KIO 686/20 POSTANOWIENIE dnia 10 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 686/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -    w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Rakowska 

wobec cofnięcia w dniu 6 kwietnia 2020 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r. przez wykonawcę Budimex 

S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa w postępowaniu 

prowadzonym 

przez 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne 

Wody 

Polskie, 

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa 

postanawia:  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze 

2.nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz   

wykonawcy  Budimex  S.A.  z  si

edzibą  w  Warszawie,  ul.  Siedmiogrodzka  9, 

01-204 Warszawa kwoty 

18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (

tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843))  na  niniejsze  postanowienie  -  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ………............…… 


Sygn. akt: KIO 686/20 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący,  tj.  wykonawca  Budimex  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa,  w  dniu 

6  kwietnia  2020  r.,  tj.  przed  rozprawą, 

cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 marca 2020 r., 

wobec  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  ogłoszenia  o  zamówieniu 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Przebudowę i umocnienie Kanału Tałckiego; 2. 

Przebudowa  i  umocnienie  Kanału  Grunwaldzkiego;  3.  Przebudowa  i  umocnienie  Kanału 

Mioduńskiego”.  

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.:  Dz.  U.  z  27  września  2019  r.,  poz.  1843),  oznacza,  że 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  

Dlatego też postanowiono jak w sentencji. 

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp skład orzekający Izby postanowił zwrócić 

na  rzecz  odwołującego  90  %  kwoty  uiszczonego  wpisu,  tj.  jest  kwotę    18  000  zł  00  gr 

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy). 

Przewodniczący:      ………............… 


wiper-pixel