KIO 688/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 688/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

Członkowie:   

Magdalena Grabarczyk 

Ernest Kałuziński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  27  maja  2020  roku  w 

Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu    30 

marca 2020r. przez 

wykonawcę  S&T Services Polska sp. z o.o. ul. Postępu 21D, 02-676 

Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez    Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa 

ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa 

przy udziale wykonawców: 

A. ASSECO Poland S.A. 

ul. Olchowa 14 

322 Rzeszów 

B. Astri Polska Sp. z o.o. 

Aleja Krakowska 110/114 

02-256 Warszawa 

C. GISPartner Sp. z o.o. 

ul. Długosza 60 

162 Wrocław 

 D. Instytut Geodezji i Kartografii 

ul. Zygmunta Modzelewskiego 24 

02-679 Warszawa 

 E. MGGP Aero Sp. z o.o. 

ul. Kaczkowskiego 6 

100 Tarnów 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

                                                              postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze 


nakazuje  zwrot  z  rachun

ku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego S&T Services Polska sp. z o.o. ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa kwoty 

000,00  (piętnaście  tysięcy)  złotych  tytułem  zwrotu  kwoty  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w  Warszawie. 

Przewodniczący ……………………………… 

Członkowie:      …………………………….. 

……………………………….. 


Sygn. akt KIO 688/20 

                                                    UZASADNIENIE 

Zamawiający, prowadzi  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na w

ykonanie projektu pn. „System satelitarnego monitorowania 

upraw rolnych w Polsce- 

S2MUR", nr postępowania: 158/2020/C. 

Postępowanie  znajduje  się  na  etapie  udostępnienia  wykonawcom  treści  SIWZ.  Od 

treści tych postanowień  trzej wykonawcy  w tym i odwołujący  wnieśli odwołania do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Przedmiotowe  odwołania  zostały  skierowane  zarządzeniem 

P

rezesa Krajowej Izby odwoławczej do ich łącznego rozpoznania. 

Treść SIWZ została opublikowana w dniu 18.03.2020 r. w dzienniku Urzędowym UE i 

na stronie internetowej Zamawiającego. Wartość Zamówienia przekracza wartość, od której 

uzależniony  jest  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wspólnot Europejskich. 

W  dniu  15  kwietnia  2020  roku 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  częściowo 

uwzględnił  zarzuty  odwołania,  zaś  w  pozostałym  zakresie  wniósł  o  oddalenie  zarzutów 

odwołania. 

 W  dniu  20  maja  2020  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie  odwołującego  w  którym  oświadczył,  że  w  związku  z  częściowym 

uwzględnieniem  zarzutów  odwołania  przez  zamawiającego,  odwołujący  cofa  wszystkie 

pozostałe  zarzuty,  tj.  nieuwzględnione  przez  zamawiającego  oraz  wnosi  o  umorzenie 

poste

powania odwoławczego i zwrot na jego rzecz pełnej kwoty wpisu od odwołania.   

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 186 

ust.3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 

13 ust. 

2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowania odwoławcze w przedmiotowej sprawie.  

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 3a - 

Prawo zamówień publicznych i na podstawie § 5 ust. 

1  pkt  2 

lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U  z  2018  r  ,  poz.  1092),  Izba  orzekła  o 

dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  całej  kwoty  wpisu,  który  został  uiszczony  w 


wysokości  15  000,00  złotych,  gdyż  wycofanie  pozostałych  zarzutów  odwołania  było 

konsekwencja uwzględnienia części zarzutów przez zamawiającego.  

Przewodniczący …………………………. 

…………………………. 

………………………... 


wiper-pixel