KIO 696/20 WYROK dnia 12 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 696/20 

WYROK 

z dnia 12 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski 

                                                                         Protokolant: 

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  12  czerwca 

2020  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odw

oławczej  w  dniu  31  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę  Road  Systems  J.  N.  s.c.  z  siedzibą  w  Skrzyszowie  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Gminę Zakliczyn  

przy  udziale  wykonawcy  S.  K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Kroczbud  K. 

i  Buduj  z  siedzibą  w  Gorlicach  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 696/20 po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

wyboru najkorzystniejszej o

ferty, nakazuje Zamawiającemu dokonanie ponownego badania i 

oceny ofert, 

kosztami postępowania obciąża Gminę Zakliczyn i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Road Systems J. 

N. 

s.c. z siedzibą w Skrzyszowie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od Gminy Zakliczyn na rzecz wykonawcy Road Systems J. N. s.c. z 

siedzibą w Skrzyszowie kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 
zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 
odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Tarnowie. 

Przewodniczący:…………………… 


Sygn. akt: KIO 696/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Gmina  Zakliczyn  wszczął  postepowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na

:  „Modernizację  -  asfaltowanie  dróg  gminnych  na  terenie  Gminy  Zakliczyn  - 

zadania realizowane częściowo w ramach funduszu soleckiego”. 

Przedmiotowe zamówienie zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych z 

2020 r. pod numerem 518860-N-2020. 

Zamawiający  pismem  z  dnia  25  marca  2020  r.  wezwał  wykonawcę  S.  K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Kroczbud  Krocz  i  Buduj  z  siedzibą  w 
Gorlicach  do  złożenia  wyjaśnień  czy  zaoferowana  cena  nie  stanowi  rażąco  niskiej  ceny  w 

oparciu o art. 90 ust.1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP, gdzie Wykonawca w odpowiedzi 
na pismo złożył wyjaśnienia z dnia 25 marca 2020 r., które zostały złożone u Zamawiającego 

Gminy Zakliczyn dnia 26 marca 2020 r. 

Po  przepr

owadzeniu  powyższych  czynności  Zamawiający  dokonał  wyboru 

najkorzystniejszej oferty przedmiotowego wykonawcy. 

Nie  zgadzając  się  z  powyższą  czynnością  Zamawiającego  Odwołujący:  Road 

Systems  J. N. 

s.c. z siedzibą w Skrzyszowie w dniu 31 marca 2020 r. wniósł odwołanie do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec:  

a) Czynności wyboru wykonawcy S. K. Kroczbud Krocz i Buduj,  
b) Czynności badania i oceny oferty wykonawcy jak wyżej, 

c)  Zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy  S.  K.  KROCZBUD  Krocz  i  Buduj  na 

podstawie art. 90 ust. 3 ustawy PZP i na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt, 4 ustawy PZP, d) 

Zaniechania wyboru oferty Odwołującego. 

Odwołujący przedstawił następujące zarzuty odwołania:  

a) Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy PZP i art. 

89  ust.  1  pkt.  4  ustawy  PZP  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  S.  K. 

Kroczbud  Krocz  i  Buduj,  pomimo,  iż  wykonawca  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  25 

marca  2020  roku  na  podstawie  art.  90  ust.  1  i  1a 

ustawy  PZP  o  udzielenie  wyjaśnień  czy 

zaoferowana  cena  w  ofercie  z  dnia  17  marca  2020  roku  nie  stanowi  rażąco  niskiej  ceny 
udzielił  pismem  z  dnia  25  marca  2020  roku  lakoniczne  i  ogólnikowe  wyjaśnienia,  które 


powinny  zostać  potraktowane  przez  Zamawiającego  jako  brak  udzielenia  wyjaśnień  i  tym 
samym  stanowić  podstawę  do  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  w  oparciu  o  art.  90  ust.  3 

ustawy PZP, 

b) zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP w związku z naruszeniem art. 91 ust. 

1  ustawy  PZP  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  wykonawcy  S.  Kroczbud  jako 

najkorzystniejszej  oferty  oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty  złożonej  przez 
Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty,  

c)  Z  ostrożności  procesowej  -  zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  PZP 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  S.  K.

,  którego  oferta  zawiera  rażąco 

niską cenę, gdyż wykonawca nie udowodnił realności zaoferowanej ceny. 

Wskazując  na  powyższe  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu, aby:  

a) Unieważnił czynność wyboru oferty S. K. Kroczbud Krocz i Buduj, 
b) Odrzucił ofertę wykonawcy oferty S. K. Kroczbud Krocz i Buduj,  
c)  W  konsekwencji  dokonał  czynności  wyboru  oferty  Odwołującego,  jako 

najkorzystniejszej oferty.  

Jednocześnie  wnosił  o  zwrot  kosztów  postępowania  oraz  kosztów  zastępstwa 

procesowego. 

W  swoim  uzasadnieniu  do  odwołania  w  pierwszej  kolejności  wskazał,  że 

wystosowanie przez Zamawiającego wezwanie o wyśnienia do ceny w oparciu o art. 90 ust.1 

us

tawy PZP tworzy domniemanie, że zaoferowana przez wykonawcę cenę jest rażąco niska, 

które wykonawca jest obowiązany poprzez stosowne wyjaśnienia i dowody obalić i wzruszyć. 

Zarzucił,  że  Wykonawca  S.  K.  w  swoich  wyjaśnieniach  przedstawił  jedynie 

ogólnikowe, lakoniczne twierdzenia, które w żaden sposób nie wykazały sposobu kalkulacji 

ceny ofertowej.  

Zwrócił  uwagę,  że  Wykonawca  powołał  się  jedynie  na  okoliczności  właściwe  dla 

każdego  wykonawcy  w  branży,  a  nie  szczególne  okoliczności  właściwe  tylko  dla  tego 
wykonawcy i uzasadniające obniżenie ceny.  

Zauważył,  że  Wykonawca  nie  przedstawił  kalkulacji  ceny  danych  liczbowych 

dotyczących  podstawowych  elementów  cenotwórczych  tj,  jak  wycena  materiałów,  sprzętu, 
robocizny,  nie  przedstawił  żadnych  dowodów  uprawdopodobniających  realność 
zaoferowanej ceny powołując się na dowód w postaci wyjaśnień wykonawcy z dnia 25 marca 


2020 roku i wezwanie Zamawiającego o wyjaśnienia z dnia 25 marca 2020 r.  

Zdaniem Odwołującego - aktualna pozostaje interpretacja art. 90 ust. 3 ustawy PZP 

dokonana  w  jednym  z  orzeczeń  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  że  „Złożenie  wyjaśnień 
niedostatecznych,  zbyt  ogólnych,  nieadekwatnych  do  wezwania  zamawiającego  jest 
równoważne do sytuacji, w której wykonawca nie złożył wyjaśnień.”.  

Zdaniem  Od

wołującego  -  wyjaśnienia  Wykonawcy,  niekompletne  co  do  sposobu 

kalkulacji  ceny,  elementów  cenotwórczych,  metod  oszczędności  wykonania,  dowodów  na 
uzasadnienie  swoich  twierdzeń  powoduje,  że  oferta  wykonawcy  wymyka  się  spod  kontroli 
Zamawiającego  co  do  rzetelności  wyceny,  co  uzasadnia  odrzucenie  oferty  wykonawcy  w 

oparciu o art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP.  

Zarzucił,  że  z  treści  wyjaśnień,  poza  ogólnikowymi  deklaracjami  nie  wynika,  czy 

wykonawca  ujął  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia,  czy  ceny  za  poszczególne 
składniki są rynkowe, a także czy przyjęta ilość roboczogodzin jest oszacowana co najmniej 

w kwocie wynagrodzenia minimalnego.  

Według  Odwołującego  -  wykonawca  nie  zaoferował  żadnych  danych  liczbowych, 

żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń.  

Dodatkowo  wskazał,  że  kosztorys  inwestorski  w  tej  sprawie  wynosił  560.158,  54 

złotych,  zaś  wykonawca  S.  K.  zaoferował  za  wykonanie  zadania  296.619,42  złotych,  co 
powoduje że wyjaśnienia powinny być rzeczowe i fachowe, a nie ogólne i charakterystyczne 
dla wszystkich wykonawców ubiegających się o to zadanie.  

W dniu 6 kwietnia 2020 r. zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po stronie Zamawiającego wykonawca S. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Kroczbud Krocz 

i Buduj z siedzibą w Gorlicach, zwany dalej Przystępującym. 

Pismem  z  dnia  20  kwietnia  2020  r.  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  odwołanie, 

wnosząc: 

1)  o jego oddalenie; 

o  przeprowadzenie  dowodów  z  akt  sprawy  oznaczonych  znakiem:  UM-

1.271.ZP.2.2020,  obejmujących  dokumenty  wymienione  w  odwołaniu  na 

poparcie twierdzeń sformułowanych przez Zamawiającego; 

o  dopuszczenie  dowodu  z  przesłuchania  strony  -  Zamawiającego  na 

okoliczność  prawidłowości  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  w  tym  przypadku 


złożonej przez przedsiębiorcę S. K. właściciela firmy Szczepan Kroczek KROCZBUD Krocz i 
Buduj, ul. Słowacka 26, 38-300 Gorlice;  

o przyznanie kosztów postępowania odwoławczego. 

Zamawiający  stanął  na  stanowisku,  że  przedmiotowe  odwołanie  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

Według  Zamawiającego  -  zarzuty  odwołania  w  zakresie  czynności  podjętych  w 

postępowaniu, jak i rzekomego zaniechania czynności są nieuprawnione. 

Z

wrócił uwagę, że dokonał on wyboru oferty firmy S. K. KROCZ-BUD Krocz i Buduj w 

Gorlicach  jako  najkorzystniejszej,  z  zasto

sowaniem  kryteriów  opisanych  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.  

Zwrócił  uwagę,  że  oferta  ta  uzyskała  łącznie  100  pkt  (cena  60%  +  okres  gwarancji 

jakości 40%); cena ofertowa opiewała na kwotę 296.619 42 zł brutto.  

Zauważył,  że  dla  porównania  oferta  złożona  przez  Odwołującego  wynosiła  brutto 

317.999,64  zł,  tj.  7%  droższa  od  ceny  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako 

najkorzystniejsza, co wskazuje na brak 

istotnej różnicy wartościowej. 

Przekonywał,  że  postępowanie  zostało  przeprowadzone  w  sposób  zapewniający 

zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców,  czyli  zgodnie  z  art.  7 

ust. 1 i 3 Pzp. 

Zamawiający  oświadczył,  że  na  podstawie dokonanej  analizy  i  weryfikacji  wyjaśnień 

odpowiadających treści wezwania,  uznał  ofertę Przystępującego  za  nie zawierającą  rażąco 

niskiej ceny.  

Zwrócił  uwagę,  że  Wykonawca  w  wyjaśnieniach  szczegółowo  opisał  okoliczności 

powodujące  bezpośredni  i  wymierny  wpływ  na  niską,  a  równocześnie  realną  (zwłaszcza  w 

warunkach 

lokalnych  i  ze  względu  na  rodzaj  inwestycji)  cenę  realizacji  zamówienia, 

generowanie  oszczędności  wykonania,  podkreślając  na  wstępie,  że  z  powodu  wirusa 

COVID-

19, jest mniej zamówień publicznych i zleceń, w związku z tym firma chcąc utrzymać 

się na rynku przyjmuje niewielki zysk, co sprawia, że cena jest taka niska. 


Zdaniem Zamawiającego - oferta Przystępującego jest zrównoważona pod względem 

gospodarczym  i  może  zostać  zrealizowana  w  należyty  sposób,  zgodnie  z  oczekiwaniami 

Gminy Zakliczyn i w ramach prowadzenia racjonalnej gospodarki finansami publicznymi. 

Ponadto, 

zaznaczył, że najważniejszym elementem cenotwórczym robót drogowych -

asfaltowych  jest  cena  substancji  ropopochodnych  -  cena  paliwa  wykorzystywanego  do 

produkcji  i  układania  mas  bitumicznych  oraz  do  transportu  maszyn  i  materiałów  przy 

robotach drogowych).  

W

yjaśnił,  że  badanym  stanie  faktycznym  i  okolicznościach,  w  dobie  kryzysu 

wywołanego  przez  pandemię  Covid-19,  mamy  do  czynienia  z  drastycznie  niskimi  cenami 

paliwa (spadek cen paliwa o 30-

40%), co również wpływa na cenę ofertową, co nie zostało w 

ogóle uwzględnione przez Odwołującego. 

Podniósł  również,  że Wykonawca  wybrany  przez  Zamawiającego  funkcjonuje  od  19 

września 2019 r., a takich przypadkach oferowane ceny przez nowych uczestników obrotu są 
zazwyczaj niższe. 

Nadto, zauważył, że podawana przez wykonawców cena miała charakter ryczałtowy, 

a zatem nie jest ważna wewnętrzna struktura ceny. 

Zamawiający  uznał,  że  skoro  wyjaśnienia  miały  charakter  oświadczenia  własnego 

wykonawcy, to stanowiły one dowód na okoliczność braku rażąco niskiej ceny. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu  o  tr

eść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  treść  SIWZ,  oferty  Przystępującego, 

wezw

ania  Zamawiającego  z  dnia  25  marca  2020  r.  do  wyjaśnienia  rażąco  niskiej  ceny  w 

sto

sunku do Przystępującego, złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnień z dnia 25 marca 

2020 r. na to wezwanie 

Zamawiającego, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 

27 marca 2020 r.,  odpowiedzi Zama

wiającego na odwołanie z dnia 20 kwietnia 2020 r., jak 

również  na  podstawie  złożonych  na  rozprawie  przez  strony  i  uczestnika  wyjaśnień  Izba 

postano

wiła odwołanie uwzględnić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu.  


Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego Izba doszukała się w działaniach 

Zamawiającego  naruszenia  przepisów  art.7  ust.1  i  3,  art.89  ust.1  pkt  4,  art.90  ust.3,  art.91 

ust.1 ustawy Pzp.  

Rozpoznając  istotę  sprawy  należy  wskazać,  że  podstawowym,  istotnym 

zagadnieniem  wymagającym  rozstrzygnięcia  była  kwestia  oceny  czy  Zamawiający  miał 

dostateczne  podstawy  p

rawne  do  odrzucenia  oferty  Przystępującego  jako  zawierającej 

rażąco niską cenę.  

W  zakresie  niezbędnym  do  wydania  wyroku  Izba  ustaliła,  że  wartość  przedmiotu 

zamówienia  została  określona  na  kwotę  brutto  293 751,00  zł,  która  to  wartość  została 

podana w informacji z otwarcia ofert z dnia 17 marca 2020 r. 

Nadto,  Izba  stwierdziła,  że  w  przedmiotowym  przetargu  sytuacja  cenowa 

przedstawiała się następująco:  

Przedsiębiorstwo  Drogowo-Mostowe  Godrom  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gorlicach  z 

ceną brutto: 383 249,30 zł, 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy z ceną brutto : 384 

zł, 

3.  S.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Kroczbud  Krocz  i  Buduj  z 

siedzibą w Gorlicach z ceną brutto : 296 619,42 zł, 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle z ceną 

brutto : 338 895, 75 

zł, 

Odwołujący z ceną brutto : 317 999,64 zł. 

W oparciu o powyższe dane liczbowe ustalono, że średnia arytmetyczna wszystkich 

złożonych ofert wyniosła 344 347,44 zł. 

Powyższe  zestawienie  i  informacje  cenowe  wskazują,  że  cena  oferty 

Przystępującego nie była niższa o 30 % od wartości przedmiotu zamówienia oraz od średniej 
arytmetycznej podanych wyżej cen złożonych ofert. 

Należy wskazać, że zgodnie z art. 90 ust.1 cyt. wyżej ustawy Pzp jeżeli zaoferowana 

cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do 
przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania 
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 


oszczędności 

metody 

wykonania 

zamówienia, 

wybranych 

rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy,  oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy, których wartość przyjęta  do 
ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 
minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz 

z 2016 r. poz. 1265); 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1a.W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej 

arytm

etycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie 

wyjaśnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności 
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyja

śnień, o których mowa w ust. 1. 

Opierając  się  o  powyższy  materiał  dowodowy  zebrany  w  sprawie  Izba  doszła  do 

przekonania,  że  Zamawiający  nie  był  zobowiązany  do  przeprowadzenia  postępowania  w 
zakresie wyjaśnienia istnienia rażąco niskiej ceny w stosunku do oferty Przystępującego, a to 
z tego powodu, że nie zostały przekroczone wskazane wyżej progi ustawowe cen. 

Podstawę  dla  Zamawiającego  do  przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego 

rażąco niską cenę oferty Przystępującego mogła stanowić jedynie okoliczność zaoferowania 
przez tego wykonawcę ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, które wydawały 
się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  wzbudziły  wątpliwości 

Z

amawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z 

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wymaga przy tym wskazania, że jeżeli Zamawiający miał takie wątpliwości, o których 

mowa w przepisie 

art.90 ust.1 ustawy Pzp i skierował do Przystępującego wezwanie z dnia 

25 marca 2020 r

., to stał się podmiotem zobowiązanym do przyjęcia wyjaśnień i dowodów w 


zakresie rażąco niskiej ceny, które powinien zbadać, a następnie ocenić i na ich podstawie 
dokonać  czynności  wyboru  oferty  Przystępującego,  jako  najkorzystniejszej  lub  odrzucenia 

jego oferty na zasadzie art.89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Dalej,  I

zba  ustaliła,  że pismem  z  dnia 25 marca 2020  r.  Przystępujący  skierował  do 

Zamawiającego  informację  dotyczącą  wyjaśnienia  wysokości  zaoferowanej  ceny  nie 
załączając do niej żadnych dowodów na potwierdzenie zawartych tam informacji. 

Jednocześnie  w  takim  przypadku  stosownie  do  przepisu  art.90  ust.2  ustawy  Pzp 

obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na 

wykonawcy. 

Wymaga  również  wskazania,  że  w  myśl  przepisu  art.90  ust.  3  ustawy  Pzp 

Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana 
ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W rozpoznawanej sprawie sytuacja braku udzielenia w

yjaśnień w ogóle nie zaistniała, 

jednak treść tych wyjaśnień  Przystępującego  jest  ogólna,  lakoniczna  i  powierzchowna  oraz 

nie poparta jakimikolwiek dowodami.  

Przystępujący powołał się w cyt. piśmie, że nie ma żadnych kosztów pośrednich nie 

prze

dstawiając jednocześnie jakiejkolwiek kalkulacji kosztów, nawet ogólnych. 

Dodatkowo,  Przy

stępujący  podniósł  w  omawianych  wyjaśnieniach,  że  nie  zatrudnia 

pracowników na okres zimowy, nie podając jednak za jaką stawkę zatrudnia te osoby. 

Zdaniem Izby 

– okoliczność posiadania własnej rozkładarki mas bitumicznych Bomag 

oraz 3 walców, również nie daje obrazu jaki wpływ to dysponowanie ma na cenę oferty. 

Nie  jest  również  wiadome  jakie  znaczenie  w  przełożeniu  na  cenę  mieszanek 

asfaltowo-

mineralnych  ma  jego  współpraca  z  Otoczarnią  w  Klęczanach  –  WMB  ESBUD, 

jakie w związku z tym otrzymuje od tego podmiotu upusty kształtujące cenę. 

Nadto,  Przystępujący  nie  wykazał  jaki  wpływ  na  koszty  ma  bliskość  siedziby  oraz 

bazy  materiałowo-sprzętowej  Przystępującego  w  stosunku  do  miejsca  wykonania  roboty 

budowlanej  i 

na  czym  polega  oszczędność  w  przypadku  pełnienia  przez  Przystępującego 

funkcji kierownika robót. 


Poza  tym,  powoływanie  się  przez  Przystępującego  na  posiadanie  doświadczonej 

kadry może, co najwyżej generować wyższe koszty niż je obniżać. 

Natomiast, oświadczenie Przystępującego o zaproponowaniu minimalnych kosztów w 

celu uniknięcia likwidacji firmy może wskazywać na to, że cena oferty została ukształtowana 
w oderwaniu od rzeczywistych kosztów przedmiotowej inwestycji i jest podyktowana jedynie 
sytuacją ekonomiczną Przystępującego. 

Ostatecznie, za ogólnikową należało uznać informację Przystępującego o tym, że w 

związku  z  tym,  że  Polska  walczy  z  groźnym  wirusem  mniej  jest  zamówień,  która  to 

informacja 

nie daje żadnego obrazu kosztów Przystępującego w ramach tego zamówienia. 

Co  najbardziej  istotne,  to  fakt,  że  Przystępujący  w  swoich  wyjaśnieniach  nie 

przedstawił jakiejkolwiek kalkulacji kosztów i zysku. 

Powyższe  zaś  prowadzi  do  wniosku,  że  Przystępujący  za  taką  cenę  może  nie 

wykonać przedmiotowego zamówienia lub może je wykonać nienależycie. 

W związku z tym – według zapatrywania Izby - Zamawiający nie mógł dokonać oceny 

zaoferowanej  ceny  i  zawartych  w  niej  kosztów  w  sposób  wszechstronny,  z  należytą 
starannością, co skutkuje koniecznością przyjęcia, że w takich warunkach Przystępujący nie 
przeprowadził  skutecznie postępowania dowodowego w  trybie przepisu art.90  ust.2  ustawy 

Pzp. 

W  ocenie  Izby 

–  Zamawiający  nie  miał  pełnego  obrazu  dotyczącego  zaoferowanej 

przez  Przystępującego  ceny,  a  wobec  tego  dokonana  przez  niego  ocena  wyjaśnień  bez 
dowodów  złożonych przez Przystępującego  nie mogła potwierdzić, że oferta ta  nie zawiera 
rażąco niskiej ceny lub kosztów w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Powyższe  zapatrywanie  Izby  zostało  oparte  na  jednolitej  linii  orzecznictwa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  (  vide:  wyroki  KIO  1894/19,  KIO  1362/19,  KIO  1295/19)  wykluczającej 
możliwość  uznania  za  dowiedziony  przez  wykonawcę  brak  rażąco  niskiej  ceny  w  sytuacji 
przedłożenia przez niego ogólnych, niewyczerpujących i lakonicznych wyjaśnień. 

Wobec  powyższego,  Izba  uznała  za  nie  mającą  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia 

przedmiotowej  sprawy  informacj

ę  cenową  Przystępującego  z  dnia  2  kwietnia  2020r.  z 

Wytwórni  Mas  Bitumicznych,  która  nie  została  przedłożona  w  ramach  postępowania 


wyjaśniającego rażąco niską cenę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Nadto,  dodatkowe  pisemne  stanowisko  złożone  przez  Zamawiającego  na  rozprawie 

również  –  w  ocenie  Izby  –  nie  ma  bezpośredniego  związku  z  kalkulacją  cenową 
Przystępującego,  lecz  stanowi  zobrazowanie  doświadczeń  Zamawiającego  w  branży 

budowlanej. 

Natomiast  wymaga  wskazania,  że  w  swoim  wyroku  z  dnia  25  czerwca  2019  r. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1036/19  wyraziła  pogląd,  że 
skierowanie  powtórnego  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  możliwe  jest  tylko  w  szczególnie 
uzasadnionych  przypadkach  i  może  dotyczyć  wykonawcy,  który  rzetelnie  złożył  pierwsze 
wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u zamawiającego 
nowe wątpliwości.  

W związku z tym,  Izba podziela również  zapatrywania innych składów  orzekających 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  (wyrok  z  13  października  2014  r.,  sygn.  akt  KIO  2025/14  oraz 
wyrok  z  28  lipca  2017  r.  sygn.  akt  1431/17)  przyjmujących,  że  ponowienie  wezwania  nie 
może stanowić ratowania oferty, wówczas gdy wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, 
niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami, wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć 
wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, 
które uzasadniają wysokość ceny jego oferty.  

Zamawiający nie może wzywać jednak wykonawcy kilkakrotnie do uszczegółowienia i 

skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych wcześniej, prowadziłoby to bowiem do 

narus

zenia  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  poprzez 

sugerowanie wykonawcy, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć. 

Mając  powyższe  na  uwadze  Zamawiający  miał  podstawę  prawną  do  odrzucenia 

oferty Przystępującego na zasadzie art.89 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, bowiem oferta ta zawiera 
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W  tym  stanie  rzeczy,  uznając,  iż  powyższe  naruszenia  przepisów  ustawy  miały  i 

mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Izba  na 
podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, postanowiła odwołanie uwzględnić. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). 

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.192 ust.2 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.  

Przewodniczący:……………………  


wiper-pixel