KIO 683/20 WYROK dnia 29 czerwca 2020 r.

Data: 15 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 683/20 

WYROK 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  30  marca  2020  r.  przez  wykonawcę 

Przedsiębiorstwo  Budowlane  „DOMBUD”  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Polskie  Koleje  Państwowe  S.A.  z  siedzibą  

w Warszawie

przy udziale wykonawcy Z. M. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład 

Remontowo  -  Budowlany 

„M.”  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 683/20 po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  –  wykonawcę  Przedsiębiorstwo 

Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach  i: 

.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego – wykonawcę 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane 

„DOMBUD” 

S.A. 

siedzibą  

w Katowicach  

tytułem wpisu od odwołania, 

2.2.  zasądza  od  Odwołującego  –  wykonawcy  Przedsiębiorstwa  Budowlanego 

„DOMBUD”  S.A.  z  siedzibą  w  Katowicach  na  rzecz  Zamawiającego  –  Polskich 

Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy 

tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony 

poniesione z ty

tułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 683/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Polskie  Koleje  Państwowe  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  [dalej 

„Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na 

przebudowę dworca kolejowego Kraków Swoszowice (znak 

postępowania: KFZ/2019/WNP-010753).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

31 października 2019 r. pod numerem 2019/S 211-514734. 

W dniu  30 marca  202

0 r. wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.  

z siedzibą w Katowicach [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  12,  art.  22  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  czynności  wykluczenia  wykonawcy  Z.  M.,  Zakład  Remontowo  Budowlany  M. 

[da

lej  „Z.  M.”],  mimo,  że  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Roz. IX. pkt 3.3).1. SIWZ), co 

jednocze

śnie  narusza  zasadę  prowadzenia  postępowania  w  sposób  zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  udzielania 

zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie przepisami ustawy oraz art. 24 ust. 4 

ustawy Pzp poprzez zaniechania uznania oferty Z. M. 

za odrzuconą; 

2. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 

7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez wybór oferty wykonawcy Z. M., 

mimo, że jego oferta winna być uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, 

a  jednocześnie  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego,  mimo  że  na  podstawie  kryteriów 

oceny  ofert  określonych  w  SIWZ  oferta  Odwołującego  jest  najkorzystniejsza  spośród  ofert 

niepodlegających odrzuceniu, co jednocześnie narusza zasadę prowadzenia postępowania w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz 

udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie przepisów ustawy; 

3. art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania Z. M. 

do wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  ewentualnie 

zaniechania 

wezwania 

tego 

Wykonawcy 

do 

uzupełnienia 

ww. 

oświadczeń  

i dokumentów - w skutek czego nie zweryfikowano posiadanego doświadczenia zawodowego 

w  zakresie  wystarczającym  do  uznania,  że  spełniania  on  warunek  udziału  

w postępowaniu opisany w SIWZ Roz. IX. pkt 3.3).1.); 

4.  art.  92  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  art.  22  ust.  1  pkt  2)  ustawy  Pzp  poprzez  brak 

uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru wykonawcy Z. M. 

w zakresie spełniania przez 


niego  warunku  udziału  w  postępowaniu  opisanego  w  SIWZ  Roz.  IX.  pkt  3.3).1,  przy 

uwzględnieniu faktu, że deklarowane doświadczenie zawodowe tego wykonawcy w ramach 

wszystkich inwestycji referencyjnych pozyskane było w ramach konsorcjum, mimo że wybór 

najkorzystniejszej  oferty  może  dotyczyć  tylko  wykonawcy  spełniającego  warunki  udziału  w 

danym postępowaniu; 

5.  art.  8  ust.  1  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  nieudostępnienie  Odwołującemu 

dokumentów,  na  podstawie  których  Zamawiający  uznał  spełnianie  warunków  udziału  

w postępowaniu przez wybranego wykonawcę, w szczególności dokumentów wykazujących, 

że wybrany wykonawca posiada wymagane w SIWZ (Roz. IX. pkt 3.3).1.) zdolności techniczne 

lub  zawodowe  - 

w  kontekście  faktu,  że  deklarowane  doświadczenie  we  wszystkich 

wskazanych inwesty

cjach zdobył nie samodzielnie a w konsorcjum z innym podmiotem, który 

nie uczestniczy w niniejszym postępowaniu. 

Wobec  ww.  zarzutów  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz 

nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 

2. wykluczenie wykonawcy Z. M. 

z postępowania o udzielenie zamówienia, uznanie jego oferty 

za odrzuconą; 

3. wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

W  uzasadn

ieniu  odwołania  Odwołujący  przywołał  brzmienie  rozdziału  IX  pkt  3.3.1 

SIWZ  w  zakresie  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej.  

Podał, że wykonawca Z. M. pierwotnie przedłożył wykaz robót budowlanych, w którym 

wskazał dwie roboty: 1. Przebudowa dworca kolejowego Wieliczka, 2. Budowa basenu przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 w Krakowie.  

wyniku uwzględnienia zarzutów odwołania P.B. „DOMBUD” S.A. z dnia 21.02.2020 

r. Zamawiający w piśmie z dnia 05.03.2020 r., po ponownym badaniu złożonych dokumentów 

przez  wykonawcę  Z.  M.,  stwierdził,  że  wskazana  w  wykazie  robót  pod  pozycją  nr  2  robota 

budowlana  (budowa  basenu)  nie  potwierdza  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

określonego  w  rozdziale  IX  ust.  3  pkt  3)  ppkt  1  SIWZ.  W  odwołaniu  z  dnia  21.02.2020  r. 

zarzucono brak wykazania przez wykonawcę Z. M. wymaganego minimalnego doświadczenia, 

w  związku  z  faktem,  że  deklarowane  doświadczenie  wykonawca  uzyskał  w  ramach 

konsorcjum  a  nie  samodzielnie, 

w  szczególności  nie  wykazał  poziomu  własnego 

doświadczenia. 

Jednocześnie  Zamawiający  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w  tym  samym 


piśmie  wezwał  wykonawcę  Z.  M.  do  uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie  wykazu  robót 

budowlanych o co najmniej jedną (inną) robotę budowlaną spełniającą warunki określone w 

SIWZ. 

Wykonawca Z. M. 

w odpowiedzi na wezwanie przedstawił Wykaz robót uzupełniony o 

dwie nowe inwestycje: 1. Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach  -  Etap  I,  2.  Budowa  prototypowego  budynku  biurowego  - 

produkcyjnego o powierzchni użytkowej ok. 1000 m2, zlokalizowanego w Kokotowie, gmina 

Wieliczka, na działce 487/17. 

Z załączonych Protokołu i Poświadczenia dotyczących tych zadań, tj. z : 1. Protokołu 

odbioru  końcowego  z  dnia  19.01.2015  r.  dotyczącego  budowy  budynku  w  Kielcach,  2. 

Poświadczenia z 01.07.2016 r. dotyczącego budynku w Kokotowie - wynika, że obie te roboty 

były wykonywane przez konsorcja wykonawców: MURKRAK sp. z o.o. sp. komandytowa (jako 

lidera konsorcjum) oraz wykonawcę Z. M. (jako partnera konsorcjum). 

Również inwestycja z pozycji nr 1 Wykazu robót była wykonana przez ww. konsorcjum 

podmiotów (Protokół z zakończenia czynności odbiorowych dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa Dworca Kolejowego Wieliczka” z dnia 08.12.2016 r.).  

Odwołujący wskazał, iż wykonawca Z. M. nie wykazał za pomocą dokumentów jaka 

jest wartość brutto robót budowlanych wykonanych przez samego partnera konsorcjum – Z. 

M. w ramach ww. inwestycji, w tym m.in.: 

czy  są  to  roboty  wymagane  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  (polegające  na  budowie  lub 

przebudowie  budynku 

użyteczności  publicznej,  w  tym  co  najmniej  jedna  zrealizowana  

w budynku 

użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków), 

które swoim zakresem wykonania obejmowały co najmniej: roboty budowlane konstrukcyjne, 

roboty bu

dowlane wykończeniowe, roboty elewacyjne, roboty instalacyjne w zakresie branży 

sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, 

i czy spełniają one wymóg SIWZ co do ich minimalnej wartości - 4 000 000 zł brutto. 

Zatem  nie  wykazano,  że  wykonawca  ten  dysponuje  doświadczeniem  wymaganym 

przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu opisanym w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3) ppkt 

1 SIWZ. 

Nat

omiast 

gołosłowne 

oświadczenie 

wykonawcy 

Z. 

M. 

umieszczone  

w  tabeli  Wykazu  robót  (dotyczące  wartości  kwot  za  roboty,  za  które  jakoby  on  był 

„odpowiedzialny”),  złożone  przez  samego  wykonawcę,  bez  jakichkolwiek  dowodów  na  tę 

okoliczność,  wykazujących  kwoty,  rodzaje  robót,  podział  robót  w  ramach  konsorcjum  -  nie 

można uznać za „wykazanie” spełniania warunków udziału szczegółowo opisanych w SIWZ - 

w  szczególności  wykazania  minimalnej  wartości  brutto  specyficznych  robót  budowlanych 

dotyczących  budowy/przebudowy  budynku  użyteczności  publicznej  i  uzyskania 

odpowiedniego doświadczenia przez tego wykonawcę samodzielnie. 


Na  marginesie 

Odwołujący  dodał,  że  doświadczenie  wybranego  wykonawcy  nabyte 

przy realizacji inwestycji Budowa basenu w Krakowie, mimo że ponownie wpisane przez tego 

w

ykonawcę do uzupełnionego Wykazu robót (pozycja nr 2), nie może być brane pod uwagę w 

niniejszym postępowaniu, jako uznane przez Zamawiającego za niespełniające minimalnych 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanej 

w  SIWZ  (Pismo  Zamawiającego  z  dnia  05.03.2020  r.  -  wzywające  do  uzupełnienie 

dokumentów). 

Odnosząc się do doświadczenia nabytego przez wykonawcę Z. M. przy przebudowie 

Dworca 

Kolejowego  Wieliczka  Odwołujący  wskazał,  że  inwestycja  ta  zgodnie  

z  załączonym  Protokołem  odbioru  z  dnia  08.12.2016  r.  nie  była  wykonywana  samodzielnie 

przez tego wyko

nawcę, lecz w konsorcjum z MURKRAK sp. z o.o. sp. komandytowa. Zatem 

zakres  faktycznego  doświadczenia  wybranego  wykonawcy,  zdobytego  przy  tej  realizacji, 

powinien  być  wyraźnie  przez  niego  wykazany.  Wśród  dokumentów  złożonych  

w postępowaniu brak jakichkolwiek dokumentów świadczących o spełnianiu przez wybranego 

wykonawcę warunku udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej - opisanego w SIWZ (R. IX pkt 3.3). 1.). 

Zamawiający,  mimo  jawności  postępowania  i  obowiązku  udostępnienia  protokołu 

postępowania z wszystkimi załącznikami oraz złożonego wniosku Odwołującego w tej sprawie 

(Pismo z dnia 19.03.2020 r. - 

Zał. nr 14), nie udostępnił żadnych dokumentów, na podstawie 

których  można  by  stwierdzić,  że  wybrany  wykonawca  spełnia  ww.  warunki  udziału  w 

postępowaniu (np. umowę konsorcjum ww. podmiotów), mimo, że powinien takie informacje i 

dokumenty posiadać, ponieważ w postępowaniu, na które się powołuje obecnie wykonawca 

Z.  M. 

(poz.  Nr  1 Wykazu  robót),  to  PKP  S.A.  był  ówczesnym  Zamawiającym  (przebudowa 

Dworca Kolejowego Wieliczka w latach 2014-2016 -

Zamawiający: PKP S.A.).  

Odwołujący  zaznaczył,  że Zamawiający  nie odniósł  się również  do  wniosków  w  tym 

temacie  złożonych  do  poprzedniej  decyzji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia 

11.02.2020  r.,  następnie  unieważnionej.  Zamawiający  twierdził  wtedy,  że  informacje  te  nie 

mogą być udostępnione, bo jego zdaniem nie stanowią informacji publicznej. 

W zakresie doświadczenia nabytego przez  wykonawcę Z.  M. przy realizacji zadania 

Budowa 

prototypowego 

budynku 

biurowego 

– 

produkcyjnego  

o  powierzchni  użytkowej  ok.  1000  m

,  zlokalizowanego  w  Kokotowie,  gmina  Wieliczka,  na 

działce  487/17  Odwołujący  wskazał,  że  ww.  wykonawca  przedstawił  Zamawiającemu  

Poświadczenie z dnia 01.07.2016 r. o wykonaniu tych robót przez konsorcjum, w którym Z. M. 

był partnerem konsorcjum, natomiast liderem konsorcjum była spółka MURKRAK sp. z o.o. 

sp. komandytowa (podobnie jak w pozostałych dwóch wskazanych zadania referencyjnych). 

Podał, że nazwa obiektu, która widnieje na Protokole odbioru końcowego z dnia 30.11.2015 

r., ww. inwestycji, tj.: Budynek rzemiosła produkcyjnego z częścią biurową i wiatą magazynową 


wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i  infrastrukturą  techniczną  na  działkach  487/17,  486/2 

obręb Kokotów (0013), jednostka ewidencyjna Wieliczka - G121905_5, powiat wielicki - wprost 

wskazuje,  że  chodzi  o  budynek  produkcyjny,  a  nie  budynek  użyteczności  publicznej, 

wymagany w warunkach SIWZ. 

Ponadto  Odwołujący  przedstawił  wydruk  mapy  ewidencji  gruntów  i  budynków  oraz 

wypis  z  kartoteki  budynków,  które  pozyskał  drogą  elektroniczną  z  Wydziału  Geodezji 

Starostwa  Powiatowego  w Wieliczce. Wg  wy

pisu z kartoteki budynków, zrealizowany przez 

ww. konsorcjum budynek sklasyfikowany jest jako 

budynek przemysłowy, natomiast na mapie 

ewidencji gruntów i budynków, budynek, oznaczony jest symbolem „p1”, co również wskazuje, 

że  jest  to  budynek  przemysłowy.  Zgodnie  bowiem  z  treścią  Rozporządzenia  Ministra 

Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  2  listopada 

2015  r.  w  sprawie  bazy  danych  obiektów 

topograficznych  oraz  mapy  zasadniczej,  a 

dokładnie  w  Rozdziale  5  „Wykaz  skrótów  

i  oznaczeń”,  literą  „p”  oznacza  się  budynki  przemysłowe.  W  związku  z  powyższym  nie  ma 

podstaw aby traktować ten obiekt jako budynek użyteczności publicznej.  

Odwołujący  wskazał,  że  nawet  dane  znajdujące  się  w  samym  Poświadczeniu, 

wskazują, że jest to budynek przemysłowy. Zrealizowany budynek składa się z dwóch części: 

biurowej (dwukondygnacyjnej) i hali produkcyjnej (jednokondygnacyjnej), natomiast parametry 

techniczne budynku są następujące: powierzchnia zabudowy: 835,80 m2 oraz powierzchnia 

poszczególnych kondygnacji netto: - poziom parteru: 743,00 m2 oraz poziom piętra: 215,30 

m2, razem powierzchnia netto: 958,30 m2. Skoro więc część biurowa jest dwukondygnacyjna, 

a  poziom  piętra ma  215,30  m2,  to  poziom  parteru  części  biurowej  ma  również  215,30  m2. 

Dodając do siebie obie wartości obliczamy powierzchnię netto części biurowej, która wobec 

tego  wynosi  430,60  m2.  Po  odjęciu  powierzchni  części  biurowej  od  powierzchnia  całego 

budynku,  otrzymamy  powierzchnię  netto  hali  produkcyjnej,  która  wynosi  527,70  m2.  Z 

powyższego  również  wynika,  że  powierzchnia  hali  produkcyjnej  stanowi  przeważającą 

powierzchnię tego budynku, zatem i z tego względu należało przyjąć, że budynek ten jest w 

większości 

budynkiem 

produkcyjnym, 

nie, 

jak 

wymagał 

Zamawiający  

w SIWZ, budynkiem użyteczności publicznej w rozumieniu wskazanego Rozporządzenia. 

Wykonawca  wpisał  do  Wykazu  robót,  jako  wartość robót  całej  ww.  inwestycji  kwotę  

6 332 251,89 zł, a w części za której wykonanie „odpowiedzialny” był on sam jako członek 

konsorcjum  wskazał  kwotę  4  150  595,  87  zł  -  jednak  nie  wykazał  powyższego  twierdzenia  

w żaden sposób. Brak w postępowaniu jakichkolwiek dokumentów potwierdzających taką tezę, 

czego również Zamawiający nie zweryfikował. 

Odnośnie  doświadczenia  nabytego  przy  realizacji  zadania  Budowa  siedziby 

Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Kielcach  -  Etap  I 

Odwołujący podniósł, że wykonawca Z. M., w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, tj. doświadczenia uzyskanego w ramach zadania przekazał Zamawiającemu 


Protokół  odbioru  końcowego  z  dnia  19.01.2015  r.  Z  treści  ww.  Protokołu  wynika,  że 

doświadczenie w realizacji ww. obiektu zostało uzyskane w okresie wcześniejszym niż 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert. Na stronie 2 w pkt 2 lit. m. ww. Protokołu, wskazana 

jest data ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Znak: PINB-SO.5131.31.2014V z 

dnia 23.1

2.2014 r., która jednoznacznie wskazuje, że roboty budowlane w tym obiekcie zostały 

zakończone przed 23.12.2014 r., gdyż załącznikami do Wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie  musiały  być  m.in.:  oryginał  dziennika  budowy,  w  którym  kierownik  budowy 

dokonał  wpisu  o  zakończeniu  robót  budowlanych  oraz  oświadczenie  kierownika  budowy  o 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na  budowę  oraz  przepisami  oraz  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu 

budowy. 

N

awet gdyby przyjąć, że roboty budowlane zakończyły się dopiero w dniu uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie (tj. 23.12.2014 r., co nie jest prawdopodobne), to doświadczenie 

zdobyte w  ramach realizacji  tego  obiektu  i  tak  zostałoby  uzyskane wcześniej  niż  w  okresie  

5 lat przed terminem składania ofert, tj. dniem 09.01.2020 r., zatem nie może być brane pod 

uwagę. 

Odwołujący  wskazał,  iż  protokół  odbioru  końcowego,  w  przeciwieństwie  do 

administracyjnej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  nie  jest  dokumentem  urzędowym,  

a jedynie dokumentem prywatnym, spisanym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zatem 

biorąc  pod  uwagę  moc  dowodową  tych  dokumentów,  zgodnie  z  treścią  art.  244  §  1  kpc, 

dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone, zaś 

dokument prywatny (art. 255 kpc), stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała, 

złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Zatem data podpisania ww. Protokołu odbioru 

nie  może  podważać  faktu  wcześniejszego  zakończenia  robót  budowlanych,  wg  daty 

wynikającej 

decyzji 

administracyjnej 

pozwoleniu 

na 

użytkowanie  

z dnia 23.12.2014 r. 

Ponadto 

Odwołujący podał, że wykonawca Z. M. wpisał do Wykazu robót, jako wartość 

robót  całej  ww.  inwestycji  kwotę  5  480  826,45  zł,  a  w  części  za  której  wykonanie 

„odpowiedzialny” 

był 

on 

sam 

jako 

członek 

konsorcjum 

wskazuje 

kwotę  

4  895  885,73  zł  -  jednak  nie  wykazał  powyższego  twierdzenia  w  żaden  sposób.  Brak  

w  postępowaniu  jakichkolwiek  dokumentów  potwierdzających  taką  tezę,  czego  również 

Zamawiający nie zweryfikował. 

W  przedmiocie  zaniechania 

ujawnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu - w kontekście nabycia doświadczenia, na które powołuje 

się  Wykonawca  Z.  M.,  w  ramach  konsorcjum  Odwołujący  po  ponownym  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  18.03.2020  r.  zwrócił  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  

o przesłanie oświadczeń i zaświadczeń złożonych w trakcie postępowania przez wybranego 


w

ykonawcę  oraz  wszelkiej  innej  korespondencji  dotyczącej  przedmiotowego  przetargu,  jak 

również  protokołu  postępowania  z  załącznikami,  poza  tymi  przesłanymi  już  wcześniej. 

Odwołujący wnioskował w tym samym piśmie o udostępnienie również innych dokumentów, 

niż te, które przesłał wykonawca Z. M., jeżeli ocena spełniania warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu  odbyła  się  w  oparciu  o  inne  dokumenty.  Do  dnia  wniesienia  odwołania 

Zamawiający nie odpowiedział na ww. wniosek, mimo, że musiał dysponować dokumentami 

dotyczącymi co najmniej jednej ze wskazanych inwestycji, tej w której sam był Zamawiającym, 

tj. w ramach inwestycji Przebudowa Dworca Kolejowego Wieliczka - 

Zamawiający PKP S.A. 

Wobec powyższego Zamawiający naruszył przepisy art. 8 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy 

Pzp 

przez  nieudostępnienie  Odwołującemu  dokumentów,  na  podstawie  których  uznał 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wybranego wykonawcę, w szczególności 

dokumentów wykazujących, że wybrany wykonawca posiada wymagane w SIWZ (Roz. IX. pkt 

.)  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  -  w  kontekście  faktu,  że  deklarowane 

doświadczenie  we  wszystkich  wskazanych  inwestycjach  wykonawca  Z.  M.  zdobył  nie 

samodzielnie, 

a  w  konsorcjum  z  innym  podmiotem,  który  nie  uczestniczy  w  niniejszym 

postępowaniu.  

Również  w  samej  informacji  Zamawiającego  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  

z  dnia  18  marca  2020  r.  brak  jakiegokolwiek  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  w  tym 

zakresie

, tj. wyjaśnienia dlaczego uznano, że wybrany wykonawca spełnia warunek udziału w 

postępowaniu w  zakresie zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  opisany w  SIWZ (R. IX  pkt 

3.3).1.), podczas gdy z dokumentów zgromadzonych w niniejszym postępowaniu to w żaden 

s

posób nie wynika. Zatem wykonawca, który nie wykazał spełniania ww. warunku powinien 

być wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, a nie wybrany, jak to się stało 

w tym przypadku.  

Odwołujący  uzasadniał,  że  podczas  nowelizacji  Prawa  zamówień  publicznych  

z 22 czerwca 2016 r. 

zmieniła się treść art. 92. W zdecydowanie większym zakresie nacisk 

został  położony  na  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  poszczególnych  elementów 

zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie, odnoszącym się zarówno do kwestii wyboru 

najkorzystniejszej oferty, jaki i wykluczenia poszczególnych wykonawców czy odrzucenia ich 

ofert.  Celem  ustawodawcy,  który  wprowadził  w  wyniku  nowelizacji  do  Prawa  zamówień 

publicznych  obowiązek  umieszczania  uzasadnienia  jest  pełne  urzeczywistnienie  zasady 

przejrzystości  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Zmiana  miała  gwarantować 

wykonawcom  możliwość  zapoznania  się  z  całością  rozstrzygnięć  Zamawiającego  wraz  

z uzasadnieniem dla dokonania poszczególnych czynności. Należy podkreślić, iż brak podania 

właściwego  i  wyczerpującego  uzasadnienia  faktycznego  podejmowanych  decyzji 

bezpośrednio utrudnia wykonawcom efektywne korzystanie ze środków ochrony prawnej, co 

ogranicza  ich  ustawowe  prawo  do  obrony  swoich  praw.  Podanie  uzasadnienia  faktycznego  


prawnego wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi emanację zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp 

przejrzystości,  która  obejmuje  między  innymi  możliwość  prześledzenia  procesu 

decyzyjnego zamawiającego. 

W  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  wbrew  art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  

w  ogóle  nie  uzasadnił  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  kontekście  wymogu  spełniania 

warunków  udziału  przez  wybranego  wykonawcę,  mimo  że  wykonawca  ten  samodzielnie 

zakresu deklarowanego doświadczenia zawodowego wystarczająco nie wykazał, a zgodnie  

z  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  tylko 

wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, natomiast Zamawiający miał co 

do tego wątpliwości, o czym świadczą ww. wezwania do wyjaśnień. 

J

eśli chodzi o warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia wykonawcy 

istotnym jest, aby wykonawca składający ofertę w postępowaniu wykazywał się rzeczywistym 

doświadczeniem  w  wykonaniu  zamówień,  na  które  się  powołuje  w  ramach  spełniania 

warunków  udziału  w  kolejnym  postępowaniu.  „Konsorcjum”  jest  grupą  wykonawców, 

zgrupowaniem nieposiadającym własnej osobowości prawnej. Z tego względu stroną umowy 

w sprawie zamówienia publicznego nie jest „konsorcjum” (chociaż skrótowo często tak jest to 

opisywane) 

ale grupa wykonawców (tzw. wielopodmiotowość strony umowy). Po ogłoszeniu 

orzeczenia TSUE (wyrok TSUE z 4 maja 2017 r. C-

131/14 Esaprojekt) nie powinno być już 

wątpliwości, że możliwość powoływania się członka konsorcjum na doświadczenie nabyte w 

ramach k

onsorcjum w wyniku uprzedniej realizacji zamówienia jest weryfikowane wyłącznie 

przez  pryzmat  faktycznego  udziału  (realizacji)  w  zamówieniu  każdego  członka  konsorcjum. 

Będąc  członkiem  konsorcjum  nabywa  się  doświadczenie  jedynie  w  zakresie  wykonanego 

zakresu rzeczowego zamówienia. Ugruntowana jest linia orzecznicza oparta na tezach wyroku 

w sprawie Esaprojekt, zgodnie 

z którą możliwość powołania się na doświadczenie nabyte w 

ramach  konsorcjum  uzależniona  jest  od  faktycznego  udziału  w  realizacji  określonej  części 

zamówienia (podobnie m.in. KIO 326/18, KIO 188/18). Odwołujący przywołał również fragment 

wyroku KIO z dnia 26 maja 2017 r. sygn. akt: KIO 905/17, KIO 925/17, KIO 933/17.  

Zdaniem  Odwołującego  z  ww.  wyroku  TSUE  płyną  niezwykle  istotne  wnioski  dla 

praktyki stosowania prawa zamówień publicznych: 1. doświadczenie konsorcjanta nie powinno 

być  traktowane  jako  doświadczenie  całego  konsorcjum,  2.  doświadczenie  konsorcjanta  to 

wyłącznie  zakres  zrealizowanych  przez  niego  prac  oraz  3.  jeżeli  pojedynczy  członek 

konsorcjum  chciałby  powołać  się  na  doświadczenie  całego  konsorcjum  w  nowym 

postępowaniu  to  powinien  skorzystać  ze  „wsparcia”  pozostałych  jego  członków  w  trybie  

art. 22a ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

W  związku  z  powyższym,  po  analizie  ww.  decyzji  Zamawiającego,  całości 

dokumentacji  przetargowej,  w  tym  dokumentów  przedstawionych  przez  wybranego 

wykonawcę  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  tym  postępowaniu,  oraz 


dokumentacji  postępowania  przetargowego,  z  którego  wynika  doświadczenie,  na  które 

wykonawca  Z.  M. 

w  swojej  ofercie  się  powoływał,  aby  wykazać  zdolność  techniczną  i 

zawodową  wymaganą  w  SIWZ  przez  aktualnego  Zamawiającego,  stwierdził,  że  wybrany 

wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale IX. pkt 3.3).1. 

SIWZ, w związku z czym powinien być wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za 

odrzuconą. 

Podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp jest jedyną, co do 

zastosowania której ciężar dowodowy spoczywa na wykonawcy. Ciężar ten sprowadza się do 

wykazania,  że  spełnia  on  w  wystarczającym  stopniu  warunki  udziału  w  postępowaniu  

i że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. Wykazanie polega najpierw na złożeniu 

odpowiednich  oświadczeń,  a  następnie  na  potwierdzeniu  treści  oświadczeń  odpowiednimi 

dokumentami. Zawsze jednak aktywność w tym zakresie musi wykazać wykonawca i od jego 

działań  zależy,  czy  będzie  mógł  ubiegać  się  o  uzyskanie  zamówienia.  Nadal  aktualne  jest 

stwierdzenie 

zawarte 

jednym 

wyroków 

KIO, 

iż 

zawarta 

obecnie  

w art. 24 ust. 1 pkt 12 przesłanka wykluczenia odnosi się do formalnego wymogu „wykazania” 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  nie  samego  faktu  ich  spełnienia  przez 

wykonawcę. Uwzględniając zasadę pisemności postępowania ustawodawca przyznał zatem 

prym prawdzie formalnej nad prawdą materialną w zakresie wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu (por. komentarz do art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

Komentarz.  Jerzy  Piróg.  2017,  Legalis).  Jest  to  skutkiem  przerzucenia  na  wykonawców 

ciężaru 

dowodu 

zakresie 

wykazania 

spełniania 

warunków 

udziału  

i  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  (wyr.  KIO  z  4.6.2012  r.,  KIO 

1020/12, Legalis). 

Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  zastosował  tzw.  procedurę  odwróconą  na 

podstawie  art.  24  aa  ustawy  Pzp

,  zatem  najpierw  dokonał  oceny  wszystkich  ofert,  

a następnie badał, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  mógł  

i  powinien  powyższe  wątpliwości  (co  do  wartości  robót  budowlanych  wykonanych  przez 

wybranego wykonawcę w ramach konsorcjum) zweryfikować - a w konsekwencji wykluczyć 

Wykonawcę Z. M. z postępowania, natomiast na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznać za odrzuconą. 

Odwołujący  uzasadniał,  iż  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

rządzą  zasady  wyrażone  w  rozdziale  2  ustawy  Pzp.  Wyrażają  one  idee  przewodnie  

i  kształtują  przyjęty  przez  ustawodawcę  model  tego  postępowania.  Podstawowa  zasada 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyrażona w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp 

stanowi,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 


wykonawców,  za  zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z 

przepisami  u

stawy.  Charakter  ogólny  tej  zasady  doznaje  uszczegółowienia  m.in.  

w  przepisach  nakładających  na  Zamawiającego  obowiązki,  których  realizacja  zapewnia 

wykonawcom  konkurowanie  w  warunkach  równości.  Do  przepisów  takich  należą  między 

innymi  te  nakładające  na  Zamawiającego  obowiązek  przeprowadzenia  czynności  badania 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wezwania do ich wyjaśnień 

ewentualnie  uzupełnienia,  a  w  razie  ich  niespełniania,  wykluczenia  wykonawcy  

i niedopuszczenia jego oferty do dalszego konkurowania, oraz uznania za odrzuconą oferty 

wykonawcy  wykluczonego.  Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  przy  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  powinien  brać  pod  uwagę  jedynie  oferty  niepodlegające  odrzuceniu. 

Natomiast odwołujący miał prawo spodziewać się, że Zamawiający  kreując warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (w których treści wymagano 

m.in.  doświadczenia  w  realizacji  określonej  rodzaju  i  wartości  robót  budowlanych),  będzie 

wymagał 

od 

wszystkich 

wykonawców 

takiego 

właśnie 

doświadczenia  

i je odpowiednio weryfikował. W wyniku ww. nieprawidłowości Zamawiający wbrew ciążącemu 

na nim obow

iązkowi, zaniechał wykluczenia wykonawcy Z. M. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12 Ustawy, mimo że nie spełnia on warunków udziału opisanych w SIWZ (Roz. IX. pkt 3.3).1.), 

wybrał ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu, a nie wybrał oferty najkorzystniejszej w 

świetle  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ,  dopuszczając  do  konkurowania  ofertę 

podlegającą odrzuceniu, a w konsekwencji zamierza udzielić zamówienia Wykonawcy, który 

został wybrany niezgodnie z przepisami ustawy. 

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z dnia 23 czerwca 2020 r. wniósł  

o  oddalenie  odwołania  oraz  zasądzenie  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  zwrotu 

kosztów pełnomocnika. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie przedstawił stan faktyczny 

sprawy. 

Zamawiający  podkreślał,  że  w  ramach  badania  wykazu  robót  przedłożonego  przez 

Wykonawcę dnia 17.01.2020 r., w odpowiedzi na wezwanie z dnia 14.01.2020 r., Zamawiający 

uznał,  że  robota  budowlana  wskazana  w  pozycji  1  wykazu  robót,  tj.  zamówienie  pn. 

„Przebudowa  dworca  kolejowego  Wieliczka”  potwierdzała  spełnienie  warunku  udziału  w 

postępowaniu,  określonego  w  rozdziale  IX  ust.  3  pkt  3)  ppkt  1  SIWZ.  

W związku z czym Zamawiający nie dokonywał ponownego badania w tym zakresie - zgodnie 

z  uzasadnieniem  wskazanym  w  zawiadomieniu  o  unieważnieniu  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej oferty z dnia 02.03.2020 r. 

Zamawiający  wskazał,  że  dokonał  badania  uzupełnionego  wykazu  robót  w  zakresie 

pozycji  nr  2  - 

4  oraz  dokonał  szczegółowej  analizy  złożonych  przez  Wykonawcę  –  Z.  M. 

dokumentów i wyjaśnień, która wykazała, iż: 


1.  w  zakresie  poz.  nr  2 

zamówienie  pn.:  „Budowa  basenu  przy  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących  Sportowych  nr  i  os.  Handlowe  4  w  Krakowie”,  wykazana  robota 

budowlana potwierd

za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale 

IX ust. 

3 pkt 3) ppkt 1 SIWZ. Na potwierdzenie powyżej wskazanego twierdzenia Zamawiający 

dołączył  tabelę  z  wyliczeniami  zakresu  robót  oraz  wartościami  poszczególnych  robót 

wykonywanych 

przez Wykonawcę, Z. M. na inwestycji „Budowa basenu przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Sportowych nr I os. Handlowe 4 w Krakowie”; 

w  zakresie  pozycji  nr 3 wykazu robót  zamówienie pn.:  „Budowa prototypowego budynku 

biurowego  -  produkcyjnego  o 

powierzchni  użytkowej  ok.  1000  m2,  zlokalizowany  

w Kokotowie, gmina Wieliczka na działce 487/17”. Z treści przedłożonych dokumentów, nie 

wynika  jednoznacznie  na  jakiej  podstawie Wykonawca  wskazał  jako  budynek  użyteczności 

publicznej,  prototypowy  budynek  biurowy  (bez  hali  produkcyjnej)  w  Kokotowie  gmina 

Wieliczka; 

w zakresie w pozycji nr 4 wykazu robót: zamówienie pn.: „Budowa siedziby Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - Etap l”, wykazana robota 

budowlana potwierd

za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale 

IX ust. 3 pkt 3) ppkt 1 SIWZ.  

Zamawiający wskazał, że pomimo iż robota wykazana pod nr 3 w wykazie robót, nie 

potwierdzała  jednoznacznie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Zamawiający 

odstąpił od wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, z uwagi na fakt, iż 

wykonawca  na  podstawie  zamówień  wykazanych  w  pozycji  nr  1,  2  oraz  4  wykazu  robót, 

wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  określonego  w  rozdziale  IX  ust.  3  

pkt 3) ppkt 1 SIWZ. 

Podkreślał, że przy badaniu ww. robót, mając na uwadze, że prace te Z. 

M. 

wykonywał  w  konsorcjum  z  Murkrak  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.k. 

Zamawiający brał pod uwagę zakres oraz wartość robót wykonywanych jedynie przez Członka 

Konsorcjum 

– Z. M. . 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 22 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 

ust. 1 i 3 ustawy Pzp Zamawiający wskazał, co następuje. 

Odnośnie pozycji 1 wykazu robót budowlanych podał, że w ramach badania wykazu 

robót przedłożonego przez Z. M. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 14.01.2020 r. przekazane 

na  podstawie  art.  26  ust  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający  uznał,  że  powyżej  wskazana  robota 

budowlana potwierdzała spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale 

IX  ust.  3  pkt  3)  ppkt  1  SIWZ.  W  związku  z  czym  Zamawiający  nie  dokonywał  ponownego 

badania 

tym 

zakresie 

zgodnie 

uzasadnieniem 

wskazanym  

zawiadomieniu  o  unieważnieniu  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia 

02.03.2020 r.  


Zamawiający wskazał, iż zarzut Odwołującego dotyczący inwestycji pn. „Przebudowa 

dworca  kolejowego  Wieliczka”  jest  zarzutem  spóźnionym.  Zamawiający  przywołał  treść  

art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Wskazał, iż zgodnie z ugruntowaną linią orzecznicza Krajowej 

Izby  Odwoławczej,  termin  na  wniesienie  odwołania  ma  charakter  terminu  zawitego,  nie 

podlegającego  przywróceniu,  a  uchybienie  temu  terminowi  powoduje  wygaśnięcie  prawa 

skorzystania ze środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie (tak Krajowa Izba Odwoławcza 

w  wyroku  z  dnia  03.12.2014  r.,  wydanego  w  sprawie  sygn.  akt:  KIO  2422/14,  

w wyroku z dnia 25-04-2016 r., wydanym w sprawie sygn. akt: 581/16 oraz w wyroku z dnia 

2015r.,  wydanym  w  sprawie  sygn.  akt:  KIO  1402/15).  Jak  wskazała  KIO  w  wyroku  

z  dnia  18-08-2016,  wydanym  w  sprawie  sygn.  akt:  KIO  1391/16,  termin  na  wniesienie 

odwołania  należy  liczyć  od  dokonania  przez  zamawiającego  czynności  podlegającej 

zas

karżeniu  lub  zaniechania  dokonania  takiej  czynności,  jeżeli  zamawiający  był  do  jej 

dokonania zobowiązany. 

Zamawiający  wskazał,  iż  mając  na  uwadze,  że  pierwszy  wybór  najkorzystniejszej 

oferty,  dokonany  przez  Zamawiającego  dnia  11.02.2020  r.,  wynikał  m.in.  z  faktu,  iż 

Zamawiający uznał, iż zamówienie pn. „Przebudowa dworca kolejowego Wieliczka”, wskazane 

w  poz.  1 wykazu robót spełnia warunki  udziału w  postępowaniu,  to  od tego  terminu  należy 

liczyć termin na wniesienie odwołania od tej czynności. Wskazywał, że Odwołujący skorzystał 

z  przysługujących  mu  środków  odwoławczych,  na  dokonanie  przez  Zamawiającego 

pierwszego 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej, 

wnosząc 

pierwsze 

odwołanie  

w  dniu  21.02.2020  r.  w  którym  podnosił  m.  in.,  iż  wykazane  w  pozycji  nr  1  wykazu  robót 

zamówienie,  nie  potwierdza  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Przedmiotowe 

odwołanie  zostało  cofnięte  przez  Odwołującego  w  całości  pomimo,  iż  Zamawiający  

w  zawiadomieniu  z  dnia  02.03.2020 

r.  o  unieważnieniu  czynności  wyboru  ofert 

najkorzystniejszej 

jednoznacznie  stwierdził,  iż  będzie  dokonywał  ponownego  badania  ofert  

w zakresie zamówienia wskazanego w poz. 2 ww. wykazu robót. Tym samym brak jest obecnie 

podstaw  prawnych 

pozwalających  Odwołującemu na  ponowne  zaskarżanie przedmiotowej 

czynności.  Mając  na  uwadze  powyższe,  jak  również  fakt,  że  odwołanie  przysługuje 

jednokrotnie  wobec  konkretnej  czynności  w  określonym  terminie  (tak  KIO  

w  wyroku  wydanym  pod  sygn.  akt:  KIO  2661/15,  z  dnia  18  grudnia  2015)  zarzuty 

Odwołującego  dotyczące  zamówienia  pn.  „Przebudowa  dworca  kolejowego  Wieliczka”  - 

pozycja nr 1 wykazu robót, należy uznać za spóźnione. 

W zakresie poz. 2 wykazu robót budowlanych Zamawiający podniósł, że Odwołujący 

w treści odwołania dotyczącego ww. roboty budowalnej, nie formułuje żadnego zarzutu, tj. nie 

twierdzi, 

że wartość robót wykonanych przez Z. M. jako Partnera Konsorcjum, jest mniejsza 

niż 4 000 000 mln zł brutto, ani nie twierdzi, że zakres prac który wykonywał Z. M. jako Partnera 

Konsorcjum,  nie  obejmował  co  najmniej:  robót  budowalnych  konstrukcyjnych,  robót 


budowlanych wykończeniowych, robót elewacyjnych, robót instalacyjnych w zakresie branży 

sanitarnej,  elektrycznej  i  teletechnicznej. 

Gdyby  Odwołujący  tak  twierdził,  to  musiałby  to 

udowodnić, natomiast ogranicza się on jedynie do stwierdzenia, że Z. M. nie może ponownie 

(w odpowiedzi na wezwanie do 

uzupełnienia) legitymować się tym samym zamówieniem. 

Zamawiający wskazał, iż pismem z dnia 05.03.2020 r., działając na podstawie art. 26 

ust.  3  ustawy  Pzp, 

wezwał Wykonawcę  do  uzupełnienia  wykazu  robót  o  co  najmniej  jedną 

(inn

ą) robotę budowlaną. W odpowiedzi na ww. wezwanie, Z. M., w piśmie z dnia 10.03.2020 

r.

,  przedkładając  uzupełniony  wykaz  robót  w  którym  zostały  dodane  dwie  „nowe”  roboty 

wyjaśnił, że w wykazie pozostawia robotę w poz. 2, gdyż wartość roboty w poz. 2 podana w 

piśmie z dnia 6 lutego 2020 r. uwzględniała tylko i wyłącznie zakres robót wynikający z umowy 

wykonawczej  z  dnia  02.07.2015  r.  Ponieważ  wartość  ta  przekraczała  określoną  przez 

Zamawiającego  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu  kwotę  4  mln  zł  brutto,  była 

wystarczająca dla wykazania spełniania warunku i dlatego też Z. M. nie ujął w wykazie robót 

budowlanych 

wartości 

czterech 

pięciu 

zamówień 

uzupełniających  

(o których jest mowa w  protokole odbioru końcowego z dnia 08.04.2016 r.). Uwzględnienie 

pełnej wartości robót, za których wykonanie odpowiedzialny był Z. M., skutkuje uznaniem, że 

wartość ta przekracza kwotę 4 mln zł brutto, a zatem robota ta potwierdza spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu określonego w rozdz. IX ust. 3 pkt 3 ppkt 1 SIWZ.  

Zamawiający  podkreślał,  że  powyższe  działania  Wykonawcy,  nie  stoją  

w  sprzeczności  z  przepisami  prawa,  jak  również  nie  stoją  w  sprzeczności  z  wymaganiami 

postawionymi  przez  Zamawiającego  w  wezwaniu  z  dnia  05.03.2020  r.  W  orzecznictwie 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  wskazywane  jest,  iż  wezwanie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  

następujące w jego konsekwencji uzupełnienie oświadczeń i dokumentów nie może łamać 

zak

azu  zmiany  treści  oferty  zawartego  w  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  zasad  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (tak 

KIO w wyroku z dnia 06.06.2019 wydanym w sprawie sygn. akt: KIO 929/19). 

Złożony  przez Wykonawcę  –  Z.  M.  na  wezwanie  w  trybie art.  26  ust.  3 ustawy  Pzp 

wykaz robót, wraz z uzupełnieniem dotyczącym roboty wskazanej w pozycji nr 2 wykazu, nie 

zmieniał  oferty  złożonej  przez  Z.  M.  ZRB  M.,  jak  również  nie  naruszał  zasad  uczciwej 

konkurencji,  stanowił  jedynie  odpowiedź  na  wniosek  Zamawiającego,  tym  samym 

formułowanie  przez  Odwołującego  zarzutu,  że  Wykonawca  –  Z.  M.  ZRB  M.,  nie  może 

ponownie legitymować się tym samym zamówieniem, jest bezpodstawne. 

Na marginesie 

Zamawiający wskazał, że przepisy ustawy Pzp, nie zawierają zakazu 

samodzielnego podejmowania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

inicjatyw  w  zakresie  składania  dokumentów  nawet  bez  wezwania  Zamawiającego  (tak  KIO  

w wyroku z dnia 04.07.2019 r. wydanym w sprawie sygn. akt: KIO 1154/19). 


Reasumując,  Zamawiający  po  dokonaniu  ponownego  badania  złożonych  przez 

Wykonawcę  –  Z.  M.  dokumentów  (złożonych  w  odpowiedzi  na  wezwania,  

o którym mowa w art. 26 ust. 1, art. 26 ust. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), uznał wykazane 

w  poz.  nr  2,  zamówienie  pn.:  „Budowa  basenu  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących 

Sportowych nr 1 os. Handlowe 4 w Krakowie”, za potwierdzające spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu, określonego w rozdziale IX ust. 3 pkt 3) ppkt 1 SIWZ. 

Podkreślał raz jeszcze, że przy badaniu ww. roboty, mając na uwadze, że prace te Z. 

M. - ZRB M. 

wykonywał w konsorcjum z Murkrak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

sp.k., Zamawiający brał pod uwagę zakres oraz wartość robót wykonywanych jedynie przez 

Członka Konsorcjum – Z. M. ZRB MURDZA. 

Odnośnie robot budowlanej wskazanej poz. 3 wykazu robót Zamawiający wskazał, iż 

Wykonawca 

– Z. M., na podstawie wykazanych w pozycji nr 1, 2 oraz 4 zamówień w wykazie 

robót, wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IX ust. 3 

pkt  3)  ppkt  SIWZ,  w 

skutek  czego,  Zamawiający  odstąpił  od  wezwania  Wykonawcy  do 

przedstawienia  dodatkowych  informacji  na  jakiej  podstawie  wskazał  jako  budynek 

użyteczności publicznej, prototypowy budynek biurowy (bez hali produkcyjnej) w Kokotowie 

gmina  Wieliczka.  Mając  na  uwadze,  iż  warunkiem  udziału  w  postępowaniu  opisanym  w 

rozdziale IX ust. 3 pkt 3) ppkt 1) SIWZ jest wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

-  w  tym  okresie

,  wykonał  należycie  (w  szczególności  informacje  o  tym  czy  roboty  zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone) co najmniej: 2 

roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej 

(…),  a  roboty  wskazane  w  pozycji  1,  2  i  4  wykazu  robót  spełniały  warunki  udziału  w 

postępowaniu,  Zamawiający  nie  miał  obowiązku  wzywać  Z.  M.  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie roboty wskazanej pod pozycją nr 3 wykazu robót. 

O

dnosząc  się  do  zarzutu  Odwołującego,  że  niewystarczającym  jest  wpisanie  do 

wykazu robót wartości robót całej inwestycji, oraz wyszczególnienie kwoty i zakresu za jaki 

odpowiadał  Wykonawca  Z.  M.  jako  Partner  Konsorcjum,  bez  wykazania  powyższego 

tw

ierdzenia w żaden sposób, Zamawiający wskazał na treść § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

Wykonawca 

– Z. M., w uzupełnionym na wezwanie Zamawiającego wykazie robót wraz 

z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie, w zakresie pozycji nr 3 wskazał wartość 

robót wykonanych przez Wykonawcę, Z. M. - jako Partnera Konsorcjum tj. kwota 4 150 595, 

67 zł brutto, oraz zakres wykonywany przez Wykonawcę – Z. M. - jako Partnera Konsorcjum 

wskazując:  roboty  budowlane  konstrukcyjne,  roboty  budowlane  wykończeniowe,  roboty 


elewacyjne,  roboty  instalacyjne  w  za

kresie  branży  sanitarnej  elektrycznej  i  teletechnicznej. 

Tym  samym,  mając  na  uwadze  powyżej  cytowany  przepis,  wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego, przedstawione przez Wykonawcę w wykazie informacje są wystarczające. 

W zakresie poz. 4 wykazu robót budowlanych Zamawiający podał, że Wykonawca, Z. 

M. ZRB M.

, w uzupełnionym na wezwanie Zamawiającego wykazie robót wraz z dokumentami 

potwierdzającymi 

należyte 

wykonanie, 

zakresie 

pozycji 

nr 

w kolumnie termin realizacji zamówienia wskazał od 22.05.2013 r. do 19.01.2015 r. Powyższe 

znajduje potwierdzenie w treści dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia 

tj.  protokołu  odbioru  końcowego,  gdzie  wskazano:  Odbiór  rozpoczęto  w  dniu  13.01.2015  r. 

protokół spisano w dniu 19.01.2015 r. 

Odwołujący  błędnie  przyjmuje  datę  23.12.2014  r.,  jako  datę  należytego  wykonania 

roboty 

budowlanej  wykazanej  w  pozycji  nr  4  wykazu  robót.  Data  23.12.2014  r.  jest  datą 

wydania  pozwolenia  na  użytkowane,  które  to  jest  dokumentem  niezbędnym,  aby  komisja 

odbiorowa mogła rozpocząć prace odbiorowe.Prawidłową datą należytego wykonania roboty 

budowlanej  wykazanej  w  pozycji  nr 

4  wykazu  robót,  jest  data  19.01.2015  r.  i  taką  wykazał  

w uzupełnionym wykazie Wykonawca – Z. M. . 

Zamawiający  podkreślał,  że  dopiero  z  chwilą  sporządzenia  protokołu  odbioru 

końcowego można stwierdzić, że zamówienie zostało wykonane oraz czy zostało wykonane 

należycie.  Przed  sporządzeniem  protokołu  odbioru  końcowego  zamówienie  takie  jest  

w dalszym ciągu niezakończone, to jest pozostaje ono w trakcie realizacji. Nie można zatem 

twierdzić - a do tego sprowadza się argumentacja Odwołującego - że sporządzenie protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych jest czynnością całkowicie oderwaną i niezależną od 

samego faktycznego wykonania robót budowlanych. Twierdzenie takie musiałoby prowadzić 

do  dalszego  wniosku,  że  w  przypadku  powoływania  się  wykonawcy  na  wykonanie  robót 

budowlanych  w  okresie ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  wykonawca 

musiałby  wykazywać  nie  datę  zakończenia  realizacji  umowy,  lecz  datę  opuszczenia  przez 

ostatniego  robotnika  terenu  budowy  - 

gdyż  to  z  taką  chwilą,  zgodnie  z  argumentacją 

Odwołującego,  dochodzi  do  „wykonania  robót  budowlanych”  w  rozumieniu  przepisów 

Rozporządzenia. 

Stanowisko takie jest zupełnie bezzasadne. Czynność sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego  stanowi  moment,  w  którym  doszło  do  zakończenia  wykonania  zamówienia 

obejmującego  roboty  budowlane  -  przed  sporządzeniem  protokołu  odbioru  końcowego 

zamówienie takie nie jest zakończone. Sam fakt ukończenia wykonywania pewnego zakresu 

czynności  przez  robotników  na  placu  budowy  nie  przesądza,  że  zamówienie  zostało 

zakończone.  Dopiero  z  chwilą  sporządzenia  protokołu  odbioru  końcowego,  Wykonawca 

spełnia świadczenie wynikające z umowy, dopiero wówczas następuje wypełnienie przezeń 

zobowiązania. 


Mając  na  uwadze  powyższe,  bezsprzecznie  należy  uznać,  iż  datą  zakończenia 

realizacji robót budowalnych w ramach ww. zamówienia jest data 19.01.2015 r. Tym samym, 

mając na uwadze, że termin składania ofert przypadał na dzień 09.01.2020 r. Wykonawca Z. 

M. 

był uprawniony do tego, aby legitymować się realizacją ww. zamówienia. 

Odwołujący  w  odwołaniu  podnosi  również,  że  niewystarczającym  jest  wpisanie  do 

wykazu robót wartości robót całej inwestycji, oraz wyszczególnienie kwoty i zakresu za jaki 

odpowiadał  Wykonawca  Z.  M.  jako  Partner  Konsorcjum,  bez  wykazania  powyższego 

twierdzenia w żaden sposób. W ww. zakresie Zamawiający ponownie przywołał treść § 2 ust. 

4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów (…) i podał, że 

Wykonawca 

–  Z.  M.,  w  uzupełnionym  na  wezwanie  Zamawiającego  wykazie  robót  wraz  z 

dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie, w zakresie pozycji nr 4 wskazał wartość 

robót wykonanych przez Wykonawcę, Z. M. - jako Partnera Konsorcjum tj. kwotę 4 898 885,73 

zł  brutto  oraz  zakres  wykonywany  przez  Wykonawcę  –  Z.  M.  jako  Partnera  Konsorcjum 

wskazując:  roboty  budowlane  konstrukcyjne,  roboty  budowlane  wykończeniowe,  roboty 

elewacyjne,  roboty 

instalacyjne  w  zakresie  branży  sanitarnej,  elektrycznej  i teletechnicznej. 

Tym  samym,  mając  na  uwadze  ww.  przepis,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego 

przedstawione przez Wykonawcę w wykazie informacje są wystarczające. 

W zakresie zarzutu naruszenia art. 

26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazał, że  

był  Inwestorem  na  rzecz  którego  wykonano  przebudowę  dworca  kolejowego Wieliczka,  tak 

więc  posiada  wiedzę  oraz  niezbędne  dokumenty  dotyczące  tej  inwestycji,  a  także  jakości 

wykonania  robót  budowlanych,  zatem  Wykonawca  Z.  M.,  nie  miał  obowiązku  przedłożenia 

dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie robót budowlanych na ww. inwestycji, gdyż 

Zamawiający  dysponuje  tym  dokumentem.  Na  marginesie  dodał,  iż  Odwołujący  w  treści 

odwołania dotyczącej przedmiotowego zarzutu formułuje tylko suche twierdzenia, nie poparte 

żadną argumentacją co zapewne jest uzasadnione tym, iż nie znalazł żadnych argumentów, 

które  uzasadniałby  jego  stanowisko  w  zakresie  naruszenia  przez  Zamawiającego  ww. 

przepisów ustawy Pzp, gdyż takie naruszenie w rzeczywistości nie miało miejsca. 

W przedmiocie  zarzutu  naruszenia  art.  92  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  art.  22  

ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający wskazał, że w dniu 18.03.2020 r. dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej Wykonawcy, Z. M.

, wskazując w ramach uzasadnienia faktycznego, iż jest 

to oferta która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert i spełniła wszystkie 

warunki  określone  w  SIWZ.  Ponadto  w  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty, 

Zamawiający wskazał również podstawy prawne dokonanego wyboru, tym samym wypełniając 

dyspozycję przepisu art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

W  zakresie  zarzutu  naruszenia  art.  8  ust.  1  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp, 

Zamawiający  wskazał,  że  w  dniu  13.02.2020  r.  udostępnił  Odwołującemu  za  pomocą 

Platformy korespondencję oraz dokumenty otrzymane od Wykonawcy Z. M. .  


Następnie,  w  odpowiedzi  na  wniosek  Odwołującego  z  dnia  13.02.2020  r.,  decyzją  

z  dnia  26.02.2020  r.  PKP  S.A.  odmówiło  wydania  umowy  konsorcjum  zawartej  między 

Przystępującym a Murkrak Sp. z o.o. sp.k. W uzasadnieniu ww. decyzji wskazano, iż ustawa 

o  dostępie  do  informacji  publicznej  nie  stanowi  podstawy  do  uzyskania  informacji  

w  indywidualnej  sprawie  a  złożenie  wniosku,  który  ma  na  celu  uzyskanie  takich  informacji 

stanowi  nadużycie  prawa.  Zamawiający  zauważył,  że  dokumenty  dotyczące  wzajemnego 

rozliczenia  członków  konsorcjum,  o  które  wnioskował  Odwołujący,  są  wewnętrznymi 

dokumentami członków konsorcjum, do których Zamawiający nie posiada dostępu. 

W odpowiedzi na kolejny wniosek Odwołującego z dnia 2.03.2020 r., w dniu 13.03.2020 

r.  Zespół  ds.  Informacji  Publicznej,  Skarg  i  Wniosków  tj.  komórka  organizacyjna 

Zamawiającego odpowiedzialna za sprawy związane m.in. z informacją publiczną ponownie 

odmówił wydania przedmiotowej umowy wskazując iż podstawą prawną udostępniania umowy 

w sprawach zamówień publicznych jest art. 139 ust. 3 ustawy Pzp. 

Następnie, w odpowiedzi na wniosek Odwołującego z dnia 19.03.2020 r., Zamawiający 

w dniu 23.03.2020 r., udostępnił Odwołującemu skany dokumentów, o które wnioskował, w 

tym również tabelę sporządzoną przez Komisję Przetargową na podstawie której dokonano 

ponownej oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie pozycji nr 2 wykazu 

robót.  

Zamawiający  podkreślał,  że  Odwołującemu,  każdorazowo  udzielano  odpowiedzi  na 

jego wnioski, jak również udostępniono dokumenty składane w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający  zaznaczył,  że  umowa  konsorcjum,  zawarta  pomiędzy  Wykonawcami 

MURKAK  sp.  z  o.o.  sp.k.  oraz  Z.  M.  w  celu  realizacji  inwestycji  pn. 

„Przebudowa  dworca 

kolejowego  Wieliczka”  jest  dokumentem  z  innego  postępowania  i  jako  taka  nie  stanowi 

załącznika do protokołu ZP PN w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym chybiony jest 

zarzut Odwołującego, w zakresie naruszenia art. 8 ust. 1 w zw. z art 96 ust. 3 ustawy Pzp, z 

uwagi 

na 

fakt, 

iż 

udostępnienie 

informacji 

którą 

wnioskował, 

zgodnie  

z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  powinno  być  rozpatrywane  na  podstawie  przepisów 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w której przewidziano 

również tryb odwołania od decyzji odmawiającej wydania informacji publicznych. Tym samym 

Zamawiający odmawiając wydania przedmiotowej umowy konsorcjum, nie naruszył art. 8 ust. 

1 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  

i  stanowisk  Stron  i  Uczestnika

,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 


Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp, 

czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  31  marca  2020  r.  zawiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba  dopuściła  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  Z.  M. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Remontowo  -  Budowlany  „M.” 

zgłaszającego 

swoje 

przystąpienie 

do 

postępowania 

odwoławczego 

dniu  

2 kwietnia 2

020 r. po stronie Zamawiającego. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 

ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  informację  

z otwarcia ofert, of

ertę wykonawcy Z. M., wezwania skierowane do Z. M. z dnia 24 stycznia 

2020 r., 6 lutego 2020 r. oraz 5 marca 2020 r.

, wyjaśnienia Z. M. z dnia 27 stycznia 2020 r., 6 

lutego 2020 r. oraz 10 marca 2020 r. oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

z dnia 18 marca 2020 r.  

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

i  Uczestnika 

postępowania  odwoławczego  złożone  w  pismach  oraz  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 24 czerwca 2020 r.  

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  sprawy  dowody  z  dokumentów 

załączonych do odpowiedzi na odwołanie złożonych przez Zamawiającego.  

Ponadto  Izba  dopuściła  dowody  z  dokumentów  złożonych  przez  Odwołującego 

załączonych do odwołania oraz złożonych w toku rozprawy, tj.: 

1. tabela 

– opracowanie własne dotyczące inwestycji pn. Budowa basenu przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Sportowych nr 1 na os. Handlowym w Krakowie; 

. umowę konsorcjum z dnia 8 kwietnia 2013 r.; 

. umowę realizacyjną z dnia 17 maja 2013 r. 

Izba ustaliła, co następuje: 

W  rozdziale  IX  pkt  3.3.1  SIWZ  Zama

wiający  wskazał,  że  uzna  warunek  dotyczący 

zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli  wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonał  należycie  (w  szczególności  informacje  


o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone) co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku 

użyteczności  publicznej  w  tym:  co  najmniej  jedną  robotę  budowlaną  zrealizowaną  

w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, 

które swoim zakresem wykonania obejmowały co najmniej: - roboty budowlane konstrukcyjne, 

 roboty budowlane wykończeniowe,  roboty elewacyjne,  roboty instalacyjne w zakresie 

branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł 

brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100) (każda z robót).  

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą 

w  §  3  pkt  6  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  

z 2019 r. poz. 1065).  

Pojęcie  wpisu budynku do  rejestru lub  ewidencji  zabytków  należy  rozumieć zgodnie  

z  ustawą  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  

z 2018 r., poz. 2067).  

Stosownie  do  treści  rozdziału  X  pkt  7.1  lit.  a  SIWZ,  Zamawiający,  działając  na 

podstawie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  przed  udzieleniem  zamówienia,  wezwie  wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 

dni  terminie,  aktualnych  na  dzień  złożenia  następujących  oświadczeń  lub  dokumentów:  

w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu: 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: - wykazu robót budowlanych wykonanych 

nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli 

okres  prowadzenia działalności  jest krótszy  –  w tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane 

oraz  załączeniem  dowodów,  określających  czy  te  roboty  budowlane  zostały  wykonane 

należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym  czy  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  

z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone,  przy  czym  dowodami,  

o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz 

którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  – inne 

dokumenty.  Wzór  wykazu  robót  budowlanych  stanowi  Załącznik  nr  4  do  SIWZ  –  który 

potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale IX ust. 3 pkt 

3) ppkt 1 SIWZ. 

Termin składania ofert upłynął w dniu 9 stycznia 2020 r.  

Wykonawca 

Z. 

M.

odpowiedzi 

na 

wezwanie 

Zamawiającego  

w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, złożył wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4 do SIWZ), 

w którym wskazał dwie roboty budowlane, tj.:  


1.  Przebudowa  dworca  kolejowego  Wieliczka, 

zrealizowana  na  rzecz  PKP  S.A.  z  siedzibą  

w  Warszawie, 

polegająca  na  przebudowie  budynku  użyteczności  publicznej,  wpisanego  do 

rejestru lub ewidencji zabytków zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  2019  r.  poz.  1065)  oraz  zgodnie  

z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2067), tj.: Dworzec Kolejowy 

Wieliczka. Ponadto wykonawca oświadczył, iż ww. budynek 

użyteczności publicznej jest wpisany do rejestru zabytków oraz że robota budowlana swoim 

zakresem  wykonania  obejmowała  co  najmniej:  roboty  budowlane  konstrukcyjne,  roboty 

budowlane 

wykończeniowe, 

roboty 

elewacyjne, 

roboty 

instalacyjne  

w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wartość ww. roboty budowlanej  - 

558,41 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: od 15.12.2014 r. do 08.12.2016 r. 

2. Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 

w Krakowie

, zrealizowana na rzecz Gminy Miejskiej Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej, 

polegająca na budowie budynku użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w § 3 

pkt 

rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U.  2019  r.  poz.  1065),  tj.:  Basen  w  Krakowie. 

Ponadto  wykonawca  oświadczył,  iż  robota 

budowlana  swoim  zakresem  wykonania  obejmowała  co  najmniej:  roboty  budowlane 

konstrukcyjne,  roboty  budowlane  wykończeniowe,  roboty  elewacyjne,  roboty  instalacyjne  

w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wartość ww. roboty budowlanej - 

601,57 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: od 25.06.2014 r. do 08.04.2016 r.  

Jednocześnie ww. wykonawca załączył dowody określające, że ww. roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, tj. odpowiednio protokół odbioru z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz 

protokół odbioru końcowego z dnia 8 kwietnia 2016 r. Z treści ww. dokumentów wynikało, iż 

roboty 

budowlane 

zostały 

wykonane 

przez 

konsorcjum 

firm: 

MURKRAK  

Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  oraz  Z.  M.  prow

adzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład 

Remontowo - 

Budowlany „M.”. 

Pismem  z  dnia  24  stycznia  2020  r.  Zamawiający  wezwał  wykonawcę  Z.  M.  do 

wyjaśnienia  w  jakim  zakresie  i  na  jaką  kwotę  wskazana  w  poz.  Nr  2  wykazu  robót,  robota 

budo

wlana została zrealizowana przez członka konsorcjum, tj. Z. M. . 

W wyjaśnieniach z dnia 27 stycznia 2020 r. Z. M. wskazał, że „jako członek konsorcjum 

zawiązanego  na  potrzeby  realizacji  zadania  publicznego  pn.  Budowa  basenu  przy  Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1, os. Handlowe w Krakowie o wartości 11 937 601,57 zł brał 

bezpośredni udział w całym procesie realizacji inwestycji. W ramach konsorcjum firma ZRB M. 

wykonywała prace budowlane i instalacyjne w zakresie: 

- konstrukcja dachu wraz z pokryciem, 


- elewacje lekkie 

– mokre, 

prace wykończeniowe części socjalnych, biurowych i ciągi komunikacyjne, 

- instalacje sanitarne, 

- instalacje elektryczne w tym teletechniczne, 

prace zewnętrzne – otoczenie budynku, 

o

raz  brała  czynny  udział  w  zarządzeniu  sprawami  konsorcjum  nabywając  tym  samym 

doświadczenie niezbędne do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym 

mowa powyżej”. Do wyjaśnień wykonawca Z. M. załączył umowę realizacyjną między ZRB M. 

a MURKRAK Sp. z o.o. Sp.k. 

z dnia 2 lipca 2015 r. określającą w § 4 udział i zakres członków 

konsorcjum w inwestycji.  

Pismem z dnia 6 lutego 2020 r. Zamawiający wezwał Przystępującego w trybie art. 26 

ust. 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia, czy wartość roboty budowlanej wskazanej w pozycji nr 2 

wykazu robót, która swoim zakresem wykonania (przez Członka Konsorcjum) obejmowała co 

najmniej:  roboty  budowlane  konstrukcyjne,  roboty  budowlane  wykończeniowe,  roboty 

elewacyjne,  roboty  instalacyjne  w  zakresie  branży  sanitarnej,  elektrycznej  i  teletechnicznej 

wynosi nie mniej niż 4 000 000 zł brutto.  

Pismem z dnia 6 lutego 2020 r. wykonawca Z. M. 

wyszczególnił prace budowlane na 

łączną kwotę 4 376 130,88 zł brutto, za realizację których odpowiedzialny był Z. M. (członek 

konsorcjum), tj.: 

- konstrukcja dachu wraz z pokryciem 644 

707,39 zł, 

- elewacje lekkie 

– mokre 175 931,65 zł, 

prace wykończeniowe części socjalnych, biurowych i ciągi komunikacyjne 1 115 086,75 zł, 

- instalacje sanitarne 1 534 

002,74 zł, 

- instalacje elektryczne w tym teletechniczne 475 

197,20 zł, 

prace zewnętrzne – otoczenie budynku 431 205,15 zł. 

W  dniu  11  lutego  2020  r.  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej 

złożonej przez Z. M. . Od ww. czynności wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” 

S.A. z siedzibą w Katowicach wniósł odwołanie (sygn. akt: KIO 358/20). 

W  dniu  2  marca  2020  r.  Zamawiający  zawiadomił  wykonawców  o  unieważnieniu 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  wykonawcy  Z.  M.  .  Jednocześnie  Zamawiający 

poinformował, że dokona ponownego badania dokumentów złożonych przez ww. wykonawcę 

w  odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  

w zakresie poz. Nr 2 wykazu robót budowlanych. 

W  dniu  2  marca  2020  r.  wykonawca  Prze

dsiębiorstwo  Budowlane  „DOMBUD”  S.A. 

przesłał  do  Prezesa  Izby  oświadczenie  o  cofnięciu  pozostałych  zarzutów  odwołania.  

W oświadczeniu wskazał, że w związku z uzyskaniem informacji od Zamawiającego (pisma  

z  dnia  2  marca  2020  r.  godz.  14.30)  o  unieważnieniu  czynności  wyboru  oferty 


najkorzystniejszej  złożonej  przez  Z.  M.,  tj.  o  uwzględnieniu  części  zarzutów  odwołania 

wniesionego dnia 21 lutego 2020 r., Odwołujący cofa pozostałe zarzuty odwołania i wnosi o 

umorzenie postępowania odwoławczego.   

Jedn

ocześnie w dniu 3 marca 2020 r., przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron, 

Z.  M. 

przesłał  do  Izby  pismo,  w  którym  poinformował,  że  nie  wnosi  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia  części  zarzutów  przez  Zamawiającego  i  wniósł  o  umorzenie  postępowania 

od

woławczego. 

Postanowieniem  z  dnia  3  marca  2020  r.  sygn.  akt:  KIO  358/20  Krajowa  Izba 

Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 186 ust. 3a ustawy Pzp. 

Pismem z dnia 5 marca 2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

we

zwał  wykonawcę  Z.  M.  do  uzupełnienia  wykazu  robót  budowlanych  o  co  najmniej  jedną 

(inną robotę budowlaną). W ww. piśmie Zamawiający wskazał, iż robota budowlana wskazana 

w poz. 1 załącznika nr 4 do SIWZ potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a 

robota  budowlana  po

dana  w  poz.  2  załącznika  nr  4  do  SIWZ  nie  potwierdza  spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IX ust. 3 pkt 3 ppkt 1 SIWZ. 

Pismem z dnia 10 marca 2020 r. Z. M. 

przekazał uzupełniony wykaz robót budowlanych 

(załącznik nr 4 do SIWZ) o dwie nowe roboty budowlane (poz. 3 i 4 wykazu): 

- poz. 3. Budowa prototypowego budynku biurowego 

– produkcyjnego o powierzchni użytkowej 

ok. 1000 m2, zlokalizowanego w Kokotowie, gmina Wieliczka, na działce 487/17, zrealizowana 

na  rzecz  Instytutu  Doradztwa  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie,  polegająca  na  budowie 

budynku  użyteczności  publicznej,  zgodnie  z  definicją  zawartą  w  §  3  pkt  6  rozporządzenia 

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065), tj.: prototypowy 

budynek  biurowy  (bez  hali  produkcyjnej)  w  Kokotowie,  gm. Wieliczka.  Ponadto  wykonawca 

oświadczył, że robota budowlana swoim zakresem wykonania obejmowała co najmniej: roboty 

budowlane  konstrukcyjne,  roboty  budowlane  wykończeniowe,  roboty  elewacyjne,  roboty 

instalacyjne w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wartość ww. roboty 

budowlanej  - 6 332 

251,89 zł brutto, w części za której wykonanie odpowiedzialny był Z. M. – 

595,67 zł. Termin realizacji zamówienia: od 08.09.2014 r. do 29.01.2016 r. 

poz.  4.  Budowa  siedziby  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 

Wodnej  w  Kielcach 

–  etap  I,  zrealizowana  na  rzecz  WFOŚiGW  w  Kielcach,  polegająca  na 

budowie  budynku  użyteczności  publicznej,  zgodnie  z  definicją  zawartą  w  §  3  pkt  6 

rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  2019  r.  

poz. 1065), tj.: budynek siedziby WFOŚiGW w Kielcach. Ponadto wykonawca oświadczył, iż 

robota  budowlana  swoim  zakresem  wykonania  ob

ejmowała  co  najmniej:  roboty  budowlane 

konstrukcyjne,  roboty  budowlane  wykończeniowe,  roboty  elewacyjne,  roboty  instalacyjne  


w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wartość ww. roboty budowlanej  - 

826,45 zł brutto, w części za której wykonanie odpowiedzialny był Z. M. – 4 895 885,73 

zł. Termin realizacji zamówienia: od 22.05.2013 r. do 19.01.2015 r.  

Ponadto odnośnie poz. 2 wykazu robót  budowlanych wykonawca Z.  M.  wskazał,  że 

wartość  ww.  roboty  budowlanej  stanowiła  11 937 601,57  zł  brutto,  w  części  za  której 

wykonanie odpowiedzialny był Z. M. – 5 944 955,69 zł. Wykonawca wyjaśnił, że w wykazie 

robót budowlanych pozostawił robotę budowlaną w pozycji 2. Wskazał, że w piśmie z dnia 5 

marca  2020  r.  Zamawi

ający  nie  wskazał,  z  jakich  powodów  nie  uznał  wartości  roboty 

budowlanej  równej  4 376 130,88  zł  brutto.  Z.  M.  wyjaśnił,  że  wartość  roboty  budowlanej 

podana  w  piśmie  z  dnia  6  lutego  2020  r.  uwzględniała  tylko  i  wyłącznie  zakres  robót 

wynikających z umowy wykonawczej z dnia 2 lipca 2015 r. Ponieważ wartość ta przekraczała 

określoną przez Zamawiającego w warunku kwotę 4 mln zł brutto, a więc była wystarczająca 

dla  wykazania  spełniania  warunku,  pominął  w  wykazie  robót  wartości  pięciu  zamówień 

uzupełniających, o których jest mowa w protokole odbioru końcowego z dnia 8 kwietnia 2016 

r.,  za  których  wykonanie  odpowiedzialny  był  wykonawca  ZRB  Z.  M.  na  łączną  kwotę 

824,81 zł brutto. Tak więc wartość roboty z poz. 2 wykazu w zakresie którego wykonanie 

odpowiedzialny  był  Z.  M.  jest  równa  co  najmniej  5 944 955,69  zł  brutto,  co  potwierdza 

spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  rozdziale  IX  pkt  3.3.1  SIWZ. 

Jednocześnie wykonawca wskazał, że bezzasadne jest kwestionowanie przez Odwołującego 

(w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO 

358/20)  powołania  się  przez  Z.  M.  na  wykonywanie  prac 

obejmujących  zagospodarowanie  terenu  oraz  wykonanie  przyłączy  do  budynku,  podając 

argumentację.  

Ponadto  wykonawca  Z.  M. 

złożył  dowody  potwierdzające  należyte  wykonanie  robót 

budowl

anych wskazanych w poz. 3 i 4 załącznika nr 4 do SIWZ, tj. odpowiednio poświadczenie 

z dnia 1 lipca 2016 r. oraz protokół odbioru końcowego spisany w dniu 19 stycznia 2015 r. Z 

treści  ww.  dokumentów wynikało,  iż  roboty  budowlane zostały  wykonane przez konsorcjum 

firm:  MURKRAK  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  oraz  Z.  M. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą Zakład Remontowo - Budowlany „M.”. 

W dniu 18 marca 2020 r. za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę wykonawcy Z. 

M. . Na drugim mi

ejscu w rankingu ofert znalazła się oferta Odwołującego. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. 

Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 22 ust. 1 pkt 2  

w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

Pzp poprzez zaniechanie czynności wykluczenia wykonawcy Z. 


M.

,  Zakład  Remontowo  Budowlany  M.,  mimo  że  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Roz. IX 

pkt  3.3.1.  SIWZ)

,  co  jednocześnie  narusza  zasadę  prowadzenia  postępowania  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie przepisami ustawy oraz art. 

24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechania uznania oferty Z. M. 

za odrzuconą. Nie potwierdził 

się  również  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania 

Przystępującego do wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Pzp, ewentualnie zaniechania wezwania tego wykonawcy do uzupełnienia 

ww.  oświadczeń  i  dokumentów  -  w  skutek  czego  nie  zweryfikowano  posiadanego 

doświadczenia  zawodowego  w  zakresie  wystarczającym  do  uznania,  że  spełniania  on 

warunek udzia

łu w postępowaniu opisany w SIWZ Roz. IX. pkt 3.3.1. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia. Z kolei ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

(art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). 

Izba  wskazuje

,  iż  nie  było  sporu  między  Stronami  postępowania  odwoławczego,  że 

w  świetle  orzeczenia  TSUE  C-387/14  Esaprojekt  doświadczenie  nabyte  przez  wykonawcę 

podczas  wykonywania  robót  budowlanych  w  ramach  konsorcjum  nie  może  być  traktowane 

jako doświadczenie całego konsorcjum oraz że doświadczenie konsorcjanta stanowi jedynie 

zakres  faktycznie  wykonanych  przez  niego  prac. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  co  do 

zasady rację miał Odwołujący, że po stronie zamawiającego istnieje obowiązek wyjaśnienia 

zakresu faktycznego 

robót wykonanych przez wykonawcę, które to roboty budowlane zostały 

realizowane przez 

konsorcjum. Dostrzec jednak należy, że z samego faktu, iż zamówienie było 

realizowane  przez  grupę  wykonawców  nie  wynika,  że  jeden  z  konsorcjantów  nie  nabył 

doświadczenia  w  realizacji  tego  zamówienia  publicznego.  Nie  oznacza  to  także,  że 

wykonawca  może  wykazać  się  jakimkolwiek  doświadczeniem  odpowiadającym  zakresowi 

zamówienia publicznego, w którego realizacji brał udział. Wskazać należy, iż faktyczny zakres 

prac  zrealizowanych  przez  wykonawcę  wspólnie  z  innymi  wykonawcami  ma  szczególnie 

doniosłe  znaczenie  na  etapie  badania  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  jednakże  podkreślić  trzeba,  iż  zamawiający  winien  wezwać  wykonawcę  do 

złożenia  wyjaśnień  wtedy,  gdy  w  świetle  złożonych  przez  wykonawcę  oświadczeń  i 

dokumentów  zrodzą  się  po  stronie  zamawiającego  wątpliwości. 

Korzystanie  

z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma wątpliwości co do określonych 

oświadczeń  lub  dokumentów  stanowiłoby  nadmierny  formalizm  i  wpływać  mogłoby  na 


wydłużenie postępowania (podobnie wskazała Izba m.in. w uchwale z dnia 18 marca 2016 r., 

sygn. akt KIO/KU 18/16). 

Izba 

w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie podzieliła stanowiska Odwołującego, 

który  podnosił,  że  obowiązkiem  wykonawcy  powołującego  się na  doświadczenie zdobyte w 

ramach konsorcjum, jest 

każdorazowe przedstawienie dowodów na potwierdzenie zakresu i 

wartości  robót  budowlanych  wykonanych  w  ramach  konsorcjum.  Należy  podkreślić,  że 

stanowisko  takie  nie  ma  żadnego  oparcia  w  przepisach  Prawa  zamówień  publicznych,  jak 

również 

nie 

jest 

możliwym 

wywiedzenie 

podobnych 

wniosków  

z  treści  orzeczenia  TSUE C-387/14.  Nie  można  jednak  wykluczyć,  iż  w  niektórych 

przypadkach,  dla  wykazania  faktycznie  wykonanego  zakresu  prac,  koniecznym  będzie 

legitymowanie się przez wykonawcę stosownymi dokumentami. Podkreślić jednak należy, iż 

na  etapie  postępowania  odwoławczego  przed  Izbą,  to  Odwołujący  powinien  co  najmniej 

uprawdopodobnić, że po stronie zamawiającego powinny powstać uzasadnione wątpliwości 

co  do  zakresu  i  wartości  prac,  którymi  wykazuje się  wykonawca  celem  spełnienia  warunku 

u

działu w postępowaniu.  

Przenosząc powyższe rozważania prawne na grunt niniejszej sprawy Izba stwierdziła, 

iż  robota  budowlana  wskazana  w  poz.  1  („Przebudowa  Dworca  Kolejowego  Wieliczka”) 

wykazu robót budowlanych złożonego przez wykonawcę Z. M. potwierdza spełnianie warunku, 

o którym mowa w rozdziale IX pkt 3.3.1 SIWZ. 

Zważyć  należy,  iż  w  zakresie  ww.  inwestycji  Odwołujący  podniósł  jedynie,  że 

wykonawca Z. M. 

nie wykazał faktycznego zakresu doświadczenia zdobytego przy realizacji 

inwest

ycji, która była wykonywana przez Przystępującego w ramach tzw. konsorcjum z innym 

wykonawcą  (MURKRAK  Sp.  z  o.o.  Sp.k.).  Odwołujący  wskazywał,  iż  wśród  dokumentów 

złożonych  w  postępowaniu  brak  jest  jakichkolwiek  dokumentów  świadczących  o  spełnieniu 

przez P

rzystępującego spornego warunku udziału w postępowaniu. Innymi słowy Odwołujący 

nie  kwestionował  zakresu  rzeczowego  robót  ani  ich  wartości  wykonanych  przez 

Przystępującego  przy  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  wykonywanego  wspólnie  z 

innym wykonawcą.  

Izba  wskazuje

,  iż  wezwanie  Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie 

faktycznego  udziału  wykonawcy  w  realizacji  roboty  budowlanej  wskazanej  pod  pozycją  1. 

z

ałącznika nr 4 do SIWZ, było niezasadne, jako że ww. inwestycja była realizowana na rzecz 

Zamawiającego – PKP S.A. z siedzibą w Warszawie. Konsekwencją powyższego stanu rzeczy 

było  to,  iż  Zamawiający  miał  pełną  wiedzę  oraz  dysponował  całością  dokumentacji 

pozwalającej mu na stwierdzenie, czy i w jakim zakresie Przystępujący Z. M. wykonał roboty 

budowlane wskazane w poz. 1 załącznika nr 4 do SIWZ. 

Dalej  Izba  stwierdza

,  że  postępowanie  odwoławcze  potwierdziło,  że  Zamawiający 

prawidłowo ocenił, że ww. robota budowlana potwierdzała doświadczenie wykonawcy Z. M. . 


Izba 

zauważa, 

że 

Odwołujący 

toku 

rozprawy 

nawet 

nie 

polemizował  

z  treścią  dowodów  złożonych  przez  Zamawiającego,  a  potwierdzających  zakres  i  wartość 

robót  budowalnych  wykonanych  przez  Przystępującego  w  zakresie  inwestycji  dotyczącej 

przebudowy  Dworca  Wieliczka. 

Odwołujący  nie  odniósł  się  do  treści  przedłożonej  przez 

Zamawiającego  umowy  wykonawczej  z  dnia  15  grudnia  2014  r.  zawartej  między 

Przystępującym  a  MURKRAK  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  określającej  w  §  4  udział  i  zakres  stron  

w inwestycji, gdzie jednoznacznie wskazano, iż wykonawca Z. M. realizuje prace budowlane 

w  zakresie 

konstrukcji  dachu  oraz  peronu  wraz  z  pokryciem,  prace  wykończeniowe  części 

socjalnych, biurowych i ciągi komunikacyjne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne w tym 

teletechniczne  oraz  elewacje. 

Odwołujący  nie  kwestionował  także  treści  złożonych  przez 

Zamawiającego harmonogramów rzeczowo – finansowych do umowy z dnia 15 grudnia 2014 

r. oraz 26 listopada 2015 r. wskazujących na zakres robót jak i ich wartość (4 092 679,46 zł). 

Izba nie 

podzieliła natomiast stanowiska prezentowanego przez Zamawiającego oraz 

Przystępującego,  jakoby  zarzut  Odwołującego  w  odniesieniu  do  poz.  1  wykazu  robót 

budowlanych był spóźniony. Zamawiający oraz Przystępujący pominęli bowiem okoliczność, 

iż substratem zaskarżenia w sprawie o sygn. akt: KIO 358/20 była czynność Zamawiającego 

polegająca na wyborze jako najkorzystniejszej oferty Przystępującego z dnia 11 lutego 2020 

r. Z kolei skutkiem dokonanego 

przez Zamawiającego w dniu 2 marca 2020 r. unieważnienia 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  było  to,  że  uchylona  została  (przestała  istnieć) 

czynność stanowiąca zasadniczą podstawę wniesionego przez Przedsiębiorstwo Budowlane 

„DOMBUD” S.A. w dniu 21 lutego 2020 r. środka ochrony prawnej. Z uwagi na powyższe nie 

można  stwierdzić,  że  Odwołującemu  nie  przysługiwało  prawo  zaskarżenia  ponownej 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  dokonanej  przez  Zamawiającego  w  dniu  

18 marca 2020 r.   

Przechodząc  do  poz.  2  wykazu  robót  budowlanych  („Budowa  basenu  przy  Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 w Krakowie”) zauważyć należy, 

iż Odwołujący podniósł jedynie na marginesie, że doświadczenie wybranego wykonawcy przy 

realizacji ww. inwestycji, mimo że ponownie zostało wpisane do uzupełnionego w trybie art. 

26 ust. 3 ustawy Pzp wykazu robót budowlanych nie może być brane pod uwagę z uwagi na 

to, że Zamawiający w piśmie z dnia 5 marca 2020 r. uznał je za niepotwierdzające spełnianie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  rozdziale  IX  pkt  3.3.1  SIWZ.  

Z powyższego wynika, iż Odwołujący nie postawił w odniesieniu do ww. pozycji wykazu robót 

budowlanych żadnego zarzutu.  

W tym miejscu 

wskazać należy, że stosownie do treści art. 180 ust. 3 ustawy Pzp oraz 

analogicznie  §  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1092), 

odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 


zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. Tym samym należy podkreślić, że właśnie określone w ww. przepisach wymogi 

konstrukcyjne  odwołania  przesądzają,  że  treść  zarzutu  nie  jest  ograniczona  wyłącznie  do 

twierdzeń zawartych we wstępnej części odwołania (petitum), a dotyczy również okoliczności 

faktyc

znych  zawartych  w  sformułowanej  przez  odwołującego  argumentacji.  Odwołanie 

powinno  wyrażać  zastrzeżenia  wobec  dokonanych  przez  zamawiającego  czynności  lub 

zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez odwołującego nie tylko podstawy 

prawnej  takich 

zastrzeżeń,  ale  przede  wszystkim  argumentacji  odnoszącej  się  do 

postulowanej  oceny.  Oznacza  to  zatem  konieczność  odniesienia  się  do  elementów  stanu 

faktycznego, jak również podjętych czynności lub zaniechań zamawiającego w taki sposób, 

który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności lub 

zaniechań przypisanych zamawiającemu (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 

czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1187/17). Podsumowując powyższe Izba stwierdza, że to na 

wykonawcy, 

będącym  profesjonalistą,  spoczywa  ciężar  przedstawienia  w  treści  odwołania 

jasnych  i  szczegółowych  zarzutów  zbudowanych  z  dwóch  warstw,  tj.  prawnej  

i  faktycznej,  które  wyznaczają  granice  rozstrzygnięcia  Izby,  która  może  orzekać  wyłącznie  

w zakresie zarzu

tów zawartych w odwołaniu (arg. z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp). 

Izba  wskazuje,  iż  nie  można  odmówić  Zamawiającemu  prawa  do  samokontroli 

czynności podejmowanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Tym samym nawet 

jeśli Zamawiający w okolicznościach tejże sprawy w piśmie z dnia 5 marca 2020 r. uznał, że 

robota  budowlana  wskazana 

przez  Przystępującego  w  pozycji  2  –  ej  załącznika  

nr 4 do SIWZ nie potwierdza spełniania omawianego warunku udziału w postępowaniu, to nie 

oznacza to, że nie mógł on dokonać autokorekty poprzedniej czynności. Podkreślić należy, iż 

to  rolą  Odwołującego,  który  jest  profesjonalnym  wykonawcą  jest  zakwestionowanie  tych 

pozycji  z  wykazu  robót  budowlanych  konkurencyjnego  wykonawcy,  aby  zaspokoić  własny 

interes. 

Co  więcej,  zauważyć  należy,  iż  Odwołujący  na  moment  wniesienia  odwołania 

dysponował  wyjaśnieniami  Przystępującego  z  dnia  10  marca  2020  r.  złożonymi  przez 

wykonawcę  z  własnej  inicjatywy  (czego  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  nie 

zakazują),  w  których  Z.  M.  kwestionował  stanowisko  Zamawiającego  jakoby  ww.  robota 

budowlana  nie  odpowiadała  warunkowi  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej  oraz  przedstawił  argumenty  na  jego  poparcie.  Odwołujący 

dysponował  nadto  przekazaną  przez  Zamawiającego  w  dniu  23  marca  2020  r.  tabelą 

sporządzoną przez komisję przetargową, na podstawie której dokonano ponownego badania 

spełnienia przez  Przystępującego  warunku  udziału w  postępowaniu w  zakresie ww.  pozycji 

załącznika nr 4 do SIWZ. 


Powyższe  okoliczności  zdaniem  składu  orzekającego  potwierdzają,  że  Odwołujący 

dysponował niezbędnymi informacji wskazującymi, iż Zamawiający wskutek złożonych przez 

Przystępującego  wyjaśnień,  w  tym  z  dnia  10  marca  2020  r.  zweryfikował  poprzednie 

stanowisko  i  w  wyniku  powtórnej  analizy  dokumentacji  postępowania  uznał,  że  robota 

budowlana  zawarta  w 

poz.  2  załącznika  nr  4  do  SIWZ  złożonego  przez  Z.  M.  potwierdza 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX pkt 3.3.1 SIWZ. 

Następnie w  przedmiocie poz.  3  wykazu robót  budowlanych dotyczącej zadania pn. 

„Budowa prototypowego budynku biurowo – produkcyjnego o powierzchni użytkowej ok. 1000 

m

, zlokalizowanego w Kokotowie, gmina Wieliczka, na działce 487/17” Izba wskazuje, że z 

u

wagi na okoliczności, iż dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

rozdziale  IX  pkt  3.3.1  SIWZ  wystarczającym  było  wykazanie  się  przez  wykonawcę  dwoma 

robotami 

b

udowlanymi, 

te 

które 

zostały 

podane 

przez 

Przystępującego  

w załączniku nr 4 do SIWZ pod pozycją 1 i 2 potwierdzały spełnianie warunku, odstąpiła od  

nakazania 

Zamawiającemu  wezwania  wykonawcy  w  trybie  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  do 

wyjaśnienia kwestii charakteru budynku, tj. czy ww. budynek jest budynkiem przemysłowym o 

funkcji  produkcyjnej 

–  jak  twierdził  Odwołujący,  czy  też  budynkiem  użyteczności  publicznej 

zgodnie  z  definicją  zawartą  w  §  3  pkt  6  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1065) 

–  jak  wyjaśniał  Przystępujący.  Na  potrzebę 

złożenia  wyjaśnień  przez  Przystępującego  w  rzeczonym  zakresie  wskazywał  sam 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 23 czerwca 2020 r., który odstąpił jednak od 

ww. czynności z uwagi na okoliczność, że jego zdaniem roboty budowlane wskazane w poz. 

1,  2  oraz  4  załącznika  nr  4  do  SIWZ  potwierdzały  spełnianie  spornego  warunku.  Izba  

w  składzie  orzekającym  w  niniejszej  sprawie  stoi  na  stanowisku,  że  rolą  Izby  nie  jest 

zastępowanie  zamawiającego  w  czynności  podejmowanych  w  toku  postępowania,  zatem 

ewentualna  ocena  wyjaśnień  w  ww.  zakresie  winna  nastąpić  w  pierwszej  kolejności  przez 

Zamawiającego.  Jednakże  jak już  wskazano  powyżej  zważywszy  na  okoliczność,  iż  roboty 

budowlane, 

o  których  mowa  w  poz.  1  i  2  załącznika  nr  4  Izba  uznała  za  potwierdzające 

spełnienie warunku, odstąpiono od nakazania Zamawiającemu wezwania Przystępującego do 

złożenia wyjaśnień.  

Odnosząc się z kolei do zarzucanej przez Odwołującego kwestii braku wykazania przez 

Przystępującego w zakresie ww. roboty budowlanej wartości zrealizowanych prac oraz braku 

przedłożenia jakichkolwiek dowodów potwierdzających wartość robót wskazaną przez Z. M. w 

treści  załącznika  nr  4  do  SIWZ  Izba  zauważa,  że  wykonawca  w  treści  wykazu  robót 

budowlanych  podał  wartość  globalną  całego  zadania,  tj.  6 332 251,89  zł  wskazując 

jednocześnie,  że  był  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  w  części  stanowiącej  wartość 

595,67 zł. Z powyższego wynika zatem, że wartość prac faktycznie wykonanych przez 


Z.  M.  w  ramach  przedmiotowego  zadania 

przekraczała  określone  przez  Zamawiającego  w 

SIWZ  minimum. 

Podkreślić  należy,  iż  Odwołujący  wbrew  art.  190  ust.  1  ustawy  Pzp  nie 

przedłożył żadnych dowodów podważających złożone przez Z. M. oświadczenie w zakresie 

wartości  wykonanych  prac.  Tym  samym  Odwołujący  nawet  nie  uprawdopodobnił,  że  w 

okolicznościach  niniejszej  sprawy,  po  stronie  Zamawiającego  powinien  zaktualizować  się 

obowiązek  wezwania  Przystępującego  do  wyjaśnienia  wartości  robót  budowalnych 

wykonanych w ramach zadania wskazanego 

w poz. 3 załącznika nr 4 do SIWZ. 

W  końcu  odnosząc  się  do  roboty  budowlanej  podanej  przez  Z.  M.  

w  poz.  4  załącznika  nr  4  do  SIWZ  („Budowa  siedziby  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – etap I”) Izba uznała, że w świetle złożonych 

dowodów  Odwołujący  wykazał,  iż  Przystępujący  nie  wykonywał  robót  budowlanych  

w  zakresie  ww.  inwestycji.  Tym 

samym  nie  można  stwierdzić,  że  Przystępujący  nabył 

doświadczenie  przy  realizacji  ww.  robót  budowlanych  w  zakresie  wymaganym  przez 

Zamawiającego.  

Ze  złożonych  przez  Odwołującego  umów,  tj.  umowy  konsorcjum  z  dnia  

8  kwietnia  2013  r.  oraz  umowy  realizacyjnej  z  dnia  17  maja  2013  r.  zawartych 

między 

Przystępującym a MURKRAK Sp. z o.o. sp. k. w celu realizacji ww. zadania inwestycyjnego 

jednoznacznie wynika, że to lider konsorcjum (MURKRAK Sp. z o.o. sp. k.) wykonywał prace 

budowlane,  sprawował  nadzór  na  budowie  i  zapewniał  wykonanie  przedmiotu  umowy  od 

strony  technicznej.  Z  ko

lei  Przystępujący  zapewniał  gwarancję  wadialną,  gwarancję 

należytego wykonania umowy oraz gwarancję usunięcia wad i usterek. 

Mając  na  uwadze  powyższe  stwierdzić  należy,  iż  podnoszona  przez  Odwołującego 

kwestia  terminu  zakończenia  ww.  robót  budowlanych  (wcześniej  niż  5  lat  przed  upływem 

terminu składania ofert) miała znaczenie wtórne wobec braku nabycia przez Przystępującego 

doświadczenia  w  wykonaniu  robót  budowlanych  w  ramach  zadania  dotyczącego  budowy 

siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 

etap I. 

Podsumowując powyższe Izba stwierdziła, iż w okolicznościach rozpoznanej sprawy  

brak było podstaw do wykluczenia wykonawcy Z. M. z udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Wykonawca Z. M. 

powołując się na doświadczenie zdobyte 

przy  realizacji  inwestycji  wskazanych  w  wykazie  robót  budowlanych  pod  pozycją  nr  1  i  2 

wykazał się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX pkt 

3.3.1 SIWZ. 

Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1  

i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez brak uzasadnienia faktycznego i prawnego wyboru 

oferty  wykonawcy  Z.  M. 

w  zakresie  spełniania  przez  niego  warunku  udziału  


w postępowaniu opisanego w rozdziale IX pkt 3.3.1 SIWZ, mimo że wybór najkorzystniejszej 

oferty może dotyczyć tylko wykonawcy spełniającego warunki udziału w postępowaniu. 

Zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp,  zamawiający  informuje  niezwłocznie 

wszystkich  wykonawców  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  

i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce  zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania  działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Wskazać  należy,  iż  ww.  przepis,  wbrew  stanowisku  Odwołującego,  nie  nakłada  na 

zamawiającego  obowiązku  przedstawienia  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  wyboru 

oferty danego wykonawcy w 

kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu. Innymi 

słowy ww. przepis nie implikuje po stronie zamawiającego obowiązku wyjaśnienia dlaczego 

uznał on, że dany wykonawca wykazał się spełnieniem poszczególnych warunków udziału w 

postępowaniu,  zatem  pozytywnie  został  oceniony  przez  zamawiającego  pod  względem 

podmiotowym. 

Z treści ww. przepisu wynika, iż zamawiający obowiązany jest podać w treści 

zawiadomienia o wyborz

e najkorzystniejszej oferty elementy w nim wskazane oraz uzasadnić 

czynność oceny ofert i przyznanych im punktów, nie zaś uzasadniać proces badania sytuacji 

podmiotowej wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

Analiza  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  18  marca  2020  r. 

potwierdza

, że Zamawiający podał wszystkie elementy wskazane w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp 

oraz uzasadnił swój wybór w świetle przewidzianych w SIWZ kryteriów oceny ofert, tym 

samym 

stanowisko Odwołującego należało uznać za niezasadne. 

Za uzasadniony Izba uznała natomiast zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 w zw. z art. 96  

ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

nieudostępnienie  Odwołującemu  dokumentów,  na  podstawie 

których Zamawiający uznał spełnianie warunków udziału w postępowaniu  przez wybranego 

wykonawcę,  w  szczególności  dokumentów  wykazujących,  że  wybrany  wykonawca  posiada 

wymagane w SIWZ zdolności techniczne lub zawodowe - w kontekście faktu, że deklarowane 

doświadczenie  we  wszystkich  wskazanych  inwestycjach  zdobył  nie  samodzielnie  a  w 

konsorcjum z innym podmiotem, który nie uczestniczy w niniejszym postępowaniu. 

Naczelną zasadą postępowania o udzielenie zamówienia jest zasada jawności (art. 8 

ust. 1 ustawy Pzp). Przedmiotowa zasada 

doznaje uszczegółowienia w dalszych przepisach 

ustawy  Pzp,  w  tym  realizowana  jest  poprzez 

nałożenie  na  zamawiającego  obowiązku 

sporządzenia  protokołu  postępowania  w  trakcie  prowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  zawierającego  co  najmniej  zakres  danych  określonych  w  art.  96  ust.  1  ustawy 

Pzp. 

Zgodnie natomiast z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny. 


Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub 

unieważnieniu  postępowania,  z  tym  że  oferty  udostępnia  się  od  chwili  ich  otwarcia,  oferty 

wstępne  od  dnia  zaproszenia  do  składania  ofert,  a  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  

w  postępowaniu  od  dnia  poinformowania  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału  

w postępowaniu. 

W

skazać  także  należy,  iż  obowiązkiem  Zamawiającego  jest  prowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób przejrzysty, jasny i czytelny dla 

wykonawców.  Powyższe  oznacza,  że  czynności  zamawiającego  dokonywane  w  toku 

postępowania o udzielenie zamówienia winny znaleźć odzwierciedlenie w aktualizowanym na 

bieżąco  protokole  postępowania.  Tylko  bowiem  w  takiej  sytuacji  wykonawcy  zapewniona 

zostaje  możliwość  zweryfikowania  prawidłowości  dokonanych  przez  zamawiającego 

czynności, a w przypadku uznania ich za naruszające przepisy ustawy Pzp, poddania działań 

(zaniechań) zamawiającego pod kontrolę Krajowej Izby Odwoławczej.  

Za  nieprawidłowe  w  okolicznościach  rozpoznawanej  sprawy  Izba  uznała  stanowisko 

Zamawiającego  polegające  na  zaniechaniu  ustanowienia  jako  załącznik  do  protokołu 

postępowania, a w konsekwencji zaniechaniu udostępnienia Odwołującemu dokumentów, na 

podstawie k

tórych Zamawiający uznał, że robota budowlana wskazana przez Przystępującego 

poz. 1 wykazu robót budowlanych, realizowana w tzw. konsorcjum na rzecz tego samego 

Zamawiającego (PKP S.A. z siedzibą w Warszawie) potwierdzała spełnianie warunku udziału 

w  pos

tępowaniu,  o  którym  mowa  w  rozdziale  IX  pkt  3.3.1  SIWZ,  a  które  to  dokumenty 

Zamawiający złożył dopiero w toku rozprawy. Izba wskazuje, iż zarówno protokół ze spotkania 

komisji przetargowej z dnia 22 stycznia 2020 r., umowa wykonawcza z dnia 15 grudnia 2014 

r.  zawarta  pomiędzy  Przystępującym  a  MURKRAK  Sp.  z  o.o.  sp.  k.  dotycząca  realizacji 

zadania  inwestycyjnego  pn.  Przebudowa  dworca  kolejowego  Wieliczka,  harmonogram 

rzeczowo - finansowy do umowy z dnia 15 grudnia 2014 r. oraz do umowy z dnia 26 listopada 

2015  r.

,  jak  również  analiza  własna  Zamawiającego  ww.  dokumentów  nie  stanowiły 

załączników  do  protokołu  postępowania.  Zaniechanie  Zamawiającego  w  ww.  zakresie 

utrudniło  Odwołującemu  prześledzenie  procesu  decyzyjnego  Zamawiającego  w  zakresie 

pozytywnej 

oceny  zdolności  podmiotowej  Przystępującego.  Powyższe  uchybienie 

Zamawiającego  pozostaje  jednak  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  bez  wpływu  na 

prawidłowość dokonanej przez Zamawiającego oceny spełnienia spornego warunku udziału w 

postępowaniu przez Przystępującego, nie mając tym samym wpływu na wynik postępowania. 

W konsekwencji powyższego Izba stwierdziła, iż Zamawiający nie naruszył art. 91 ust. 

1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp  wybierając  ofertę  wykonawcy  Z.  M.  jako 

najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  


Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania. Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu 

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego Izba zaliczyła 

w  całości  uiszczony  wpis,  zgodnie  z  §  3  pkt  1  rozporządzenia.  Izba  uznała  wniosek 

Zamawiającego  o  zasądzenie  kosztów  w  wysokości  3600  zł  stanowiącej  wynagrodzenie 

pełnomocnika na podstawie złożonej do akt faktury.  

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel