KIO 689/20 POSTANOWIENIE dnia 17 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 689/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron w Warszawie w dniu 17 czerwca 

2020 r. 

odwołania wniesionego  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu Odwoławczej 

w dniu 

30 marca 2020 r. przez wykonawcę Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Bialmed  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie 

kwoty 6 750 

zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jeg

o  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 689/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Ministerstwa  Spraw 

Wewnętrznych  i  Administracji  w  Gdańsku  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia 

publicznego 

na dostawę materiałów szewnych (nr ref. 13/2020/PN). Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  z  dnia  9  marca  2020  r.  pod 

numerem 521368-N-2020. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r.,  poz. 

1843,  dalej  „ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  nie  przekracza  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W dniu 

30 marca 2020 r. wykonawca Bialmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w Warszawie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie wobec zaniechania wezwania Odwołującego przez Zamawiającego 

do uzupełnienia dokumentów potwierdzających zgodność oferty złożonej przez Odwołującego 

w  zadaniu  nr  2  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  wobec  czynności 

odrzucenia 

przez Zamawiającego oferty Odwołującego. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

Pzp  przez  jego  niewłaściwe  zastosowanie  i  bezpodstawne 

odrzucenie  oferty 

Odwołującego  jako  nieodpowiadającej  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  i  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  brak  wyboru  oferty 

Odwołującego, która w zakresie zadania nr 2 była ofertą najkorzystniejszą;  

2.  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego  przez 

Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów potwierdzających zgodność oferty złożonej 

przez 

Odwołującego w zadaniu nr 2 ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  oraz  powtórzenia  czynności 

badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego, a także o zasądzenie na jego 

rzecz od Zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego według norm przepisanych, 

tym kwoty wpisu od odwołania. 

Izba stwierdziła, iż w ustawowym terminie do postępowania odwoławczego nie zgłosił 

przystąpienia żaden wykonawca.  

W dniu 17 czerwca 2020 r. 

na posiedzeniu z udziałem stron Odwołujący oświadczył, iż 

cofa odwołanie w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez osobę 

umocowaną  do  reprezentacji  Odwołującego,  zgodnie  z pełnomocnictwem  złożonym  na 

posiedzeniu.  


Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Wycofanie odwołania w całości powoduje zakończenie 

postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania. Złożenie 

oświadczenia o cofnięciu odwołania stanowi uprawnienie Odwołującego, które znosi wszelkie 

skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 

187 ust. 

8 ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia 

zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy Pzp zdanie drugie oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w 

sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 972).  Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem 

rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel