KIO 690/20 Sygn. akt: KIO 693/20 POSTANOWIENIE dnia 13 maja 2020 roku

Data: 26 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 690/20 

Sygn. akt: KIO 693/20 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 13 maja 2020 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Poprawa 

Katarzyna Prowadzisz 

Magdalena Rams 

po  rozpoznaniu  w  dniu  13  maja  2020  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez 

udziału Stron, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.   w dniu 30 marca 2020 r. przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

Arcadis 

Sp

ółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

(pełnomocnik),  (2)  INFRA  Centrum  Doradztwa  Spółka  z  ograniczoną 

o

dpowiedzialnością,  (3)  Instytut  Kolejnictwa,  adres  pełnomocnika:  ul.  Aleje 

Jerozolimskie 

142B 

Warszawa, 

w  postępowaniu  odwoławczym  

o  sygnaturze  akt:  KIO  690/20  na  opracowanie  dokumentacji  przedprojektowej  

w wersji rozszerzonej dla projektu: „Prace na ciągu C-E 59 — odcinek Rzepin - 

Szczecin  Podjuchy,  opracowanie 

studium wykonalności”, numer  referencyjny: 

9090/IRZU/21737/05886/19/P  

B.  w dniu  30 marca 2020 r. przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

Arcadis 

Sp

ółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

(pełnomocnik),  (2)  INFRA  Centrum  Doradztwa  Spółka  z  ograniczoną 

o

dpowiedzialnością,  (3)  Instytut  Kolejnictwa,  adres  pełnomocnika:  ul.  Aleje 

Jerozolimskie 

142B 

Warszawa, 

w  postępowaniu  odwoławczym  

o  sygnaturze  akt  KIO  693/20  na  opracowanie  dokumentacji  przedprojektowej  

w  wersji  rozszerzonej  dla  projektu  „Prace  na  ciągu  C-E  59  —  odcinek 

Świnoujście  —  Szczecin  Dąbie  —  Szczecin  Podjuchy,  opracowanie  studium 

wykonalności”, numer referencyjny: 9090/IRZU/19626/05916/19/P  

postępowaniach  prowadzonym  przez  zamawiającego  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe 

S

półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  


przy  udziale  wykonawcy  BBF  Sp

ółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Poznaniu 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt:  KIO 

690/20  oraz 

do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:    KIO  693/20  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  (1)  Arcadis  Spółka  

z ograniczon

ą odpowiedzialnością (pełnomocnik),  (2) INFRA Centrum Doradztwa Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, (3) Instytut Kolejnictwa, adres pełnomocnika: ul. Aleje 

Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa, kwoty 30 000 

zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy 

złotych  zero  groszy),  stanowiącej  wpis  wniesiony  w  postępowaniach  odwoławczych  

o sygnaturze akt: KIO 690/20 oraz KIO 693/20. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..  

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 690/20 

Sygn. akt: KIO 693/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  PKP  Polskie  Unie  Kolejowe  SA  prowadzi  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na 

„Opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej w wersji rozszerzonej dla projektu Prace 

na  ciągu  C-E  59  -  odcinek  Rzepin  -  Szczecin  Podjuchy,  opracowanie  Studium 

Wykonal

ności";  nr  postępowania:  9090/1RZU/21737/05886/19/P  (sygn.  akt:  KIO 

690/20). O

głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej pod nr 2019/S 197-479966 z dnia z dnia 

14 października 2019 r.  oraz na 

„Opracowanie Dokumentacji Przedprojektowej w wersji rozszerzonej dla projektu Prace 

na  ciągu  C-E-59-odcinek  Świnoujście  -  Szczecin  Dąbie  -  Szczecin  Podjuchy, 

opracowa

nie  Studium  Wykonalności”;  nr  postępowania:9090/IRZU/19626/05916/19/P 

(sygn.  akt:  KIO  693/

20).    Ogłoszenie o  zamówieniu zostało opublikowane w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr  2019/S2019/S  198-482344  z  dnia  z  dnia  14 

października 2019r.  

Postępowania  prowadzone  są  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  o  wartości 

zamówienia  równej  lub  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz.1986 

z późn. zm.)  zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”. 

W dniu 30 marca 2020 ro

ku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostały wniesione 

odwołania (o tożsamej treści) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

(1)  Arcadis  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  (pełnomocnik),  (2)  INFRA  Centrum 

Doradztwa  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  (3)  Instytut  Kolejnictwa,  adres 

pełnomocnika:  ul.  Aleje  Jerozolimskie  142B  02-305  Warszawa  (zwanych  dalej 

Odwołującym), wobec czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniach o sygn. akt 

KIO 690/20, oraz KIO 693/20, tj:  

niezgodnej  z  przepisami  Ustawy  oraz  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(dalej „SIWZ") czynności oceny i badania ofert; 

niezgodnej  z  przepisami  Ustawy  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  złożonej 

przez B

BF Sp. z o.o. (dalej „BBF"), pomimo iż oferta ta podlega odrzuceniu; 


zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, 

tj,  zaniechania  odtajnienia  (ujawnienia)  i  udostępnienia  Odwołującemu  zastrzeżonych 

przez wykonawcę BBF jako niejawnych: 

a. 

wyjaśnień  złożonych  w  trybie art.  90  ust.  1 i  1a Ustawy  Pzp,  pomimo że informacje 

zawarte w tych dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie zostały skutecznie zastrzeżone; 

4)  jako  zarzut  ewentualny,  na  wypa

dek  nieuwzględnienia  zarzutu  wskazanego  w  pkt  3 

powyżej - zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

Ustawy, tj. zaniechania odrzucenia oferty BB

F, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a BBF nie złożył odpowiednich wyjaśnień - 

dokument złożony w trybie art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp nie obala domniemania, że oferta 

BBF zawiera rażąco niską cenę; 

jako  zarzut  ewentualny,  na  wypadek  nieuwzględnienia  zarzutu  wskazanego  w  pkt  3 

powyżej  -  niezgodnej  z  przepisami Ustawy  oceny  wyjaśnień  złożonych w  trybie art.  90 

ust. 1 Ustawy Pzp

, złożonego przez BBF, 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, 

tj.  zaniechania  udostępnienia  Odwołującemu  dokumentacji  postępowania  jawnej 

zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

1.  naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 Ustawy poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty 

BBF; 

2.  naruszenie  przepisu  art.  7  ust. 

1 Ustawy  w  związku z  naruszeniem  art. 8 ust,  1,  ust.  2  

i  ust,  3 Ustawy  w  związku z  naruszeniem  art.  96 ust.  3 zdanie drugie Ustawy,  poprzez 

zaniechanie odtajnienia (ujawnienia) i udostępnienia Odwołującemu: 

a.  

wyjaśnień złożonych w trybie art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy PZP, 

pomimo  że  informacje  zawarte  w  tych  dokumentach  nie  stanowią  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  

a  ponadto  wykonawca  BBF  nie  dokonał  skutecznego  zastrzeżenia  informacji 

zamieszczonych w 

tych wyjaśnieniach; 

z ostrożności procesowej jako zarzuty ewentualne, na wypadek nieuwzględnienia zarzutu 

wskazanego 

w pkt 2 powyżej - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 

ust. 3 Ustawy poprzez nieprawidłową ocenę  złożonych przez  BBF  wyjaśnień złożonych  

w  trybie  art.  90  ust.  1  Ustawy  Pzp

,  podczas  gdy  z  treści  złożonych  wyjaśnień  wynika,  

że oferta zawiera cenę rażąco niską; 

z ostrożności procesowej jako zarzuty ewentualne, na wypadek nieuwzględnienia zarzutu 

wskazanego 

w pkt 2 powyżej - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 


ust. 3 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty BBF, pomimo iż oferta ta zawiera 

rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  zaś  wykonawca  BBF  nie 

złożył wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 Ustawy, 

naruszenia art. 8 ust. 1 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp poprzez nieudostępnienie 

Odwołującemu  pełnej  dokumentacji  postępowania  po  dniu  dokonania  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej. 

W  zwi

ązku  z  powyższym  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

1.  u

nieważnienia czynności oceny ofert, 

2.  p

owtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

3.  odrzucenia oferty BBF, 

4.  dokonania ponownej oceny ofert, 

5.  u

dostępnienie Odwołującemu dokumentacji postępowania jawnej zgodnie z art. 96 ust. 3 

Ustawy  Pzp 

od  dnia  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  szczególności  w  zakresie 

wyjaśnień złożonych w trybie art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy Pzp. 

W  dniu  3  kwietnia  2020  roku  do  post

ępowania  odwoławczego  o  sygnaturze  akt  KIO 

690/20 oraz KIO 693/20 

zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego wykonawca BBF Sp. 

z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Przystępujący) wnosząc o oddalenie odwołania. 

W  dniu  29  kwietnia  2020  roku  do  Prezesa  Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła 

odpowiedź  Zamawiającego  na  odwołanie  o  sygnaturze  akt  KIO  690/20  oraz  KIO  693/20.  

W  treści  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia  odwołanie  

o sygnaturze akt KIO 690/20 oraz KIO 693/20.  

Pismam

i  z  dnia  4  maja  2020  zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  

o sygnaturze akt KIO 690/20 oraz 693/20 wykonawca BBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

został wezwany na mocy §13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca 2010 r. w s

prawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 

2018  r.,  poz.  1092  ze  zm.)  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  

co  do  uwzględnienia  przez  zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniach,  

w terminie 3 d

ni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. 

Wobec  braku  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia  przez  zamawiającego  odwołania  o  sygnaturze  akt  KIO  690/20  oraz  KIO 

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy, zaistniały 

przesłanki do umorzenia postępowania odwoławczego.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  3  ustawy  w  przypadku  umorzenia 

postępowania 

przez 

Izbę 

na 

skutek 

uwzględnienia 

przez 

Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  


lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W tym stanie rzeczy, Izba 

– zgodnie z przepisem art. 186 ust. 3 ustawy Pzp postanowi-

ła umorzyć postępowanie odwoławcze o sygn. akt KIO 690/20 oraz KIO 693/20.  

kosztach 

postępowania 

orzeczono 

stosownie 

do 

jego 

wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel