KIO 698/20 WYROK dnia 3 czerwca 2020 roku

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 698/20 

WYROK 

z dnia 3 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  3  czerwca  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Preze

sa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2020  roku  przez 

wykonawcę:  J.  A.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Sprzętem 

Specjalistycznym J. A. 

z siedzibą w Jastrzębiej 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Gminę  Jastrzębia  z  siedzibą  

w Jastrzębiej 

orzeka: 

Oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego:  J.  A.  prowadzącą  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Sprzętem  Specjalistycznym  J.  A.  z  siedzibą  w 

Jastrzębiej i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  10  000  zł  00  gr  (słownie: 

dziesięciu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  J.  A. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Sprzętem 

Specjalistycznym J. A. z siedz

ibą w Jastrzębiej tytułem wpisu od odwołania; 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Radomiu.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 698/20 

UZASADNIENIE 

Dnia 01 kwietnia 2020 roku do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na 

podstawie  art.  180  ust.  1  i  2  ustawy  P

rawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

1843  ze  zmianami)  (dalej  jako  „ustawa  Pzp”)  odwołanie  złożył  wykonawca  –  J.  A. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Sprzętem Specjalistycznym J. 

A. 

z siedzibą w Jastrzębiej, dalej jako „Odwołujący”.  

P

ostępowanie pn. „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Jastrzębia: 

Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa-Bartosy 

Budowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Jastrzębia  –  działki”  prowadzi 

Zamawiający:  Gmina  Jastrzębia  z  siedzibą  w  Jastrzębiej.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zamieszczono w BIP nr 511857-N-2020 w dniu 12.02.2020r. 

O

dwołaniem  zaskarżono  czynności  Zamawiającego  z  dnia  26.03.2020r.  (pismo 

doręczone Odwołującej za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 27.03.2020r.) dotyczące: 

odrzucenia oferty 

Odwołującego w zakresie części 1;  

wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2.  

Z

askarżonym  czynnościom  Odwołujący  zarzuca  naruszenie  przepisów,  które  mogło 

mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: 

art.  36aa  ust.  1  i  2  w  zw.  art.  41  pkt  4  ustawy  Pzp 

poprzez  wadliwe  przyjęcie,  że 

wskazanie  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ),  iż  Zamawiający  nie 

dopuszcza  składania  ofert  częściowych  (pkt.  18.2)  stanowiło  jedynie  oczywistą  omyłkę 

pisarską,  która  nie  stanowi  przesłanki  do  unieważnienia  postępowania  przetargowego,  

w sytuacji gdy z treści zarówno SIWZ, jak i ogłoszenia o zamówieniu, jednoznacznie wynika, 

że  w  postępowaniu  nie  przewidziano  możliwości  składania  ofert  częściowych  i  przy  takim 

założeniu  powinny  być  one  rozpatrywane,  zaś  jeśli  przyjąć,  że  doszło  w  tym  zakresie  do 

błędu  Zamawiającego,  to  nie  stanowi  on  oczywistej  omyłki,  gdyż  nie  jest  on  widoczny  na 

pierwszy  rzut  oka  i  łatwy  do  dostrzeżenia,  nadto  okoliczność,  czy  Zamawiający  dopuszcza 

możliwość  złożenia  ofert  częściowych  czy  nie,  stanowi  istotną  informację  zamówienia, 

mającą wpływ na treść składanych ofert oraz na podjęcie decyzji, czy dany podmiot weźmie 

udział  w  przetargu,  a  w  takiej  sytuacji  mogłoby  dojść  do  unieważnienia  całego  przetargu  

w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 

art.  93  ust.  2  w  zw.  z  art.  93  ust.  1  w  zw.  z  art.  36aa  ust.  1  i  2  w  zw.  art.  41  pkt  4 

ustawy Pzp 

poprzez unieważnienie postępowania w części, w sytuacji gdy Zamawiający nie 

dopuścił  możliwości  składania  ofert  częściowych,  a  tym  samym  nie  był  uprawniony  do 

unieważnienia  postępowania  w  części,  a  jedynie  w  przypadku  zaistnieniu  ku  temu 

przesłanek - w całości, 


art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez przyjęcie, że w stosunku do oferty Odwołującej zaistniała przesłanka rażąco niskiej 

ceny, w sytuacji gdy: 

a. 

Zamawiający  wadliwie  dokonywał  ustaleń  tej  okoliczności  nie  w  oparciu  o  cenę 

całkowitą  oferty  i  wartość  zamówienia  (całego),  lecz  w  oparciu  o  cenę  jedynie  części  nr  1 

oferty  oraz  w  oparciu  o  wartość  jedynie  części  nr  1  zamówienia,  co  było  wadliwe,  bowiem  

w zamówieniu nie przewidziano możliwości składania ofert częściowych, 

b. 

Zamawiający jako kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części nr 1 

podał 147.750 zł brutto, a więc oferta Odwołującej na tę część w kwocie 145.000 zł stanowi 

98,13 % przeznaczonych środków, więc nie jest rażąco zaniżona, 

art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  dokonanie  wadliwego  wezwania  do  udzielenia  wyjaśnień  odnośnie  rażąco  niskiej 

ceny, bowiem wezwanie to było zbyt ogólnikowe i nie zawierało wskazania tych elementów 

oferty, które Zamawiającemu wydały się wątpliwe, 

art. 90 ust. 1a pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez wadliwe przyjęcie, że 

Odwołująca  nie  złożyła  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  w  sytuacji  gdy  takowe 

wyjaśnienia  zostały  przez  nią  złożone  pismem  z  dnia  12.03.2020r.  doręczonym 

Zamawiającemu w dniu 13.03.2020r., 

art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp 

poprzez  przyjęcie,  

że  w  stosunku  do  oferty  Odwołującej  zaistniała  przesłanka  rażąco  niskiej  ceny,  w  sytuacji 

gdy  cena  wskazana  w  zakresie  części  I  zamówienia  jest  ceną  rynkową,  skalkulowaną  

w oparciu m.in. o rzeczywiste koszty materiałów i robocizny, a przez co nie można uznać jej 

za rażąco zaniżoną, 

art.  86  ust.  3  w  zw.  art.  86  ust.  5  pkt  1  w  zw.  z  art.  32  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

prowadzenie  postępowania  w  złej  wierze,  a  co  polegało  na  ustaleniu  kwoty,  jaką 

Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  zamówienie  w  części  nr  1  w  wysokości  147.750  zł 

brutto,  a  więc  niższą  o  ok.  61,29  %  od  ceny  z  kosztorysu  Zamawiającego  na  tę  część 

(381.744,41 zł brutto), a co za tym idzie - nie istniała możliwość wyłonienia wygranego tego 

przetargu, gdyż każda ze złożonych ofert byłaby odrzucona albo jako przewyższająca kwotę 

przeznaczoną przez Zamawiającego na tę część, albo jako rażąco zaniżona. 

Odwołujący wnosił o: 

uwzględnienie odwołania, 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia odrzucenia oferty Odwołującej w zakresie 

części nr 1, 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  

w zakresie części nr 2, 


nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  

w części nr 1 zamówienia, 

nakazanie  Zamawiającemu  ponownego  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem 

oferty Odwołującej, 

ewentualnie  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  postępowania  w  całości  

z uwagi na zaistnienie przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

uzasadnieniu  podano,  że  w  pkt.  18.2  SIWZ  Zamawiający  wskazał,  że  nie 

dopuszcza  składania  ofert  częściowych:  „18.2  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert 

częściowych." Podobnie w ogłoszeniu o zamówieniu w pozycji „II.3) informacja o możliwości 

składania ofert częściowych” dotyczącej informacji o możliwości składania ofert częściowych 

pola zostały przez Zamawiającego niewypełnione, co również świadczy o braku możliwości 

składania ofert częściowych. Dodatkowym potwierdzeniem jest zdaniem Odwołującego wzór 

informacji  o  ogłoszeniu  zamieszczony  w  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca 

2016  r.  w  sprawie  wzorów  ogłoszeń  zamieszczanych  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych. 

Potwierdza  to 

w  ocenie  Odwołującego,  że  cała  pozycja  II.3  ogłoszenia  o  zamówieniu  nie 

została wypełniona przez Zamawiającego. 

Zgodnie  z  art.  36aa  ust.  2  ustawy  Pzp 

„W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1, 

zamawiający  określa  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania lub ogłoszeniu o ustanowieniu 

systemu  kwalifikowania  wykonawców,  a  także  w  zaproszeniu  do  składania  ofert  lub  

w  zaproszeniu  do  negocjacji,  czy  ofertę  można  składać  w  odniesieniu  do  jednej,  kilku  lub 

wszystkich części zamówienia.”  

Zamawiający określił w SIWZ, że nie przewiduje ofert częściowych. W żadnym innym 

dokumencie w 

przetargu nie ma informacji, że ofertę można składać w odniesieniu tylko do 

jednej  części  zamówienia.  Tym  samym  należy  przyjąć,  że  Zamawiający  jednoznacznie  nie 

dopuścił do składania ofert częściowych. 

Tymczasem w piśmie z dnia 26.03.2020r. Zamawiający poinformował Odwołującego, 

że  owa  informacja  o  braku  możliwości  składania  ofert  częściowych  stanowiła  jedynie 

oczywistą  omyłkę  pisarską:  „Natomiast  informacja  zawarta  w  punkcie  18.2  SIWZ,  

iż  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych  stanowi  oczywistą  omyłkę 

pisarką  i  nie  wypełnia  przesłanek  określonych  w  artykule  93  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  dających  podstawy  do  unieważnienia  postępowania  przetargowego.” 

Konsekwencją  powyższego  było  rozstrzygnięcie  przetargu  w  części  nr  2  i  wybór  co  do  tej 

części  najkorzystniejszej  oferty,  zaś  co  do  części  nr  1  odrzucono  wszystkie  oferty  

i unieważniono przetarg. 


Zdaniem  Odwołującego  oczywistym  jest,  że  zamówienie  może  być  podzielone  na 

części,  tak  jak  w  przypadku  tego  przetargu,  ale  nie  jest  to  równoznaczne  z  możliwością 

złożenia  ofert  częściowych  (np.  tylko  na  jedną  część).  Są  to  bowiem  dwie  różne  kwestie. 

Zamówienie  może  być  bowiem  podzielone,  a  jednocześnie  Zamawiający  ma  prawo  nie 

dopuścić  do  składania  ofert  częściowych.  Z  doktryny:  „Należy  pamiętać,  że  możliwości 

dopuszczania  składania  ofert  częściowych  oraz  dzielenie  zamówienia  na  części  nie  są  ze 

sobą tożsame" (Olszewska-Stompel Justyna, Stompel Marek, Prawo zamówień publicznych. 

Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów).  

Nie można zgodzić się z Zamawiającym, że informacja o braku możliwości składania 

ofert  częściowych  stanowiła  jedynie  oczywistą  omyłkę.  Dotyczy  ona  bowiem  kwestii 

merytory

cznej  oferty  i  w  żadnym  razie  nie  można  przyjąć,  że  błąd  ten  jest  oczywisty  (jeśli 

przyjąć, że faktycznie doszło do popełnienia błędu). Wskazana kwestia ma przy tym bardzo 

istotne  znacznie  dla  treści  złożonej  oferty  oraz  dla  podjęcia  decyzji,  czy  dany  podmiot 

weźmie udział w przetargu.  

Dla 

Odwołującego  wskazana  okoliczność  ma  takie  znacznie,  że  składając  ofertę 

wychodził  z  założenia,  iż  albo  wygra  przetarg  co  do  obydwu  części,  albo  w  ogóle  go  nie 

wygra.  Tak  też  kalkulowano  ofertę,  w  tym  uwzględniano  ceny.  Dla  przykładu  można 

wskazać, że cena jednostkowa danego materiału przy mniejszej ilości jest wyższa, niż kiedy 

zamawia się go więcej. Zatem gdyby Odwołująca miała wiedzę, że może wygrać zamówienie 

jedynie  w  części,  to  brałaby  to  pod  uwagę  ustalając  oferowaną  cenę.  Mogłaby  bowiem  nie 

uzyskać tak dużego rabatu na materiały, niż gdyby wykonywała zamówienie w całości.  

Ta okoliczność ma znaczenie również w kwestii oceny, czy zaproponowana przez nią 

cena była rażąco niska. W kontekście rażąco niskiej ceny Odwołujący zwrócił uwagę, że art. 

90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  P

zp  w  początkowej  części  stanowi  wyłącznie  o  analizie  ceny 

całkowitej oferty i wartości zamówienia (całego). Tymczasem Zamawiający w kwestii rażąco 

niskiej ceny w wezwaniu do udzielania wyjaśnień z dnia 11.03.2020r. oraz  w piśmie z dnia 

26.03.2020r. odnosił się do ceny części nr 1 zamówienia (145.000 zł brutto) i porównywał ją 

do  ceny  z  kosztorysu  w  zakresie  tylko  tej  części  (381.744,41  zł  brutto).  Było  to  zdaniem 

Odwołującego błędne. W tym przypadku bowiem powinna być analizowana cała oferta, tj. na 

obydwie części łącznie oraz wartość zamówienia (całego). Istotne jest, że w zakresie części 

nr 2 zamówienia oferta Odwołującego w kwocie 110.000 zł brutto była niższa jedynie o ok. 

%  od  wartości  zamówienia  w  zakresie  części  nr  2  w  kwocie  122.336,21  zł  brutto 

(99.460,34 zł netto - cena z kosztorysu inwestorskiego). Zatem łącznie rozpoznanie obydwu 

części zamówienia i analiza kwestii rażąco niskiej ceny w kontekście ceny całkowitej oferty 

mogłaby dać zupełnie inne wnioski, aniżeli taka analiza co do każdej z części osobno. 


Ponadto  Zamawiający  dokonał  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  odnośnie  rażąco 

niskiej  ceny  w  sposób  wadliwy  dlatego,  że  nie  sprecyzował  tych  elementów  oferty,  które 

wydawały  mu  się  wątpliwe.  W  doktrynie  jednoznacznie  przyjmuje  się,  że  wezwanie  do 

wyjaśnień  w  tym  zakresie  powinno  zawierać  wskazanie  tych  elementów  ceny  lub  kosztu, 

które  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości 

Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  

z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego.  Wezwanie  powinno  być  tym  bardziej 

precyzyjne, jeśli Zamawiający dysponuje kosztorysem. Tymczasem wezwanie do złożenia w 

wyjaśnień  Odwołującego  było  bardzo  ogólnikowe  i  nie  zawierało  praktycznie  żadnych 

informacji  poza  procentową  różnicą  ceny  części  zamówienia  w  stosunku  do  kosztorysu 

Zamawiającego oraz zacytowaniem przepisów prawa. 

Zamawiający powinien wskazać elementy oferty, które mają zostać przez wykonawcę 

wyjaśnione  i  dowiedzione.  Trudno  bowiem  oczekiwać  od  wykonawcy  składania  wyjaśnień  

i przedstawiania dowodów w sytuacji, gdy Zamawiający w wezwaniu nie wskazał elementów 

dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu,  które  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do 

przedmiotu zam

ówienia i budzą jego wątpliwości. 

Zamawiający  w  zawiadomieniu  z  dnia  26.03.2020r.  wadliwie  również  przyjął,  że 

szereg  Wykonawców,  w  tym  Odwołujący,  nie  złożyło  wyjaśnień  odnośnie  rażąco  niskiej 

ceny.  Stanowisko  takie  jest  wadliwe,  bowiem  w  odpowiedzi  na  we

zwanie  Zamawiającego  

z  dnia  11.03.2020r. 

Odwołująca  złożyła  pismo  z  dnia  12.03.2020r.  z  takimi  wyjaśnieniami 

doręczone Zamawiającemu w dniu 13.03.2020r., co potwierdza prezentata na piśmie Gminy 

Jastrzębia. W piśmie jednoznacznie wskazano nazwę przetargu, w treści wymieniono numer 

postępowania oraz odniosła się do kwestii rażąco niskiej ceny. Nie można więc przyjąć, że 

wyjaśnienia  nie  zostały  przez  Odwołującego  złożone,  dlatego  też  brak  było  podstaw  do 

odrzucenia oferty z tej przyczyny. 

W tym zakresie Odwo

łujący wskazał, że cena podana w ofercie w zakresie części 1 

zamówienia  (jak  również  całej  oferty)  jest  ceną  rynkową,  skalkulowaną  w  oparciu  m.in.  

o  rzeczywiste  koszty  materiałów  i  robocizny,  a  przez  co  nie  można  uznać  jej  za  rażąco 

zaniżoną.  Co  więcej,  Zamawiający  jako  kwotę,  którą  zamierzała  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  części  nr  1  podał  147.750  zł  brutto,  a  więc  oferta  na  tę  część  Odwołującej  

w  wysokości  145.000  zł  stanowi  98,13  %  przeznaczonych  środków  w  tym  zakresie  przez 

Gminę  Jastrzębia. Istotne przy  tym,  że zgodnie z  poglądami  doktryny  i  orzecznictwa kwota 

przeznaczonych środków powinna odpowiadać wartości zamówienia – komentarz do art. 86  

i  następnych  ustawy  Pzp  Nowicki  Józef  Edmund,  Kołecki  Mikołaj,  Prawo  zamówień 

publicznych. Komentarz, wyd. IV Opublikowano: WKP 2019. 


Odwołujący zauważył, że Zamawiający prowadził postępowanie w złej wierze. Kwota, 

jaką  bowiem  zamierzał  przeznaczyć  na  zamówienie  w  części  nr  1  w  wysokości  147.750  zł 

brutto  jest  niższa  aż  o  ok.  61,29  %  od  ceny  z  kosztorysu  Zamawiającego  na  tę  część 

(381.744,41  zł  brutto).  Zatem  praktycznie  nie  istniała  możliwość  wygrania  przetargu  przez 

jakiegokolwiek wykonawcę, gdyż każda oferta na tę część przewyższająca kwotę 147.750 zł 

przekraczałaby środki Zamawiającego, więc z tego względu zostałaby odrzucona, zaś kwota 

równa lub niż od 147.750 zł byłaby uznana za rażąco zaniżoną i również doprowadziłoby to 

do odrzucenia oferty (jak w przypadku oferty 

Odwołującego). 

Skoro Zamawiający wiedział, że wartość prac za część nr 1 wynosi 381.744,41 zł, to 

prowadzenie przez niego przetargu ze świadomością, że zamierza przeznaczyć na tę część 

jedynie kwoty 147.750 zł budzi poważne wątpliwości, jako że kwota ta stanowi rażąco niską 

cenę  w  rozumieniu  art.  90  ust.  1a  pkt  1  PZP,  przy  założeniu,  że  odnosi  się  ją  jedynie  do 

części nr 1 zamówienia (na co przepis nie pozwala). 

Jest  też  możliwe  wyciągnięcie  wniosku  przeciwnego,  tj.  że  pomiędzy  datą 

sporządzenia  kosztorysu  przez  Zamawiającego  (listopad  2019r.),  a  datą  informacji 

dotyczącej  złożonych  ofert  (6.03.2020r.),  doszło  do  zmiany  sytuacji  rynkowej,  które 

uzasadniała  możliwość  wykonania  prac  w  zakresie  części  I  za  cenę  147.750  zł.  W  takiej 

jednak  sytuacji  nie  może  być  mowy  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  w  kwocie  145.000,  

a więc stanowiącej 98,13 % przeznaczonych środków przez Zamawiającego w tym zakresie. 

Co  do  interesu  prawnego 

Odwołującego  w  złożeniu  odwołania  wskazano,  jest  On 

wykonawcą uczestniczącym w przetargu. Gdyby nie odrzucenie oferty w zakresie części nr 

1,  cena przez niego 

zaoferowana była najniższą ze wszystkich ofert, zarówno co do części 

nr 1, jak i co do obydwu części zamówienia łącznie, zatem zamówienie mogłoby zostać jej 

udzielone. Druga najniższa oferta spośród wykonawców, to oferta na kwotę łącznie 285.360 

zł  brutto  Usługowego  Zakładu  Hydraulicznego  M.  W.  (174.660  zł  +  108.900  zł).  Oferta 

Odwołującego jest od niej niższa i wynosi 255.000 zł brutto (145.000 zł + 110.000 zł). 

Kopia odwołania została doręczona Zamawiającemu, przez co mógł on zapoznać się 

z  jego  treścią  przed  upływem  terminu  do  wniesienia  odwołania.  Została  ona  wysłaniu  mu  

w formie wiadomości e-mail oraz dodatkowo przesłana listem poleconym. Odwołujący uiścił 

wpis w wymaganej wysokości. 

Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosił jak na wstępie. 

Po  przeprowadzeniu  r

ozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania  odwoławczego, 

uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia 

i stanowiska 

zawarte 

SIWZ, 

złożonych 

postępowaniu  

o udzieleni

e zamówienia ofertach, wyjaśnieniach, odwołaniu, a także wyrażone ustnie  


i  pisemnie  na  rozprawie  i  odnotowane  w 

protokole,  Izba  ustaliła  i zważyła,  co 

następuje: 

Ustalono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

skierowała odwołanie na rozprawę. 

Ustalono 

dalej, 

że 

wykonawca 

wnoszący 

odwołanie 

posiada 

interes  

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  

w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179 

ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  zakresie  części  1  zamówienia.  Możliwość 

dokonania 

w sposób nieprawidłowy czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty 

Odwołującego  w  tej  części  pozbawia  Odwołującego  możliwości  uzyskania  zamówienia, 

którego  oferta  mogłaby  zająć  pierwsze  miejsce  w  rankingu  pod  względem  kryteriów  oceny 

ofert

.  Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba uznała, że Odwołujący nie wykazał interesu w uzyskaniu przedmiotu zamówienia 

dla  zadania  nr  2,  ponieważ  oferta  Odwołującego  nie  była  ofertą  najkorzystniejszą  zajęła 

kolejne  miejsce  w  rankingu  ofert,  a  Odwołujący  nie  sformułował  żadnych  zarzutów 

odnosz

ących się do oferty wybranej i ofert poprzedzających w rankingu.  

Do postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpienia po żadnej ze Stron. 

Izba  ustaliła,  że  z  przedłożonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  postępowania 

wynika, że w dniu 11 marca 2020 roku Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, że cena 

oferty  Odwołującej  dla  zadania  nr  1  w  wysokości  145 000,00  zł  brutto  jest  o  62,02%  od 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należy  podatek  od  towarów  i  usług.  Na  podstawie  

art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp  Z

amawiający  wezwał  do  złożenia  wyjaśnień,  w  tym  w  zakresie 

warunków wyliczenia ceny lub kosztów. Zamawiający przywołał treść art. 90 ust. 1a ustawy 

Pzp, wskazując jednocześnie, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny  spoczywa  na  Wykonawcy. 

Podniesiono,  że  na  podstawie  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp 

Zamawiający  będzie  zobligowany  do  odrzucenia  oferty  Wykonawcy,  który  nie  złoży 

wyjaśnień  w  wyznaczonym  terminie  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  

z  dostarczonymi  dowodami  wskaże,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyznaczył termin na złożenie wyjaśnień  na dzień 13 

marca 2020 roku.  


Odwołujący  złożył  pismo  –  datowane  na  12  marca  2020  roku,  które  wpłynęło  do 

Urzędu w dniu 13 marca 2020 roku (data na prezentacie na piśmie).  

W  wyjaśnieniach  J.  A.  wskazała,  że  cena  oferty  nie  jest  zaniżona.  Różnica  w 

odniesieniu do środków jakie Gmina zadeklarowała na wykonanie prac dla zadania nr 1 oraz 

w odniesieniu do średniej złożonych w tej  części oferty, nie przekracza 30%. Do pisma nie 

dołączono żadnych dodatkowych materiałów.  

W wyjaśnieniach napisano, że według informacji uzyskanych w Urzędzie, zakres prac 

dla  części  1  i  2  zamówienia,  jeśli  jest  rozpatrywany  osobno,  to  wszystkie  wyliczenia 

dotyczące ceny oferty też powinny być prowadzone osobno. Według otrzymanego wezwania 

wartość rażąco niskiej ceny jest wyliczana od wszystkich części przetargu, co jest niezgodne 

z Pzp.  

Jak  wynika  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  punktem  kwalifikacji 

dla rażąco  niskiej 

ceny  jest  ustalona  przez  zamawiającego  cena  za  przedmiot  zamówienia.  Jeżeli  cena 

ustalona  przez  zamawiającego,  a  wartość  posiadanych  zadeklarowanych  środków 

przekracza  30

%,  to  stanowi  to  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych.  Dodatkowo 

Odwołujący  wskazał,  że  stanowi  wykroczenie  zadeklarowanie  posiadania  mniejszych 

środków finansowych na zamówienie i żądanie referencji na wyższą kwotę.  

Dodano,  że  zgodnie  z  opinią  UZP  w  SIWZ  powinna  być  zawarta  informacja,  że 

przetarg  jest  rozpatrywa

ny  w  podziale  na  części.  W  SIWZ  dla  tego  postępowania  takiej 

informacji nie ma. Jest jednak informacja w pkt 18.2 

– Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert  częściowych.  W  wyniku  informacji  zawartych  w  SIWZ  i  uzyskanych  w  UZP, 

postępowanie  winno  być  rozpatrywane  w  całości.  W  tym  przypadku  Odwołujący 

kompleksowo złożył najniższą ofertę na całość postępowania nie zaniżając o 30% wartości 

oferty w stosunku do średniej ofert i zadeklarowanych środków Inwestora.  

Zamawiający  odpowiadając  na  to  pismo  zaznaczył,  iż  nie  jest  zgodny  z  prawdą 

zarzut,  iż  wartość  rażąco  niskiej  ceny  jest  przez  Gminę  wyliczana  od  wszystkich  części 

przetargu. Wyraźnie w piśmie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jest wskazane jakiej części 

zamówienia  ono  dotyczyło.  Zdaniem  Zamawiającego  oferta  Odwołującego  dla  części  nr  1 

przetargu 

zawiera cenę rażąco niską, w rozumieniu ustawy Pzp.  

Poprzez rażąco niską cenę w myśl art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp należy rozumieć 

cenę  całkowitą  oferty,  niższą  o  co  najmniej  30%  od  wartości  zamówienia  powiększoną  

o  należny  podatek  od  towarów  i  usług  ustaloną  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  

z  art.  35  ust.  1 

i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert.  Jednakże 

elementów tych nie należy traktować oddzielnie tj. jeżeli Wykonawca wypełnia którąkolwiek  


z  przesłanek  określonych  w  tym  artykule,  to  Zamawiający  jest  zobowiązany  wezwać 

Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. 

Wartość zamówienia zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na roboty budowlane 

ustala  się  na  podstawie  kosztorysu  inwestorskiego  sporządzonego  na  etapie  opracowania 

dokumentacji 

projektowej  albo  na  podstawie  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 

określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym,  jeżeli  przedmiotem  zamówienia  jest 

wykonywanie  robót  budowlanych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  —  Prawo 

budowlane. Zatem w żadnym wypadku wartość zamówienia nie jest kwotą jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 

Wartość  kosztorysowa  robót  budowlanych  dla  części  nr  1  przedmiotu  zamówienia, 

zgodnie z kosztorysem znajdującym się w aktach sprawy wynosi 381.744,41 zł brutto. 

Zgodnie  treścią  opracowania  pn.  „Opinie  prawne  Urzędu  Zamówień  Publicznych, 

dotyczące  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych”  (str.  76,  wydanie  2015  rok)  „(…)  należy 

stwierdzić, iż ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, jest czym innym niż sporządzenie 

planu rzeczowo-

finansowego”.  

Odpowiadając  na  kolejny  zarzut  Odwołującego,  iż  w  przetargu  nieograniczonym 

Zamawiaj

ący,  nie  może  żądać  referencji  na  wyższą  kwotę  niż  wartość  jaką  Zamawiający 

zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  poinformowano,  iż  dla  każdej  części 

zamówienia  Zamawiający  ma  prawo  żądać  referencji  (dowodów)  na  wartość  robót 

budowlanych,  nie  wy

ższą  niż  wartość  szacunkowa  zamówienia,  ale  wartość  szacunkowa 

zamówienia,  a  kwota  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia,  to  są  dwa  zupełnie  odrębne  zagadnienia.  Zatem  w  ocenie  Zamawiającego 

zarzut, 

że wartość kosztorysowa robót budowlanych dla części nr 1 przedmiotu zamówienia 

jest inna

, niż kwota którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

stanowi naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych jest niezasadny. 

Ostatni zarzut 

dotyczący braku informacji w SIWZ, że zamówienie podzielone jest na 

części oraz informacji w punkcie 18.2 SIWZ, iż Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych,  w  części  pierwszej  jest  niezasadny,  gdyż  z  całej  SIWZ  za  wyjątkiem  punktu 

18.2 SI

WZ wynika, iż zamówienie podzielone jest na części, w tym w szczególności z opisu 

przedmiotu zamówienia, a także wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

Również  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu,  jednoznacznie  zostało  wskazane,  iż  zamówienie 

podzielone  jest  na  części.  Natomiast  informacja  zawarta  w  punkcie  18.2  SIWZ,  

iż  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych  stanowi  oczywistą  omyłkę 

pisarską  i  nie  wypełnia  przesłanek  określonych  w  artykule  93  ustawy  Pzp,  dających 

podstawy do 

unieważnienia postępowania przetargowego. 


Odwołujący  złożył  dodatkowe  wyjaśnienia  w  dniu  25  marca  2020  roku  (z  własnej 

inicjatywy,  bez  odrębnego  wezwania).  Podniesiono  w  nich,  że  w  ogłoszeniu  w  BIP  nie 

wypełniono części odnoszącej się do całkowitej wartości zamówienia, więc nie Wykonawca 

nie  mógł  sprawdzić,  czy  zaproponowana  cena  jest  od  tej  wartości  niższa.  Ponadto  na 

otwarciu  ofert  Zamawiający  podał,  że  na  sfinansowanie  części  pierwszej  zamierza 

przeznaczyć 147 750,00 zł. To oznacza, że cena oferty 145 000 zł stanowi 98,13% środków 

Zamawiającego. Zupełnie niezrozumiałe jest stanowisko, że cena jest zaniżona. Dodatkowo 

średnia  arytmetyczna  ofert  wynosi  188 826,92  zł.  A  więc  cena  oferty  stanowi  76,78%  tej 

średniej. Nie jest zatem niższa o 30%. Z informacji z otwarcia ofert wynika, że łącznie kwota 

n

a  sfinansowanie  obu  części  zamówienia  wynosi  305 350  zł  brutto,  a  oferta Odwołującego 

na obie części  wynosi 255 000 zł. Co stanowi 83,51% środków. Również  w tym przypadku 

nie ma różnicy 30%.  

Zawiadomieniu  o  odrzuceniu  ofert  w  zakresie  części  nr  1  i  2  zamówienia, 

unieważnieniu  postępowania  w  zakresie  części  nr  1  zamówienia  oraz  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej w zakresie części nr 2 zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 

1  i  2  ustawy  Pzp 

poinformował,  iż  na  podstawie  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  odrzucono 

wszystkie oferty, w tym 

ofertę Odwołującego. 

W uzasadnieniu faktycznym wskazano, że w dniu 11.03.2020r. na podstawie art. 90 

ust. 1a ustawy Pzp 

Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących 

rażąco niskiej ceny. W terminie określonym w wezwaniu Odwołujący nie złożył wyjaśnień. 

Działając  na  podstawie  art.  93  ust.  3  ustawy  Pzp  Zamawiający  zawiadomił  

o unieważnieniu postępowania w części 1 „Budowa łącznika wodociągu Wolska Dąbrowa — 

Bartosy"

, zgodnie bowiem z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  

w  postępowaniu  od  wykonawcy  niepodlegającego  wykluczeniu.  Zamawiający  wskazał,  

że w części 1 odrzucono wszystkie oferty. 

W  zakresie  cz

ęści  2  „Budowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Jastrzębia  — 

działki"  za  najkorzystniejszą  ofertę  uznano  ofertę  nr  1  złożoną  przez  Wykonawcę  P.P.U, 

WIMAR W. M. 

z siedzibą w Kobylniku z ceną ofertową: 100.407.59 zł brutto, okres gwarancji 

i  rękojmi  84  miesiące.  Odwołujący  otrzymał  łącznie  94,76  pkt  (cena  –  54,76  pkt;  okres 

gwarancji i rękojmi – 40 pkt). 

Z protokołu ZP wynika, że Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia dla 

zadania nr 1 na 310.361,31 zł (72.696,06 euro), dla zadania nr 2 na 99 460,34 zł (23.296,64 

euro) na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 


Na  otwarciu  ofert  podano,  że  kwota  jaką  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia wynosi 305 350,00 zł, w tym część 1 - 147 750,00 zł, dla części 

600,00 zł.  

Zamawiający  na  podstawie  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp  przedstawił  odpowiedź  na 

odwołanie.  

Zamawiający  podtrzymał  swoje  stanowisko,  iż  zawarcie  w  pkt.  18.2  SIWZ  treści 

mówiącej  o  tym,  że  nie  dopuszcza  się  składania  ofert  częściowych  stanowiło  oczywistą 

omyłkę  pisarską,  gdyż  z  pozostałej  treści  SIWZ,  a  także  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu 

wynika,  iż  Zamawiający  podzielił  zamówienie  na  części,  w  konsekwencji  czego  intencją 

Zamawiającego  było  umożliwienie  złożenia  ofert  częściowych.  Zamawiający  przywołał 

elementy  SIWZ  oraz  elementy  ogłoszenia  o  zamówieniu,  w  których  jest  mowa  o  podziale 

zamówienia  na  części:  opis  przedmiotu  zamówienia,  terminy  wykonania  zamówienia, 

warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  zdolności  technicznej  i  zawodowej,  elementy 

ogłoszenia:  pkt  Il  4,  pkt  II.1.3.,  załącznik  nr  1  –  Informacje  dotyczące  ofert  częściowych,  

tym  odnoszące  się  do  terminu  realizacji  i  kryteriów  oceny  ofert,  elementy  formularza 

ofertowego  i  cenowego,  gdzie  określało  się  poszczególne  dane  dla  każdego  zadania 

oddzielnie.  

Zaznaczono,  że  konstrukcja  ogłoszenia  o  zamówieniu,  które  przygotowuje  się  za 

pomocą biuletynu zamówień publicznych znajdującego się na stronie internetowej należącej 

do  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  również  wskazuje  iż  doszło  do  oczywistej  omyłki 

pisarskiej.  Dział  II.3  ogłoszenia  o  zamówieniu  dotyczący  składania  ofert  nie  został 

wypełniony,  jednakże  brak  jest  w  jego  treści  informacji  iż  Zamawiający  nie  dopuszcza 

składania  ofert  częściowych.  Błąd  systemu  do  sporządzania  ogłoszeń  o  zamówieniu 

powoduje, że nie wyłapuje on faktu, iż dział II.3 nie został wypełniony przez Zamawiającego, 

w  sytuacji  gdy  Zamawiający  wypełnił  załącznik  nr  1  stanowiący  część  ogłoszenia  

o zamówieniu i będący informacją o ofertach częściowych. 

Zamawiający  podtrzymał  stanowisko,  iż  prawidłowo  dokonał  ustaleń  okoliczności  

w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  w  wyniku  czego,  wezwał  Odwołującego  do  wyjaśnień  

w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Środki,  jakie  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie 

zamówienia  nie  są  i  mogą  zgodnie  z  obecnie  obowiązującą  ustawą  nie  być  tożsame  

z  wartością  zamówienia,  którą  Zamawiający  przyjął  zgodnie  z  treścią  ustawy  na  podstawie 

kosztorysu inwestorskiego i w odniesieniu do wartości zamówienia wskazanej w kosztorysie 

inwestorskim  dokonywał  czynności  w  zakresie  badania  rażąco  niskiej  dla  każdej  części 

zamówienia oddzielnie. Na marginesie zauważył, iż gdyby Zamawiający dokonywał badania 

rażąco  niskiej  ceny  w  odniesieniu  do  obu  części  przetargu  łącznie,  co  zdaniem 


Zamawiającego było by niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami, Wykonawca i tak 

zostałby  wezwany do złożenia wyjaśnień w  zakresie rażąco niskiej ceny, gdyż sumaryczna 

wartość  zamówienia  dla  obu  części  podnosi  całkowitą  wartość  zamówienia  a  suma  ofert 

Wykonawcy dla obu części postepowania i tak jest niższa o więcej niż 30% od sumarycznej 

wartości zamówienia dla obu części przetargu. 

Zamawiający  podtrzymał  stanowisko,  iż  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  miało 

uzasadnienie prawne a zakres wezwania odpowiadał wymogom obowiązującej ustawy Pzp. 

Za

mawiający  nie  żądał  od  Wykonawców  w  ramach  postępowania  przedłożenia  kosztorysu 

ofertowego, 

a  zgodnie  z  wzorcami  umów  stanowiącymi  załączniki  nr  7  i  8  do  SIWZ, 

wynagrodzenie  za  wykonane  roboty  budowlane  ma  być  wynagrodzeniem  ryczałtowym,  

co nie jest bez z

naczenia dla kwestii zakresu wezwania w przypadku badania rażąco niskiej 

ceny. 

Zamawiający  podtrzymał  argumentację,  iż  pismo  Odwołującego  z  dnia  13.03.2020 

roku (data wpływu do Urzędu), które wpłynęło do Urzędu dnia 13.03.2020 roku nie stanowi  

w  rozumieni

u  Zamawiającego  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Pismo  to  było  

w  ocenie  Zamawiającego  wskazaniem  przez  Wykonawcę  wątpliwości  co  do  prawidłowości 

zastosowania wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Zamawiający 

niezwłocznie  udzielił  odpowiedzi  na  wyżej  wymienione  pismo.  Wykonawca  po  udzieleniu 

odpowiedzi przez Zamawiającego nie udzielił żadnej odpowiedzi, jak również nie wystąpił do 

Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień. 

Mając  na  uwadze  wskazane  argumenty,  Zamawiający  stanowczo  protestuje 

przeciwko  stwierdzeniu 

Odwołującego,  iż  postępowanie  prowadzi  w  złej  wierze.  Należy  

w  tym  miejscu  zauważyć,  iż  jakkolwiek  każdy  Wykonawca  ma  prawo  mieć  uwagi  do 

prowadzonego  postępowania  a  obowiązkiem  i  jednocześnie  dobrą  praktyką  jest  udzielanie 

przez  Zamawiającego  wszystkim  potencjalnym  Wykonawcom  niezbędnych  wyjaśnień. 

Tak  złożenie  odwołania  w  zakresie  całego  postępowania  przetargowego  i  tym  samym 

uniemożliwienie  Zamawiającemu  zawarcia  umowy  z  Wykonawcą,  który  spełnił  wszelkie 

wymogi  i  którego  oferta  została  uznana  przez  Zamawiającego  za  najkorzystniejszą  

w zakresie części nr 2 (Wykonawca który złożył odwołanie zajął 5 lokatę w zakresie kryteriów 

oceny  ofert)  może  dawać  Zamawiającemu  poczucie  iż  Wykonawca  składający  odwołanie 

działa w ziej wierze. 

Biorąc  powyższe ustalenia pod uwagę, Izba  uznała,  że odwołanie nie mogło zostać 

uwzględnione i w całości podlegało oddaleniu. 


W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  36aa  ust.  1  i  2  w  zw.  art.  41  pkt  4  ustawy  Pzp 

po

przez wadliwe przyjęcie, że wskazanie w SIWZ, iż Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych (pkt. 18.2) stanowiło jedynie oczywistą omyłkę pisarską, która nie stanowi 

przesłanki  do  unieważnienia  postępowania  przetargowego,  zauważyć  należy,  iż  

postępowaniach  podprogowych  elementy  takie  nie  mogą  być  podstawą  korzystania  ze 

środków ochrony prawnej.  

Podobnie  ocenić  należy  kwestionowanie  przez  Odwołującego  czynności 

unieważnienia postępowania dla części 1 zamówienia.  

Natomiast  gdyby  uznać,  że  zakwestionowano  opis  przedmiotu  zamówienia  i  błędne 

określenie tego przedmiotu co do możliwości składania ofert częściowych, to takie zarzuty na 

etapie związanym z oceną ofert należałoby uznać za spóźnione. 

Izba  domniemywa,  iż  zarzut  ten  jest  pochodną  wskazywanych  innych  naruszeń  

w  przypadku  czynności  nieprawidłowego  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  

w przedmiocie rażąco niskiej ceny i w konsekwencji braku tych wyjaśnień – odrzucenia oferty 

Odwołującego i w takiej konfiguracji zostanie on oceniony.  

Izba  wyraża  stanowisko,  że  dokumenty  postępowania  dopuszczały  składanie  ofert 

częściowych,  a  określenie  w  punkcie  18.2  SIWZ,  że  nie  dopuszcza  się  składania  ofert 

częściowych można uznać za oczywistą omyłkę pisarską. Za takim stanowiskiem przemawia 

przede 

wszystkim  konstrukcja  całego  postępowania,  przyjęty  opis  przedmiotu  zamówienia  

z  podziałem  na  dwa  odrębne  zadania,  które  należało  wycenić  jako  odrębne  pozycje  

w  formularzu  ofertowym.  Dla  każdego  z  zadań  określono  również  kryteria  oceny  ofert  

i przedsta

wiono wymagania w zakresie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, 

ustalono  termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Wbrew  stanowisku  i  twierdzeniom 

Odwołującego  możliwy  był  wybór  dwóch  różnych  ofert,  niezależnie  od  siebie  złożonych  

w  każdym  wydzielonym  zadaniu.  Także  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu  wypełniono 

niezależnie od siebie, z podziałem na dwa zadania załączniki ogłoszenia odnoszące się do 

ofert  częściowych.  Również  szacunkowa  wartość  zamówienia  ustalona  w  oparciu  

o  kosztorys  inwestorski  wska

zywała  na  odrębność  przedmiotu  zamówienia  w  podziale  na 

dwa zadania.  

Odwołujący  zdaje  się  mylić  dwa  pojęcia  odrębnie  funkcjonujące  w  systemie 

zamówień  publicznych,  mianowicie  udzielenie  zamówienia  w  częściach  oraz  możliwość 

składania ofert częściowych. Udzielanie zamówienia w częściach umożliwia zamawiającemu 

udzielnie  rodzajowo  tożsamego  zamówienia  w  różnych  postępowaniach,  możliwych  do 

przeprowadzenia  w  różnym  czasie,  ale  z  zachowaniem  zasady  łącznej  wartości 

szacunkowej. Udzielenie zamówienia w częściach jest wyłącznie zależne od zamawiającego 

jako  gospodarza  postępowania,  w  szczególności  od  jego  możliwości  finansowych. 


Udzielenie zamówienia w częściach nie wymaga uzasadnienia w protokole z postępowania, 

a  jedynie  wymagane  jest  odnotowanie  tego  faktu.  Mo

żliwe  jest  prowadzenie  postępowania  

w częściach, gdzie dopuszczalny jest podział takiego zamówienia na części i dopuszczenie 

składania  ofert  częściowych.  Możliwe  jest  również  niedopuszczenie  składania  ofert 

częściowych w zamówieniu prowadzonym w częściach.  

W  przypadku  zaś  prowadzenia  postępowania  z  możliwością  składania  ofert 

częściowych  następuje  podzielenie  przedmiotu  zamówienia  na  części  w  ramach  jednego 

postępowania.  Zamawiający  samodzielnie  dokonuje  podziału  przedmiotu  zamówienia  

i określa w stosunku do ilu części można złożyć oferty.  

W  przedmiotowym  postępowaniu  nie  mieliśmy  do  czynienia  z  prowadzeniem 

postępowania  w  częściach  ale  właśnie  z  dopuszczeniem  przez  Zamawiającego  w  jednym 

postępowaniu składania ofert w ramach dwóch wydzielonych części.  

Z tych powodów zarzuty odwołania uznać należało za niezasadne. 

Rozpoznając zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1a pkt 1 w zw. 

z  art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp,  Izba  uważa,  że  nie  zasługiwał  on  na  uwzględnienie. 

Zamawiający miał nie tylko prawo, ale obowiązek badać poprawność kalkulacji dla każdego 

zadania niezależnie, w zależności wartości ceny oferty do wartości szacunkowej zamówienia 

dla danego zadania. 

Przepis art. 90 ust. 1 a ustawy Pzp jasno stanowi, że w przypadku gdy 

cena całkowita oferty  jest  niższa o co najmniej 30%  od  wartości  zamówienia powiększonej  

o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  

z art. 35 ust. 1 i 2 

Zamawiający zwraca się o złożenie wyjaśnień do takiego wykonawcy.  

Zamaw

iający oszacował wartość szacunkową zamówienia dla zadania nr 1 na kwotę 

310.361,31 zł. Odwołujący złożył ofertę na kwotę 145 000,00 zł. W ocenie Izby Odwołujący 

prawidłowo  wezwany  został  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  tej  części,  na  co  wyraźnie 

wskazuje 

treść  wezwania  Zamawiającego.  Odwołujący  zatem  winien  był  odnieść  się  

w wyjaśnieniach do poprawności kalkulacji własnej oferty dla zadania nr 1.  

Oceniając złożone wyjaśnienia w aspekcie, czy mamy w postępowaniu do czynienia 

ze zjawiskiem rażąco niskiej ceny, Izba pragnie podkreślić, że nie istnieje jeden wzorzec, czy 

schemat  konstruowania  wyjaśnień.  Każdy  z  wykonawców  przygotowując  ofertę  może 

zwrócić przy wycenie uwagę na inne aspekty zamówienia, każdy z wykonawców ma własne 

zasady polityki cenowej, fun

kcjonuje w innych realiach polityki cenowej własnej firmy. Nie ma 

jednego katalogu minimalnego, ani zakresu maksymalnego zagadnień, do którego powinien 

odwoływać się dany wykonawca sporządzając kalkulację ceny oferty. 

W ocenie składu orzekającego Izby złożone przez Odwołującego wyjaśnienia nie były 

wystarczające do uznania, że cena oferty nie jest rażąco niska. W treść złożonych wyjaśnień 


trudno w ogóle dopatrywać się jakichkolwiek elementów odnoszących się do kalkulacji ceny 

ofertowej. Złożonego pisma nie poparto żadnymi dowodami. Skład orzekający Izby uważa, iż 

złożone  pismo  stanowi  de  facto  polemikę  z  zasadnością  i  prawidłowością  sformułowania 

wezwania,  nie  złożono  natomiast  jakichkolwiek  wyjaśnień  dotyczących  ceny  oferty. 

Odwołujący  ograniczył  swoje  wyjaśnienia  do  lakonicznego  twierdzenia,  że  cena jego  oferty 

nie została zaniżona.  

W  wyjaśnieniach  nie  powoływano  jakichkolwiek  okoliczności  charakterystyczne  dla 

danego przedsiębiorcy, od lat funkcjonującego w określonej branży. Nie wykazano żadnych 

okoliczn

ości specyficznych dla tego konkretnego wykonawcy, może poza faktem że inaczej 

kalkuluje się cenę przy zamówieniu o większej skali, składając ofertę na dwa zadania. Biorąc 

pod  uwagę,  że  wszyscy  wykonawcy  złożyli  w  ten  sposób  oferty  i  będą  zamawiali  znaczne 

ilości materiałów, co zapewne pozwoli im wynegocjować znaczące upusty, większe niż przy 

zakupach  detalicznych,  jednostkowych,  nie  jest  to  okoliczność  specyficzna  odnosząca  się 

tylko do Odwołującego.  

Tylko z jednozdaniowego zapewnienia Wykonawcy Odwołującego wynika, że w cenie 

oferty  ujęto  wszystkie  wymagane  koszty,  w  tym  robocizny,  zakupu  materiałów  i  zysk.  

Nie złożono również choćby kalkulacji uproszczonej, która dane te potwierdza.  

Analizując treść  wezwania,  czy  można  nazwać je lakonicznym,  niekonkretnym, Izba 

podkreśla,  że  w  takim  wypadku  Odwołujący  mógł  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o 

reasumpcję  stanowiska,  podając,  że  cena  całkowita  oferty  nie  przekraczała  średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert dla danej części, że Zamawiający nie wskazał, 

jakie  elementy  ceny  ofertowej  budzą  jego  wątpliwości  ale  tego  nie  uczynił.  Przedstawił 

natomiast  lakoniczną  polemikę  z  treścią  wezwania,  nie  odnosząc  się  merytorycznie  do 

zasadności  kalkulacji  ceny  własnej  oferty.  Zdaniem  składu  orzekającego  Izby  Zamawiający 

kierując do Wykonawcy wezwanie wskazał na część zamówienia, w której wymaga złożenia 

wyjaśnień, przywołał treść przepisu, wskazał także, na jakie elementy 9czynniki obiektywne 

lub subiektywne) Wykonawca powinien zwrócić uwagę, co uznać należy za wystarczające.  

Skład  orzekający  Izby  uważa,  że  Zamawiający  słusznie  w  postępowaniu  przyjął,  że 

nie  zostały  mu  złożone  wyjaśnienia  i  odrzucił  ofertę  wykonawcy.  Otrzymane  od 

Odwołującego  wyjaśnienia  nie  mogą  prowadzić  do  wniosku,  że  oferta  cenowa  została 

przedstawiona 

w  sposób  rzetelny,  przynajmniej  takiej  tezy  nie  udowodnił  Odwołujący. 

Wyjaśnienia  te  mają  lakoniczną  postać,  nie  zostały  poparte  jakimikolwiek  dowodami. 

Zdaniem  Izby 

złożone  wyjaśnienia  nie  były  wystarczająco  precyzyjne,  nie  wskazywały  na 

obiekt

ywne  czynniki,  które  mogły  wpłynąć  na  obniżenie  ceny  oferty,  nie  zostały  poparte 

dowodami,  które  potwierdzały  prawidłowość  kalkulacji.  Wykonawca  w  udzielanych 


wyjaśnieniach  nie  udowodnił  Zamawiającemu,  że  jego  cena  ofertowa  jest  realna, 

wiarygodna, tzn. że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia, przy 

zachowaniu należytej staranności nie będzie ponosił strat.  

Reasumując, 

Odwołujący 

nie 

sprostał 

obowiązkowi 

wynikającemu  

z  dyspozycji  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  i  złożonymi  wyjaśnieniami  nie  udowodnił 

prawidłowości  kalkulacji  ceny  oferty.  W  konsekwencji  Zamawiający  słusznie  odrzucił  ofertę 

Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

Dostrzeżenia  wymaga  także,  że  składanie  wyjaśnień  na  etapie  postępowania 

odwoławczego  w  odwołaniu,  lub  po  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  i  nie  wydłużonym 

terminie  uznać  należy  za  spóźnione.  W  postępowaniu  odwoławczym  Izba  dokonuje  oceny 

działań i zaniechań Zamawiającego podjętych w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  nie  d

okonuje  natomiast  badania  i  oceny  ofert,  także  w  zakresie  poprawności 

kalkulacji  ceny  ofertowej.  Izba  ocenia,  czy  Zamawiający  miał  obowiązek  skierować  do 

danego  wykonawcy  wezwanie  o  wyjaśnienia,  czy  dany  wykonawca  takie  wyjaśnienia 

przedstawił  i  czy  zostały  one  w  sposób  właściwy  ocenione  przez  Zamawiającego.  Izba  nie 

prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie wyręcza Zamawiającego 

w badaniu i ocenie ofert.  

Odnośnie  do  unieważnienia  postępowania,  to  jeżeli  w  danej  części  zamówienia  nie 

złożono  żadnej  oferty  lub  wszystkie  złożone  oferty  podlegały  odrzuceniu,  to  Zamawiający 

miał prawo, a nawet obowiązek daną część zamówienia, dane zadanie unieważnić.  

Co do zarzutów naruszenia art. 86 ust. 3 w zw. art. 86 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 

1  ustawy 

Pzp  przez  Zamawiającego,  to  ponownie  powtórzyć  należy,  iż  w  postępowaniach 

podprogowych  nie  mogą  one  stanowić  samodzielnie  zarzutu,  nie  są  bowiem  wymienione  

w katalogu czynności w  art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, od których przysługuje środek ochrony 

prawnej  

Na marginesie tylko Izba odniesieni się do tych elementów odwołania. Uszło bowiem 

uwadze  O

dwołującego, że wartość szacunkowa zamówienia, o której stanowi art. 32 ust. 1 

ustawy 

Pzp  jest  czym  innym  niż  kwota,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie 

zamówienia.  

Ustalenie 

wartości 

szacunkowej 

związane 

jest 

etapem 

czynności 

przygotowawczych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Czynność ta ma 

na celu przede wszystkim dokonanie 

wyboru co do właściwego sposobu postępowania przez 

zamawiającego  w  zakresie  proceduralnym,  tj.  pozwala  na  określenie  czy  procedura  objęta 

jest reżimem ustawy Pzp, czy też należy prowadzić ją w oparciu o regulacje krajowe czy też 


przekracza  ona  tzw.  progi  unijne.  Z  powyższym  wiąże  się  bowiem  kwestia  właściwej 

publikacji  ogłoszeń  o  zamówieniu,  ustalenia  odpowiednich  dla  procedury  terminów  oraz 

właściwych  wymogów  jakie  winni  spełnić  wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  danego 

zamówienia, obowiązkiem wyznaczenia wadium w odpowiedniej wysokości. Głownie zatem 

od  prawidłowego  ustalenia  wartości  szacunkowej  zamówienia  zależy  przeprowadzenie 

postępowania według właściwych zasad.  

W tym przypadku Z

amawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na poziomie 

obligującym go do zastosowania tzw. procedury krajowej dla robót budowlanych wynikającej 

z przepisów ustawy Pzp.  

Podnieść  należy,  iż  wartość  szacunkowa  zamówienia  odzwierciedla  rynkową  cenę 

przedmiotu,  który  jest  objęty  postępowaniem  -  stanowi  wycenę  przedmiotu  zamówienia  

w odniesieniu do aktualnych cen 

rynkowych. Warto zauważyć iż wycena ta nierzadko różni 

się  od  cen  ofert  złożonych  w  postępowaniu.  Sposoby  wyceny  wartości  zamówienia 

wskazane są w art. 33 do 35 ustawy Pzp. 

Z kolei 

kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

je

st  kwotą  odmienną  od  jego  wartości  szacunkowej  (nie  są  to  kwoty  tożsame).  Można 

przyjąć wprawdzie generalną zasadę, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

ustalana jest w oparciu o ustaloną wartość szacunkową plus podatek VAT, ale zasada taka 

ni

e  została  narzucona  przez  ustawodawcę  i  nie  wynika  z  przepisów,  a  jedynie  jest 

dominującą  praktyką  na  rynku.  Co  do  zasady  powinna  być  to  kwota  wynikająca  z  planu 

finansowego  lub  innego  dokumentu  obrazującego  wysokość  środków  na  realizację 

zamówienia.  

Przy 

określaniu  tej  kwoty  należy  uwzględnić  przede  wszystkim  rzeczywiste 

możliwości  finansowe  zamawiającego.  Kwota  ta  stanowi  deklarację  zamawiającego  

w  zakresie posiadanych  przez  niego  w  danym  momencie  środków  finansowych  i  może  się 

zmienić  na  dalszym  etapie  postępowania  w  wyniku  zwiększenia  przez  zamawiającego 

wysokości  środków  przeznaczonych  na  sfinansowanie  zamówienia  (wyrok  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  14  lipca  2010,  KIO/UZP  1286/10).  Według  tej  wartości  podejmowana  jest 

decyzja, czy postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp.  

W  postępowaniu  będącym  przedmiotem  niniejszego  odwołania  Zamawiający 

oszacował tę wartość dla zadania nr 1 na 310.361,31 zł (72.696,06 euro), dla zadania nr 2 

na 99 

460,34 zł (23.296,64 euro) na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Na otwarciu ofert 

podano,  że  kwota  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia 

wynosi  305 

350,00  zł,  w  tym  część  1 -  147 750,00  zł,  dla  części  2 -  157 600,00  zł  i  takie 

środki zabezpieczono w budżecie. 


W  ocenie  Izby  Zamawiający  nie  naruszył  w  ten  sposób  przepisów  obowiązującego 

prawa,  albowiem  możliwe  jest  zabezpieczenie  w  budżecie  środków  na  poziomie  nawet 

znacznie  odbiegającym  od  kwoty  jaką  zamawiający  ustalił,  szacując  wartość  zamówienia. 

Izba  w  orzeczeniach  niejednokrotnie 

podkreślała,  że  ustalenie  wartości  szacunkowej 

zamówienia  na  danym  poziomie  nie  powoduje  po  stronie  zamawiającego  obowiązku 

dopasowania  czy  też  ustalenia  kwoty  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia  na  takim  samym  poziomie  (tak  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  12 

czerwca  2015  r.,  sygn.  akt  KIO  1132/15 

oraz  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  24 

sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1566/18). 

orzecznictwie  za  ugruntowany  należy  uznać  pogląd  (wyrok  Sądu  Okręgowego  

w  Katowicach  z  dnia  24  kwietnia  2008  r.,  sygn.  akt:  XIX  Ga  131/08,  wyrok  KIO  z  dnia  14 

marca 2014 r., sygn. akt: KIO 392/14, wyrok KIO z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt: KIO 

646/14,  wyrok  KIO  z  dnia  15  maja  2014  r.,  sygn.  akt:  KIO  823/14),  który  Izba  uznaje  za 

słuszny, iż to zamawiający dokonuje oceny, jaką kwotę może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia  i  powyższe,  jak  i  decyzja  o  podwyższeniu  rzeczonej  kwoty,  mieści  się  

w dyskrecjonalnej władzy zamawiającego, a kontrola gospodarowania środkami finansowymi 

przez zamawiającego nie należy do kompetencji uczestników postępowania. Skoro bowiem 

Zamawiający ma obowiązek określenia kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia i podania jej przed otwarciem ofert, to już ustalenie, że cena oferty przekracza tę 

kwotę stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 

ustawy  Pzp,  bowiem  wolą  zamawiającego  jest  zwiększenie  tej  kwoty.  Zamawiający  nie  ma 

więc  obowiązku  poszukiwania  źródeł  finansowania  ponad  kwoty,  które  pierwotnie 

zabezpieczył,  w  celu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  zapobieżeniu  unieważnienia 

postępowania.  Natomiast  do  naruszenia  przepisów  ustawy  o  odpowiedzialności  za 

naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  dochodzi  dopiero  w  momencie  zaciągnięcia 

zobowiązania przewyższającego środki zabezpieczone na ten cel.  

Reasumując  zatem,  w  ramach  obecnie  obowiązujących  przepisów  ustawy  Pzp 

dopuszczalna  staje  się  sytuacja  wszczęcia  postępowania  pomimo  tego,  iż  wartość 

szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Ustawodawca bowiem celowo wprowadził wyraźne rozróżnienie 

tych kwot - 

ustalanych w różnych etapach czynności podejmowanych przez zamawiającego 

zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego. 

Z tych powodów Izba uznała, że zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie.  


Izba  uznała  za  niezasadne  zarzuty  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów 

wymienionych  w  petitum  odwołania.  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  wykazał,  

że Zamawiający naruszył wskazywane przepisy ustawy Pzp, a jego działania miały charakter 

świadomy i celowy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak 

w sentencji.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

od

woławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  w tym w szczególności § 5 ust. 4. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel