obcym, co wyklucza możliwość ustalenia choćby 

tak szczegółowych danych jak możliwość zaprogramowania 5 stopni automatycznej redukcji 

mocy. 

Izba dopuszcza możliwość oparcia się do dowody sporządzone w języku obcym bez 

tłumaczenia na język polski jedynie w zakresie danych technicznych zrozumiałych w z uwagi 

na  stosowane  powszechnie  jednostki  czy  układy  odniesienia,  przykładowo  jeśli  w  języku 

obcym w karcie katalogowej podano napięcie 220V, to oczywistym jest, że chodzi o napięcie 

prądu zmiennego powszechnie stosowane w sieciach elektrycznych, także dane takie jak 

wymiary czy jednostki natężenia, mocy oparte o powszechnie używane jednostki miary nie 

wymagają tłumaczenia, tłumaczenia w ocenie Izby nie wymagają także zdjęcia i możliwość 

ich przypisania do opisanego modelu i w tym zakresie Izba dopuściła dowód z raportu TUV 

SUD  złożony  przez  odwołującego.  Co  do  ustaleń  Izby  poczynionych  w  zakresie 

wymaganego  zabezpieczenia  przeciwprzepięciowego  dla  przepięć  pochodzących  z  sieci 

zasilającej na poziomie 10kV/5kA, to Izba zwróciła uwagę, że zamawiający w załączniku nr 

1a,  gdzie  podał  wytyczne  dla  opraw  oświetleniowych  wymagał  jedynie  zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowego  10kV,  co  przystępujący  potwierdził  złożonymi  kartami 

katalogowymi. 

Izba wzięła pod uwagę, że zamawiający właśnie w tym załączniku wymagał 

załączenia do oferty atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, karty katalogowej i innych 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  parametrów  wymienionych  w  tym  załączniku. 

Tym  samym,  o  ile  w  ocenie  Izby  zamawiający  wymaga  dla  opraw  LED  zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowego  dla  przepięć  pochodzących  z  sieci  zasilającej  na  poziomie 

10kV/5kA, o tyle na etapie ofertowania należało jedynie potwierdzić dokumentami parametr 

zabez

pieczenie  przeciwprzepięciowe  10kV,  co  przystępujący  uczynił  za  pomocą  kart 

katalogowych. 

Co  do  sposobu  otwierania  opraw,  to  zamawiający  w  załączniku  nr  1a  nie 

opisał tego parametru, parametr ten jest opisany w pkt.2.5) lit. b załącznika 1b po modyfikacji 

z  dnia  9  stycznia  2020r.  W  tej  dacie  zamawiający  nie  zmodyfikował  załącznika  1a  i  nie 

wprowadził  tam  obowiązku  dowodzenia  parametru  sposobu  otwierania  oprawy.  Z  kart 

katalogowych  przystępującego  wynika,  że  deklarowany  jest  sposób  otwarcia 

beznarzędziowego i ze zdjęć znajdujących się na kartach katalogowych w ofercie można 

uznać,  że  może  to  być  otwarcie  za  pomocą  tzw.  klipsa,  to  jednocześnie  z  dowodów 

przedstawionych przez  odwołującego, jak również  z deklaracji przystępującego czynionej 


na rozprawie wynika, 

że możliwe jest zastosowanie dla opraw typu ST-52 sposobu otwarcia 

beznarzędziowego za pomocą śruby. Nie mniej jednak zarzut odwołania opisany jest jako 

„Ponadto  na  zdjęciach  w  kartach  katalogowych  obudowy  opraw  zamykane  są  na  klips, 

natomiast w raporcie z 

badań BBJ oprawy zamykane są na śrubę (inny sposób zamykania).” 

Tym  samym  zarzut  nakierowany  jest  na  niedopuszczalną  zmianę  treści  oferty  –  a  więc 

naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy. Dopiero na etapie rozprawy odwołujący precyzował zarzut 

wskazując na  brak  wykazania,  że przy  zamknięciu na klips zastosowano zabezpieczenie 

przed  przypadkowym  otwarciem,  co  stanowi  zmianę  faktyczną  zarzutu  po  wniesieniu 

odwołania i nie może być przedmiotem rozpoznania przez Izbę – zgodnie z art. 192 ust. 7 

ustawy. 

Odnośnie  zaś  zarzutu  zmiany  treści  oferty,  to  w  ocenie  Izby  na  podstawie 

zgromadzonego materiału dowodowego można ustalić jedynie tyle, że oprawy typu ST-52 

mogą być oferowane z zamknięciem na klips i z zamknięciem na śrubę, a przystępujący w 

karcie  katalogowej  zadeklar

ował  jedynie  że  sposób  otwierania  jest  beznarzędziowy,  bez 

wskazania konkretnego rozwiązania. Co wolno mu było zrobić, bo zamawiający nie wymagał 

udowodnienia  tego  parametru.  Tym  samym  w  ocenie  Izby  wywodzenie  na  podstawie 

fotografii, że doszło do zmiany treści oferty jest zbyt daleko idące, zwłaszcza, że z dowodów 

odwołującego  również  można  by  dojść  do  wniosku,  że  dotyczą  one  różnych  produktów 

przystępującego, bo z raportu TUV str. 3 i 4 oraz 9-14 wynika, że wszystkie modele poza 

ST-52-

240W są zamykane na śrubę, a ST-52-240W na klips, zaś z załączonych zdjęć, że 

nieoznaczony  model  (według  odwołującego  ST-52-70W)  jest  zamykany  na  klips.  Izba 

ustaliła zatem, że przystępujący wykazał jedynie sposób otwierania jako beznarzędziowy, a 

zamawiający nie wymagał na etapie ofertowania udowodnienia rodzaju sposobu otwierania. 

Co więcej należy wziąć pod uwagę, że sformułowane przez odwołującego podstawy prawne 

zarzutów dotyczą naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, a więc niezgodności treści oferty z 

treścią siwz, natomiast z postanowienia pkt. 2.5) lit. b załącznika nr 1b do siwz nie wynika, 

że  zamawiający  zakazał  jakiegoś  rodzaju  sposobu  otwierania  i  tym  samym  nie  można 

wywieść, że oferta czy to z klipsem czy to ze śrubą jest niezgodna z siwz.  

Co  do  parametru  utrzyman

ia  strumienia  świetlnego,  to  Izba  uznała,  że  przystępujący 

udowodnił  ten  parametr  za  pomocą  kart  katalogowych  w  ofercie  i  raportu  firmy  Nichia. 

Przede wszystkim należy zauważyć, że podsumowanie raportu nie pozostaje w jakiejkolwiek 

sprzeczności z treścią kart katalogowych w podsumowaniu jest wskazanie, że utrzymanie 

strumienia  świetlnego  jest  większe  od  60 600h,  a  więc  może  być  równe  lub  większe  od 

000h. Pomiędzy tymi stwierdzeniami nie ma sprzeczności, nadto słusznie przystępujący 

wskazał  na  tabelę  1-2  z  której  wprost  wynika,  że  producent  deklarował  do  badań,  że 

parametr  ten  nie będzie niższy  niż  60 600h,  a  z  przeprowadzonych testów  i  dokonanych 

obliczeń okazało się, że miał rację, gdyż parametr ten nie jest niższy, a jest znacząco wyższy 

i wynosi 114 0

00h. Dlatego w podsumowaniu badający potwierdzili, że deklarowany przez 


producenta  poziom  jest  spełniony,  co  nie  oznacza,  że  nie  ustalili  oni,  że  jest  na 

zdecydowanie wyższym poziomie niż deklarował producent. W ocenie Izby przystępujący 

zatem wykazał, że parametr utrzymania strumienia świetlnego jest spełniony.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy.  

Izba  nie  dopatrzyła  się  okoliczności,  które  mogłyby  skutkować  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie art. 189 ust. 2 ustawy. Izba p

ostanowiła oddalić wniosek o odrzucenie odwołania 

na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 wskazując przede wszystkim na to, iż Odwołujący w dacie 

odrzucenia oferty Pollight 

nie był w stanie wykazać interesu w uzyskaniu zamówienia poprzez 

dążenie do wzmocnienia istniejącej czynności odrzucenia. Co oznacza, że nie otworzył mu się 

termin do wniesienia odwołania, gdyż nie zaistniała przesłanka materialnoprawna z art. 179 

ust.  1  ustawy  dopuszczalności  odwołania  i  Izba  podzieliła  przedstawioną  argumentację 

od

wołującego,  że  termin  ten  rozpoczął  swój  bieg  dopiero  od  daty  wyboru  oferty 

prz

ystępującego jako najkorzystniejszej. 

Izba oceniła, że odwołujący wykazał istnienie przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności 

odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  82  ust.  3  ustawy  przez  uznanie  przez 

zamawiającego, iż oferta Pollight Sp. z o.o. odpowiada treści SIWZ, gdy w rzeczywistości 

oferta ta 

była niezgodna z treścią SIWZ oraz Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez nieodrzucenie oferty Pollight Sp. z o.o. jako oferty niegodnej z 

treścią SIWZ.  

Zarzuty nie potwierdziły się. Izba na podstawie ustaleń i oceny zgromadzonego materiału 

dowodowego  doszła  do  przekonania,  że  postawione  przez  odwołującego  zarzuty  nie 

zasługują na uwzględnienie. Przystępujący dla wszystkich opraw oferowanych zadeklarował 

w kartach katalogowych tę samą wysokość i wagę, co od początku wskazywało na to, że 

oferuje ujednolicone pod względem rozmiaru oprawy niezależnie od mocy źródła światła. 

Dodatkowo dowód ten poparł oświadczeniem producenta o możliwości zaoferowania źródła 

światła większej mocy w mniejszej oprawie, co dodatkowo potwierdziło, że oferta jest realna. 

Z tego powodu zatem nie było podstaw do stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią 

siwz. Co do certyfikatu ENEC, to oprawy miały posiadać certyfikat ENEC wraz z wykazem 

komponentów,  natomiast  zamawiający  w  załączniku  1a  wymagał  złożenia  jedynie 


certyfikatu ENEC, co przystępujący zrobił. Tym samym nie można było uznać, że oferta nie 

odpowiada  treści  siwz.  Co  do  wymagań  dotyczących  zasilacza,  to  karty  katalogowe 

załączone do oferty potwierdzają wymagane przez zamawiającego parametry, natomiast ze 

zdjęć w tych kartach nie da się ustalić, że zasilacz, który tam widnieje to zasilacz  MEAN 

WELL,  ani  nie  przedstawiono  dowodu,  że  zasilacz  MEAN  WELL  nie  spełnia  wymagań 

zamawiającego. W ocenie Izby fakt dołączenia raportu BBJ nie stanowi zmiany treści oferty, 

a jedynie dowód na to, że oprawy mogą posiadać różne zasilacze, co nie zmienia faktu, że 

przystępujący będzie zobowiązany dostarczyć oprawy z zasilaczami o cechach określonych 

w kartach katalogow

ych. Tym samym nie sposób uznać, że treść oferty nie odpowiada treści 

siwz. Co do zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, to wprost z załącznika 1a wynika, że 

wykonawca miał potwierdzić dowodami tylko parametry wymienione w tym załączniku, co 

przystępujący  uczynił,  tym  samym  nie  można  uznać,  że  treść  jego  oferty  nie  odpowiada 

treści  siwz.  Co  do  sposobu  otwarcia,  to  przystępujący  zadeklarował  za  pomocą  kart 

katalogowych  otwarcie  beznarzędziowe,  a  zamawiający  na  tę  okoliczność  nie  wymagał 

dowodu, co oznacza, że nie można stwierdzić niezgodności oferty z siwz. Izba ustaliła, że 

przystępujący  wykazał  za  pomocą  kart  katalogowych  utrzymanie  strumienia  światła  na 

poziomie równym i większym 100 000h, co dodatkowo potwierdza tabela 1-2 raportu Nichia, 

dlatego także w tym zakresie nie można było uznać, że treść oferty nie odpowiada treści 

siwz. Aby możliwe było odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy należałoby 

ustalić  treść  siwz  i  ustalić  treść  oferty  i  porównując  je  ustalić,  że  obie  treści  sobie  nie 

odpowiadają. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca. W konsekwencji 

zarzuty należało oddalić.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy w zakresie naruszenia zasad 

uczciwej konkurencj

i i równego traktowania strony 

Zarzut nie potwi

erdził się. W ocenie Izby zamawiający badał ofertę przystępującego nawet 

bardziej skrupulatnie, niż pierwotnie założył w załączniku nr 1a, a przystępujący nie uchylał 

się  do  złożenia  wyjaśnień.  Jednocześnie  nie  potwierdziła  się  niezgodność  treści  oferty 

przystępującego z treścią siwz, co oznacza, że zamawiający nie miał podstaw do odmowy 

ofercie  przystępującego udziału w  ocenie ofert. W tej  ocenie oferta  przystępującego  była 

ofertą najkorzystniejszą, w konsekwencji zatem Izba nie dopatrzyła się naruszenia art. 7 ust. 

1 ustawy. Zarzut podlegał oddaleniu.  

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 91 ust. 1 ustawy  w zw. z art. 7 ust. 3 ustawy 

przez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i niezgodne z prawem dokonanie wyboru jako 


najkorzystniejszej oferty Pollight Sp. z o.o., podczas gdy oferta tego wykonawcy podleg

ała 

odrzuceniu.  

Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że oferta przystępującego nie podlegała odrzuceniu, 

a skoro tak, to dopuszczenie jej do oceny ofert w przyjętych kryteriach oceny było zgodne z 

treścią  art.  91  ust.  1  ustawy  i  nie  naruszało  art.  7  ust.  3  ustawy.  Zarzut  należało  zatem 

oddalić.  

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła o oddaleniu odwołania na podstawie art. 192 ust. 1 

i 2 ustawy.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobi

erania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2972) zmienionego 

rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r.  zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  

obciążając  odwołującego  wyłącznie  kosztami  uiszczonego  wpisu,  gdyż  zamawiający 

wniosków kosztowych nie zgłaszał. 

Przewodniczący: 

………………………….. 


wiper-pixel