KIO 692/20 POSTANOWIENIE dnia 20 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 692/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec cofnięcia w dniu 3 kwietnia 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  J.  Z. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Handlowo-

Usługowe  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianka 

reprezentowaną przez: adwokata P. W., adwokat M. E. – K. KKLW W. i Wspólnicy Sp. 

k.,  ul.  Twarda  2,00-105  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 

Warszawa 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy  J.  Z. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianka 

reprezentowanej przez: adwokata P. W., adwokat M. E. 

– K. KKLW W. i Wspólnicy Sp. 

k.,  ul.  Twarda  2,  00-105  Warszawa    kwoty 

13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych  (

tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………............…… 

Sygn. akt: KIO 692/20 


U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący,  tj.  wykonawca  J.  Z.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO J. Z., Wola Ducka 70A, 05-408 

Glinianka  w  dniu 

3  kwietnia  2020  r.,  tj.  przed  rozprawą,  cofnął  odwołanie  wniesione  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  r.,  wobec  czynności 

zamawiającego, polegającej na  wystosowaniu w piśmie z dnia 18 marca 2020 r. wezwania 

wy

konawcy  do  złożenia  wyjaśnień  w  postępowaniu  w  zakresie  Zadania  2  ze  wskazaniem 

przez z

amawiającego art. 87 ust. 1 PZP jako podstawy prawnej wezwania, w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  na  „

Zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  pochodzących  z 

terenu Mia

sta Stołecznego Warszawy”. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843),  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na  rzecz  odwołującego  90  %  kwoty  uiszczonego  wpisu,  tj.  jest  kwotę    13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………............… 


wiper-pixel