KIO 694/20 POSTANOWIENIE dnia 11 maja 2020 r.

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 694/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska  

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 5 maja 2020 r. odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  roku  przez  Thales  Polska 

Spółkę  z  ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie  w  postępowaniu prowadzonym 

przez 

Tramwaje Warszawskie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie 

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Thales 

Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr 

(słownie:  trzynaście tysięcy  pięćset  złotych zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1,  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), na niniejsze postanowienie, w 

terminie  7  dni  od  dnia 

jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


Sygn. akt: KIO 694/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący  –  Tramwaje  Warszawskie  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  –  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  wdrożenie 

systemu zarządzania zajezdnią i zapewnienie serwisu technicznego. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

–  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  zwanej  dalej 

ustawą P.z.p. 

W  dniu  30  marca  2020  roku  wykonawca 

Thales  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Warszawie  (dalej:  odwołujący)  wniósł  odwołanie  wobec  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W  dniu  5  maja  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołujący  cofnął  odwołanie 

wniesione w dniu 30 marca 2020 roku. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843

), umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  P.z.p.,  Izba  postanow

iła  zwrócić  na  rzecz 

odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

………………………………… 


wiper-pixel