KIO 691/20 POSTANOWIENIE dnia 10 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 691/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec cofnięcia w dniu 9 kwietnia 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  r.  przez  wykonawcę 

Korporacja Budowlana  DORACO  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą w Gdańsku,  ul. Opacka 12, 

338 Gdańsk  w  postępowaniu prowadzonym  przez  Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy 

Korporacja  Budowlana  DORACO  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdańsku, 

ul. Opacka 12, 80-

338 Gdańsk  kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 

zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.: 

Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843))  na  niniejsze  postanowienie  -  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 691/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący,  tj.  wykonawca  Korporacja  Budowlana  DORACO  Spółka  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Gdańsku,  w  dniu  9  kwietnia  2020  r.,  tj.  przed  rozprawą,  cofnął  odwołanie 

wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  r.,  wobec  treści 

ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowę i umocnienie Kanału Tałckiego; 

2.  Przebudowa  i  umocnienie  Kanału  Grunwaldzkiego;  3.  Przebudowa  i  umocnienie  Kanału 

Mioduńskiego”.  

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843),  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na  rzecz  odwołującego  90  %  kwoty  uiszczonego  wpisu,  tj.  jest  kwotę    18  000  zł  00  gr 

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………............… 


wiper-pixel